Handelsaftale mellem EU, Colombia, Peru og Ecuador

Handelsaftalen mellem EU og Colombia/Ecuador og Peru omfatter hel eller delvis toldliberalisering, omfattende toldfrie kontingenter, fjernelse af lovgivningsmæssige eller tekniske ikke-toldmæssige hindringer og indførelse af handelsfremmende foranstaltninger såsom toldprocedurer. Handelsaftalen liberaliserer også kapitalbevægelser, investeringer og markeder for offentlige indkøb. Aftalen forpligter ikke mindst parterne til at respektere menneskerettighederne, garantere arbejdstagerrettigheder og sikre et passende miljøbeskyttelsesniveau.

Aftalen kort fortalt

EU's omfattende handelsaftale med Colombia og Peru har været anvendt midlertidigt med Peru siden den 1. marts 2013 og med Colombia siden den 1. august 2013.

Den 1. januar 2017 tilsluttede Ecuador sig også aftalen.

Den fulde tekst og bilagene til aftalen med Colombia, Peru og Ecuador.

En liste over alle ændringer og bilag til aftalen findes på GD TRADE's websted.

Som følge heraf har EU nu en præferencehandelsaftale med tre lande i Andesfællesskabet (Bolivia er undtagelsen). På nuværende tidspunkt nyder Bolivia godt af EU's generelle toldpræferenceordning (GSP), herunder gennem den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og regeringsførelse kendt som GSP +. Bolivia kan også anmode om at forhandle sig frem til handelsaftalen, hvis landet ønsker det.

Hvad er fordelene for din virksomhed?

Handelsaftalen mellem EU på den ene side og Colombia, Peru og Ecuador på den anden side åbnede markederne på begge sider og indeholder bestemmelser om

 • et mere stabilt og forudsigeligt erhvervsklima
 • bedre handelsbetingelser gennem nye regler om ikke-toldmæssige hindringer, konkurrence, gennemsigtighed og intellektuelle ejendomsrettigheder
 • nedsat told eller nultold for næsten alle varer
 • forbedret adgang til offentlige indkøb og investeringsmarkeder

Løbende betalinger og kapitalbevægelser liberaliseres også. Dette letter den frie bevægelighed for tjenesteydelser, investeringer og etableringer.

 

Handelsforbindelserne mellem EU og Colombia, Ecuador og Peru

EU's største eksport til de tre Andeslande er forarbejdede varer, navnlig maskiner og transportudstyr, samt kemiske produkter.

Til gengæld består den største import fra Colombia, Peru og Ecuador til EU af landbrugsprodukter, brændstoffer og mineprodukter.

Tariffer

Handelsaftalen mellem EU og Colombia-Peru-Ecuador giver bedre markedsadgang ved at reducere eller fjerne told på vigtige varer til bilateral handel.

EU

I en overgangsperiode afskaffer EU tolden på næsten al eksport fra Colombia, Peru og Ecuador, undtagen for visse grøntsager og frugter.

Der er indført toldkontingenter for specifikke følsomme varer. Det betyder, at der hvert år kun kan handles toldfrit for en begrænset mængde følsomme varer. De produkter, der er omfattet af toldkontingenter, er:

 • svampe
 • sukkermajs
 • slik
 • kvæg
 • komælk
 • Rom
 • sukkerstoffer
 • yoghurt
 • bananer

Disse kontingenter forvaltes efter "først til mølle" -princippet. Ansøgningsperioden løber fra den 1. januar til den 31. december. Hvis import, der ankommer til EU, overstiger disse toldkontingenter, vil der blive anvendt en MFN-toldsats.

Find de specifikke bestemmelser vedrørende toldsatser pr. varekategori og gældende toldkontingenter i

Colombia, Ecuador, Peru

Colombia, Peru og Ecuador indrømmer også Den Europæiske Union toldfordele. I erkendelse af asymmetrien i parternes udviklingsniveauer er liberaliseringen gradvis og spreder sig over en periode på op til 17 år. Når alle toldnedsættelserne er gennemført

 • alle EU's industri- og fiskevarer vil blive eksporteret toldfrit til Peru, Colombia og Ecuador på visse betingelser.
 • de fleste EU-landbrugsprodukter vil også blive eksporteret toldfrit. En liste over følsomme varer er imidlertid udelukket fra liberalisering, mens andre er omfattet af toldkontingenter.

Find de specifikke bestemmelser vedrørende toldafvikling og gældende kvoter i

 

Inden du eksporterer

Oprindelsesregler

 

For at være berettiget til præferencebehandling skal dit produkt opfylde oprindelsesreglerne i aftalen. Tjek det interaktiveværktøj til selvvurdering af oprindelsesregler (ROSA) i Min handelsassistent for at vurdere, om dit produkt opfylder oprindelsesreglerne, og find ud af, hvordan du udarbejder de korrekte dokumenter.

Generelle oplysninger om oprindelsesreglerne og oprindelsesprocedurerne findes i dette afsnit.

Oprindelse er de handlede varers "økonomiske nationalitet". Hvis du er ny inden for emnet, kan du finde en introduktion til de vigtigste begreber i vareafsnittet.

Oprindelsesregler

Hvor finder jeg oprindelsesreglerne?

Oprindelsesreglerne er fastsat i bilag II vedrørende definitionen af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoderne for administrativt samarbejde. Linket henviser til en konsolideret udgave, der tager hensyn til Ecuadors tiltrædelse i 2016 (EUT L 356 af 24.12.2016, s. 1093).

Har mit produkt "oprindelsesstatus" i henhold til handelsaftalen?

For at dit produkt kan komme i betragtning til en lavere eller ingen præferencetold i henhold til handelsaftalen mellem EU og Colombia, Ecuador og Peru, skal det have oprindelse i EU eller et undertegnende Andesland. En vare anses for at have oprindelsesstatus, hvis den

 • fuldt ud fremstillet i EU eller et undertegnende Andesland
 • er fremstillet i EU eller et undertegnende Andesland af materialer uden oprindelsesstatus og opfylder de produktspecifikke regler i tillæg 2. Se tillæg 1 "Indledende noter" vedrørende produktspecifikke oprindelsesregler. Se også tillæg 2A for alternative produktspecifikke regler for visse produkter.

 

Eksempler på de vigtigste typer produktspecifikke regler i EU's handelsaftaler

 • værditilvækstreglen — værdien af alle materialer uden oprindelsesstatus i et produkt må ikke overstige en vis procentdel af produktets pris ab fabrik
 • ændringen af tariferingen — produktionsprocessen medfører en ændring af tariferingen mellem materialer uden oprindelsesstatus og det færdige produkt — f.eks. fremstilling af papir (kapitel 48 i det harmoniserede system) på basis af papirmasse uden oprindelsesstatus (kapitel 47 i det harmoniserede system)
 • særlige processer — der kræves en specifik produktionsproces, f.eks. spinding af fibre i garn — sådanne regler anvendes for det meste inden for tekstilbeklædningssektoren og den kemiske sektor.

Tips og tricks for at hjælpe med at overholde de produktspecifikke regler

Der er planlagt yderligere fleksibilitet for at hjælpe dig med at overholde produktspecifikke regler såsom tolerancer eller kumulation.

Tolerance

 • tolerancereglen giver producenten mulighed for at anvende materialer uden oprindelsesstatus, som normalt er forbudt i henhold til den produktspecifikke regel, op til 10 % af produktets pris ab fabrik
 • denne tolerance kan ikke anvendes til at overskride en maksimumstærskel for materialer uden oprindelsesstatus, der er anført i de produktspecifikke regler.
 • der gælder specifikke tolerancer for tekstilvarer og beklædningsgenstande henhørende under HS-kapitel 50-63, som er indeholdt i note 5 til 6 i tillæg 1 "Indledende bemærkninger" til produktspecifikke oprindelsesregler.

Kumulation

Handelsaftalen mellem EU og Colombia, Ecuador og Peru indeholder bestemmelser om flere måder at kumulere oprindelse på

 • bilateral kumulation gør det muligt at medregne materialer med oprindelse i et undertegnende Andesland som havende oprindelse i EU (og omvendt), når det vurderes, om det færdige produkt har oprindelsesstatus
 • diagonal kumulation mellem EU, Colombia, Ecuador og Peru
 • diagonal kumulation tillader, at materialer med oprindelse i Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama og Venezuela på visse betingelser betragtes som materialer med oprindelse i Colombia, Ecuador og Peru, når de anvendes i produktionen af et produkt

 

Hvordan virker diagonal kumulation?

Diagonal kumulation forekommer mellem flere forskellige lande, der har de samme oprindelsesregler og har handelsaftaler med hinanden. Det er når en producent af varer i begge lande kan importere materialer og anvende dem, som om de havde oprindelse i deres eget land. I henhold til PEM-konventionen kan en moldovisk erhvervsdrivende, der fremstiller tøj til eksport til EU, f.eks. anvende stoffer med oprindelse i Moldova, Georgien og Ukraine (og/eller enhver anden part i PEM-aftalen) til fremstilling af tøj. Kravet om dobbelt forarbejdning (dvs. fremstillet af garn) er opfyldt og anses for at have oprindelse i Moldova, når de eksporteres til EU, og vil derfor være omfattet af fri adgang til EU-markedet.

Andre krav

Produktet skal også opfylde alle andre gældende krav i protokollen, såsom reglen om direkte transport.

Regel om direkte transport

Produkter med oprindelsesstatus skal transporteres fra EU til et undertegnende Andesland (og omvendt) uden at blive yderligere forarbejdet i et tredjeland.

Omladning eller midlertidig oplagring i et tredjeland er tilladt, hvis produkterne er forblevet under toldmyndighedernes tilsyn og ikke har undergået andre behandlinger end:

 • losning
 • genlæsning
 • enhver operation, der har til formål at bevare dem i god stand

Produkter med oprindelsesstatus kan transporteres i rørledninger gennem et andet territorium end EU's eller de undertegnende Andeslandes territorier.

Der skal fremlægges bevis for, at disse betingelser er opfyldt, for indførselslandets toldmyndigheder.

Toldgodtgørelse

Tilbagebetaling af told, der tidligere er betalt på materialer uden oprindelsesstatus, der er anvendt til at fremstille et produkt, der eksporteres under en præferencetold, er tilladt i henhold til handelsaftalen mellem EU og Colombia, Ecuador og Peru.

Oprindelsesprocedurer

Afsnit 4 om bevis for oprindelse og afdeling 5 om ordninger for administrativt samarbejde fastsætter oprindelsesprocedurerne i forbindelse med anmodning om præferencetold og toldmyndighedernes kontrol.

Sådan ansøger du om en præferencetakst

For at være omfattet af en præferencetoldsats skal importørerne fremlægge oprindelsesbevis, som kan være enten

Der kræves ikke oprindelsesbevis, hvis produkternes samlede værdi ikke overstiger

 • 500 EUR for småpakninger
 • 1,200 EUR for personlig bagage

Varecertifikat EUR.1

 • Tillæg 3 indeholder et certifikat EUR.1 og en vejledning i, hvordan det udfyldes
 • Varecertifikater EUR.1 udstedes af udførselslandets toldmyndigheder
 • den eksportør, der ansøger om certifikatet, bør være rede til at fremlægge dokumenter, der beviser de pågældende produkters oprindelsesstatus

Oprindelseserklæring

Eksportører kan selv erklære, at deres produkt har oprindelse i EU eller Colombia, Peru og Ecuador, ved at fremlægge en oprindelseserklæring. Oprindelseserklæringen kan udfærdiges af

 • en godkendt eksportør
 • en eksportør, hvis den samlede værdi af produkterne ikke overstiger 6,000 EUR
Godkendte eksportører

Eksportører i henhold til denne aftale kan anmode deres toldmyndigheder om tilladelse til at udfærdige oprindelseserklæringer for produkter af enhver værdi.

Toldmyndighederne kan inddrage status som godkendt eksportør i tilfælde af misbrug.

Sådan udfærdiger du en oprindelseserklæring
 • eksportøren skal skrive, stemple eller udskrive følgende erklæring på fakturaen, følgesedlen eller et andet handelsdokument til identifikation af produktet (tillæg 4)
  • "Eksportøren af de produkter, der er omfattet af dette dokument (toldmyndighedernes [eller kompetente statslige] tilladelse nr....), erklærer, at disse produkter, medmindre andet klart er angivet, er af... præferenceoprindelse."
 • teksten til oprindelseserklæringen kan udfærdiges på et hvilket som helst af EU's officielle sprog.
 • du skal underskrive din oprindelseserklæring i hånden. Hvis du er godkendt eksportør, er du fritaget for dette krav, forudsat at du skriftligt forpligter dig til at påtage dig det fulde ansvar for enhver angivelse, der identificerer dig.
 • når du udfylder en oprindelseserklæring, skal du være rede til at fremlægge dokumenter, der beviser, at dine produkter har oprindelsesstatus
 • eksportøren kan udfærdige en oprindelseserklæring ved udførslen af de produkter, den vedrører, eller efterfølgende, forudsat at den forelægges for importlandet senest to år efter importen af de produkter, den vedrører.

 Kontrol af oprindelsen

Toldmyndighederne kan kontrollere, om et importeret produkt har en given oprindelsesstatus eller opfylder andre oprindelseskrav. Verifikationen er baseret på

 • administrativt samarbejde mellem de importerende og de eksporterende parters toldmyndigheder
 • kontrol foretaget af lokale toldmyndigheder (den importerende parts besøg hos eksportøren er ikke tilladt)

Når kontrollen er afsluttet, foretager eksportlandets myndigheder den endelige bestemmelse af oprindelsen og underretter myndighederne i importlandet om resultaterne.

Produktkrav 

Tekniske regler og krav

Tekniske regler definerer specifikke karakteristika, som et produkt bør have i forbindelse med design, etikettering, mærkning, emballering, funktionalitet og ydeevne, som er udformet med henblik på at beskytte menneskers sundhed og sikkerhed, samt miljøstandarder. Det kan imidlertid være dyrt for erhvervsdrivende at overholde forskellige krav på forskellige markeder.

I henhold til handelsaftalen samarbejder EU og de tre Andeslande om markedsovervågning, tekniske forskrifter, standarder og overensstemmelsesvurderingsprocedurer. Parterne går ind for gennemsigtighed og gør alle tekniske forskrifter offentligt tilgængelige. Dette samarbejde letter handelen i almindelighed og navnlig med produkter som lægemidler, medicinsk udstyr, optiske instrumenter, bilindustrien og andre typer maskiner.

Partnerne fører tilsyn med overensstemmelsesvurderingsresultater udstedt af de kompetente myndigheder samt indgåelsen af anerkendelsesaftaler med certificeringsorganer. Dette bidrager til harmoniseringen af overensstemmelsesvurderingsprocedurerne mellem de to regioner.

Mærkning

Aftalen indeholder bestemmelser om innovative discipliner inden for etikettering og mærkning, som begrænser den mængde oplysninger, der kræves på en permanent etiket. Dette forhindrer besværlige og unødvendige mærker, der ikke er af streng relevans for forbrugerne.

 • forudgående godkendelse til registrering af etiketter er ikke længere påkrævet, medmindre etiketterne er nødvendige for at beskytte menneskers, dyrs eller planters sundhed
 • internationale piktogrammer og nomenklatur for produktmærker er tilladt
 • i tekstiler og fodtøj er de oplysninger, som producenterne skal give på permanente etiketter, begrænsede, hvilket betyder, at ikke-permanente etiketter kun anvendes til at angive yderligere oplysninger, hvis det er nødvendigt.

Colombia — Kontakter vedrørende tekniske krav

Ecuador — kontakter vedrørende tekniske krav

Peru — Kontakter vedrørende tekniske krav

Sundheds- og sikkerhedskrav (SPS)

Handelsaftalen mellem EU og Colombia-Peru-Ecuador skaber en balance mellem den handel, der letter harmoniseringen af SPS-reglerne, og beskyttelsen af de eksisterende nationale sundhedsregler, hvorved det sikres, at standarderne ikke bringes i fare.

Aftalen indeholder bestemmelser om harmonisering af SPS-foranstaltninger, herunder specifikke regler og procedurer for de nationale institutioners inspektioner, kontrol af oplysninger, gennemsigtighed og informationsudveksling.

Aftalen indeholder også bestemmelser om, at der skal nedsættes et underudvalg vedrørende sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger til at løse eventuelle problemer på dette område og til at spore og overvåge SPS-foranstaltninger, der gennemføres af alle parter i denne aftale. For eksempel har underudvalget gjort betydelige fremskridt med hensyn til at opnå reel adgang for landbrugsprodukter og fødevarer fra EU til det colombianske marked.

Colombia — kontakter vedrørende sundhedsmæssige/plantesundhedsmæssige krav (SPS)

Ecuador — kontakter vedrørende sundhedsmæssige/plantesundhedsmæssige krav (SPS)

Peru — Kontakter vedrørende sundhedsmæssige/plantesundhedsmæssige krav (SPS)

Tekniske handelshindringer

Selv om tekniske regler er vigtige, kan de til tider fungere som hindringer for den internationale handel og kan derfor udgøre en betydelig byrde for dig som eksportør.

 

 • hvis du mener, at du står over for en handelshindring, der bremser din virksomhed eller forhindrer dig i at eksportere, kan du fortælle os
 • indberet, hvad der standser din eksport til Colombia, Ecuador eller Peru ved hjælp af onlineformularen, så vil EU analysere din situation og træffe passende foranstaltninger

Kontakt os

Fortoldningsdokumenter og -procedurer

Aftalen sikrer mere gennemsigtige og forenklede toldprocedurer for at lette handelen og reducere omkostningerne for virksomhederne.

Detrinvise vejledninger beskriver de forskellige typer dokumenter, du skal forberede til toldbehandling af dine produkter.

Afhængigt af dit produkt kan toldmyndighederne kræve alle eller nogle af nedenstående elementer

 • handelsfaktura (se de specifikke krav til dens form og indhold i My Trade Assistant)
 • pakkeliste
 • importlicenser for visse varer
 • certifikater, der viser, at dit produkt er i overensstemmelse med obligatoriske produktbestemmelser, såsom sundheds- og sikkerhedskrav, mærkning og emballering
 • bevis for oprindelse — oprindelseserklæring

Det præciseres, at du kan ansøge om bindende tariferingsoplysninger og/eller bindende oprindelsesoplysninger på forhånd.

Hvis du vil vide mere om, hvilke dokumenter du skal fremlægge for toldklarering af dit produkt, kan du kontakte My Trade Assistant.

Procedurer for bevis og kontrol af oprindelse

For beskrivelser af, hvordan oprindelsen af dine produkter kan dokumenteres for at kunne gøre krav på præferencetold, og af regler for toldmyndighedernes kontrol af oprindelse henvises til afsnittet om oprindelsesregler ovenfor.

Oplysninger om toldprocedurer for import og eksport generelt findes på webstedet for Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion.

Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser

Handelsaftalen giver bedre beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder for din import/eksport til og fra Colombia, Ecuador eller Peru.

Afsnit VII i handelsaftalen mellem EU og Colombia-Peru-Ecuador bekræfter parternes forpligtelser i henhold til TRIPS-aftalen og konventionen om biodiversitet (CBD) og indrømmer dem både national behandling og mestbegunstigelsesbehandling. Det betyder, at din intellektuelle ejendomsret i Colombia, Ecuador eller Peru vil blive behandlet på samme måde som den, der tilhører statsborgere i disse lande.

Colombia, Ecuador og Peru ændrede og vedtog også ny lovgivning for at indarbejde regionale specialiteter og geografiske betegnelser på samme måde som EU.

Handel med tjenesteydelser

Handelsaftalen åbner markederne for tjenesteydelser i begge regioner for hinanden og giver den retssikkerhed og forudsigelighed, du har brug for som leverandør af tjenesteydelser. Den går ud over de forpligtelser, der er indgået i henhold til WTO's almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser, idet den konsoliderer adgangen til vigtige sektorer såsom telekommunikation, finansielle tjenesteydelser og erhvervstjenester, miljøtjenesteydelser, distributionstjenester og andre sektorer end tjenesteydelser, samtidig med at parternes ret til at ændre aspekter af særlig betydning (f.eks. restriktioner for den minimumsprocentdel af arbejdsstyrken, der skal være lokale, computertjenester, der anvendes i grænseoverskridende aktiviteter og hjælpetjenester, der anvendes inden for lufttransport), konsolideres.

Handelsaftalen sikrer også, at du ikke bliver forskelsbehandlet som tjenesteyder i de sektorer, der er åbne for dig.

Se afsnit IV Handel med tjenesteydelser, etablering og elektronisk handel.

Grænseoverskridende levering og etablering af tjenesteydelser

Aftalen giver næsten fuld markedsadgang for grænseoverskridende tjenesteydelser og etablering på en lang række områder, herunder finansielle tjenesteydelser, liberale tjenesteydelser, søtransport og telekommunikationstjenester.

Der gælder en række begrænsninger for grænseoverskridende levering af bank- og jernbanetransport, f.eks. vedrørende beskyttelse af mindretal.

Se bilag VIII (Liste over forpligtelser vedrørende grænseoverskridende levering af tjenesteydelser)

Der gælder også ikke-diskriminerende begrænsninger for etablering i distributions- og miljøsektoren.

Bilag VII (Liste over forpligtelser vedrørende etablering)

Bevægelighed for personer

Forretningsrejsende fra EU kan midlertidigt opholde sig i Colombia, Ecuador og Peru og omvendt. Dette omfatter tjenesteydere, der har fået til opgave at levere en tjenesteydelse i Den Europæiske Union til en endelig forbruger (arkitektur, ingeniørvirksomhed, lægelige ydelser, forskning og design, markedsundersøgelser, messer, turisme).

Se bilag IX (Forbehold vedrørende fysiske personers midlertidige tilstedeværelse i forretningsøjemed).

Offentlige kontrakter

Handelsaftalen mellem EU og Colombia/Ecuador og Peru giver EU-virksomheder mulighed for at byde og konkurrere om offentlige udbud i partnerlandene på lige vilkår med indenlandske virksomheder.

Ibilag XII til aftalen fastsættes de regler, der gælder for offentlige indkøb. Den beskriver, hvilke enheder der er omfattet af aftalen, samt hvilke varer og tjenesteydelser der kan være genstand for offentlige kontrakter. Den indeholder også en liste over udelukkede områder såsom erhvervelse eller leasing af jord, skatte- eller deponeringsagenturer og offentlige arbejdsformidlinger.

Endelig indeholder aftalen generelle principper for offentlige indkøb, herunder udbudsprocedurer, anvendelse af elektroniske medier, oprindelsesregler og kompensation.

Colombia — kontakter i forbindelse med offentlige indkøb

Ecuador — Kontakter i forbindelse med offentlige udbud

Peru — Kontakter i forbindelse med offentlige indkøb

Links, kontakter og dokumenter

Colombia

Nationale institutioner — Colombia

Republikken Colombias nationalbank

Carrera 7, nr. 14-78, Cundinamarca, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 343 1111

Fax: + 57 1 2861686

Det nationale told- og skattedirektorat (DIAN)

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN)

NIVEL Central, Carrera 8, nr. 6-64, Edificio San Agustín, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 6079999

Fax: + 57 1 3337841

Repræsentationer, handelskamre og erhvervssammenslutninger — Colombia

Den Europæiske Unions delegation i Colombia

Calle 116 número 7-15, indre 2, piso 12, Edificio Cusezar, Barrio Santa Bárbara, Bogotá D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 7477700

Fax: + 57 1 7470074

E-mail: delegation-colombia@eeas.europa.eu

Colombias ambassade i Belgien

96a Avenue Franklin Roosevelt, Ixelles, 1050 Bruxelles, BELGIEN

Tlf.: + 32 2 649 56 79

Fax: + 32 2 646 54 91

E-mail: ebruselas@cancilleria.gov.co

Webside: belgica.embajada.gov.co

Ministeriet for handel, industri og turisme

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT)

Calle 28, nr. 13 A-15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 4199450

Fax: + 57 1 6967521

PROCOLOMBIEN

Calle 28, nr. 13 A-15, Piso 35-36, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 5600100, + 57 1 3275450

Fax: + 57 1 5600104

Webside: http://www.procolombia.co/

Kvikskranke for udenrigshandel (VUCE)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Kap. 28 nr. 13 A-15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 6067676

Webside: http://vuce.gov.co/

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIEN

Tlf.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakter vedrørende tekniske krav — Colombia

Støtte til industri og handel (SIC) under ministeriet for handel, industri og turisme (MINCIT)

Carrera 13 # 27-00, gulve: 1. og 3.møde, 110311 Bogotá D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 5920400, + 57 1 5870000

Fax: + 57 1 5870284

Webside: https://www.sic.gov.co/en/international-community-home

Colombias Institut for Tekniske Standarder og Certificering (ICONTEC)

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación

Carrera 37 52-95, Edificio ICONTEC, PO Box 14237, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 6078888

Fax: + 57 1 2221435

E-mail: direccion@icontec.org

Webside: https://www.icontec.org/

Colombias nationale akkrediteringsorgan (ONAC)

Organismo Nacional de Acreditación de Colombia

Kap. 26 #57-83 Torre 8 — Oficina 1001, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 742 7592, ekstrakt 103

Fax: + 57 1 321 2938, ekstrakt 117

Webside: http://www.onac.org.co

Ministeriet for minedrift og energi

Ministerio de Minas y Energia (MINMINAS)

Calle 43, nr. 57-31, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 2200300

Fax: + 57 1 3245202, + 57 1 3245207

Den nationale myndighed for miljøtilladelser (ANLA)

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MINAMBIENTE)

Calle 37, nr. 8-40, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 3323434, + 57 1 3323400

Fax: + 57 1 3406212

Kontakter vedrørende sundhedsmæssige/plantesundhedsmæssige krav (SPS) — Colombia

Underdirektoratet for dyrebeskyttelse og -regulering under Colombias landbrugsinstitut

Subgerencia de Protección y Regulación de la Sanidad Animal del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, nr. 17-81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Fax: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Center for Plantesundhedsekspertise under Colombias landbrugsinstitut

Centro de Excelencia Fitosanitaria (CEF) del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 13 No. 37, Piso 6, Edificio Cavipetrol, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 2328218, + 57 1 2328219

Fax: + 57 1 2328218, + 57 1 2328219

Underdirektoratet for landbrugsbeskyttelse og -regulering under Colombias Landbrugsinstitut

Subgerencia de Protección y Regulación Agrícola del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, nr. 17-81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Fax: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Den nationale tekniske komité for biosikkerhed under Colombias Landbrugsinstitut

Comité Técnico Nacional de Bioseguridad (CTNBio) del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, nr. 17-81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Fax: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Ministeriet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (MINAGRICULTURA)

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MINAGRICULTURA)

Edificio Bancol, Carrera 8 Nr. 12B-31 Piso 5, Bogotá D. C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 2543300

Webside: https://www.minagricultura.gov.co/English/Paginas/default.aspx

Udenrigsministeriet

Ministerio de Relaciones Exteriores

Calle 10, nr. 5-51, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 3814000

Fax: + 57 1 3814747

Den nationale myndighed for akvakultur og fiskeri (AUNAP)

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP)

Edificio UGI, Calle 40A nr. 13-09 Piso 6,14,15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 3770500

E-mail: atencionalciudadano@aunap.gov.co

Webside: https://www.aunap.gov.co/

Sundhedsinformationssystem for import og eksport af landbrugs- og husdyrprodukter (SISPAP)

Webside: https://www.ica.gov.co/

 

Udenrigsministeriets afdeling for multilaterale anliggender

Viceministerio de Asuntos Multiterales del Ministerio de Relaciones Exteriores

Calle 10, nr. 5-51, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 3814000, + 57 1 3811128, + 57 1 3814014

Fax: + 57 1 3814747

Forskningsinstitut for biologiske ressourcer Alexander von Humboldt

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

Calle 28 A, nr. 15-09, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 3202767

Kontakter i forbindelse med offentlige indkøb — Colombia

Colombia Buys Efficient

Colombia Compra eficiente

Nr. 7 Race 26-20 Floor 17,10 og 8, Tequendama, 110311, Bogota, D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 7456788, + 57 1 7956600

Webside: https://colombiacompra.gov.co/

Colombias elektroniske system for offentlige indkøb (Secop)

 

Webside:

DEL I: https://colombiacompra.gov.co/secop/secop-i

SEKTION II: https://colombiacompra.gov.co/secop-ii

Virtuel lagring af den colombianske stat: https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano

Ecuador

Nationale institutioner — Ecuador

Ecuadors centralbank

Banco Central del Ecuador

Avenida 10 de Agosto nr. 11-409 y Briceño, EC-170409 Quito, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 2570013, + 593 2 2572522

Udenrigsudvalget (COMEX)

Comité de Comercio Exterior (COMEX)

Eloy Alfaro y Amazonas, EC-Quito, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 2239258

Fax: + 593 2 2543897

Ecuadors nationale toldmyndighed (SENAE)

Aduana del Ecuador (SENAE)

Dirección General, Av. Malecón Simón Bolívar entre 9 de Octubre y P. Icaza, EC-Guayaquil, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 3731030

Webside: https://www.aduana.gob.ec/

Det Nationale Råd for Frihandelszoner (CONAZOFRA)

Consejo Nacional de Zonas Francas (CONAZOFRA)

Avenida Orellana E9-195 y Avenida 6 de diciembre, Edificio Alisal de Orellana, Oficina 601, EC-Quito, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 2223612, + 593 2 2225494, + 593 2 2559634

Undersekretær for formidlings- og slutindustrier i Viceministeriet for produktion og industri under ministeriet for produktion, udenrigshandel, investeringer og fiskeri

Undersekretær for industrias Intermedias y Finales, Viceministerio de Producción e Industrias, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)

Calle Yánez Pinzón N26-12, entre Avenida Colón y La Niña, Edificio Rigel, EC-170516 Quito, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 3948760

Flerårig national kontrolplan

Ministerio del Ambiente (MAE)

Calle Madrid 1159 y Andalucía, EC-Quito, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 3987600

Repræsentationer, handelskamre og erhvervssammenslutninger — Ecuador

Den Europæiske Unions delegation i Ecuador

Orellana E11-160 y Whymper, Edificio Schuman, Quito, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 2523912, + 593 2 2523161, + 593 2 2902103

E-mail: delegation-ecuador@eeas.europa.eu

Ecuadoriansk ambassade i Belgien

AV. Louise 363-9. sal, 1050 Bruxelles, BELGIEN

Tlf.: + 32 2644 3258

E-mail: consulado.ecuador@skynet.be / cecubruselas@cancilleria.gob.ec

Webside: http://bruselas.consulado.gob.ec/

Den nationale sammenslutning for handel med landbrugsprodukter

Federacion Nacional de camaras de Agricultura

AV. Amazonas 1429 Y Colon Edificio Espana, Piso 1, post 17-21-322, EC-Quito, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 2230185

Ecuadors nationale erhvervssammenslutning for handel

Federacion Nacional de camaras de Industrias del Ecuador

AV. Amazonas Y Republica, Edificio Las camaras, Piso 10, P.O.BOX 17012438, EC-Quito, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 2230185

Fax: + 593 2 2448118

E-mail: camara@camindustriales.org.ec

PRO ECUADOR

Malecón Simón Bolivar 100 y 9 de Octubre, Edificio La Previsora piso 18, Guayaquil, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 2597980

E-mail: contacto@proecuador.gob.ec

Webside: https://www.proecuador.gob.ec/

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIEN

Tlf.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakter vedrørende tekniske krav — Ecuador

Ecuadoriansk standardiseringstjeneste (INEN)

Servicio Ecuatoriano de Normalización

E8-29 Calles Baquerizo Moreno y Diego de Almagro, Edificio: INEN PO Box 17-01-3999, Quito, DM EC170517, Pichincha, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 3825960, + 593 2 3825961

E-mail: direccionejecutiva.inen@gmail.com

Webside: https://www.normalizacion.gob.ec/

Direktoratet for validering og certificering under det ecuadorianske standardiseringsinstitut

Dirección y Certificación del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN)

Baquerizo Moreno E8-29 y Diego de Almagro, EC-Quito, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 2501885, + 593 2 2501886, + 593 2 2501887

Fax: + 593 2 2567815

Ecuadoriansk akkrediteringstjeneste

Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE)

AV. Amazonas N38-42 y Juan José Villalengua, Quito, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 2454393

Webside: http://www.acreditacion.gob.ec

Kontakter vedrørende sundhedsmæssige/plantesundhedsmæssige krav (SPS) — Ecuador

Ecuadoriansk myndighed for kvalitetssikring af landbrugsprodukter under ministeriet for landbrug og husdyr (AGROCALIDAD)

Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (AGROCALIDAD) 

Plante- og zoosanitære bestemmelser og kontrolagentur

Teléfono: (+ 593) 3828 860 

AV. Eloy Alfaro N30-350 y Av. Amazonas. Ed. Mag, piso 9. Quito — Ecuador

Webside: https://www.agrocalidad.gob.ec

Undersekretær for akvakultur i ministeriet for produktion, udenrigshandel, investeringer og fiskeri (MPCEIP)

Viceministerio de Acuacultura y Pesca, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca

San Salvador E6-49 y Eloy Alfaro, EC-Quito, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 3827089

Webside: http://www.produccion.gob.ec/viceministerio-de-acuacultura-y-pesca/

Direktoratet for agrodiversitet under undersekretæren for landbrug under ministeriet for landbrug og husdyravl

Dirección de Agrodiversidad de la SubSecretaría de Agricultura del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Avenida Amazonas y Avenida Eloy Alfaro, EC-170516 Quito, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 3960100, + 593 2 3960200, + 593 2 3961049, + 593 2 3961051, + 593 2 3961150

Ecuadoriansk institut for intellektuel ejendomsret, det nationale direktorat for plantesortsrettigheder

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales

Avenida República 396 y Diego de Almagro, Edificio Forum 300, EC-Quito, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 3940000

Ministeriet for folkesundhed (MFP)

Ministerio de Salud Pública (MSP)

República del Salvador 36-64, entre Suecia y Naciones Unidas, EC-170515 Quito, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 3814400

Ministeriet for produktion, udenrigshandel, investeringer og fiskeri (MPCEIP)

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)

San Salvador E6-49 y Eloy Alfaro, EC-Quito, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 3827089

Webside: http://www.produccion.gob.ec/

Det nationale direktorat for biodiversitet under miljøministeriet

Dirección Nacional de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente (MAE)

Calle Madrid 1159 y Andalucía, EC-170517 Quito, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 3987600, + 593 2 3981422, + 593 2 3981610

Fax: + 593 2 3987600, + 593 2 3981422, + 593 2 3981610

Direktoratet for Miljø og Bæredygtig Udvikling under ministeriet for udenrigsanliggender og migration

Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

Jerónimo Carrión y Avenida 10 de Agosto, EC-170517 Quito, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 2993200 ekstrakt + 593 2 2912101

Kontakter i forbindelse med offentlige indkøb — Ecuador

Den nationale tjeneste for offentlige indkøb (SERCOP)

Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP)

Avenida de Los Shyris 38-28 y el Telégrafo, EC-Quito, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 2440050

Compras Públicas

Webside: www.compraspublicas.gob.ec

 

Peru 

Nationale institutioner — Peru

Perus centralreservebank

Banco Central de Reserva del Perus

441-445, Santa Rosa Street, Lima-1, PERU

Tlf.: + 51 1 6132000

Webside: http://www.bcrp.gob.pe

Perus nationale toldtilsyn (SUNAT)

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

AV. Garcilaso de la Vega 1472, Lima 1, PERU

Tlf.: + 51 1 3150730

Webside: http://www.sunat.gob.pe/

Økonomi- og finansministeriet (MEF)

Ministerio de Economía y Finanzas

Jirón Junín 319, Cercado de Lima 15001, PE-Lima 1, PERU

Tlf.: + 51 1 3115930

Ministeriet for udenrigshandel og turisme (MINCETUR)

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)

Calle Uno Oeste N 050 Urb. Corpac, San Isidro, Lima, PERU

Tlf.: + 51 1 5136100

E-mail: webmaster@mincetur.gob.pe

Webside: https://www.gob.pe/mincetur

Kvikskranke for udenrigshandel (VUCE)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Calle Uno Oeste N 050 Urb. Córpac, San Isidro, Lima, PERU

Tlf.: + 51 1 5136100, + 51 1 5131160

E-mail: vuce@mincetur.gob.pe

Webside: https://www.vuce.gob.pe/

Generaldirektoratet for Miljøsundhed (DIGESA)

Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)

LAS Amapolas # 350 Urb. San Eugenio, Lince (Lima 14), Lima, PERU

Tlf.: + 51 1 6314430

E-mail: consultas@digesa.minsa.gob.pe

Webside: http://www.digesa.minsa.gob.pe

Repræsentationer, handelskamre og erhvervssammenslutninger — Peru

Den Europæiske Unions delegation i Peru

Víctor Andrés Belaúnde 332, 5-piso (Edificio Cromo), San Isidro, PERU

Tlf.: + 51 1 4150800

Fax: + 51 1 4214563

E-mail: delegation-peru@eeas.europa.eu

Perus mission ved Den Europæiske Union

Perus ambassade, 212 Tervuren Avenue, 1150 Bruxelles, BELGIEN

Tlf.: + 32 2 733 33 19

E-mail: info@embaperu.be

Webside: https://www.embajadaperu.be/

Det belgiske handelskammer — Bruxelles

Rue Hobbema 75, 1000 Bruxelles, Belgien

Tel: + 32 475 920 974 e-mail:

 info@belgoperu.com

websted: www.belgoperu.com 

Det belgiske handelskammer — Antwerpen

Luitenant Lippenslaan 44, 2140 Antwerpen, Belgien

Tel: + 32 475 920 974 e-mail:

 info@belgoperu.com

websted: www.belgoperu.com

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIEN

Tlf.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakter vedrørende tekniske krav — Peru

Det nationale kvalitetsinstitut (INACAL)

Instituto Nacional de Calidad (INACAL), Ministerio de Producción

Calle Las Camelias 815, San Isidro, Lima 27, PERU

Tlf.: + 51 1 6408820

E-mail: inacal@inacal.gob.pe

Webside: https://www.inacal.gob.pe/

Det nationale institut for konkurrencebeskyttelse og beskyttelse af intellektuel ejendomsret (INDECOPI)

Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

Calle La Prosa 104, San Borja, PE-Lima, PERU

Tlf.: + 51 1 2247777, + 51 1 2247800

Fax: + 51 1 2241715

Transport- og Kommunikationsministeriet, vicetransportministeriet

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Viceministerio de Transportes

Jiron Zorritos 1203, PE-Lima, PERU

Tlf.: + 51 1 6157800

Kontakter vedrørende sundhedsmæssige/plantesundhedsmæssige krav (SPS) — Peru

Den nationale tjeneste for landbrugssundhed (SENASA), ministeriet for landbrug og kunstvanding

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina nr. 1915, Lima 12 — La Molina, PE-Lima, PERU

Tlf.: + 51 1 3133300

E-mail: senasacontigo@senasa.gob.pe

Den nationale fiskerisundhedsorganisation (SANIPES)

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES)

Domingo Orué Nº 165, pisos 6 y 7, Surquillo, Lima, PERU

Tlf.: + 51 1 2138570

Webside: https://www.sanipes.gob.pe/web/index.php/es/

Produktionsministeriet (PRODUCE)

Ministerio de la Producción (PRODUCE)

Calle Uno Oeste 060 — Urbanización Córpac, Lima 15036, PERU

Tlf.: + 51 1 6162222

E-mail: consultas@produce.gob.pe

Underdirektorat for dyrekarantæne, generaldirektoratet for dyresundhed, den nationale tjeneste for landbrugssundhed, ministeriet for landbrug og kunstvanding

Subdirección de cuarentena Animal, Dirección General de Sanidad Animal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina nr. 1915, Lima 12 — La Molina, PE-Lima, PERU

Tlf.: + 51 1 3133300, + 51 1 3133324

Fax: + 51 1 3401486

E-mail: senasacontigo@senasa.gob.pe

Direktoratet for Inventions and New Technologies (DIN), Det Nationale Institut for Konkurrenceforsvar og Beskyttelse af Intellektuel Ejendomsret (INDECOPI)

Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

Calle La Prosa 104, San Borja, PE-Lima, PERU

Tlf.: + 51 1 2247777, + 51 1 2247800

Fax: + 51 1 2241715

Underdirektorat for plantekarantæne, generaldirektoratet for plantesundhed, den nationale tjeneste for landbrugssundhed, ministeriet for landbrug og kunstvanding

Subdirección de cuarentena Vegetal, Dirección General de Sanidad Vegetal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina nr. 1915, Lima 12 — La Molina, PE-Lima, PERU

Tlf.: + 51 1 3133300, + 51 1 3133309, + 51 1 3133321

Fax: + 51 1 3401486

Generaldirektoratet for biologisk mangfoldighed, Miljøministeriet

Dirección General de Diversidad Biológica, Ministerio del Ambiente (MINAM)

Avenida Javier Prado Oeste 1440, San Isidro, PE-Lima 27, PERU

Tlf.: + 51 1 6116000, forlængelse 1349

Fax: + 51 1 6116000, forlængelse 1349

Det nationale institut for landbrugsinnovation

Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)

Avenida La Molina 1981, Lima 12 — La Molina, Apartado Postal 2791, PE-Lima, PERU

Tlf.: + 51 1 3492600, forlængelse 295

Fax: + 51 1 3495646

Peruviansk udvalg for kosmetik og hygiejne under handelskammeret

Comité Peruano de Cosmética e Higiene (COPECOH) de Cámara de Comercio

Avenida Giuseppe Garibaldi (ex Gregorio Escobedo) 396, Jesús María, PE-Lima 11, PERU

Tlf.: + 51 1 4633434

Generaldirektoratet for lægemidler, forsyninger og narkotika (DIGEMID)

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID)

AV. Parque de las Leyendas 240 Torre B, San Miguel, PERU

Tlf.: + 51 1 6314300 

Webside: http://www.digemid.minsa.gob.pe/

Det nationale råd for forbud mod kemiske våben under Udenrigsministeriet

Consejo Nacional para la Prohibicíon de las Armas Químicas (CONAPAC) bajo el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)

Jirón Lampa 535, PE-Lima 1, PERU

Tlf.: + 51 1 2042400, + 51 1 2042505

Fax: + 51 1 2042498

Kontakter i forbindelse med offentlige indkøb — Peru

Tilsyn med kontoret for offentlige indkøb (OSCE)

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)

AV. Gregorio Escobedo CDRA. 7 s/n Jesús María, Lima 11, PERU

Tlf.: + 51 1 6143636

Webside: https://portal.osce.gob.pe/osce/,

http://www.osce.gob.pe/english.asp

Det nationale register over leverandører (RNP)

Registro Nacional de Proveedores (RNP)

AV. Gregorio Escobedo CDRA. 7 s/n Jesús María, Lima 11, PERU

Tlf.: + 51 1 6135555, + 51 1 6135000

E-mail: rnpatiende@osce.gob.pe

Webside: https://portal.osce.gob.pe/rnp/

Yderligere links

Kilder

EU's handelsforbindelser med Andesfællesskabet (europa.eu) 

https://www.eumonitor.eu/

https://ec.europa.eu/easme/en/enterprise-europe-network

https://eeas.europa.eu/delegations/colombia_en/15808/Colombia%20and%20the%20EU

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/andean-community/2049/andean-community_en

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/andean-community_en

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU (2018) 621834_EN.pdf

Del denne side: