Handelsaftale mellem EU, Colombia, Peru og Ecuador

Handelsaftalen mellem EU og Colombia, Ecuador og Peru omfatter hel eller delvis toldliberalisering, væsentlige toldfrie kontingenter, fjernelse af reguleringsmæssige eller tekniske ikke-toldmæssige hindringer og indførelse af handelsfremmende foranstaltninger såsom toldprocedurer. Handelsaftalen liberaliserer også kapitalbevægelser, investeringer og markeder for offentlige indkøb. Aftalen forpligter ikke mindst parterne til at respektere menneskerettighederne, garantere beskæftigelsesrettigheder og sikre et passende miljøbeskyttelsesniveau.

Aftalen kort fortalt

EU's omfattende handelsaftale med Colombia og Peru har fundet midlertidig anvendelse med Peru siden den 1. marts 2013 og med Colombia siden den 1. august 2013.

Den 1. januar 2017 tilsluttede Ecuador sig også aftalen.

Hele teksten og bilagene til aftalen med Colombia, Peru og Ecuador.

En liste over alle ændringer og bilag til aftalen findes på GD TRADE's websted.

Som følge heraf har EU nu en præferencehandelsaftale med tre lande i Andesfællesskabet (Bolivia er undtagelsen). På nuværende tidspunkt nyder Bolivia godt af EU's generelle toldpræferenceordning (GSP), herunder gennem den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og regeringsførelse kendt som GSP +. Bolivia kan også anmode om at forhandle om at tilslutte sig handelsaftalen, hvis landet ønsker det.

Hvad er fordelene for din virksomhed?

Handelsaftalen mellem EU på den ene side og Colombia, Peru og Ecuador på den anden side åbnede markederne på begge sider og indeholder bestemmelser om:

 • et mere stabilt og forudsigeligt erhvervsklima
 • bedre betingelser for handel gennem nye regler om ikke-toldmæssige hindringer, konkurrence, gennemsigtighed og intellektuelle ejendomsrettigheder
 • sænket told eller nultold for næsten alle varer
 • forbedret adgang til offentlige udbud og investeringsmarkeder

Løbende betalinger og kapitalbevægelser er også liberaliseret. Dette letter den frie bevægelighed for tjenesteydelser, investeringer og virksomheder.

 

Handelsforbindelser mellem EU og Colombia, Ecuador og Peru

Den største EU-eksport til de tre Andeslande er industrivarer, navnlig maskiner og transportudstyr samt kemiske produkter.

Til gengæld består den største import fra Colombia, Peru og Ecuador til EU af landbrugsprodukter, brændstoffer og mineprodukter.

Tariffer

Handelsaftalen mellem EU og Colombia, Peru og Ecuador giver bedre markedsadgang ved at reducere eller afskaffe told på vigtige varer til bilateral handel.

EU

I en overgangsperiode afskaffer EU tolden på næsten al eksport fra Colombia, Peru og Ecuador, undtagen for visse grøntsager og frugter.

For specifikke følsomme varer er der indført toldkontingenter. Det betyder, at kun en begrænset mængde følsomme varer kan handles toldfrit hvert år. De produkter, der er omfattet af toldkontingenter, er:

 • svampe
 • sukkermajs
 • slik
 • kvæg
 • komælk
 • Rom
 • sukker
 • yoghurt
 • bananer

Disse kontingenter forvaltes efter "først til mølle" -princippet. Ansøgningsperioden løber fra den 1. januar til den 31. december. Hvis importen til EU overstiger disse toldkontingenter, vil der gælde en MFN-toldsats.

Find de specifikke bestemmelser vedrørende toldsatser pr. varekategori og gældende toldkontingenter i

Colombia, Ecuador, Peru

Colombia, Peru og Ecuador giver også Den Europæiske Union toldfordele. I erkendelse af asymmetrien i parternes udviklingsniveauer er liberaliseringen gradvis og spredt over en periode på op til 17 år. Når alle toldnedsættelser er gennemført

 • alle EU's industri- og fiskeriprodukter vil blive eksporteret toldfrit til Peru, Colombia og Ecuador på visse betingelser.
 • de fleste EU-landbrugsprodukter vil også blive eksporteret toldfrit. En liste over følsomme varer er imidlertid udelukket fra liberalisering, mens andre er omfattet af toldkontingenter.

Find de specifikke bestemmelser vedrørende toldafvikling og gældende kontingenter i

 

Inden du eksporterer

Oprindelsesregler

I dette afsnit introduceres de vigtigste oprindelsesregler og oprindelsesprocedurer i handelsaftalen.

Oprindelsen er handelsvarernes "økonomiske nationalitet". Hvis du er ny på emnet, kan du finde en introduktion til de vigtigste begreber i afsnittet om varer.

Oprindelsesregler

Dit produkt skal overholde visse regler, der beviser dets oprindelse, for at være berettiget til præferencesatsen.

Hvor finder jeg oprindelsesreglerne?

Oprindelsesreglerne er anført i bilag II vedrørende definitionen af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoderne for administrativt samarbejde. Linket henviser til en konsolideret udgave, der tager hensyn til Ecuadors tiltrædelse i 2016 (EUT L 356 af 24.12.2016, s. 1093).

Er mit produkt "fremstillet" i henhold til handelsaftalen?

For at dit produkt kan komme i betragtning til den lavere eller ingen præferencetold i henhold til handelsaftalen mellem EU og Colombia, Ecuador og Peru, skal det have oprindelse i EU eller et undertegnende Andesland. Et produkt anses for at have oprindelsesstatus, hvis det

 • fuldt ud fremstillet i EU eller et undertegnende Andesland
 • fremstillet i EU eller et undertegnende Andesland under anvendelse af materialer uden oprindelsesstatus og opfylder de produktspecifikke regler i tillæg 2. Se tillæg 1 "Indledende noter" vedrørende produktspecifikke oprindelsesregler. Se også tillæg 2A for alternative produktspecifikke regler for visse produkter.

 

Eksempler på de vigtigste typer produktspecifikke regler i EU's handelsaftaler

 • reglen om værditilvækst — værdien af alle materialer uden oprindelsesstatus i et produkt må ikke overstige en vis procentdel af produktets pris ab fabrik
 • ændring af tarifering — fremstillingsprocessen medfører en ændring af tariferingen mellem materialer uden oprindelsesstatus og det færdige produkt — f.eks. fremstilling af papir (kapitel 48 i det harmoniserede system) på basis af papirmasse uden oprindelsesstatus (kapitel 47 i det harmoniserede system)
 • specifikke aktiviteter — der kræves en særlig produktionsproces, f.eks. spinding af fibre til garn — sådanne regler anvendes hovedsagelig i tekstilbeklædningssektoren og den kemiske sektor.

 

Du kan finde de særlige regler for dit produkt i min handelsassistent.

Tips og tricks til at hjælpe med at overholde de produktspecifikke regler

Der er planlagt yderligere fleksibilitet for at hjælpe dig med at overholde produktspecifikke regler såsom tolerancer eller kumulation.

Tolerancer

 • tolerancemargenen giver producenten mulighed for at anvende materialer uden oprindelsesstatus, der normalt er forbudt i henhold til den produktspecifikke regel, op til 10 % af produktets pris ab fabrik
 • denne tolerance kan ikke anvendes til at overskride en maksimumstærskel for materialer uden oprindelsesstatus, der er opført i de produktspecifikke regler.
 • Der gælder specifikke tolerancer for tekstilvarer og beklædningsgenstande henhørende under HS-kapitel 50-63, som er omfattet af bestemmelse 5-6 i tillæg 1 "Indledende bemærkninger" til produktspecifikke oprindelsesregler.

Kumulation

Handelsaftalen mellem EU og Colombia, Ecuador og Peru indeholder bestemmelser om flere måder at kumulere oprindelse på

 • bilateral kumulation gør det muligt at anse materialer med oprindelse i et undertegnende Andesland for at have oprindelse i EU (og omvendt) ved vurderingen af, om det færdige produkt har oprindelsesstatus
 • diagonal kumulation mellem EU, Colombia, Ecuador og Peru
 • diagonal kumulation gør det muligt på visse betingelser at betragte materialer med oprindelse i Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama og Venezuela som materialer med oprindelse i Colombia, Ecuador og Peru, når de anvendes til fremstilling af et produkt.

 

Hvordan virker diagonal kumulation?

Diagonal kumulation forekommer mellem flere forskellige lande, der har samme oprindelsesregler og har handelsaftaler med hinanden. Dette er, når en producent af varer i begge lande kan importere materialer og anvende dem, som om de havde oprindelse i deres eget land. I henhold til PEM-konventionen kan en moldovisk forhandler, der fremstiller tøj til eksport til EU, f.eks. anvende stof med oprindelse i Moldova, Georgien og Ukraine (og/eller enhver anden part i PEM-konventionen) til fremstilling af tøj. Kravet om dobbelt forarbejdning (dvs. fremstillet af garn) er opfyldt og anses for at have oprindelse i Moldova, når det eksporteres til EU, og vil derfor få fri adgang til EU-markedet.

Andre krav

Produktet skal også opfylde alle andre gældende krav i protokollen, f.eks. reglen om direkte transport.

Regel om direkte transport

Produkter med oprindelsesstatus skal transporteres fra EU til et undertegnende Andesland (og omvendt) uden yderligere forarbejdning i et tredjeland.

Omladning eller midlertidig oplagring i et tredjeland er tilladt, hvis produkterne forbliver under toldmyndighedernes tilsyn og ikke undergår andre behandlinger end

 • losning
 • genindlæsning
 • enhver operation, der har til formål at bevare dem i god stand

Produkter med oprindelsesstatus kan transporteres i rørledninger gennem et andet territorium end EU's eller de undertegnende Andeslandes territorier.

Der skal fremlægges bevis for, at disse betingelser er opfyldt, for indførselslandets toldmyndigheder.

Toldgodtgørelse

Tilbagebetaling af told, der tidligere er betalt på materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstilling af en vare, der eksporteres under en præferencetoldsats, er tilladt i henhold til handelsaftalen mellem EU og Colombia, Ecuador og Peru.

Oprindelsesprocedurer

Afsnit 4 om oprindelsesbevis og afdeling 5 om ordninger for administrativt samarbejde fastsætter oprindelsesprocedurer i forbindelse med krav om præferencetold og toldmyndighedernes kontrol.

Hvordan man ansøger om en præferentiel takst

For at kunne drage fordel af en præferencetold skal importørerne fremlægge dokumentation for oprindelse, som kan være enten

Der kræves ikke bevis for oprindelse, når produkternes samlede værdi ikke overstiger

 • 500 EUR for småpakninger
 • 1,200 EUR for personlig bagage

Varecertifikat EUR.1

 • Tillæg 3 indeholder en model EUR.1-certifikat og vejledning i, hvordan det udfyldes
 • Varecertifikater EUR.1 udstedes af udførselslandets toldmyndigheder
 • den eksportør, der anmoder om certifikatet, bør være rede til at fremlægge dokumenter, der beviser, at de pågældende produkter har oprindelsesstatus.

Oprindelseserklæring

Eksportører kan selv erklære, at deres produkt har oprindelse i EU eller i Colombia, Peru og Ecuador ved at fremlægge en oprindelseserklæring. Oprindelseserklæringen kan udfærdiges af

 • en godkendt eksportør
 • enhver eksportør, hvis den samlede værdi af produkterne ikke overstiger 6,000 EUR
Godkendte eksportører

Eksportører i henhold til denne aftale kan anmode deres toldmyndigheder om tilladelse til at udfærdige oprindelseserklæringer for produkter af enhver værdi.

Toldmyndighederne kan inddrage status som godkendt eksportør i tilfælde af misbrug.

Sådan udfærdiger du en oprindelseserklæring
 • Eksportøren skal typealisere, stemple eller udskrive følgende erklæring på fakturaen, følgesedlen eller et andet handelsdokument, der identificerer produktet (tillæg 4).
  • "Eksportøren af de produkter, der er omfattet af dette dokument (toldmyndighedernes [eller den kompetente offentlige myndigheds] tilladelse nr....), erklærer, at disse produkter, medmindre andet klart er angivet, har præferenceoprindelse."
 • teksten til oprindelseserklæringen kan udfærdiges på et hvilket som helst af EU's officielle sprog
 • du skal underskrive din oprindelseserklæring manuelt. Hvis De er en godkendt eksportør, er De fritaget for dette krav, forudsat at De skriftligt over for Deres toldmyndigheder giver tilsagn om, at De påtager Dem det fulde ansvar for enhver angivelse, der identificerer Dem.
 • når du udfylder en oprindelseserklæring, skal du være parat til at fremlægge dokumenter, der beviser produkternes oprindelsesstatus.
 • eksportøren kan udfærdige en oprindelseserklæring ved udførslen af de produkter, den vedrører, eller efterfølgende, forudsat at den forelægges indførselslandet senest to år efter indførslen af de produkter, den vedrører.

 Kontrol af oprindelse

Toldmyndighederne kan kontrollere, om et importeret produkt faktisk har oprindelsesstatus eller opfylder andre oprindelsesbetingelser. Verifikation er baseret på

 • administrativt samarbejde mellem toldmyndighederne i den importerende og den eksporterende part
 • kontrol foretaget af lokale toldmyndigheder (den importerende parts besøg hos eksportøren er ikke tilladt)

Når kontrollen er afsluttet, træffer myndighederne i eksportlandet den endelige afgørelse af oprindelsen og underretter importlandets myndigheder om resultaterne.

Produktkrav 

Tekniske regler og krav

Tekniske regler definerer de særlige karakteristika, som et produkt bør have med hensyn til konstruktion, etikettering, mærkning, emballering, funktionalitet og ydeevne, som er udformet med henblik på at beskytte menneskers sundhed og sikkerhed, samt miljøstandarder. Det kan imidlertid være dyrt for erhvervsdrivende at overholde forskellige krav på forskellige markeder.

I henhold til handelsaftalen samarbejder EU og de tre Andeslande om markedsovervågning, tekniske forskrifter, standarder og overensstemmelsesvurderingsprocedurer. Parterne går ind for gennemsigtighed og gør alle tekniske forskrifter offentligt tilgængelige. Dette samarbejde letter handelen generelt og navnlig med produkter såsom lægemidler, medicinsk udstyr, optiske instrumenter, biler og andre typer maskiner.

Partnerne fører tilsyn med de overensstemmelsesvurderingsresultater, der udstedes af de kompetente myndigheder, samt indgåelsen af aftaler om anerkendelse med certificeringsorganer. Dette bidrager til at harmonisere procedurerne for overensstemmelsesvurdering mellem de to regioner.

Mærkning

Aftalen indeholder bestemmelser om innovative discipliner inden for etikettering og mærkning, der begrænser mængden af oplysninger, der kræves på en permanent etiket. Dette forhindrer besværlige og unødvendige mærker, som ikke er af streng relevans for forbrugerne.

 • der kræves ikke længere forhåndsgodkendelse til registrering af etiketter, medmindre etiketterne er nødvendige for at beskytte menneskers, dyrs eller planters sundhed.
 • internationale piktogrammer og nomenklatur for produktmærker er tilladt
 • inden for tekstiler og fodtøj er de oplysninger, som producenterne skal give på permanente etiketter, begrænsede, hvilket betyder, at ikke-permanente etiketter kun anvendes til at angive yderligere oplysninger, hvis det er nødvendigt.

Colombia — kontakter vedrørende tekniske krav

Ecuador — kontakter vedrørende tekniske krav

Peru — kontakter vedrørende tekniske krav

Sundheds- og sikkerhedskrav (SPS)

Handelsaftalen mellem EU og Colombia, Peru og Ecuador skaber balance mellem den handelsfremmende harmonisering af SPS-reglerne og beskyttelsen af eksisterende nationale sundhedsbestemmelser, hvorved det sikres, at standarderne ikke bringes i fare.

Aftalen indeholder bestemmelser om harmonisering af SPS-foranstaltninger, herunder særlige regler og procedurer for nationale institutioners inspektioner, kontrol af oplysninger, gennemsigtighed og informationsudveksling.

Aftalen indeholder også bestemmelser om, at et underudvalg for sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger skal løse eventuelle problemer på dette område og følge op på og overvåge SPS-foranstaltninger, der gennemføres af alle parter i denne aftale. Underudvalget har f.eks. gjort betydelige fremskridt med hensyn til at opnå reel adgang for landbrugsprodukter og fødevareforarbejdningsprodukter fra EU til det colombianske marked.

Columbia — kontakter vedrørende sundheds- og plantesundhedskrav (SPS)

Ecuador — kontakter vedrørende sundheds- og plantesundhedskrav (SPS)

Peru — kontakter vedrørende sundheds- og plantesundhedskrav (SPS)

Tekniske handelshindringer

Selv om tekniske regler er vigtige, kan de til tider virke som hindringer for international handel og kan derfor udgøre en betydelig byrde for dig som eksportør.

 

 • hvis du mener, at du står over for en handelshindring, der bremser din virksomhed eller forhindrer dig i at eksportere, kan du fortælle os
 • indberet, hvad der stopper din eksport til Colombia, Ecuador eller Peru ved hjælp af onlineformularen, hvorefter EU analyserer din situation og træffer passende foranstaltninger

Kontakt os

Fortoldningsdokumenter og -procedurer

Aftalen sikrer mere gennemsigtige og forenklede toldprocedurer for at lette handelen og reducere omkostningerne for virksomhederne.

Trinvise vejledninger beskriver de forskellige typer dokumenter, du skal forberede til toldklarering af dine produkter.

Afhængigt af dit produkt kan toldmyndighederne kræve alle eller nogle af nedenstående elementer

 • Handelsfaktura (finder de specifikke krav til form og indhold i Min handelsassistent)
 • forsendelsesliste
 • Importlicenser for visse varer
 • Certifikater, der viser, at dit produkt overholder de obligatoriske produktbestemmelser, såsom sundheds- og sikkerhedskrav, mærkning og emballering
 • oprindelsesbevis — oprindelseserklæring

Du kan anmode om bindende tariferingsoplysninger og/eller bindende oprindelsesoplysninger på forhånd.

Hvis du vil vide mere om, hvilke dokumenter du skal fremvise til toldbehandling for dit produkt, kan du kontakte My Trade Assistant.

Procedurer for bevis og kontrol af oprindelse

For beskrivelser af, hvordan oprindelsen af dine varer kan dokumenteres for at anmode om præferencetoldsatser, og af reglerne for toldmyndighedernes kontrol af oprindelse henvises til afsnittet om oprindelsesregler ovenfor.

Oplysninger om toldprocedurer for import og eksport generelt findes på webstedet for Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion.

Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser

Handelsaftalen giver bedre beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder for din import/eksport til og fra Colombia, Ecuador eller Peru.

Afsnit VII i handelsaftalen mellem EU og Colombia, Peru og Ecuador bekræfter parternes forpligtelser i henhold til TRIPS-aftalen og konventionen om biologisk mangfoldighed (CBD) og giver dem både national behandling og mestbegunstigelsesbehandling. Det betyder, at din intellektuelle ejendom i Colombia, Ecuador eller Peru vil blive behandlet på samme måde som statsborgere fra disse lande.

Colombia, Ecuador og Peru ændrede og vedtog også ny lovgivning for at indarbejde regionale specialiteter og geografiske betegnelser på samme måde som i EU.

Handel med tjenesteydelser

Handelsaftalen åbner markederne for tjenesteydelser i begge regioner for hinanden og giver den retssikkerhed og forudsigelighed, som du har brug for som leverandør af tjenesteydelser. Den går videre end de forpligtelser, der er indgået i henhold til WTO's almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser, idet den konsoliderer adgangen til vigtige sektorer såsom telekommunikation, finansielle tjenesteydelser og erhvervstjenester, miljøtjenesteydelser, distributionstjenester og andre sektorer, samtidig med at parternes ret til at ændre aspekter af særlig betydning bevares (f.eks. begrænsninger af den minimumsprocentdel af arbejdsstyrken, der skal være lokal, computertjenesteydelser, der anvendes i grænseoverskridende aktiviteter, og hjælpetjenester, der anvendes inden for lufttransport).

Handelsaftalen sikrer også, at du ikke udsættes for forskelsbehandling som tjenesteyder i de sektorer, du har adgang til.

Se afsnit IV Handel med tjenesteydelser, etablering og elektronisk handel.

Grænseoverskridende levering og etablering af tjenesteydelser

Aftalen giver næsten fuld markedsadgang for grænseoverskridende tjenesteydelser og etablering på en lang række områder, herunder finansielle tjenesteydelser, liberale tjenesteydelser, søtransport og telekommunikation.

Der gælder adskillige begrænsninger for grænseoverskridende levering af bank- og jernbanetransporttjenester, f.eks. dem, der vedrører beskyttelse af mindretal.

Se bilag VIII (Liste over forpligtelser vedrørende grænseoverskridende levering af tjenesteydelser).

Der gælder også ikke-diskriminerende begrænsninger for etablering i distributions- og miljøsektorer.

Bilag VII (Liste over forpligtelser vedrørende etablering)

Bevægelighed for personer

EU's forretningsrejsende på kortvarigt ophold kan midlertidigt opholde sig i Colombia, Ecuador og Peru og omvendt. Dette omfatter tjenesteydere, der har indgået kontrakt om at levere en tjenesteydelse i EU til en endelig forbruger (arkitektur, ingeniørvæsen, lægetjenester, forskning og design, markedsundersøgelser, handelsmesser, turisme).

Se bilag IX (Forbehold vedrørende fysiske personers midlertidige tilstedeværelse i forretningsøjemed).

Offentlige indkøb

Handelsaftalen mellem EU og Colombia, Ecuador og Peru giver EU-virksomheder mulighed for at byde på og konkurrere om offentlige udbud i partnerlandene på lige fod med indenlandske virksomheder.

Ibilag XII til aftalen fastsættes de regler, der gælder for offentlige indkøb. Den beskriver, hvilke enheder der er omfattet af aftalen, samt hvilke varer og tjenesteydelser der kan gøres til genstand for offentlige kontrakter. Den opregner også udelukkede områder såsom erhvervelse eller forpagtning af jord, skatte- eller deponeringsagenturer og offentlige arbejdsformidlinger.

Endelig indeholder aftalen generelle principper for offentlige indkøb, herunder udbudsprocedurer, brug af elektroniske medier, oprindelsesregler og kompensation.

Colombia — kontakter vedrørende offentlige indkøb

Ecuador — kontakter vedrørende offentlige indkøb

Peru — kontakter i forbindelse med offentlige udbud

Links, kontakter og dokumenter

Colombia

Nationale institutioner — Colombia

Republikken Colombias centralbank

Carrera 7, nr. 14-78, Cundinamarca, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 343 1111

Fax: + 57 1 2861686

Det nationale told- og skattedirektorat (DIAN)

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN)

NIVEL Central, Carrera 8, nr. 6-64, Edificio San Agustín, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 6079999

Fax: + 57 1 3337841

Repræsentationer, handelskamre og erhvervssammenslutninger — Colombia

Den Europæiske Unions delegation i Colombia

Calle 116 número 7-15, interiør 2, piso 12, Edificio Cusezar, Barrio Santa Bárbara, Bogotá D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 7477700

Fax: + 57 1 7470074

E-mail: delegation-colombia@eeas.europa.eu

Colombias ambassade i Belgien

96a Avenue Franklin Roosevelt, Ixelles, 1050 Bruxelles, BELGIEN

Tlf.: + 32 2 649 56 79

Fax: + 32 2 646 54 91

E-mail: ebruselas@cancilleria.gov.co

Websted: belgica.embajada.gov.co

Ministeriet for Handel, Industri og Turisme

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT)

Calle 28, nr. 13 A-15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 4199450

Fax: + 57 1 6967521

PROCOLOMBIA

Calle 28, nr. 13 A-15, Piso 35-36, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 5600100, + 57 1 3275450

Fax: + 57 1 5600104

Websted: http://www.procolombia.co/

Kvikskranke for udenrigshandel (VUCE)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Calle 28 No. 13 A — 15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 6067676

Websted: http://vuce.gov.co/

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIEN

Tlf.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakter vedrørende tekniske krav — Colombia

Tilladelse til industri og handel (SIC) under Ministeriet for Handel, Industri og Turisme (MINCIT)

Carrera 13 # 27-00, etage: 1. og 3.møde, 110311 Bogotá D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 5920400, + 57 1 5870000

Fax: + 57 1 5870284

Websted: https://www.sic.gov.co/en/international-community-home

Colombias Institut for Tekniske Standarder og Certificering (ICONTEC)

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación

Carrera 37 52-95, Edificio ICONTEC, PO Box 14237, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 6078888

Fax: + 57 1 2221435

E-mail: direccion@icontec.org

Websted: https://www.icontec.org/

Colombias nationale akkrediteringsorgan (ONAC)

Organismo Nacional de Acreditación de Colombia

Calle 26-57-83 Torre 8 — Oficina 1001, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tlf.: +57 1 742 7592, ekstrakt 103

Fax: +57 1 321 2938, ekstrakt 117

Websted: http://www.onac.org.co

Ministeriet for minedrift og energi

Ministerio de Minas y Energia (MINMINAS)

Calle 43, nr. 57-31, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 2200300

Fax: + 57 1 3245202, + 57 1 3245207

Den nationale myndighed for miljøtilladelser (ANLA)

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MINAMBIENTE)

Calle 37, nr. 8-40, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 3323434, + 57 1 3323400

Fax: + 57 1 3406212

Kontakter vedrørende sundhedsmæssige/plantesundhedsmæssige krav (SPS) — Colombia

Underdirektoratet for beskyttelse og regulering af dyresundhed under det colombianske landbrugsinstitut

Subgerencia de Protección y Regulación de la Sanidad Animal del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, nr. 17-81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Fax: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Center for Phytosanitary Excellence under det colombianske landbrugsinstitut

Centro de Excelencia Fitosanitaria (CEF) del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 13 No. 37, Piso 6, Edificio Cavipetrol, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 2328218, + 57 1 2328219

Fax: + 57 1 2328218, + 57 1 2328219

Underdirektoratet for beskyttelse og regulering af landbruget under det colombianske landbrugsinstitut

Subgerencia de Protección y Regulación Agrícola del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, nr. 17-81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Fax: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

National teknisk komité for biosikkerhed under det colombianske landbrugsinstitut

Comité Técnico Nacional de Bioseguridad (CTNBio) del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, nr. 17-81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Fax: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Ministeriet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (MINAGRICULTURA)

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MINAGRICULTURA)

Edificio Bancol, Carrera 8 Nr. 12B — 31 Piso 5, Bogotá D. C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 2543300

Websted: https://www.minagricultura.gov.co/English/Paginas/default.aspx

Ministeriet for Udenrigsanliggender

Ministerio de Relaciones Exteriores

Calle 10, nr. 5-51, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 3814000

Fax: + 57 1 3814747

Den nationale myndighed for akvakultur og fiskeri (AUNAP)

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP)

Edificio UGI, Calle 40A No. 13-09 Piso 6,14,15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 3770500

E-mail: atencionalciudadano@aunap.gov.co

Websted: https://www.aunap.gov.co/

Sundhedsinformationssystem for import og eksport af landbrugsprodukter og animalske produkter (SISPAP)

Websted: https://www.ica.gov.co/

 

Udenrigsministeriets afdeling for multilaterale anliggender

Viceministerio de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores

Calle 10, nr. 5-51, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 3814000, + 57 1 3811128, + 57 1 3814014

Fax: + 57 1 3814747

Forskningsinstitut for biologiske ressourcer Alexander von Humboldt

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

Calle 28 A, nr. 15-09, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 3202767

Kontakter i forbindelse med offentlige indkøb — Colombia

Colombia Buys Efficient

Colombia Compra eficiente

Nr. 7 Race 26-20 Floor 17,10 and 8, Building Tequendama, 110311, Bogota, D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 7456788, + 57 1 7956600

Websted: https://colombiacompra.gov.co/

Colombia Electronic System for Public Procurement (Secop)

 

Websted:

AFSNIT I: https://colombiacompra.gov.co/secop/secop-i

AFSNIT II: https://colombiacompra.gov.co/secop-ii

Virtuel samling i den colombianske stat: https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano

Ecuador

Nationale institutioner — Ecuador

Ecuadors centralbank

Banco Central del Ecuador

Avenida 10 de Agosto No. 11-409 y Briceño, EC-170409 Quito, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 2570013, + 593 2 2572522

Udvalget for Udenrigshandel (COMEX)

Comité de Comercio Exterior (COMEX)

Eloy Alfaro y Amazonas, EC-Quito, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 2239258

Fax: + 593 2 2543897

Ecuadors nationale toldmyndighed (SENAE)

Aduana del Ecuador (SENAE)

Dirección General, Av. Malecón Simón Bolívar entre 9 de Octubre y P. Icaza, EC-Guayaquil, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 3731030

Websted: https://www.aduana.gob.ec/

Det nationale råd for frizoner (CONAZOFRA)

Consejo Nacional de Zonas Francas (CONAZOFRA)

Avenida Orellana E9-195 y Avenida 6 de diciembre, Edificio Alisal de Orellana, Oficina 601, EC-Quito, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 2223612, + 593 2 2225494, + 593 2 2559634

Vicesekretær for mellem- og slutindustrien i Viceministeriet for Produktion og Industri under Ministeriet for Produktion, Udenrigshandel, Investeringer og Fiskeri

Undersekretær i Industrias Intermedias y Finales, Viceministerio de Producción e Industrias, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)

Calle Yánez Pinzón N26-12, Centre Avenida Colón y La Niña, Edificio Rigel, EC-170516 Quito, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 3948760

Miljøministeriet

Ministerio del Ambiente (MAE)

Calle Madrid 1159 y Andalucía, EC-Quito, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 3987600

Repræsentationer, handelskamre og erhvervssammenslutninger — Ecuador

Den Europæiske Unions delegation i Ecuador

Orellana E11-160 y Whymper, Edificio Schuman, Quito, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 2523912, + 593 2 2523161, + 593 2 2902103

E-mail: delegation-ecuador@eeas.europa.eu

Ecuadors ambassade i Belgien

AV. Louise 363-9. etage, 1050 Bruxelles, BELGIEN

Tlf.: + 32 2644 3258

E-mail: consulado.ecuador@skynet.be / cecubruselas@cancilleria.gob.ec

Websted: http://bruselas.consulado.gob.ec/

Den nationale landbrugssammenslutning

Federacion Nacional de Camaras de Agricultura

AV. Amazonas 1429 Y Colon Edificio Espana, Piso 1, post 17-21-322, EC-Quito, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 2230185

Ecuadors nationale brancheorganisation

Federacion Nacional de Camaras de Industrias del Ecuador

AV. Amazonas Y Republica, Edificio Las Camaras, Piso 10, P.O.BOX 17012438, EC-Quito, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 2230185

Fax: + 593 2 2448118

E-mail: Camara@camindustriales.org.ec

FOR ECUADOR

Malecón Simón Bolivar 100 y 9 de Octubre, Edificio La Previsora piso 18, Guayaquil, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 2597980

E-mail: contacto@proecuador.gob.ec

Websted: https://www.proecuador.gob.ec/

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIEN

Tlf.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakter vedrørende tekniske krav — Ecuador

Ecuadoriansk Standardiseringsorganisation (INEN)

Servicio Ecuatoriano de Normalización

E8-29 Calles Baquerizo Moreno y Diego de Almagro, Edificio: INEN PO Box 17-01-3999, Quito, DM EC170517, Pichincha, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 3825960, + 593 2 3825961

E-mail: direccionejecutiva.inen@gmail.com

Websted: https://www.normalizacion.gob.ec/

Direktoratet for Validering og Certificering under Ecuadors standardiseringsinstitut

Dirección y Certificación del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN)

Baquerizo Moreno E8-29 y Diego de Almagro, EF-Quito, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 2501885, + 593 2 2501886, + 593 2 2501887

Fax: + 593 2 2567815

Ecuadors akkrediteringstjeneste

Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE)

AV. Amazonas N38-42 y Juan José Villalengua, Quito, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 2454393

Websted: http://www.acreditacion.gob.ec

Kontakter vedrørende sundheds- og plantesundhedskrav (SPS) — Ecuador

Ecuadorian Agency for Quality Assurance of Agricultural Products under Ministeriet for Landbrug og Husdyr (AGROCALIDAD)

Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (AGROCALIDAD)

Fytosanitære og fytosanitære forskrifter og kontrolafdelinger

Tlf.: (+ 593) 3828 860 

AV. Eloy Alfaro N30-350 y Av. Amazonas. Ed. Mag, piso 9. Guayaquil — Ecuador

Websted: https://www.agrocalidad.gob.ec

Understatssekretær for akvakultur i Ministeriet for Produktion, Udenrigshandel, Investeringer og Fiskeri (MPCEIP)

Viceministerio de Acuacultura y Pesca, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca

San Salvador E6-49 y Eloy Alfaro, EC-Quito, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 3827089

Websted: http://www.produccion.gob.ec/viceministerio-de-acuacultura-y-pesca/

Direktoratet for agrodiversitet under undersekretæren for landbrug under Ministeriet for Landbrug og Husdyr

Dirección de Agrodiversidad de la Subsecretaría de Agricultura del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Avenida Amazonas y Avenida Eloy Alfaro, EC-170516 Quito, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 3960100, + 593 2 3960200, + 593 2 3961049, + 593 2 3961051, + 593 2 3961150

Ecuadorian Institute for Intellectual Property, det nationale direktorat for sortsbeskyttelse

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, Dirección Nacional de obtenciones Vegetales

Avenida República 396 y Diego de Almagro, Edificio Forum 300, EC-Quito, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 3940000

Ministeriet for Folkesundhed (MFP)

Ministerio de Salud Pública (MSP)

República del Salvador 36-64, Centre Suecia y Naciones Unidas, EC-170515 Quito, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 3814400

Ministeriet for Produktion, Udenrigshandel, Investeringer og Fiskeri (MPCEIP)

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)

San Salvador E6-49 y Eloy Alfaro, EC-Quito, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 3827089

Websted: http://www.produccion.gob.ec/

Det nationale direktorat for biodiversitet under Miljøministeriet

Dirección Nacional de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente (MAE)

Calle Madrid 1159 y Andalucía, EC-170517 Quito, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 3987600, + 593 2 3981422, + 593 2 3981610

Fax: + 593 2 3987600, + 593 2 3981422, + 593 2 3981610

Direktoratet for Miljø og Bæredygtig Udvikling under Udenrigs- og Migrationsministeriet

Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

Jerónimo Carrión y Avenida 10 de Agosto, EC-170517 Quito, ECUADOR

Tlf.: +593 2 2993200 ekstrakt + 593 2 2912101

Kontakter i forbindelse med offentlige indkøb — Ecuador

Den nationale offentlige indkøbstjeneste (SERCOP)

Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP)

Avenida de Los Shyris 38-28 y el Telégrafo, EC-Quito, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 2440050

Compras Públicas

Websted: www.compraspublicas.gob.ec

 

Peru 

Nationale institutioner — Peru

Perus centralbank

Banco Central de Reserva del Perú

441-445, Santa Rosa Street, Lima-1, PERU

Tlf.: + 51 1 6132000

Websted: http://www.bcrp.gob.pe

Perus nationale toldmyndighed (SUNAT)

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

AV. Garcilaso de la Vega 1472, Lima 1, PERU

Tlf.: + 51 1 3150730

Websted: http://www.sunat.gob.pe/

Økonomi- og finansministeriet (MEF)

Ministerio de Economía y Finanzas

Jirón Junín 319, Cercado de Lima 15001, PE-Lima 1, PERU

Tlf.: + 51 1 3115930

Ministeriet for udenrigshandel og turisme (MINCETUR)

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)

Calle Uno Oeste N 050 Urb. Corpac, San Isidro, Lima, PERU

Tlf.: + 51 1 5136100

E-mail: webmaster@mincetur.gob.pe

Websted: https://www.gob.pe/mincetur

Kvikskranke for udenrigshandel (VUCE)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Calle Uno Oeste N 050 Urb. Córpac, San Isidro, Lima, PERU

Tlf.: + 51 1 5136100, + 51 1 5131160

E-mail: Vuce@mincetur.gob.pe

Websted: https://www.vuce.gob.pe/

Generaldirektoratet for Miljøsundhed (DIGESA)

Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)

Las Amapolas # 350 Urb. San Eugenio, Lince (Lima 14), Lima, PERU

Tlf.: + 51 1 6314430

E-mail: consultas@digesa.minsa.gob.pe

Websted: http://www.digesa.minsa.gob.pe

Repræsentationer, handelskamre og erhvervssammenslutninger — Peru

Den Europæiske Unions delegation i Peru

Víctor Andrés Belaúnde 332, 5to piso (Edificio Cromo), San Isidro, PERU

Tlf.: + 51 1 4150800

Fax: + 51 1 4214563

E-mail: delegation-peru@eeas.europa.eu

Perus mission ved Den Europæiske Union

Perus ambassade, 212 Tervuren Avenue, 1150 Bruxelles, Belgien

Tlf.: + 32 2 733 33 19

E-mail: info@embaperu.be

Websted: https://www.embajadaperu.be/

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIEN

Tlf.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakter vedrørende tekniske krav — Peru

Det nationale institut for kvalitet (INACAL)

Instituto Nacional de Calidad (INACAL), Ministerio de Producción

Calle Las Camelias 815, San Isidro, Lima 27, PERU

Tlf.: + 51 1 6408820

E-mail: Inacal@inacal.gob.pe

Websted: https://www.inacal.gob.pe/

Det Nationale Institut for Forsvar af Konkurrence og Beskyttelse af Intellektuel Ejendomsret (INDECOPI)

Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

Calle La Prosa 104, San Borja, PE-Lima, PERU

Tlf.: + 51 1 2247777, + 51 1 2247800

Fax: + 51 1 2241715

Transport- og kommunikationsministeriet, viceministeriet for transport

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Viceministerio de Transportes

Jiron Zorritos 1203, PE-Lima, PERU

Tlf.: + 51 1 6157800

Kontakter vedrørende sundhedsmæssige/plantesundhedsmæssige krav (SPS) — Peru

Den nationale landbrugssundhedstjeneste (SENASA), ministeriet for landbrug og kunstvanding

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina No. 1915, Lima 12 — La Molina, PE-Lima, PERU

Tlf.: + 51 1 3133300

E-mail: senasacontigo@senasa.gob.pe

Den nationale fiskerisundhedsorganisation (SANIPES)

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES)

Domingo Orué nr. 165, pisos 6 y 7, Surquillo, Lima, PERU

Tlf.: + 51 1 2138570

Websted: https://www.sanipes.gob.pe/web/index.php/es/

Produktionsministeriet (PRODUCE)

Ministerio de la Producción (PRODUCE)

Calle Uno Oeste 060 — Urbanización Córpac, Lima 15036, PERU

Tlf.: + 51 1 6162222

E-mail: consultas@produce.gob.pe

Underdirektorat for dyrekarantæne, Generaldirektoratet for Dyresundhed, National Service for Agricultural Health, Ministry of Agriculture and Irrigation

Subdirección de cuarentena Animal, Dirección General de Sanidad Animal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina No. 1915, Lima 12 — La Molina, PE-Lima, PERU

Tlf.: + 51 1 3133300, + 51 1 3133324

Fax: + 51 1 3401486

E-mail: senasacontigo@senasa.gob.pe

Direktoratet for Inventioner og Ny Teknologi (DIN), Det Nationale Institut for Forsvar af Konkurrence og Beskyttelse af Intellektuel Ejendomsret (INDECOPI)

Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

Calle La Prosa 104, San Borja, PE-Lima, PERU

Tlf.: + 51 1 2247777, + 51 1 2247800

Fax: + 51 1 2241715

Underdirektorat for plantekarantæne, Generaldirektoratet for Plantesundhed, National Service for Agricultural Health, Ministry of Agriculture and Irrigation

Subdirección de cuarentena Vegetal, Dirección General de Sanidad Vegetal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina No. 1915, Lima 12 — La Molina, PE-Lima, PERU

Tlf.: + 51 1 3133300, + 51 1 3133309, + 51 1 3133321

Fax: + 51 1 3401486

Generaldirektoratet for Biodiversitet, Miljøministeriet

Dirección General de Diversidad Biológica, Ministerio del Ambiente (MINAM)

Avenida Javier Prado Oeste 1440, San Isidro, PE-Lima 27, PERU

Tlf.: +51 1 6116000, udvidelse 1349

Fax: +51 1 6116000, udvidelse 1349

Det nationale institut for agronomisk innovation

Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)

Avenida La Molina 1981, Lima 12 — La Molina, Apartado Postal 2791, PE-Lima, PERU

Tlf.: +51 1 3492600, udvidelse 295

Fax: + 51 1 3495646

Peruviansk kosmetik- og hygiejneudvalg under handelskammeret

Comité Peruano de Cosmética e Higiene (COPECOH) de Cámara de Comercio

Avenida Giuseppe Garibaldi (ex Gregorio Escobedo) 396, Jesús María, PE-Lima 11, PERU

Tlf.: + 51 1 4633434

Generaldirektoratet for lægemidler, forsyninger og narkotika (DIGEMID)

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID)

AV. Parque de las Leyendas 240 Torre B, San Miguel, PERU

Tlf.: + 51 1 6314300 

Websted: http://www.digemid.minsa.gob.pe/

Det nationale råd for forbud mod kemiske våben under Udenrigsministeriet

Consejo Nacional para la Prohibicíon de las Armas Químicas (CONAPAC) bajo el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)

Jirón Lampa 535, PE-Lima 1, PERU

Tlf.: + 51 1 2042400, + 51 1 2042505

Fax: + 51 1 2042498

Kontakter i forbindelse med offentlige udbud — Peru

Det tilsynsførende agentur for offentlige udbud (OSCE)

Organismo Tilsynsførende de las Contrataciones del Estado (OSCE)

AV. Gregorio Escobedo CDRA. 7 s/n Jesús María, Lima 11, PERU

Tlf.: + 51 1 6143636

Websted: https://portal.osce.gob.pe/osce/

http://www.osce.gob.pe/english.asp

Det nationale register over leverandører (RNP)

Registro Nacional de Proveedores (RNP)

AV. Gregorio Escobedo CDRA. 7 s/n Jesús María, Lima 11, PERU

Tlf.: + 51 1 6135555, + 51 1 6135000

E-mail: Rnpatiende@osce.gob.pe

Websted: https://portal.osce.gob.pe/rnp/

Yderligere links

Kilder

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/andean-community/

https://www.eumonitor.eu/

http://trade.ec.europa.eu/doclib/cfm/doclib_search.cfm?langId=EN

https://ec.europa.eu/easme/en/enterprise-europe-network

https://eeas.europa.eu/delegations/colombia_en/15808/Colombia%20and%20the%20EU

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/andean-community/2049/andean-community_en

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/andean-community_en

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU (2018) 621834_EN.pdf

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=993

 

 

Del denne side:

Genveje