Ekonominės partnerystės susitarimai (EPS)

Sužinokite apie ES ekonominės partnerystės susitarimus (EPS) su Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno (AKR) šalimis partnerėmis.

Iš pirmo žvilgsnio

 

Ekonominės partnerystės susitarimai (EPS) yra prekybos ir vystymosi susitarimai, dėl kurių derasi ES ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno (AKR) šalys. Jos visiškai ir nedelsiant atveria ES rinkas, o AKR partneriai pereinamuoju laikotarpiu tik iš dalies atveria ES importui.

 

EPS susitarimai:

 • tai procesas, pradėtas nuo Kotonu susitarimo pasirašymo .
 • yra „pritaikytos“ konkrečioms regioninėms aplinkybėms.
 • yra PPO reikalavimus atitinkantys susitarimai, tačiau apima daugiau nei įprastus laisvosios prekybos susitarimus, daugiausia dėmesio skiriant AKR šalių vystymuisi, atsižvelgiant į jų socialines ir ekonomines aplinkybes ir įskaitant bendradarbiavimą bei pagalbą siekiant padėti AKR šalims pasinaudoti susitarimais.
 • sudaryti sąlygas plataus masto bendradarbiavimui prekybos srityje tokiose srityse kaip sanitarinės normos ir kiti standartai.
 • sukurti bendras institucijas, kurios stebėtų susitarimų įgyvendinimą ir bendradarbiaudamos spręstų prekybos klausimus.
 • yra sukurtos taip, kad būtų pokyčių varomoji jėga, padėsianti paspartinti reformas ir prisidėti prie gero ekonomikos valdymo. Tai padės AKR partneriams pritraukti investicijų ir paskatins jų ekonomikos augimą.

 

Naudą gaunančios šalys

 

Iš viso 32 AKR šalys jau įgyvendina EPS septyniuose regionuose:

Du Afrikos regionai – Vakarų Afrika ir Rytų Afrikos bendrija (RAB) – dar nebaigė savo pasirašymo proceso, o ES valstybės narės ir 15 iš 16 Vakarų Afrikos šalių bei 2 iš 5 RAB šalių pasirašė šiuos regioninius EPS. 

Žr. EPS įgyvendinimo įvairiose šalyse partnerėse apžvalgą.

Asimetriškos nuostatos AKR šalių naudai

EPS numatytos AKR šalims palankios nuostatos dėl asimetrijos, pavyzdžiui, liberalizavimo netaikymas jautriems produktams, ilgi liberalizavimo laikotarpiai, lanksčios kilmės taisyklės ir specialios apsaugos priemonės bei priemonės, skirtos žemės ūkiui, apsirūpinimo maistu saugumui ir besikuriančiai pramonei apsaugoti.

 • Nors ES rinkos yra nedelsiant ir visiškai atvertos, AKR šalys turi per 15 metų atverti savo rinkas ES importui (apsaugant jautrų importą), o išimtiniais atvejais – iki 25 metų. Be to, 20 proc. jautriausių prekių gamintojai bus nuolat apsaugoti nuo konkurencijos.

Tarifai

 • ES importui iš AKR šalių taiko nulinius muitus ir nulines kvotas. Galimybė patekti į ES rinką yra nuolatinė, visapusiška ir nemokama visiems EPS produktams
 • AKR šalys palaipsniui, per 15–25 metus, panaikina muitus. Jautriems produktams, pvz., maisto produktams, liberalizavimas gali būti visiškai netaikomas. Jei staiga išaugtų kai kurių ES prekių importas į AKR šalis, būtų taikomos tokios apsaugos priemonės kaip importo kvotos. Pagal kai kuriuos EPS AKR šalims leidžiama nustatyti naujus muitus dėl konkrečių su vystymusi susijusių priežasčių.
 • Naudokitės „Mano prekybos asistento“ paieškos parinktimi, kad rastumėte tikslią informaciją apie konkretaus produkto muitus ir tarifus, atsižvelgdami į jo kilmės ir paskirties šalį. Kilus abejonių, kreipkitės į savo muitinę.

Kilmės taisyklės

 

Kad jūsų produktui būtų taikomas lengvatinis režimas, jis turės atitikti susitarime nustatytas kilmės taisykles. Norėdami įvertinti, ar jūsų produktas atitinkakilmės taisykles, ir sužinoti, kaip parengti tinkamus dokumentus, pasinaudokite interaktyvia  „Mano prekybos asistento“ kilmės taisyklių įsivertinimo priemone (ROSA).

Lanksčios kilmės taisyklės suteikia AKR šalims galimybę eksportuoti produktus su kitų šalių žaliavomis, ypač pagrindiniuose sektoriuose - žemės ūkio, žuvininkystės, tekstilės ir drabužių. Pavyzdžiui, tekstilės gaminys gali būti įvežamas į ES be muito, jei bent vienas jo gamybos etapas, pavyzdžiui, audimas ar mezgimas, vyko EPS šalyje.

Leidžiamoji nuokrypa

Į EPS įtraukti nuokrypiai yra švelnesni nei įprasti. Jie sudaro 15 proc. galutinio produkto gamintojo kainos (ex-works kainos), o ne 10 proc., kaip numatyta daugumoje ES susitarimų. Tekstilės gaminiams ir drabužiams bus taikomos konkrečios leidžiamosios nuokrypos.

Kaupimas

EPS bendrosios nuostatos apima šias kumuliacijos rūšis:

 • Dvišalė kumuliacija su ES
 • Įstrižinė kumuliacija ir visiška kumuliacija su UŠT ir AKR šalimis. Skirtinguose EPS taikomos nuostatos gali skirtis. Patikrinkite atitinkamas kiekvieno EPS nuostatas. Daugumoje įgyvendinamų EPS kumuliacija su visomis AKR šalimis (kaip apibrėžta kiekviename EPS) bus taikoma tik tuo atveju, jei:
  • kilmės statusą įgyjančios šalys yra sudariusios administracinio bendradarbiavimo susitarimus;
  • žaliavos ir galutiniai produktai įgijo kilmės statusą taikant tas pačias kilmės taisykles, kurios yra įtrauktos į EPS.
 • Kumuliacija su kaimyninėmis besivystančiomis šalimis. Kaimyninės besivystančios šalies (priklausančios vientisam geografiniam vienetui), išskyrus AKR valstybę, kilmės medžiagos gali būti laikomos EPS valstybių kilmės medžiagomis, jei jos įeina į jose gauto produkto sudėtį. Atkreipkite dėmesį į tai, kad:
  • Sąrašas, kas laikoma kaimynine šalimi, pridedamas prie kiekvieno protokolo.
  • Kad būtų galima taikyti šios rūšies kumuliaciją, to turi prašyti EPS šalys.
  • Šiuo atveju kilmės taisyklės, taikomos žaliavoms iš kaimyninių šalių, apibrėžiamos kiekviename EPS.

PAVB EPS, kuris laikinai taikomas nuo 2016 m. rugsėjo 16 d., atveju yra dar dvi kumuliacijos rūšys, kuriomis pakeičiamos nuostatos, susijusios su kumuliacija su kaimyninėmis besivystančiomis šalimis. Jie yra:

 • Kumuliacija, susijusi su medžiagomis, kurioms Europos Sąjungoje taikomas didžiausio palankumo režimo (DPS) bemuitis režimas
 • Kumuliacija, susijusi su kitų šalių, kurioms taikomas lengvatinis įvežimas į Europos Sąjungą be muitų ir kvotų, kilmės medžiagomis

Praktiškai tai leidžia PAVB EPS šalims taikyti kilmės kumuliaciją visoms medžiagoms, kurios gali būti importuojamos į ES taikant nulinį muitą (tai daroma pagal lengvatinį susitarimą su ES, įskaitant BLS, arba pagal didžiausio palankumo režimą). Taigi, EPS pasirašiusioms šalims nustatyta nulinio muito medžiagų, neatsižvelgiant į jų kilmę, „visuotinė kumuliacija“.

Tiesioginis vežimas

Tiesioginio vežimo įrodymai turi būti pateikti importuojančios šalies muitinei.

Taikomas tiesioginis vežimas tarp Rytų ir Pietų Afrikos valstybės (RPA) ir ES (arba per kitų straipsniuose dėl kumuliacijos nurodytų šalių teritoriją). Kilmės statusą turintys produktai gali būti transportuojami vamzdynais per kitą nei RPA valstybės ar ES teritoriją.

Taikomas tiesioginis vežimas tarp Ramiojo vandenyno valstybės ir ES (arba per kitų straipsniuose dėl kumuliacijos nurodytų šalių teritoriją). Tas pats principas taikomas prekių vežimui tarp CARIFORUM valstybių ir ES.

PAVB EPS atveju griežtesnės nuostatos dėl tiesioginio vežimo sąlygos pakeičiamos nauja sistema, vadinama nekeitimo sistema. Pagal nekeitimo taisyklę leidžiama perkrauti, sandėliuoti ir skaidyti siuntas trečiųjų šalių teritorijoje.

Muito grąžinimas

Tai reiškia, kad galima prašyti grąžinti muitą, sumokėtą už medžiagas, kurios anksčiau buvo importuotos tolesniam perdirbimui ir vėliau eksportuotos į šalį, pasirašiusią ekonominės partnerystės susitarimą su ES.

Laivų sąlygos

Atviroje jūroje ir EPS šalių išskirtinėse ekonominėse zonose sužvejotos žuvys gali būti laikomos EPS šalies kilmės tik tuo atveju, jei jas sužvejoja tam tikrus kriterijus atitinkantys laivai. Šie kriterijai susiję su laivo registracijos vieta, vėliava, su kuria laivas plaukioja, ir nuosavybe.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad pagal EPS kilmės taisykles nėra konkretaus reikalavimo dėl įgulos, kapitonų ar vadovaujančių specialistų pilietybės. Šie reikalavimai, kurie buvo nustatyti pirminiame Kotonu susitarime, dabar panaikinti, kad būtų lengviau suteikti kilmės statusą EPS šalių sužvejotoms žuvims.

Dėl kumuliacijos nuostatų šias sąlygas gali įvykdyti skirtingos EPS valstybės.

Konkretiems produktams taikomos kilmės taisyklės

Konkretiems produktams taikomos taisyklės yra įtrauktos į kiekvieno protokolo II priedą. Vis dėlto kai kurių EPS atveju į 2A priedą įtrauktos šiek tiek švelnesnės taisyklės.

 

Naudokitės „Mano prekybos asistento“ paieškos parinktimi, kad rastumėte konkrečiam produktui taikomas taisykles pagal jo kilmės šalį ir paskirties šalį.

 

Nukrypti leidžiančios nuostatos

Be šių nuostatų, pagal įvairius EPS buvo leista nukrypti nuo konkrečios produktui taikomos taisyklės. Pavyzdžiui, CARIFORUM EPS leista taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą Dominikos Respublikai (žr. CARIFORUM EPS dėl specialios taisyklės drabužiams ), RPA ir Ramiojo vandenyno EPS atitinkamai leista taikyti nukrypti leidžiančią nuostatąkonservuotiems tunams (žr. RPA EPS dėl specialios taisyklės konservuotiems tunams) ir galiausiai PAVB EPS šalims leista taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas keliose srityse, be kita ko, dėl tunų ir omarų. (Dėl Namibijos žr. specialią taisyklę dėl ilgapelekių tunų ir dėl Mozambiko, kaip specialią taisyklę dėl krevečių ir omarų).

Kilmės įrodymai

 • Kad galėtumėte tapti patvirtintu eksportuotoju, turite sugebėti savo muitinei įrodyti savo produktų kilmės statusą ir visus kitus reikalavimus, kuriuos jie gali nustatyti.

Netinkamo naudojimo atveju muitinė gali panaikinti jūsų patvirtinto eksportuotojo statusą. Norėdami sužinoti daugiau apie procedūras, kreipkitės į savo muitinę.

 • Kad EPS šalių kilmės produktams būtų taikomos lengvatinės muitų normos, prie jų turi būti pridėtas kilmės įrodymas. Kilmės įrodymas galioja 10 mėnesių. Tai gali būti arba
  • EUR.1 judėjimo sertifikatas, išduotas eksportuojančios šalies muitinės. Sertifikato prašantis eksportuotojas (arba įgaliotasis atstovas) turi būti pasirengęs paprašytas pateikti atitinkamų produktų kilmės statusą įrodančius dokumentus ir įvykdyti kitus Protokolo dėl kilmės taisyklių reikalavimus.
  • sąskaitos faktūros deklaraciją, kurią išdavė bet kuris eksportuotojas siuntoms, kurių vertė ne didesnė kaip 6 000 EUR, arba patvirtinti eksportuotojai bet kokios vertės siuntoms;
 • Pildydami sąskaitos faktūros deklaraciją turėtumėte būti pasirengę pateikti dokumentus, kuriais įrodomas jūsų produktų kilmės statusas, ir atitikti kitus Protokolo dėl kilmės taisyklių reikalavimus.

 

Atitinkami EUR.1 judėjimo sertifikato ir sąskaitos faktūros deklaracijos pavyzdžiai pateikiami kiekviename EPS susitarime kaip protokolo „Dėl sąvokos „kilmės statusą turintys produktai“ apibrėžties ir administracinio bendradarbiavimo metodų“ priedai.

Gaminiams taikomi reikalavimai

Techninės taisyklės ir reikalavimai

 • Sužinokite apie techninius reikalavimus, taisykles ir procedūras, kuriuos prekės turi atitikti, kad jas būtų galima importuoti į Europos Sąjungą.
 • Ieškokite konkrečių taisyklių ir reglamentų, taikomų jūsų produktui ir jo kilmės šaliai, "Trade Assistant" duomenų bazėje. Norėdami peržiūrėti savo produktui keliamus reikalavimus, pirmiausia turėsite nustatyti jo muitinės kodą. Jei nežinote muitinės kodo, galite jo ieškoti naudodami savo produkto pavadinimą integruotoje paieškos sistemoje.

Sveikatos ir saugos reikalavimai (SFS)

Muitinio įforminimo dokumentai ir procedūros

Kilmės įrodymo ir tikrinimo procedūros

Norėdami sužinoti, kaip įrodyti savo produktų kilmę, kad galėtumėte prašyti taikyti lengvatinį tarifą, ir taisykles, susijusias su muitinės atliekamu kilmės tikrinimu, žr. pirmiau pateiktą skirsnį apie kilmės taisykles.  

Kiti dokumentai

Sužinokite apie kitus muitinio įforminimo dokumentus ir procedūras, kurių reikia norint importuoti į Europos Sąjungą.

Intelektinė nuosavybė ir geografinės nuorodos

Prekyba paslaugomis

Viešieji pirkimai

Investicijos

Kita (konkurencija, ŽSD)

Konkurencija

 • Nuo 2014 m. ES nutraukė eksporto subsidijas visiems į EPS šalis eksportuojamiems produktams.
 • ES iki minimumo sumažino priemonių, kuriomis iškraipoma gamyba ir prekyba, skaičių
 • Jei dėl importo iš Europos padidėjimo kyla grėsmė vietos pramonei, EPS leidžiama imtis priemonių pramonės sektoriams ir besikuriančiai pramonei apsaugoti.

Tvarus vystymasis

EPS aiškiai grindžiami  esminiais ir pamatiniais Kotonu susitarimo elementais, t. y. žmogaus teisėmis, demokratijos principais, teisine valstybe ir geru valdymu. Todėl EPS yra viena iš tvirčiausių formuluočių apie teises ir darnų vystymąsi, kurias galima rasti ES susitarimuose.

 • „Nevykdymo sąlyga“ reiškia, kad „atitinkamų priemonių“ (nustatytų Kotonu susitarime) galima imtis, jei kuri nors šalis nevykdo savo įsipareigojimų, susijusių su esminiais elementais. Tai gali apimti prekybos lengvatų taikymo sustabdymą.
 • Bendroms EPS institucijoms pavesta stebėti ir vertinti EPS įgyvendinimo poveikį darniam Šalių vystymuisi. Pagal Kotonu susitarimą aiškus vaidmuo tenka pilietinei visuomenei ir parlamento nariams.

Regioninė integracija

EPS tikslas – prisidėti prie regioninės ekonominės integracijos. Regioninių preferencijų sąlygose EPS nustatyta, kad to paties regiono šalys teikia viena kitai bent jau tokius pačius pranašumus kaip ir ES.

Todėl EPS yra susiję ne tik su prekyba tarp EPS šalių, bet ir su prekyba su ES.

 • ES teikia paramą vystymuisi ir prekybos pajėgumų stiprinimo priemones, kad padėtų AKR šalių ūkininkams laikytis sanitarijos, fitosanitarijos ir kitų žemės ūkio standartų.

Gebėjimų stiprinimas ir techninė pagalba

Kartu su kiekvienu EPS ES teikia techninę pagalbą prekybai. Tai padeda šalims pritaikyti savo muitinės procedūras ir sumažinti biurokratizmą. Jums tai reiškia mažiau rūpesčių, kai susiduriate su muitine.

Naudingos nuorodos ir dokumentai

Žr. brošiūrą „Partnerystės įgyvendinimas praktikoje“. ES ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno (AKR) šalių ekonominės partnerystės susitarimai (EPS)

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos