10 gruodis 2021

Tarifų pakeitimai, taikomi nuo 2022 m. sausio 1 d.

Nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigalios šie tarifų pakeitimai:

Septintasis Suderintos sistemos pakeitimas

Septintasis Suderintos sistemos (SS) pakeitimas, kuriuo remiantis klasifikuojamos prekės visame pasaulyje, prasidės 2022 m. sausio 1 d.

Suderintos sistemos pakeitimai apima, pavyzdžiui, naujus poskirsnius, pritaikytus naujiems produktų srautams, technologijų pažangai ir aplinkos bei socialiniams klausimams, pavyzdžiui:

  • 2404 Nauji tabako ir nikotino gaminiai
  • 3827 Mišiniai, kurių sudėtyje yra halogenintų metano, etano arba propano darinių
  • 8485 Adityviosios gamybos mašinos
  • 8524 Plokščiųjų ekranų moduliai
  • 8549 Elektros ir elektroninės įrangos atliekos ir laužas
  • 8806 Nepilotuojami orlaiviai (bepilotiai orlaiviai)
  • 8807 Prekių, klasifikuojamų 8801, 8802 arba 8806 pozicijose, dalys

Kombinuotoji nomenklatūra ir Bendrasis muitų tarifas

Spalio 29 d. paskelbtas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/1832, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas.

Šiuo reglamentu, kuris prireikus gali būti atnaujinamas kasdien, nustatoma naujausia Kombinuotosios nomenklatūros (KN) ir Bendrojo muitų tarifo redakcija, taikoma nuo 2022 m. sausio 1 d.

Išimties tvarka šio reglamento priedas visiškai pakeistas lapkričio 19 d. paskelbtu Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/1832 klaidų ištaisymu.

Atsižvelgiant į SS pakeitimų, kurie bus taikomi 2022 m., mastą, taip pat svarbūs Kombinuotosios nomenklatūros pakeitimai.

Daugiau informacijos pateikiama adresu

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos