10 december 2021

Tulltaxeändringar som gäller från och med 01/01/2022

Från och med den 1 januari 2022 kommer följande tulländringar att träda i kraft:

Sjunde ändringen av Harmoniserade systemet

Den sjunde ändringen av Harmoniserade systemet (HS), som ligger till grund för klassificeringen av varor runt om i världen, kommer att inledas den 1 januari 2022.

Ändringar i Harmoniserade systemet omfattar till exempel nya delkapitel som anpassats till nya produktflöden, tekniska framsteg samt miljömässiga och sociala frågor såsom

  • 2404 nya tobaksvaror och nikotinbaserade produkter
  • 3827 blandningar innehållande halogenerade derivat av metan, etan eller propan
  • 8485 maskiner och apparater för additiv tillverkning
  • 8524 platta bildskärmsmoduler
  • 8549 avfall och skrot av elektriska och elektroniska produkter
  • 8806 obemannade luftfartyg (drönare)
  • 8807 delar till varor enligt nr 8801, 8802 eller 8806

Kombinerade nomenklaturen och Gemensamma tulltaxan

Den 29 oktober offentliggjordes kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1832 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan.

I denna förordning, som vid behov kan uppdateras dagligen, fastställs den senaste versionen av Kombinerade nomenklaturen (KN) och Gemensamma tulltaxan som ska tillämpas från och med den 1 januari 2022.

Undantagsvis har rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1832 som offentliggjordes den 19 november helt ersatt bilagan till den här förordningen.

Med tanke på omfattningen av de ändringar av HS som kommer att bli tillämpliga under 2022 är ändringar av Kombinerade nomenklaturen också relevanta.

För ytterligare information:

Dela sidan:

Genvägar