10 Δεκεμβρίου 2021

ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ που ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ απο 01/01/2022

Από την 1η Ιανουαρίου 2022 θα τεθούν σε ισχύ οι ακόλουθες τιμολογιακές αλλαγές:

Έβδομη τροποποίηση του εναρμονισμένου συστήματος

Η έβδομη τροποποίηση του εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣ), η οποία χρησιμοποιείται ως βάση για την κατάταξη των εμπορευμάτων σε όλο τον κόσμο, θα αρχίσει την 1η Ιανουαρίου 2022.

Οι αλλαγές στο εναρμονισμένο σύστημα περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, νέα υποκεφάλαια προσαρμοσμένα στις νέες ροές προϊόντων, στις τεχνολογικές εξελίξεις και σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, όπως:

  • 2404 Νέα προϊόντα καπνού και νικοτίνης
  • 3827 Μείγματα που περιέχουν αλογονωμένα παράγωγα μεθανίου, αιθανίου ή προπανίου
  • 8485 Μηχανές και συσκευές για την προσθετική κατασκευή
  • 8524 Δομοστοιχεία επίπεδης οθόνης
  • 8549 Απορρίμματα και θραύσματα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών
  • 8806 Μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones)
  • 8807 Μέρη των προϊόντων των κλάσεων 8801, 8802 ή 8806

Συνδυασμένη ονοματολογία και κοινό δασμολόγιο

Στις 29 Οκτωβρίου δημοσιεύθηκε ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1832 της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο.

Ο παρών κανονισμός, ο οποίος μπορεί να επικαιροποιείται καθημερινά, εάν χρειάζεται, θεσπίζει την τελευταία έκδοση της συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ) και του κοινού δασμολογίου που εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Κατ’ εξαίρεση, το διορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/1832 της Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε στις 19 Νοεμβρίου, αντικατέστησε πλήρως το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Δεδομένης της έκτασης των αλλαγών στο ΕΣ που θα εφαρμοστούν το 2022, οι τροποποιήσεις της συνδυασμένης ονοματολογίας είναι επίσης σημαντικές.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις