10 grudnia 2021

Zmiany taryf mające zastosowanie od 01/01/2022

Od dnia 1 stycznia 2022 r. wejdą w życie następujące zmiany taryfowe:

Siódma zmiana w Systemie Zharmonizowanym

Siódma zmiana Systemu Zharmonizowanego (HS), która jest podstawą klasyfikacji towarów na całym świecie, rozpocznie się 1 stycznia 2022 r.

Zmiany w Systemie Zharmonizowanym obejmują na przykład nowe podrozdziały dostosowane do nowych strumieni produktów, postępu technologicznego oraz kwestii środowiskowych i społecznych, takich jak:

  • 2404 Nowy tytoń i wyroby na bazie nikotyny
  • 3827 Mieszaniny zawierające fluorowcowane pochodne metanu, etanu lub propanu
  • 8485 Maszyny do wytwarzania przyrostowego
  • 8524 Moduły wyświetlaczy płyt płaskich
  • 8549 Odpady i złom elektryczny i elektroniczny
  • 8806 Bezzałogowe statki powietrzne (drony)
  • 8807 Części towarów objętych pozycją 8801, 8802 lub 8806

Nomenklatura scalona i Wspólna Taryfa Celna

W dniu 29 października opublikowano rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1832 zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej.

Niniejsze rozporządzenie, które w razie potrzeby może być codziennie aktualizowane, ustanawia najnowszą wersję Nomenklatury scalonej (CN) i Wspólnej Taryfy Celnej mających zastosowanie od dnia 1 stycznia 2022 r.

W drodze wyjątku sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/1832 opublikowane w dniu 19 listopada całkowicie zastąpiło załącznik do niniejszego rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę zakres zmian w HS, które będą miały zastosowanie w 2022 r., istotne są również zmiany w Nomenklaturze scalonej.

Więcej informacji na stronie:

Udostępnij tę stronę: