10 decembra 2021

Zmeny colných sadzieb uplatniteľné od 1. januára 2022

Od 1. januára 2022 nadobudnú účinnosť tieto zmeny colných sadzieb:

Siedma zmena harmonizovaného systému

Siedma zmena harmonizovaného systému (HS), ktorá sa používa ako základ pre zatriedenie tovaru na celom svete, sa začne 1. januára 2022.

Zmeny v harmonizovanom systéme zahŕňajú napríklad nové podkapitoly prispôsobené novým tokom výrobkov, technologický pokrok a environmentálne a sociálne otázky, ako sú:

  • 2404 Nové tabakové a nikotínové výrobky
  • 3827 Zmesi obsahujúce halogénderiváty metánu, etánu alebo propánu
  • 8485 Stroje na aditívnu výrobu
  • 8524 Ploché zobrazovacie moduly
  • 8549 Elektrický a elektronický odpad a šrot
  • 8806 Bezpilotné lietadlá (drony)
  • 8807 Časti a súčasti tovaru položky 8801, 8802 alebo 8806

Kombinovaná nomenklatúra a Spoločný colný sadzobník

Dňa 29. októbra bolo uverejnené vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1832, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku.

Týmto nariadením, ktoré sa v prípade potreby môže aktualizovať denne, sa stanovuje najnovšia verzia kombinovanej nomenklatúry (KN) a Spoločného colného sadzobníka uplatniteľné od 1. januára 2022.

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2021/1832 uverejnené 19. novembra výnimočne úplne nahradilo prílohu k tomuto nariadeniu.

Vzhľadom na rozsah zmien HS, ktoré sa budú uplatňovať v roku 2022, sú relevantné aj zmeny kombinovanej nomenklatúry.

Viac informácií nájdete na:

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy