10 Декември 2021

Тарифни промени, приложими от 1.1.2022 г.

От 1 януари 2022 г. ще влязат в сила следните тарифни промени:

Седмо изменение на Хармонизираната система

Седмото изменение на Хармонизираната система (ХС), което се използва като основа за класирането на стоки по света, ще започне на 1 януари 2022 г.

Промените в Хармонизираната система включват например нови подглави, адаптирани към новите продуктови потоци, технологичния напредък и екологични и социални въпроси като:

  • 2404 Нови тютюневи изделия и изделия на основата на никотин
  • 3827 Смеси, съдържащи халогенирани производни на метана, етана или пропана
  • 8485 Машини за производство на добавки
  • 8524 модули за дисплеи с плосък екран
  • 8549 Отпадъци и скрап от електрическо и електронно оборудване
  • 8806 Безпилотни въздухоплавателни средства (дронове)
  • 8807 Части за артикулите от № 8801, 8802 или 8806

Комбинирана номенклатура и Обща митническа тарифа

На 29 октомври беше публикуван Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1832 на Комисията за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа.

С настоящия регламент, който при необходимост може да се актуализира ежедневно, се установява последната версия на Комбинираната номенклатура (КН) и Общата митническа тарифа, приложими от 1 януари 2022 г.

По изключение поправката на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1832 на Комисията, публикувана на 19 ноември, заменя изцяло приложението към настоящия регламент.

Предвид степента на промените в ХС, които ще бъдат приложими през 2022 г., измененията на Комбинираната номенклатура също са от значение.

За повече информация:

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки