Tarieven

is uw bedrijf voornemens goederen in de EU in te voeren? Deze rubriek helpt u inzicht te krijgen in bepaalde tarieven, contingenten en andere verplichtingen die van toepassing kunnen zijn.

Productclassificatie en BTI’s

Hoe vind ik het tarief voor een specifiek geïmporteerd product?

 • elk in de EU ingevoerd product wordt onder een tarief ingedeeld. De tariefcode, ook wel „productcode” genoemd, helpt u te begrijpen welke tarieven van toepassing zijn op uw specifieke product. U moet dus eerst de tariefcode van uw product vaststellen. Meer informatie over de indeling van producten vindt u hier.
 • Nadat u de desbetreffende tariefcode voor uw specifieke product hebt vastgesteld, kunt u het tarief in Mijn Trade medewerker controleren

Bindende tariefinlichtingen betreffende de tariefindeling van goederen

 • in het BTI-systeem van de EU kan de juiste tariefindeling worden vermeld voor de goederen die u van plan bent in te voeren. Hiermee kunt u begrijpen welke douanerechten op uw product van toepassing zijn en of u een invoercertificaat nodig heeft. Als u over een BTI-beschikking beschikt, krijgt u rechtszekerheid over deze tariefindeling.
 • sinds 1 oktober 2019 zijn alle BTWgerelateerde processen elektronisch en moeten marktdeelnemers alle nieuwe aanvragen elektronisch invoeren. Zie voor meer informatie
 • alle BTI-beschikkingen kunnen hier worden opgezocht.

Douanewaarde

 • de douanewaarde is de berekening van de economische waarde van de voor invoer aangegeven goederen
 • douanerechten (en btw) worden berekend als een percentage van de waarde van de goederen — zodra de waarde van de goederen is vastgesteld, kunnen het douanetarief en de oorsprong van het goed in aanmerking worden genomen voor de berekening van het totale voor het product verschuldigde douanerecht.

Meer informatie over de berekening van de douanewaarde in de EU vindt u hier.

Vrijstelling van rechten en schorsing van rechten

 

Over het algemeen zijn de meeste ingevoerde producten aan invoerrechten onderworpen. Voor sommige bijzondere gevallen kan echter een uitzondering gelden en hoeven geen rechten te worden betaald.

De rechten van het gemeenschappelijk douanetarief zijn van toepassing op goederen die uit derde landen over de buitengrenzen van de EU worden ingevoerd. In bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen dergelijke invoerrechten worden opgeheven.

Alle gevallen waarin vrijstelling van rechten kan worden verleend (Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad).

In sommige gevallen kunnen ook de invoerrechten tijdelijk (geheel of gedeeltelijk) worden opgeschort voor bepaalde goederen. Dit laat eventuele bestaande antidumpingrechten onverlet.

 • goederen die in het kader van de schorsingsregeling worden ingevoerd, mogen op de EU-markt in het vrije verkeer blijven, net als alle andere legaal ingevoerde goederen.
 • schorsingen worden gewoonlijk toegekend voor grondstoffen, halffabrikaten of onderdelen die niet in de EU beschikbaar zijn — ze worden nooit toegekend voor eindproducten

Meer informatie

Tariefcontingenten

In het kader van de tariefcontingenten kunnen voor de invoer van bepaalde hoeveelheden goederen een verlaagd recht of een nulrecht worden ingevoerd. Dit heeft geen invloed op eventuele antidumpingrechten.

Tariefcontingenten geven producten die binnen een bepaald contingent worden ingevoerd, de mogelijkheid de markt van de Europese Unie te betreden tegen een lager tarief dan voor hoeveelheden buiten de contingenten. Zij bieden meer diversiteit aan consumenten en moedigen derde landen aan hun markten open te stellen voor Europese goederen.

Preferentiële tariefcontingenten

 • deze contingenten worden gewoonlijk vastgesteld in handelsovereenkomsten en preferentiële regelingen tussen de EU en bepaalde andere landen.
 • dit contingent houdt in dat een vooraf bepaald volume goederen uit een bepaald land tegen een gunstig recht in de EU mag worden ingevoerd.

Autonome tariefcontingenten

 • deze contingenten kunnen in sommige economische sectoren worden geopend om de concurrentie binnen de EU te stimuleren — zij passen deze contingenten gewoonlijk toe op alle concurrenten) en worden gewoonlijk toegekend aan grondstoffen, halffabrikaten of componenten die in de EU niet in voldoende hoeveelheden beschikbaar zijn.
 • er worden geen tariefcontingenten toegekend voor eindproducten.

Zie hier voor meer informatie over de tariefcontingenten.

Quotabeheer

 • De meeste tariefcontingenten worden beheerd door het directoraat-generaal Belastingen en douane-unie van de Europese Commissie, op basis van „wie het eerst komt, het eerst maalt”. Dit gebeurt ongeacht de lidstaat waar een goed wordt ingevoerd. Informatie over de actuele saldi is online beschikbaar.
 • Bepaalde tariefcontingenten voor specifieke landbouwproducten worden beheerd door het directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling van de Europese Commissie. Een aantal verordeningen van de Raad en de Commissie bevat specifieke bepalingen over het beheer van deze tariefcontingenten. Controleer of een quotum van toepassing is op uw product in mijn medewerker.

Nadere informatie per sector

Hoe kom ik te weten over de tariefcontingenten?

De zoekresultaten voor uw product in My Trade Assistant geven informatie over tariefcontingenten en standaard invoerwaarden. U vindt ook een verwijzing naar de wetgeving die op deze informatie van toepassing is.

Antidumping

Antidumpingrechten

Naast regelmatige invoerrechten kan een product ook aan antidumping- of handelsbeschermingsmaatregelen worden onderworpen wanneer het in de EU wordt ingevoerd.

 • Producenten in de EU kunnen een klacht indienen bij de Europese Commissie als zij van mening zijn dat een product op oneerlijke wijze wordt gedumpt op de EU-markt door producenten uit landen buiten de EU. producenten in de Gemeenschap die overwegen een antidumpingklacht in te dienen, moeten contact opnemen met de Europese Commissie.
 • de Europese Commissie kan ook op eigen initiatief of op verzoek van een EU-lidstaat een onderzoek openen naar dumping.

De antidumpingprocedure

Na ontvangst van een klacht van de producenten van het betrokken product in de EU publiceert de Commissie een bericht in het Publicatieblad van de EU waarin een antidumpingprocedure wordt ingeleid. De maximale termijn voor een onderzoek in het kader van deze procedure bedraagt 15 maanden. De gedetailleerde bevindingen worden bekendgemaakt in het Publicatieblad. Deze bevindingen kunnen bijvoorbeeld een verordening omvatten waarbij antidumpingrechten worden opgelegd of de procedure wordt beëindigd zonder dat rechten worden ingesteld.

De antidumpingbasisverordening van de EU is in overeenstemming met de internationale verplichtingen van de EU, met name de Antidumpingovereenkomst van de WTO.

Zie ook het stroomschema van het antidumpingonderzoek

Voorwaarden voor antidumpingmaatregelen

Uit het onderzoek moet blijken dat:

 • er is sprake van dumping door de producenten-exporteurs in het betrokken land of de betrokken landen.
 • de getroffen bedrijfstak van de EU heeft aanmerkelijke schade geleden
 • er is een oorzakelijk verband tussen de vastgestelde dumping en de vastgestelde schade
 • instelling van maatregelen is niet tegen het belang van de EU

Voor nadere informatie over de voorwaarden voor het instellen van een antidumpingmaatregel, zie de Voorwaarden.

Indien uit het onderzoek blijkt dat aan de vier bovengenoemde voorwaarden is voldaan, kunnen antidumpingmaatregelen worden ingesteld ten aanzien van de invoer van het betrokken product.

Deze maatregelen bestaan gewoonlijk uit een van de volgende zaken:

 • een ad-valoremrecht (belast naar transactiewaarde)
 • specifieke rechten (belast per specifieke hoeveelheid van het product)
 • prijsverbintenissen (de niet-EU-exporteur gaat ermee akkoord zijn producten tegen een minimumprijs in de EU te verkopen)

De rechten worden betaald door de importeur in de EU en geïnd door de nationale douaneautoriteiten van de betrokken EU-lidstaat.

Opgelet: indien de EU de prijsverbintenis van de producent aanvaardt (een vrijwillige verhoging van de prijs), worden geen antidumpingrechten op de invoer geheven. De Commissie is niet verplicht een aanbod van een onderneming te aanvaarden.

De regel van het „lagere recht”

Er kan een verplichting worden ingesteld om de gevolgen van dumping voor de invoer van een bepaald product weg te nemen. Er wordt een beoordeling gemaakt van het recht dat nodig is om de schadelijke gevolgen van de dumping weg te nemen. De maatregelen zullen worden ingesteld op het niveau van de dumping of de schade, indien dit lager is.

Antidumping en schepen

De EU-regels bevatten een regeling voor de verkoop van nieuw gebouwde schepen tegen buitensporig lage prijzen. Zie de scheepsbouwactiviteiten voor meer details.

Duur van de maatregelen en herzieningen

De maatregelen worden over het algemeen voor 5 jaar opgelegd. Zij kunnen in deze periode worden herzien , indien

De maatregelen vervallen na 5 jaar, tenzij er een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen wordt geopend.

De Commissie houdt toezicht op maatregelen om ervoor te zorgen dat deze doeltreffend zijn en worden nageleefd door exporteurs en importeurs.

Huidige antidumpingrechten

U vindt hier informatie over alle lopende en lopende antidumpingonderzoeken.

Antisubsidiemaatregelen of compenserende maatregelen

 • afgezien van de antidumpingrechten kunnen compenserende maatregelen ook van toepassing zijn op uw invoerproduct — deze worden ook compenserende maatregelen genoemd en zijn bedoeld om de gevolgen van een oneerlijke subsidie door een handelspartner te compenseren.
 • Er zijn regels wanneer dergelijke subsidies zijn toegestaan en wanneer ze kunnen worden tegengegaan door de EU — u kunt meer lezen over deze regels over de anti-subsidieregels van de EU. 
 • compenserende maatregelen kunnen bestaan uit verschillende soorten instrumenten, maar zij worden gewoonlijk toegepast in de vorm van verhoogde rechten — een compenserende maatregel kan bestaan uit een aanvullend ad-valoremrecht of specifiek recht dat kan worden toegepast in de vorm van een minimuminvoerprijs of kan bestaan uit een „prijsverbintenis”, indien de exporteur zich ertoe verbindt het product boven een minimumprijs te verkopen.
 • vergelijkbaar met antidumpingprocedures kan een bedrijfstak van de EU een klacht indienen bij de Commissie als hij van mening is dat de invoer van een product uit een niet-EU-land wordt gesubsidieerd en de bedrijfstak van de EU die hetzelfde product produceert schade heeft berokkend.

Meer informatie over antisubsidiemaatregelen vindt u hier.

U vindt hier informatie over alle lopende en lopende antisubsidieprocedures.

Vrijwaringsrechten

 • vrijwaringsmaatregelen kunnen worden toegepast als een bedrijfstak van de EU wordt getroffen door een onvoorziene, scherpe en plotselinge toename van de invoer.
 • dergelijke maatregelen worden zeer zelden gebruikt en alleen in zeer specifieke omstandigheden
 • vrijwaringsmaatregelen kunnen bestaan uit kwantitatieve invoerbeperkingen (handelscontingenten) of verhogingen van rechten — zij kunnen van toepassing zijn op alle invoer van het betrokken product door alle handelspartners of op goederen van specifieke oorsprong

U kunt hier meer lezen over waarborgen in de EU.

 

Deze pagina delen:

Snelle links