EPA – Vzhodnoafriška skupnost

Sporazum o gospodarskem partnerstvu EU-EAC bo olajšal naložbe in trgovino med ljudmi in podjetji iz obeh regij ter spodbudil razvoj v vzhodni Afriki. Spoznajte, kako bi lahko sporazumi o gospodarskem partnerstvu (EPA) EU z 6 afriškimi državami kmalu koristili vaši trgovini.

Na kratko

Vzhodnoafriška skupnost je ena od najbolj povezanih regionalnih gospodarskih skupnosti Afriške unije. Gre za carinsko unijo z večino blaga in storitev, s katerimi se trguje prosto med državami članicami in ima skupno zunanjo tarifo s tretjimi državami. Kot skupni trg lahko prosto krožijo osebe, blago, storitve in kapital. Poleg tega nameravajo v letu 2023 vzpostaviti monetarno unijo in si prizadevati za tesnejše politično povezovanje.

Pogajanja za SGP EU-EAC so bila uspešno zaključena oktobra 2014. Sporazum so že podpisale Kenija, Ruanda in vse države članice EU. Preden ga bodo ratificirale vse strani, še čakajo na podpis drugih držav članic EAC (Tanzanija, Uganda, Burundi, poleg Južnega Sudana).

Ko bo sporazum o gospodarskem partnerstvu EU-EAC začel veljati, bo zagotovil takojšen dostop na trg EU brez carin in kvot za ves izvoz iz EAC, skupaj z delnim in postopnim odpiranjem trga EAC za uvoz iz EU.

Sporazum vsebuje tudi podrobne določbe o pravilih o poreklu ter sanitarnih in fitosanitarnih ukrepih. Prepoveduje neupravičene ali diskriminatorne omejitve uvoza in izvoza, s čimer prispeva k prizadevanjem Vzhodnoafriške skupnosti za odpravo netarifnih ovir v trgovini znotraj EAC.

Poleg tega so poglavja o kmetijstvu in ribištvu namenjena krepitvi sodelovanja na področju trajnostne rabe virov. Pogodbenice se prav tako zavežejo k nadaljnjim pogajanjem o trgovini s storitvami in s trgovino povezanimi pravili, ki obravnavajo trajnostni razvoj, politiko konkurence, naložbe in razvoj zasebnega sektorja, pravice intelektualne lastnine in preglednost pri javnih naročilih.

Države, ki prejemajo pomoč

 • Burundi – podpis v pričakovanju. Je zajeto v shemo „vse razen orožja“ (EBA).
 • Kenija – podpisala in ratificirala SGP. Ni zajet v EBA. Dostop do trga EU brez carin in kvot.
 • Ruanda in podpis sporazuma o gospodarskem partnerstvu. Ki jih krije EBA.
 • Tanzanija – podpis v pričakovanju. Ki jih krije EBA.
 • Uganda – podpis v pričakovanju. Ki jih krije EBA.
 • South Sodan – ni sodeloval pri pogajanjih, saj se je leta 2016 pridružil EAC. Lahko se pridruži sporazumu, ko začne veljati. Ni STO. Ki jih krije EBA.

Asimetrične določbe v korist držav EAC

SGP EU-EAC predvideva določbe o nesimetričnosti v korist držav Vzhodnoafriške skupnosti, kot so izključitev občutljivih izdelkov iz liberalizacije, dolga liberalizacija, prožna pravila o poreklu ter posebni zaščitni ukrepi in ukrepi za kmetijstvo, varnost preskrbe s hrano in zaščito mladih mladih.

 • Medtem ko so trgi EU takoj in v celoti odprti, se trg EAC odpira delno in postopoma za uvoz iz EU, pri čemer se v celoti upoštevajo razlike v stopnjah razvoja.

Tarife

 • EU bo odobrila 100 % dajatev in kvot prost dostop do vsega uvoza iz držav Vzhodnoafriške skupnosti. Dostop do trga EU je stalen, popoln in brezplačen za vse
 • Države EAC postopno opustijo 82,6 % carine, v obdobju 15–25 let. Občutljivi izdelki so v celoti izključeni iz liberalizacije, vključno z različnimi kmetijskimi proizvodi, vinom in žganimi pijačami, kemikalijami, plastičnimi masami, lesenim papirjem, tekstilom in oblačili, obutvijo, keramičnimi izdelki, steklovino, izdelki iz navadnih kovin in z vozili.
 • Če uvoz nekaterih proizvodov EU v države vzhodnega partnerstva nenadno naraste, lahko države Vzhodnoafriške skupnosti uporabijo zaščitne ukrepe, kot so uvozne kvote in ponovna uvedba dajatev.
 • Uvedejo se omejitve glede morebitnih dodatnih izvoznih dajatev za surovine in nepredelana živila. V skladu s tem bodo lahko članice EAC uvedle nove izvozne davke šele po tem, ko bodo o tem uradno obvestile EU in za omejeno obdobje.
 • Če želite poiskati točne informacije o dajatvah in tarifah za vaš specifičen proizvod, uporabite možnost iskanja, če želite poiskati točne informacije o carinah in tarifah, pri tem pa upoštevati državo izvora in namembno državo. V primeru dvoma se obrnite na svoje carinske organe.

Pravila o poreklu

Prožna pravila o poreklu državam EAC omogočajo, da izvažajo proizvode s prispevki drugih držav, zlasti v ključnih sektorjih – kmetijstvu, ribištvu ter tekstilnih izdelkih in oblačilih. Tekstilni izdelek lahko na primer vstopi v EU brez dajatev, če je vsaj ena faza njegove proizvodnje – kot je tkanje ali pletenje – potekala v državi sporazuma o gospodarskem partnerstvu.

Preden izvozite/uvozite, preverite, ali:

Strpnost

Odstopanja, vključena v SGP, so bolj prizanesljiva od običajnih. Namesto 10 %, kot je predvideno v večini sporazumov EU, se bodo zvišale na 15 % glede na ceno franko tovarna končnega izdelka. Za tekstil in oblačila se uporabljajo posebna odstopanja.

Kumulacija

SGP vključuje naslednje vrste kumulacije:

 • Dvostranska kumulacija z EU
 • Diagonalna in polna kumulacija s ČDO in državami AKP pod določenimi pogoji.
 • Kumulacija s sosednjimi državami v razvoju pod določenimi pogoji.

Neposredni prevoz

Dokazilo o neposrednem prevozu je treba predložiti carinskim organom države uvoznice.

Povračilo dajatev

Nadomestilo se lahko zahteva za dajatve, plačane za materiale, ki so bili pred tem uvoženi za nadaljnjo predelavo in nato izvoženi v državo, ki je z EU podpisala sporazum o gospodarskem partnerstvu.

Pogoji plovil

Ribe, ulovljene na odprtem morju in v izključnih ekonomskih conah držav Vzhodnoafriške skupnosti, se lahko štejejo za ribe s poreklom iz države EAC samo, če so ulovljene s plovili, ki izpolnjujejo nekatera merila. Ta merila se nanašajo na kraj registracije plovila, na zastavo, pod katero plujejo, in na njihovo lastništvo.

Ni posebne zahteve glede državljanstva posadke, kapitanov ali častnikov. Te zahteve, ki so bile vključene v prvotni Sporazum iz Cotonouja, so bile zdaj črtane, da bi olajšale dodelitev porekla za ribe, ulovljene v državah podpisnicah sporazuma o gospodarskem partnerstvu.

Pravila o poreklu za posamezne izdelke

Zahteve za proizvode

Tehnična pravila in zahteve

 • Spoznajte tehnične zahteve, pravila in postopke [link], ki jih morajo izpolnjevati proizvodi za uvoz v Evropsko unijo.
 • Iskanje po posebnih pravilih in predpisih, ki veljajo za vaš proizvod in državo izvora v podatkovni zbirki Moje trgovinske izmenjave.

Zdravstvene in varnostne zahteve SPS

Dokumenti in postopki za carinjenje

Dokazila o poreklu

 • Da postanete pooblaščeni izvoznik, morate imeti možnost, da pristojnim carinskim organom dokažete status porekla vaših izdelkov in morebitne druge zahteve.

Carinski organi lahko prekličejo status odobrenega izvoznika v primeru zlorabe. Za več informacij o postopkih se obrnite na svoje carinske organe.

 • Da bi izpolnjevali pogoje za preferencialne stopnje dajatev, je treba izdelke s poreklom iz držav Vzhodnoafriške skupnosti priložiti dokazilo o poreklu. Dokazilo o poreklu ostaja veljavno 10 mesecev. To je lahko:
  • Potrdilo o gibanju blaga EUR.1, ki ga izdajo carinski organi države izvoznice. Izvoznik (ali pooblaščeni zastopnik), ki zaprosi za certifikat, mora biti pripravljen predložiti dokumente, ki dokazujejo status porekla zadevnih izdelkov, na zahtevo in izpolniti druge zahteve Protokola o pravilih o poreklu.
  • Izjava na računu, ki jo izda kateri koli izvoznik za pošiljke, vredne 6,000 EUR ali manj, ali pooblaščeni izvozniki, za pošiljke kakršne koli vrednosti. Ko izpolnite izjavo na računu, morate biti pripravljeni predložiti dokumente, ki dokazujejo status porekla vaših izdelkov.

Drugi dokumenti

 • Več o drugih dokumentih in postopkih za carinjenje blaga, potrebnih za uvoz v Evropsko unijo.

Intelektualna lastnina in geografske označbe

Trgovina s storitvami

Javna naročila

Naložbe

Drugo (konkurenca, direktiva o varnosti igrač)

Konkurenca

 • Od leta 2014 je EU ustavila izvozne subvencije za vse proizvode, ki se izvažajo v vse države podpisnice sporazuma o gospodarskem partnerstvu.
 • EU je čim bolj zmanjšala ukrepe s proizvodnjo in izkrivljanjem trgovine.
 • Poglavje o kmetijstvu zagotavlja, da EU ne bo uporabljala izvoznih subvencij tudi v času tržne krize.
 • Če je lokalna industrija ogrožena zaradi povečanja uvoza iz Evrope, SGP dovoljuje ukrepe, ki jih je treba sprožiti, da se zaščitijo industrijski sektorji in mlada industrija EAC.

Trajnostni razvoj

 • Poglavje o kmetijstvu je namenjeno trajnostnemu razvoju kmetijstva, vključno z zanesljivo preskrbo s hrano, razvojem podeželja in zmanjševanjem revščine v EAC. Pogodbenici se zavezuje k poglobljenemu dialogu o politiki na področju kmetijstva in varnosti preskrbe s hrano, vključno s preglednostjo glede njihovih nacionalnih politik.
 • Poglavje o ribištvu krepi sodelovanje na področju trajnostne rabe virov na področju ribištva, kot sta ocenjevanje in upravljanje virov; spremljanje okoljskih, gospodarskih in družbenih vplivov; skladnost z veljavno nacionalno zakonodajo in ustreznimi mednarodnimi instrumenti; učinkovit nadzor in nadzor za boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu;
 • Cilj poglavja o gospodarskem in razvojnem sodelovanju je povečati konkurenčnost gospodarstev EAC, povečati zmogljivosti za oskrbo in pomagati članom Vzhodnoafriške skupnosti pri zagotavljanju nemotenega izvajanja SGP;
 • SGP je tesno povezan s Sporazumom iz Cotonouja in njegovimi bistvenimi elementi, kot so človekove pravice, demokracija in pravna država;

Regionalno povezovanje

Sporazum o gospodarskem partnerstvu je pomemben za trgovino med državami Vzhodnoafriške skupnosti, saj gre za trgovino z EU.

 • Sporazum o gospodarskem partnerstvu prepoveduje neupravičene ali diskriminatorne omejitve uvoza in izvoza, kar prispeva k prizadevanjem Vzhodnoafriške skupnosti za odpravo netarifnih ovir v trgovini znotraj EAC.

Krepitev zmogljivosti in tehnična pomoč

EU zagotavlja podporo, ki se bo financirala prek obstoječih instrumentov, zlasti razvojnega proračuna EU in Evropskega razvojnega sklada (ERS) s pomočjo za trgovino.

Koristne povezave in dokumenti

Deli to stran:

Hitre povezave