SGP – Vzhodnoafriška skupnost

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Vzhodnoafriško skupnostjo bo ljudem in podjetjem iz obeh regij olajšal medsebojno vlaganje in trgovanje ter spodbudil razvoj v vzhodni Afriki. Spoznajte, kako bi lahko sporazumi EU o gospodarskem partnerstvu s šestimi afriškimi državami kmalu koristili vaši trgovini.

Na kratko

Vzhodnoafriška skupnost je ena najbolj povezanih regionalnih gospodarskih skupnosti Afriške unije. Gre za carinsko unijo, pri čemer se z večino blaga in storitev med državami članicami trguje brez dajatev, s tretjimi državami pa se uporablja skupna zunanja tarifa. Kot skupni trg lahko osebe, blago, storitve in kapital prosto krožijo. Poleg tega namerava Vzhodnoafriška skupnost leta 2023 vzpostaviti monetarno unijo in si prizadevati za tesnejše politično povezovanje.

Pogajanja o sporazumu o gospodarskem partnerstvu med EU in Vzhodnoafriško skupnostjo so se uspešno zaključila oktobra 2014. Sporazum so že podpisale Kenija, Ruanda in vse države članice EU. Začetek veljavnosti še vedno čaka na podpis drugih držav članic Vzhodnoafriške skupnosti (Tanzanije, Ugande, Burundija, poleg Južnega Sudana), preden ga ratificirajo vse strani.

Ko bo sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Vzhodnoafriško skupnostjo začel veljati, bo zagotovil takojšen dostop do trga EU brez carin in kvot za ves izvoz EAC, skupaj z delnim in postopnim odpiranjem trga EAC za uvoz iz EU.

Sporazum vsebuje tudi podrobne določbe o pravilih o poreklu ter sanitarnih in fitosanitarnih ukrepih. Prepoveduje neupravičene ali diskriminatorne omejitve uvoza in izvoza ter tako pomaga pri prizadevanjih EAC za odpravo netarifnih ovir v trgovini znotraj EAC.

Poleg tega je cilj poglavij o kmetijstvu in ribištvu okrepiti sodelovanje na področju trajnostne rabe virov. Pogodbenici se tudi zavezujeta, da bosta nadaljevali pogajanja o trgovini s storitvami in pravilih, povezanih s trgovino, ki obravnavajo trajnostni razvoj, politiko konkurence, naložbe in razvoj zasebnega sektorja, pravice intelektualne lastnine in preglednost pri javnih naročilih.

Države upravičenke

 • Burundi – podpis še ni bil podpisan. Je zajeta v shemi „vse razen orožja“ (EBA).
 • Kenija – podpisala in ratificirala sporazum o gospodarskem partnerstvu. Ni zajet v EBA. Ima dostop do trga EU brez dajatev in kvot.
 • Ruanda – podpisala sporazum o gospodarskem partnerstvu. Ki jih krije EBA.
 • Tanzanija – podpis še ni bil podpisan. Ki jih krije EBA.
 • Uganda – podpis še ni bil podpisan. Ki jih krije EBA.
 • Južni Soudan – ni sodeloval v pogajanjih, saj se je leta 2016 pridružil Vzhodnoafriški skupnosti. Se lahko pridruži sporazumu, ko začne veljati. Ni članica STO. Ki jih krije EBA.

Asimetrične določbe v korist držav Vzhodnoafriške skupnosti

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in državami Vzhodnoafriške skupnosti predvideva asimetrije v korist držav Vzhodnoafriške skupnosti, kot so izključitev občutljivih izdelkov iz liberalizacije, dolga obdobja liberalizacije, prožna pravila o poreklu ter posebni zaščitni ukrepi in ukrepi za kmetijstvo, varnost preskrbe s hrano in zaščito mladih gospodarskih panog.

 • Medtem ko so trgi EU takoj in v celoti odprti, je trg EAC delno in postopoma odprt za uvoz iz EU, pri čemer se v celoti upoštevajo razlike v stopnjah razvoja.

Tarife

 • EU bo za ves uvoz iz držav Vzhodnoafriške skupnosti odobrila 100-odstotni dostop brez carin in kvot. Dostop do trga EU je stalen, popoln in prost za vse
 • Države Vzhodnoafriške skupnosti postopno opustijo 82,6 % carin v 15–25 letih. Občutljivi proizvodi so v celoti izključeni iz liberalizacije, vključno z različnimi kmetijskimi proizvodi, vinom in žganimi pijačami, kemikalijami, plastiko, lesnim papirjem, tekstilom in oblačili, obutvijo, keramičnimi izdelki, steklenimi izdelki, izdelki iz navadnih kovin in vozili so:
 • Če se uvoz nekaterega blaga EU v države vzhodnega partnerstva nenadoma poveča, lahko države Vzhodnoafriške skupnosti uporabijo zaščitne ukrepe, kot so uvozne kvote in ponovna uvedba dajatev.
 • Omejitve so določene za morebitne dodatne izvozne dajatve na surovine in nepredelana živila. V skladu s tem bodo članice EAC lahko uvedle nove izvozne davke šele po tem, ko bodo o tem uradno obvestile EU, in sicer za omejeno obdobje.
 • Za iskanje točnih informacij o carinah in tarifah za vaš izdelek ob upoštevanju države porekla in namembne države uporabite možnost Mojega trgovinskega pomočnika. V primeru dvoma se obrnite na svoje carinske organe.

Pravila o poreklu

Da bi bil vaš izdelek upravičen do preferencialne obravnave, mora izpolnjevati pravila o poreklu iz sporazuma. Preverite interaktivnoorodje za samoocenjevanje pravil o poreklu (ROSA) v Moji trgovinski asistent, da ocenite, ali vaš izdelek izpolnjuje pravila o poreklu, in preverite, kako pripraviti pravilne dokumente.

Splošne informacije o pravilih o poreklu so na voljo spodaj.

Prožna pravila o poreklu državam Vzhodnoafriške skupnosti omogočajo izvoz izdelkov z vložki iz drugih držav, zlasti v ključnih sektorjih – kmetijstvu, ribištvu ter tekstilu in oblačilih. Tekstilni izdelek lahko na primer vstopi v EU brez dajatev, če je vsaj ena stopnja njegove proizvodnje – na primer tkanje ali pletenje – potekala v državi podpisnici sporazuma o gospodarskem partnerstvu.

Toleranca

Odstopanja, vključena v SGP, so milejša od običajnih. Cene končnega izdelka znašajo 15 % cene franko tovarna namesto 10 %, predvidenih v večini sporazumov EU. Za tekstil in oblačila se uporabljajo posebna odstopanja.

Kumulacija

SGP vključuje naslednje vrste kumulacije:

 • Dvostranska kumulacija z EU
 • Diagonala in polna kumulacija s ČDO in državami AKP pod določenimi pogoji.
 • Kumulacija s sosednjimi državami v razvoju pod določenimi pogoji.

Neposredni prevoz

Dokazilo o neposrednem prevozu je treba predložiti carinskim organom države uvoznice.

Povračilo dajatev

Povračilo se lahko zahteva za plačane dajatve za materiale, ki so bili predhodno uvoženi za nadaljnjo predelavo in izvoženi v državo, ki je podpisala SGP z EU.

Pogoji za plovila

Ribe, ulovljene na odprtem morju in v izključnih ekonomskih conah držav Vzhodnoafriške skupnosti, se lahko štejejo za ribe s poreklom iz države Vzhodnoafriške skupnosti samo, če jih ulovijo plovila, ki izpolnjujejo določena merila. Ta merila se nanašajo na kraj registracije plovila, na zastavo, pod katero pluje, in na njihovo lastništvo.

Ni posebnih zahtev glede državljanstva posadke, poveljnikov ladij ali častnikov. Te zahteve, ki so bile vključene v prvotni Sporazum iz Cotonouja, so bile črtane, da bi se olajšalo dodeljevanje porekla ribam, ki jih ulovijo države podpisnice sporazuma o gospodarskem partnerstvu.

Pravila o poreklu za določene izdelke

Zahteve za proizvode

Tehnična pravila in zahteve

 • Seznanite se s tehničnimi zahtevami, pravili in postopki[povezava], ki jih mora blago izpolnjevati za uvoz v Evropsko unijo.
 • Posebna pravila in predpisi, ki veljajo za vaš izdelek in državo porekla, poiščite v podatkovni zbirki Moji trgovinski pomočniki.

Zdravstvene in varnostne zahteve za sanitarne in fitosanitarne ukrepe

Dokumenti in postopki carinjenja

Dokazila o poreklu

 • Da bi postali pooblaščeni izvoznik, morate svojim carinskim organom dokazati status porekla vaših izdelkov in vse druge zahteve, ki jih lahko naložijo.

Carinski organi lahko v primeru zlorabe prekličejo vaš status pooblaščenega izvoznika. Za več informacij o postopkih se obrnite na svoje carinske organe.

 • Za upravičenost do preferencialnih stopenj dajatev mora biti proizvodom s poreklom iz držav Vzhodnoafriške skupnosti priloženo dokazilo o poreklu. Dokazilo o poreklu ostane veljavno 10 mesecev. To je lahko:
  • potrdilo o gibanju blaga EUR.1, ki ga izdajo carinski organi države izvoznice. Izvoznik (ali pooblaščeni zastopnik), ki zaprosi za potrdilo, mora biti pripravljen, da na zahtevo predloži dokumente, ki dokazujejo status porekla zadevnih izdelkov, in izpolnjuje druge zahteve Protokola o pravilih o poreklu.
  • izjavo na računu – ki jo izda kateri koli izvoznik za pošiljke v vrednosti 6 000 EUR ali manj ali pooblaščeni izvozniki za pošiljke katere koli vrednosti. Pri izpolnjevanju izjave na računu morate biti pripravljeni predložiti dokumente, ki dokazujejo status porekla vaših izdelkov.

Drugi dokumenti

 • Več o drugih dokumentih in postopkih carinjenja, potrebnih za uvoz v Evropsko unijo.

Intelektualna lastnina in geografske označbe

Trgovina s storitvami

Javna naročila

Naložbe

Drugo (konkurenca, TSD)

Konkurenca

 • EU je od leta 2014 ukinila izvozne subvencije za vse izdelke, ki se izvažajo v vse države podpisnice sporazuma o gospodarskem partnerstvu.
 • EU je čim bolj zmanjšala ukrepe, ki izkrivljajo proizvodnjo in trgovino
 • Poglavje o kmetijstvu zagotavlja, da EU ne bo uporabljala izvoznih subvencij niti v času krize na trgu.
 • Če je lokalna industrija ogrožena zaradi povečanega uvoza iz Evrope, sporazum o gospodarskem partnerstvu omogoča uvedbo ukrepov za zaščito industrijskih sektorjev in mladih gospodarskih panog EAC.

Trajnostni razvoj

 • Poglavje o kmetijstvu je usmerjeno v trajnostni razvoj kmetijstva, vključno z varnostjo preskrbe s hrano, razvojem podeželja in zmanjševanjem revščine v EAC. Pogodbenici zavezuje k poglobljenemu političnemu dialogu o kmetijstvu in zanesljivi preskrbi s hrano, vključno s preglednostjo njunih notranjih politik.
 • Poglavje o ribištvu krepi sodelovanje na področju trajnostne rabe virov na področju ribištva, kot sta ocena in upravljanje virov; spremljanje okoljskih, gospodarskih in socialnih vplivov; skladnost z veljavno nacionalno zakonodajo in ustreznimi mednarodnimi instrumenti; učinkovit nadzor in spremljanje za boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu;
 • Poglavje o gospodarskem in razvojnem sodelovanju je namenjeno krepitvi konkurenčnosti gospodarstev Vzhodnoafriške skupnosti, krepitvi zmogljivosti oskrbe in pomoči članicam Vzhodnoafriške skupnosti pri nemotenem izvajanju SGP;
 • Sporazum o gospodarskem partnerstvu je tesno povezan s Sporazumom iz Cotonouja in njegovimi bistvenimi elementi, kot so človekove pravice, demokracija in pravna država;

Regionalno povezovanje

Sporazum o gospodarskem partnerstvu zadeva trgovino med državami Vzhodnoafriške skupnosti in trgovino z EU.

 • Sporazum o gospodarskem partnerstvu prepoveduje neupravičene ali diskriminatorne omejitve uvoza in izvoza, kar prispeva k prizadevanjem EAC za odpravo netarifnih ovir v trgovini znotraj EAC.

Krepitev zmogljivosti in tehnična pomoč

EU zagotavlja podporo, ki se bo financirala iz obstoječih instrumentov, zlasti razvojnega proračuna EU in Evropskega razvojnega sklada (ERS), prek pomoči za trgovino.

Uporabne povezave in dokumenti

Deli to stran:

Hitre povezave