Sporazum o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom

EU in Združeno kraljestvo sta dosegla dogovor o sporazumu o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom, ki se začasno uporablja od1. januarja 2021 in je začel veljati 1. maja 2021.

Sporazum o trgovini in sodelovanju ne zajema le trgovine z blagom, storitvami, naložbami, javnimi naročili in pravicami intelektualne lastnine, temveč tudi številna druga ključna področja v interesu EU, kot so zračni in cestni promet, energija in trajnost, ribištvo in koordinacija sistemov socialne varnosti. Pravila o trgovini in naložbah temeljijo na celovitih zavezah glede enakih konkurenčnih pogojev in trajnostnega razvoja.

 • Določa ničelne tarife in ničelne kvote za vse blago, ki izpolnjuje ustrezna pravila glede porekla.
 • Vlagateljem iz EU omogoča, da ustanovijo svoje družbe na ozemlju Združenega kraljestva in jih svobodno upravljajo v večini sektorjev.
 • Zagotavlja na primer dostop do trga poleg tistega, o katerem je bil dosežen dogovor z Japonsko, in vključuje regulativne določbe za številne ključne storitvene sektorje.
 • Zagotavlja, da podjetja iz EU, ki so že ustanovljena v Združenem kraljestvu, v postopkih javnega naročanja ne bodo diskriminirana.
 • Umetnikom iz EU zagotavlja sledne pravice, ki niso zajete v mednarodnih konvencijah o pravicah intelektualne lastnine.
 • Zagotavlja neizkrivljeno trgovino in konkurenco za podjetja EU v energetskem sektorju in sektorju surovin ter za industrijo na splošno.
 • Vsebuje poglavje o MSP, namenjeno spodbujanju sodelovanja MSP v sporazumu.
 • Obe strani sta se zavezali, da bosta zagotovili trdne enake konkurenčne pogoje z ohranjanjem visoke ravni varstva na področjih, kot so:
  • varstvu okolja;
  • boj proti podnebnim spremembam in oblikovanje cen ogljika;
  • socialne pravice in pravice delavcev;
  • davčna preglednost in državna pomoč;
  • z učinkovitim domačim izvrševanjem, zavezujočim mehanizmom za reševanje sporov in možnostjo, da obe strani sprejmeta popravne ukrepe.

Za blagovno menjavo med EU in Severno Irsko se uporablja Protokol o Irski in Severni Irski, vključen v sporazum o izstopu.

Pritožbe

Vložitev pritožbe

Besedilo dogovora in pregled

Storitev

EU in Združeno kraljestvo sta pomembna partnerja na področju trgovine s storitvami in naložb. Združeno kraljestvo je bilo leta 2021 drugi največji trgovinski partner EU na področju storitev, takoj za Združenimi državami Amerike. Glavni sektorji storitev, s katerimi se je trgovalo med EU in Združenim kraljestvom, so bile tako imenovane „druge poslovne storitve“ (tj. raziskovalne in razvojne storitve, pravne storitve, arhitekturne storitve itd.), finančne storitve ter telekomunikacijske, računalniške in informacijske storitve.

Združeno kraljestvo od 1. januarja 2021 ne sodeluje več na enotnem trgu EU in zato ne uživa več načel prostega gibanja oseb, prostega opravljanja storitev in svobode ustanavljanja. Zato se lahko zgodi, da se bodo morali ponudniki storitev iz Združenega kraljestva, da bi lahko ponujali storitve po vsej EU, za nadaljnje poslovanje ustanoviti v EU. Ravnati morajo v skladu z nacionalnimi pravili, postopki in dovoljenji, ki se uporabljajo za njihove dejavnosti v vsaki državi članici, v kateri delujejo. Enako velja za gospodarske subjekte EU, kar pomeni, da morajo izpolnjevati nacionalna pravila v Združenem kraljestvu, da lahko opravljajo storitve v Združenem kraljestvu.

Sporazum o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom zagotavlja znatno stopnjo odprtosti za trgovino s storitvami in naložbe v številnih sektorjih, vključno s strokovnimi in poslovnimi storitvami (npr. pravne, revizijske, arhitekturne storitve), dostavnimi in telekomunikacijskimi storitvami, računalniškimi in digitalnimi storitvami, finančnimi storitvami, raziskovalnimi in razvojnimi storitvami, večino prevoznih in okoljskih storitev. Poleg tega se uporablja tudi za naložbe v sektorje, ki niso storitve, kot so proizvodnja, kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, energetika in druge primarne industrije.

Dejanska raven dostopa do trga bo odvisna od načina opravljanja storitve: ali se opravi čezmejno iz matične države dobavitelja, npr. po spletu („način 1“), se opravi za potrošnika v državi dobavitelja, na primer ko turist kupi storitev na potovanju v tujini („način 2“), jo opravi lokalno podjetje v lasti tujega ponudnika storitev („način 3“) ali se opravi z začasno prisotnostjo izvajalca storitev, ki je fizična oseba, na ozemlju druge države („način 4“). V praksi je dejanska zmožnost opravljanja določene storitve ali naložb v določen sektor odvisna tudi od posebnih pridržkov, določenih v sporazumu o trgovini in sodelovanju, ki se lahko naložijo ponudnikom storitev iz EU pri opravljanju storitev v Združenem kraljestvu v nekaterih sektorjih, in obratno.

V zvezi z vstopom in začasnim bivanjem fizičnih oseb iz poslovnih razlogov (v nadaljnjem besedilu: način 4) sta se EU in Združeno kraljestvo dogovorila o širokem naboru vzajemnih zavez. Pogodbenici takega vstopa in bivanja ne moreta zavrniti iz ekonomskih razlogov (npr. kvote, preverjanje gospodarskih potreb) – čeprav bi lahko v nekaterih primerih obstajali pridržki proti zavezam. Poleg tega se lahko v nekaterih primerih še vedno zahteva vizum in/ali dovoljenje za prebivanje ali delovno dovoljenje.

Sporazum zajema naslednje kategorije ljudi:

 • Poslovni obiskovalci za namene ustanavljanja – npr. poslovodja, ki pride v Združeno kraljestvo, da bi ustanovil hčerinsko družbo. Te osebe lahko pridejo 90 dni v šestmesečnem obdobju.
 • Osebe, premeščene znotraj podjetja – npr. vodstveni delavec, ki ga podjetje X v EU pošlje na delo v svoji hčerinski družbi Y v Združenem kraljestvu). Te osebe lahko pridejo tri leta (razen če so pripravniki; v tem primeru je obdobje bivanja omejeno na eno leto).
 • Kratkoročni poslovni obiskovalci: te osebe lahko vstopijo v EU ali Združeno kraljestvo zaradi opravljanja nekaterih (enajst) dejavnosti iz odstavka 8 Priloge 21. Lahko pridejo 90 dni v šestmesečnem obdobju. Vendar lahko države članice in Združeno kraljestvo izrazijo pridržke v zvezi z nekaterimi od teh dejavnosti.
 • Pogodbeni ponudniki storitev: te osebe lahko vstopijo v EU (ali v Združeno kraljestvo) z namenom izvajanja pogodbe o opravljanju storitev, ki jo ima njihovo podjetje s stranko iz EU (ali z Združenim kraljestvom) za obdobje največ 12 mesecev ali trajanje pogodbe – kar koli je krajše. Imeti morajo univerzitetno izobrazbo in delovne izkušnje, povezane s storitvijo, ki se opravlja. Opravljajo lahko storitve iz odstavka 10 Priloge 22. Vendar lahko države članice izrazijo pridržke v zvezi z nekaterimi od teh dejavnosti: glej odstavek 12 Priloge 22 – to pomeni, da so pogoji za zagotavljanje določene storitve lahko bolj omejevalni ali celo nemogoči.
 • Neodvisni strokovnjaki. Enako kot pogodbeni ponudniki storitev, vendar so samozaposleni. Seznam dovoljenih storitev je vključen v odstavek 11 Priloge 22.

Poleg tega se uporabljajo vsa nacionalna pravila o poklicnih kvalifikacijah. Sporazum o trgovini in sodelovanju vključuje okvir, na podlagi katerega se lahko Evropska unija in Združeno kraljestvo pozneje za vsak primer posebej in za posebne poklice dogovorita o dodatnih ureditvah za priznavanje nekaterih poklicnih kvalifikacij, ki bi postale priloga k samemu sporazumu. Takšno ureditev mora sprejeti Partnerski svet.

Praktične informacije za ponudnike storitev iz EU za opravljanje storitev v Združenem kraljestvu

Iskalec licenc

Za opravljanje storitve v Združenem kraljestvu je potrebna licenca za nekatere poslovne ali druge dejavnosti.

Kako ustanoviti podjetje v Združenem kraljestvu

Pogoji za ustanovitev podjetja v Združenem kraljestvu bodo odvisni od vrste podjetja, ki ga želite ustanoviti, kje delate in ali boste za pomoč najeli ljudi. Navodila za ustanovitev podjetja v Združenem kraljestvu

Priznavanje poklicnih kvalifikacij

Za opravljanje poklica, ki je reguliran v Združenem kraljestvu, bo moral regulativni organ Združenega kraljestva uradno priznati poklicne kvalifikacije, ki niso iz Združenega kraljestva. Informacije o regulatornih organih in reguliranih poklicih v Združenem kraljestvu

Dodatne informacije o reguliranih poklicih so na voljo na spletišču Centra za poklicne kvalifikacije Združenega kraljestva.

Informacije o pravnih storitvah in storitvah pomorskega prometa

Novi trgovinski pomočnik za storitve in naložbe, ki je na voljo na portalu Access2Markets, ponuja informacije podjetjem iz EU, ki želijo zagotavljati pravne storitve in storitve pomorskega prevoza v Združeno kraljestvo. Vključuje informacije o zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati, in kontaktne podatke ustreznih regulativnih organov.

Pravila za vstop in bivanje usposobljenega osebja

Splošne informacije o vizumskih zahtevah za različne kategorije prosilcev.

Natančneje za usposobljeno osebje:

 1. Pravila za poslovne obiskovalce
 2. Vizum za kvalificirane delavce
 3. Vizum za notranje podjetje
 4. T5 Začasni delavec/delavka v mednarodnem dogovoru
 5. Predstavnik čezmorskega podjetja

Javna naročila

Sporazum o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom vključuje sporazum STO o vladnih naročilih in ga presega. To pomeni, da so vse koristi v zvezi z dvostranskimi pravili in dostopom do trga Združenega kraljestva za podjetja EU, ki izhajajo iz Sporazuma GPA, potrjene tudi v Sporazumu o trgovini in sodelovanju ter predmet dvostranskega reševanja sporov.

Sporazum o trgovini in sodelovanju presega zaveze iz Sporazuma GPA in zagotavlja dodaten dostop do trga:

 • Zajema naročnike, ki upravljajo plinska in toplotna omrežja, ter naročnike v zasebni lasti z monopolnimi pravicami v vseh gospodarskih javnih službah,
 • Zajema nekatere dodatne storitve, kot so:
  • Hotelske in gostinske storitve (CPC Prov. 641)
  • Strežba hrane (CPC Prov. 642)
  • Storitve strežbe pijač (CPC Prov. 643)
  • Telekomunikacijske storitve (CPC Prov. 754)
  • Nepremičninske storitve za plačilo ali po pogodbi (CPC Prov. 8220)
  • Druge poslovne storitve (CPC Prov. 87901, 87903, 87905–87907)
  • Izobraževalne storitve (CPC Prov. 92)

Sporazum o trgovini in sodelovanju razširja tudi veljavni sklop pravil in posledično olajšuje dostop do trga zaradi:

 • večja uporaba elektronskih sredstev,
 • enotni portal za vsa obvestila,
 • sprejetje lastnih izjav,

Sodišče je v sporazum o trgovini in sodelovanju vključilo tudi nediskriminacijo podjetij v lasti EU s sedežem v Združenem kraljestvu pri vseh javnih razpisih, vključno z nezajetimi javnimi naročili, kot so na primer nakupi majhne vrednosti (nacionalna obravnava pod pragom GPA).

 

Več informacij o dostopu do trga javnih naročil Združenega kraljestva:

Javna naročila v vrednosti več kot 10,000 GBP

Javna naročila Škotska

Javna naročila Walesa

Javna naročilaSeverne Irske: eSourcing NI – eTenders NI

Javna naročila v vrednosti več kot 118,000 GBP

Deli to stran:

Hitre povezave