Kemični proizvodi

Ta stran je referenčni dokument samo za zahteve po vsej EU. Glede na namembno državo EU se lahko uporabljajo dodatne zahteve. Za vse podrobnosti se obrnite na „Moje trgovino“.

Na tej strani se splošni opis vsake postavke zagotavlja v vseh jezikih EU. Podatki pa so na voljo samo v angleškem jeziku.

Nadzor nad trgovino z nevarnimi kemikalijami

Uvoz nekaterih nevarnih kemikalij (pesticidov in industrijskih kemikalij) je prepovedan ali strogo omejen, zanje pa veljajo nadzorni ukrepi, ki temeljijo na Rotterdamski konvenciji o postopku soglasja po predhodnem obveščanju (PIC).

 

Nadzor trgovine z živim srebrom

Uvoz kovinskega živega srebra in nekaterih zmesi živega srebra je prepovedan ali strogo omejen, da se zagotovi visoka raven varovanja zdravja ljudi in okolja.

 

Nadzor obstojnih organskih onesnaževal

Za izvajanje določb Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih (POP) in Protokola k regionalni konvenciji UNECE o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja je uvoz obstojnih organskih onesnaževal prepovedan ali posamično omejen.

 

Zahteve glede trženja gnojil

Nekatera mineralna gnojila morajo biti v skladu s tehničnimi zahtevami, ki veljajo za določanje, razvrščanje in sestavo; označevanja in pakiranja; ugotavljanje skladnosti in sledljivost.

 

Zahteve glede trženja za detergente

Detergenti morajo biti skladni s posebnimi določbami, s katerimi se zagotavlja visoka raven varstva okolja in zdravja ljudi (omejitve trženja na podlagi biološke razgradljivosti, označevanja in obveznih informacij o proizvodu, nadzora in zaščitnih ukrepov)

 

Zahteve glede trženja kemikalij

Kemični proizvodi morajo biti v skladu z zahtevami glede trženja, ki so namenjene zagotavljanju visoke ravni varovanja zdravja ljudi in okolja.

 

Zahteve glede trženja za pesticide in biocide

Fitofarmacevtska sredstva, biocidni proizvodi in njihove aktivne snovi morajo izpolnjevati zahteve trženja, da se zagotovi visoka raven varovanja zdravja ljudi.

 

Tržni standardi za motorni bencin, dizelsko gorivo, plinsko olje in težko kurilno olje

Neosvinčeni bencin in dizelsko gorivo, ki se trži v EU, mora izpolnjevati nekatere kakovostne in okoljske specifikacije, da se zmanjšajo emisije onesnaževal iz motornih vozil. Za plinsko olje in težko kurilno olje veljajo omejitve glede vsebnosti žvepla.

 

Omejitev uporabe nekaterih kemičnih snovi v nakitu

 

Omejitev uporabe nekaterih kemičnih snovi v tekstilnih izdelkih in izdelkih iz usnja

 

Omejitev uporabe nekaterih kemičnih snovi v igračah

 

Nadzor predhodnih sestavin za droge

Za uvoz nekaterih kemičnih snovi, ki se lahko nezakonito uporabljajo pri proizvodnji zdravil, veljajo zahteve glede nadzora, in sicer za izdajanje dovoljenj in/ali registracijo izvajalcev, imenovanje odgovornega uslužbenca, pošiljanje dokumentacije o uvozu in uvozno dovoljenje.

 
Deli to stran:

Hitre povezave