SGP – Vzhodnoafriška skupnost

Sporazum o gospodarskem partnerstvu EU-EAC bo ljudem in podjetjem iz obeh regij olajšal naložbe in medsebojno trgovino ter spodbudil razvoj v Vzhodni Afriki. Spoznajte, kako bi lahko sporazumi o gospodarskem partnerstvu med EU in šestimi afriškimi državami kmalu koristili vaši trgovini.

Na kratko

Vzhodnoafriška skupnost je ena najbolj integriranih regionalnih gospodarskih skupnosti Afriške unije. Gre za carinsko unijo, saj se z večino blaga in storitev trguje brez dajatev med državami članicami in ima skupno zunanjo tarifo s tretjimi državami. Kot skupni trg lahko prosto krožijo osebe, blago, storitve in kapital. Poleg tega namerava Vzhodnoafriška skupnost leta 2023 vzpostaviti monetarno unijo in si prizadevati za tesnejše politično povezovanje.

Pogajanja o sporazumu o gospodarskem partnerstvu med EU in Vzhodnoafriško skupnostjo so se uspešno zaključila oktobra 2014. Sporazum so že podpisale Kenija, Ruanda in vse države članice EU. Še vedno čaka na podpis drugih držav Vzhodnoafriške skupnosti (Tanzanija, Uganda, Burundi, poleg Južnega Sudana), preden jih bodo ratificirale vse pogodbenice.

Ko bo sporazum o gospodarskem partnerstvu EU-EAC začel veljati, bo omogočil takojšen dostop do trga EU brez carin in kvot za ves izvoz Vzhodnoafriške skupnosti, skupaj z delnim in postopnim odpiranjem trga EAC za uvoz iz EU.

Sporazum vsebuje tudi podrobne določbe o pravilih o poreklu ter sanitarnih in fitosanitarnih ukrepih. Prepoveduje neupravičene ali diskriminatorne omejitve uvoza in izvoza ter tako pomaga Vzhodnoafriški skupnosti pri njenih prizadevanjih za odpravo netarifnih ovir v trgovini znotraj EAC.

Poleg tega je namen poglavij o kmetijstvu in ribištvu okrepiti sodelovanje na področju trajnostne rabe virov. Pogodbenici se tudi zavezujeta, da bosta nadaljevali pogajanja o trgovini s storitvami in pravilih, povezanih s trgovino, ki obravnavajo trajnostni razvoj, politiko konkurence, naložbe in razvoj zasebnega sektorja, pravice intelektualne lastnine in preglednost javnih naročil.

Države upravičenke

 • Burundi – v pričakovanju podpisa. Je zajet v shemi „vse razen orožja“ (EBA).
 • Kenija – Podpisala in ratificirala sporazum o gospodarskem partnerstvu. Ni zajet v EBA. Uživa dostop do trga EU brez dajatev in kvot.
 • Ruanda – Podpisal SGP. Ki jih krije EBA.
 • Tanzanija – v pričakovanju podpisa. Ki jih krije EBA.
 • Uganda – v pričakovanju podpisa. Ki jih krije EBA.
 • Južni Soudan – ni sodeloval v pogajanjih, saj se je leta 2016 pridružil Vzhodnoafriški skupnosti. Se lahko pridružijo sporazumu, ko začne veljati. Ni članica STO. Ki jih krije EBA.

Asimetrične določbe v korist držav Vzhodnoafriške skupnosti

Sporazum o gospodarskem partnerstvu EU-EAC predvideva določbe o asimetrijah v korist držav Vzhodnoafriške skupnosti, kot so izključitev občutljivih proizvodov iz liberalizacije, dolga obdobja liberalizacije, prožna pravila o poreklu ter posebni zaščitni ukrepi in ukrepi za kmetijstvo, varnost preskrbe s hrano in zaščito mladih industrijskih panog.

 • Medtem ko so trgi EU takoj in v celoti odprti, se trg EAC delno in postopoma odpre za uvoz iz EU, pri čemer se v celoti upoštevajo razlike v stopnjah razvoja.

Tarife

 • EU bo odobrila 100-odstotni dostop brez carin in kvot za ves uvoz iz držav Vzhodnoafriške skupnosti. Dostop do trga EU je stalen, popoln in brezplačen za vse
 • Države Vzhodnoafriške skupnosti postopoma odpravljajo 82,6 % carin v obdobju 15–25 let. Občutljivi proizvodi so v celoti izključeni iz liberalizacije, vključno z različnimi kmetijskimi proizvodi, vinom in žganimi pijačami, kemikalijami, plastiko, papirjem na osnovi lesa, tekstilom in oblačili, obutvijo, keramičnimi izdelki, steklenimi izdelki, izdelki iz navadnih kovin in vozili
 • Če se uvoz nekaterega blaga EU v države vzhodnega partnerstva nenadoma poveča, lahko države Vzhodnoafriške skupnosti uporabijo zaščitne ukrepe, kot so uvozne kvote in ponovna uvedba dajatev.
 • Določene so omejitve za morebitne dodatne izvozne dajatve na surovine in nepredelana živila. V skladu s tem bodo lahko članice EAC uvedle nove izvozne dajatve šele po tem, ko bodo uradno obvestile EU, in za omejeno obdobje.
 • Uporabite možnost iskanja Mojega trgovinskega pomočnika in poiščete natančne informacije o dajatvah in tarifah za določen izdelek ob upoštevanju države porekla in namembne države. Če ste v dvomih, se obrnite na svoje carinske organe.

Pravila o poreklu

Da bi bil vaš izdelek upravičen do preferencialne obravnave, mora izpolnjevati pravila o poreklu iz sporazuma. Preverite interaktivnoorodje za samoocenjevanje pravil o poreklu (ROSA) v mojem trgovinskem pomočniku, da ocenite, ali vaš izdelek izpolnjuje pravila o poreklu, in ugotovite, kako pripraviti pravilne dokumente.

Splošne informacije o pravilih o poreklu so na voljo v nadaljevanju.

Prožna pravila o poreklu državam Vzhodnoafriške skupnosti omogočajo izvoz izdelkov z vložki iz drugih držav, zlasti v ključnih sektorjih – kmetijstvu, ribištvu, tekstilu in oblačilih. Tekstilni izdelek lahko na primer vstopi v EU brez dajatev, če je vsaj ena faza njegove proizvodnje, kot je tkanje ali pletenje, potekala v državi podpisnici SGP.

Dovoljeno odstopanje

Odstopanja, vključena v EPA, so milejša od običajnih. V primerjavi z 10 %, predvidenimi v večini sporazumov EU, znašajo 15 % cene franko tovarna končnega proizvoda. Za tekstil in oblačila se uporabljajo posebna odstopanja.

Kumulacija

SGP vključuje naslednje vrste kumulacije:

 • Dvostranska kumulacija z EU
 • Diagonalna in popolna kumulacija s ČDO in državami AKP pod določenimi pogoji.
 • Kumulacija s sosednjimi državami v razvoju pod določenimi pogoji.

Neposredni prevoz

Dokazilo o neposrednem prevozu je treba predložiti carinskim organom države uvoznice.

Povračilo dajatev

Nadomestilo se lahko zahteva za dajatev, plačano za materiale, ki so bili predhodno uvoženi za nadaljnjo predelavo in nato izvoženi v državo, ki je z EU podpisala SGP.

Pogoji za plovila

Ribe, ulovljene na odprtem morju in v izključnih ekonomskih conah držav Vzhodnoafriške skupnosti, se lahko štejejo za ribe s poreklom iz države Vzhodnoafriške skupnosti samo, če jih ulovijo plovila, ki izpolnjujejo določena merila. Ta merila se nanašajo na kraj registracije plovila, na zastavo, pod katero „pljajo“, in na njegovo lastništvo.

Ni posebne zahteve glede državljanstva posadke, poveljnika ladje ali častnika. Te zahteve, ki so bile v prvotnem sporazumu iz Cotonouja, so bile črtane, da bi se olajšalo dodeljevanje porekla ribam, ki jih ulovijo države podpisnice SGP.

Pravila o poreklu za določene izdelke

Zahteve za izdelke

Tehnična pravila in zahteve

 • Seznanite se s tehničnimi zahtevami, pravili in postopki[link], ki jih mora izpolnjevati blago, da se lahko uvozi v Evropsko unijo.
 • Posebna pravila in predpise, ki se uporabljajo za vaš izdelek in državo porekla, poiščite v podatkovni zbirki Moj trgovinski pomočnik.

Zdravstvene in varnostne zahteve SEP

Dokumenti in postopki za carinjenje

Dokazila o poreklu

 • Če želite postati pooblaščeni izvoznik, morate svojim carinskim organom dokazati status porekla izdelkov in vse druge zahteve, ki jih ti lahko uvedejo.

Carinski organi lahko v primeru zlorabe odvzamejo vaš status pooblaščenega izvoznika. Za več informacij o postopkih se obrnite na svoje carinske organe.

 • Da bi bili upravičeni do preferencialnih stopenj dajatev, morajo biti izdelki s poreklom iz držav Vzhodnoafriške skupnosti opremljeni z dokazilom o poreklu. Dokazilo o poreklu ostane veljavno 10 mesecev. To je lahko:
  • potrdilo o gibanju blaga EUR.1, ki ga izdajo carinski organi države izvoznice. Izvoznik (ali pooblaščeni zastopnik), ki vlaga zahtevek za potrdilo, mora biti pripravljen na zahtevo predložiti dokumente, ki dokazujejo status porekla zadevnih izdelkov, in izpolnjevati druge zahteve Protokola o pravilih o poreklu.
  • izjavo na računu – ki jo izda kateri koli izvoznik za pošiljke z vrednostjo do 6 000 EUR ali pooblaščeni izvozniki za pošiljke katere koli vrednosti. Pri izpolnjevanju izjave na računu morate biti pripravljeni predložiti dokumente, ki dokazujejo status porekla izdelkov.

Drugi dokumenti

 • Več o drugih dokumentih o carinjenju in postopkih, potrebnih za uvoz v Evropsko unijo.

Intelektualna lastnina in geografske označbe

Trgovina s storitvami

Javno naročanje

Naložbe

Drugo (konkurenca, direktiva o varnosti igrač)

Tekmovanje

 • EU od leta 2014 ukinja izvozne subvencije za vse izdelke, izvožene v vse države podpisnice SGP.
 • EU je zmanjšala ukrepe, ki izkrivljajo proizvodnjo in trgovino
 • Poglavje o kmetijstvu zagotavlja, da EU tudi v času krize na trgu ne bo uporabljala izvoznih subvencij.
 • Če je lokalna industrija ogrožena zaradi povečanega uvoza iz Evrope, sporazum o gospodarskem partnerstvu omogoča uvedbo ukrepov za zaščito industrijskih sektorjev in mladih industrij EAC.

Trajnostni razvoj

 • Poglavje o kmetijstvu je usmerjeno v trajnostni razvoj kmetijstva, vključno s prehransko varnostjo, razvojem podeželja in zmanjševanjem revščine v Vzhodnoafriški skupnosti. Pogodbenici zavezuje k poglobljenemu političnemu dialogu o kmetijstvu in prehranski varnosti, vključno s preglednostjo njunih notranjih politik.
 • Poglavje o ribištvu krepi sodelovanje na področju trajnostne rabe virov na področju ribištva, kot sta ocena in upravljanje virov; spremljanje okoljskih, gospodarskih in socialnih učinkov; skladnost z veljavno nacionalno zakonodajo in ustreznimi mednarodnimi instrumenti; učinkovit nadzor in spremljanje za boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu;
 • Poglavje o gospodarskem in razvojnem sodelovanju je namenjeno povečanju konkurenčnosti gospodarstev Vzhodnoafriške skupnosti, krepitvi zmogljivosti oskrbe in pomoči članicam Vzhodnoafriške skupnosti pri nemotenem izvajanju SGP;
 • Sporazum o gospodarskem partnerstvu je tesno povezan s Sporazumom iz Cotonouja in njegovimi bistvenimi elementi, kot so človekove pravice, demokracija in pravna država;

Regionalno vključevanje

Sporazum o gospodarskem partnerstvu je namenjen trgovini med državami Vzhodnoafriške skupnosti in trgovini z EU.

 • Sporazum o gospodarskem partnerstvu prepoveduje neupravičene ali diskriminatorne omejitve uvoza in izvoza, kar prispeva k prizadevanjem Vzhodnoafriške skupnosti za odpravo netarifnih ovir v trgovini znotraj EAC.

Krepitev zmogljivosti in tehnična pomoč

EU prek pomoči za trgovino zagotavlja podporo, ki se bo financirala iz obstoječih instrumentov, zlasti iz razvojnega proračuna EU in Evropskega razvojnega sklada (ERS).

Uporabne povezave in dokumenti

Deli to stran:

Hitre povezave