Trgovinski sporazumi

EU je vzpostavila posebne trgovinske režime za podporo državam v razvoju.

Splošni sistem preferencialov (GSP)

EU ponuja sedanji GSP državam z nizkim in nižjim srednjim dohodkom.Shema delno ali v celoti odpravlja carine EU za veliko število proizvodov, ki vstopajo na trg EU.

Splošna shema preferencialov plus (GSP+)

Shema GSP+ je poseben spodbujevalni režim za trajnostni razvoj in dobro upravljanje. EU je uvozne carinske tarife znižala na 0 % za ranljive države z nizkim in nižjim srednjim dohodkom, ki izvajajo 27 mednarodnih konvencij o človekovih pravicah, pravicah delavcev, varstvu okolja in dobrem upravljanju.

Vse razen orožja (EBA)

Shema "Vse razen orožja „je posebna ureditev za najmanj razvite države, ki vsem izdelkom razen orožja in orožja omogoča dostop do enotnega trga EU brez carin in kvot.

Sporazumi o gospodarskem partnerstvu

Sporazumi o gospodarskem partnerstvu so trgovinski in razvojni dogovori med EU ter afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami (AKP), katerih namen je olajšati vključevanje držav AKP v svetovno gospodarstvo s postopno liberalizacijo trgovine in boljšim sodelovanjem na področju trgovine.

Drugi posebni trgovinski režimi vključujejo:

Uredba o dostopu na trg (MAR)

Uredba o zlorabi trga zagotavlja dajatev prost dostop do trga EU brez carin in kvot za izdelke s poreklom iz tistih držav AKP, ki ne uživajo ugodnosti režima EBA in so sklenile sporazume o gospodarskem partnerstvu, ki so v postopku ratifikacije.

Evropski gospodarski prostor (EGP)

Evropski gospodarski prostor združuje 27 držav članic EU in tri države Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA) - Islandijo, Lihtenštajn in Norveško - na enotnem trgu EU, s čimer zagotavlja prost pretok blaga, storitev, ljudi in kapitala ter enotne s tem povezane politike (konkurenca, promet, energetika, gospodarsko in monetarno sodelovanje).

Carinske unije

EU je del treh carinskih unij

Carinske unije zagotavljajo prosti pretok blaga med obema deloma carinske unije, usklajevanje zunanjih tarif, usklajene ukrepe trgovinske politike, skupne standarde in medsebojno pomoč v carinskih zadevah ter sodelovanje na drugih področjih.

Čezmorske države in ozemlja

ČDO niso del ozemlja Evropske skupnosti, ampak so ustavno povezani s štirimi državami članicami (Dansko, Francijo in Nizozemsko).Evropska skupnost odobri enostranske trgovinske preferenciale za vse izdelke s poreklom iz ČDO z namenom pospeševanja njihovega gospodarskega in družbenega razvoja ter vzpostavitve tesnih gospodarskih odnosov med njimi in Skupnostjo kot celoto.

Deli to stran:

Hitre povezave