Trgovinska ureditev

EU ima vzpostavljene posebne trgovinske režime v podporo državam v razvoju.

Splošni sistem preferencialov (GSP)

EU ponuja sedanji GSP državam z nizkim in nižjim srednjim dohodkom. Shema delno ali v celoti odpravlja carine EU za veliko število proizvodov, ki vstopajo na trg EU.

Splošna shema preferencialov plus (GSP+)

Shema GSP+ je poseben spodbujevalni režim za trajnostni razvoj in dobro upravljanje. Uvozne carinske tarife EU je znižala na 0 % za ranljive države z nizkim in nižjim srednjim dohodkom, ki izvajajo 27 mednarodnih konvencij v zvezi s človekovimi pravicami, pravicami delavcev, varstvom okolja in dobrim upravljanjem.

Vse razen orožja (EBA)

Shema Vse razen orožja“ je posebna ureditev za najmanj razvite države, ki vsem proizvodom, razen orožja in oboroževanja, omogoča popoln dostop do enotnega trga EU brez carin in kvot.

Sporazumi o gospodarskem partnerstvu

Sporazumi o gospodarskem partnerstvu so trgovinski in razvojni dogovori med EU ter afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami (AKP), ki naj bi državam AKP olajšali vključevanje v svetovno gospodarstvo s postopno liberalizacijo trgovine in boljšim sodelovanjem na področju trgovine.

Drugi posebni trgovinski režimi vključujejo:

Uredba o dostopu na trg

Uredba o zlorabi trga zagotavlja brezcarinski in kvot prost dostop do trga EU za proizvode s poreklom iz tistih držav AKP, ki nimajo koristi od režima „Vse razen orožja“ in so sklenile sporazume o gospodarskem partnerstvu, ki čakajo na ratifikacijo.

Evropski gospodarski prostor (EGP)

EGP združuje 27 držav članic EU in tri države Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA) – Islandijo, Lihtenštajn in Norveško – na enotnem trgu EU, s čimer zagotavlja prost pretok blaga, storitev, ljudi in kapitala ter enotne politike (konkurenca, promet, energetika, gospodarsko in monetarno sodelovanje).

Carinska unija

EU je del treh carinskih unij

Carinske unije zagotavljajo prosti pretok blaga med obema deloma carinske unije, uskladitev z zunanjimi tarifami, usklajene ukrepe trgovinske politike, skupne standarde in medsebojno pomoč v carinskih zadevah ter sodelovanje na drugih področjih.

Čezmorske države in ozemlja (ČDO)

ČDO niso del ozemlja Evropske skupnosti, vendar so ustavno povezani s štirimi državami članicami (Dansko, Francijo in Nizozemsko).  Evropska skupnost dodeljuje enostranske trgovinske preferenciale za vse proizvode s poreklom iz ČDO, da bi pospešila njihov gospodarski in socialni razvoj ter vzpostavila tesne gospodarske odnose med njimi in Skupnostjo kot celoto.

Deli to stran:

Hitre povezave