Fegyver kivételével minden (EBA)

Nézzen utána, hogyan lehet kihasználni az EU „fegyver kivételével mindent” (EBA) programjából származó előnyöket.

Rövid áttekintés

Az EBA-rendszer megszünteti a vámokat és kvótákat a legkevésbé fejlett országokból (LDC-országok) az EU-ba érkező valamennyi áru (a fegyverek és lőszerek kivételével) behozatalára vonatkozóan.

2019 januárjától az EBA-országok:

Afganisztán

Angola

Banglades

Benin

Bhután

Burkina Faso

Burma/Mianmar

Burundi

Kambodzsa

Közép-afrikai Köztársaság

Csád

Comore-szigetek

Kongói Demokratikus Köztársaság

Dzsibuti

Kelet-Timor

Egyenlítői Guinea

Eritrea

Etiópia

Gambia

Guinea

Bissau-Guinea

Haiti

Kiribati

Laosz

Lesotho

Libéria

Madagaszkár

Malawi

Mali

Mauritánia

Nepál

Niger

Ruanda

São Tomé és Príncipe; Principe

Szenegál

Sierra Leone

Salamon-szigetek

Szomália

Dél-Szudán

Szudán

Tanzánia

Togo

Tuvalu

Uganda

Vanuatu

Jemen

Zambia

 

Tarifák

Az EBA-rendszer megszünteti a vámokat és kvótákat a legkevésbé fejlett országokból (LDC-országok) az EU-ba érkező áruk (kivéve a fegyvereket és lőszereket) behozatalára vonatkozóan.

 • keresés a termékével kapcsolatos tarifákra vonatkozó összes információra
 • kétség esetén vegye fel a kapcsolatot a nemzeti vámhatóságokkal.

Származási szabályok

Mielőtt exportál/importál, győződjön meg arról, hogy

Tűrés

A tűrést meg kell adni

 • a halászati és ipari termékek végtermékeinek árában
 • a mezőgazdasági termékek végtermékeinek tömege

A GSP-ben szereplő tűréshatárok enyhébbek, mint a rendes tűréshatárok. Ez a végtermék gyártelepi árának 15 %-át teszi ki, nem pedig 10 %-át.

Különleges tűréshatárok vonatkoznak a textíliákra és a ruházati cikkekre is, amelyeket a 22-03. melléklet bevezető megjegyzései ismertetnek.

Lásd még a tolerancia általános szabályát vagy a de minimis szabályt.

Kumuláció

Az uniós EBH keretében folytatott kereskedelemben az alábbi típusú kumulációk működnek:

 • kétoldalú
 • regionális
 • kibővített
 • kumuláció Norvégiával, Svájccal és Törökországgal
Kétoldalú kumuláció

Az EU-ból származó anyagok beépíthetők az EBH-országban gyártott termékekbe, majd az adott EBH-országból származónak tekinthetők, amennyiben az EBH-országban végzett feldolgozás meghaladja a minimális szintet.

Regionális kumuláció

I. csoport

Csoport

Csoport

Csoport

Brunei – Darussalam

Bolívia

Banglades*

Argentína

Kambodzsa*

Kolumbia

Bhután*

Brazília

Indonézia

Costa Rica

India

Paraguay

Laosz*

Salvador

Nepál*

Uruguay

Malajzia

Guatemala

Pakisztán

 

Mianmar*

Honduras

Srí Lanka

 

Fülöp-szigetek

Nicaragua

 

 

Vietnam

Panama

 

 

 

Peru

 

 

 

Venezuela

 

 

*Azok az országok, amelyek jelenleg EBA-kedvezményezettek

 • az ugyanabba a csoportba tartozó országok közötti összetevők használata megengedett (pl. Banglades Bhutánból származó összetevőket is felhasználhat, mivel mindkettő a III. csoportba tartozik), de néhány fontos szabályt szem előtt kell tartani:
 • az ugyanazon csoportba tartozó országok közötti regionális kumuláció csak akkor alkalmazható, ha a kumulációban részt vevő országok a terméknek az Európai Unióba történő kivitele idején kedvezményezett országok, és nem egyszerűen jogosult országok.
 • ha az egyik kedvezményezett országból származó árukat a csoport egy másik tagállamában tovább feldolgozzák, az árut az utóbbi országból származónak lehet tekinteni (amennyiben a feldolgozás túlmegy a minimális műveleteken)
 • az input eredetének meghatározásához (amikor a csoport egyik tagjától származó inputot a csoport egy másik tagjához küldik) a helyes származási szabály az, amely a szállító országból az EU-ba irányuló közvetlen exportra vonatkozna.
 • a kumuláció az I. és a III. csoportba tartozó egyes kedvezményezett országok között is lehetséges. Erre csak kérésre és bizonyos feltételek mellett kerülhet sor.

Megjegyzendő, hogy egyes termékek nem tartoznak a kumuláció hatálya alá, ha az ugyanazon csoporthoz tartozó GSP-országok státusza között különbségek vannak (GSP/GSP+/EBA). Az érintett termékek jegyzékét az 13b. melléklet tartalmazza.

Kiterjesztett kumuláció

Az EBH-országok bizonyos feltételek mellett engedélyt kérhetnek az EU-tól arra, hogy együttműködjön azokkal az országokkal, amelyekkel az EU kereskedelmi megállapodást kötött.

 • Ez a lehetőség csak az ipari termékek és a feldolgozott mezőgazdasági termékekesetében áll rendelkezésre.
 • amikor az EU-val szabadkereskedelmi megállapodást kötött harmadik országból származó adatokat GSP-országba küldik, a helyes származási szabály az, amely a szállító országból az EU-ba irányuló közvetlen exportra vonatkozna.
Kumuláció Norvégiából, Svájcból és Törökországból származó árukkal

A kedvezményezett országok halmozhatják a származást a Harmonizált Rendszer 25-97. árucsoportjába tartozó, Norvégiából, Svájcból és Törökországból származó árukkal.

 • a Norvégiából, Svájcból vagy Törökországból származó anyagok, amelyek egy kedvezményezett országban több mint minimális műveleten mennek keresztül, az adott kedvezményezett országból származónak minősülnek, és exportálhatók az EU-ba, Norvégiába, Svájcba vagy Törökországba
 • a fenti szabály nem vonatkozik a mezőgazdasági termékekre vagy az eltérés hatálya alá tartozó termékekre.
 • az ilyen típusú kumuláció alkalmazásához az EU-nak, Norvégiának, Svájcnak és Törökországnak azonos preferenciális elbánást kell biztosítania az EBH-országokból származó termékek számára.

A manipulálás tilalma

A GSP származási szabályaiban a közvetlen szállításra vonatkozó rendelkezést egy manipulációt kizáró záradék váltotta fel (az 1063/2010/EK bizottsági rendelet 74. cikke).

 • a fő különbség a közvetlen szállításra vonatkozó rendelkezéshez képest az, hogy az uniós importőröknek nem kell bizonyítaniuk, hogy megfelelnek a feltételeknek.
 • egy uniós tagállam vámigazgatási szervei azonban kérhetnek ilyen bizonyítékot, ha okkal feltételezik, hogy a feltételek nem teljesülnek.

Vámvisszatérítés

Vámvisszatérítés engedélyezett.

A hajókra vonatkozó feltételek

Ahhoz, hogy egy halászhajót egy kedvezményezett országból származónak lehessen tekinteni – ami azt jelentené, hogy az e hajó által a felségvizeken kívül fogott halak is származnak –, az alkalmazandó kritériumok a hajó lajstromozása szerinti országra és lobogójára, valamint annak tulajdonjogára is vonatkoznak. Megjegyzendő, hogy a GSP származási szabályai nem írnak elő külön követelményt a személyzet vagy a tisztek állampolgárságára vonatkozóan.

Minimális műveletek

Az úgynevezett „minimális” műveleteknek két csoportja létezik, amelyek soha nem elegendőek a származás megszerzéséhez:

 • a 76. cikkben említettek
 • és a kizárólag textiltermékekre és kizárólag a regionális kumuláció érdekében alkalmazandó, az 16. mellékletben szereplő szabályok

Termékspecifikus szabályok

A származó helyzet megszerzéséhez az anyagokon elvégzendő feldolgozások jegyzékét ugyanezen rendelet 13a. melléklete tartalmazza. A jegyzék két oszlopból áll:

 • az egyik a legkevésbé fejlett GSP-kedvezményezett országokra vonatkozik
 • az egyik az összes többi GSP-kedvezményezett országra vonatkozik.

Átsorolás

Egyes fejlődő országok rendkívül versenyképes termékeket exportálnak, amelyeknek nincs szükségük kedvezményekre a világpiachoz való sikeres hozzáféréshez. Ebben az esetben a GSP-t egy átsorolási mechanizmus révén vonják ki ezekből a termékágazatokból:

 • ha egy GSP-kedvezményezett országból származó behozatal 3 évre vonatkozó átlagértéke (az adott áruosztályra vonatkozó összes GSP-behozatal összértékével osztva) meghaladja az 57 %-os általános küszöbértéket
 • növényi termékek, állati vagy növényi olajok, zsírok és viaszok, valamint ásványi termékek esetében a fokozatosság akkor alkalmazandó, ha az említett százalékos arány meghaladja az 17,5 %-ot
 • textíliák esetében az átsorolás akkor alkalmazandó, ha az említett százalékos arány meghaladja a 47,2 %-ot.

Az EU végrehajtási rendelet útján és objektív kritériumok alapján háromévente felülvizsgálja az osztályozott termékek listáját.

Az osztályozott termékek jelenlegi listája itt található.

Eltérések

Bizonyos feltételek mellett különleges eltérés engedélyezhető annak érdekében, hogy az egyes országokból származó egyes termékekre alkalmazandó származási szabályok enyhébbek legyenek. A Zöld-foki-szigetek ilyen eltérést kapott. Lásd a Zöld-foki-szigetektől való eltérést és az alkalmazandó származási szabályokat

Kérjük, ellenőrizze az importőröknek szóló, az EU által kiadott értesítést is, amely tájékoztatja a piaci szereplőket a Bangladest érintő konkrét elemekről.

Az egyes termékekre vonatkozó származási szabályok

Termékkövetelmények

Műszaki szabályok és követelmények

 • Használja az én Kereskedelmi Asszisztensemet a következő célokra:
  • ismerje meg azokat a műszaki követelményeket, szabályokat és eljárásokat, amelyeknek az Európai Unióba behozott áruknak meg kell felelniük
  • keresés az Ön termékére és származási országára vonatkozó konkrét szabályok és rendelkezések között

Ha meg szeretné tekinteni a termékére vonatkozó követelményeket, először adja meg a termék vámkódját. A beépített keresőmotorban a termék nevével együtt kereshet rá.

Egészségügyi és biztonsági követelmények SPS

 • Használja az én Kereskedelmi Asszisztensemet a következő célokra:
  • ismerje meg azokat az egészségügyi, biztonsági, állat- és növény-egészségügyi és higiéniai (egészségügyi és növény-egészségügyi – SPS) szabványokat, amelyeknek az Európai Unióba behozott áruknak meg kell felelniük
  • keresés az Ön termékére és származási országára vonatkozó egészségügyi, biztonsági és állat-egészségügyi szabályok között

A termékére vonatkozó követelmények megtekintéséhez először adja meg a termék vámkódját. Ha nem ismeri a vámkódot, a beépített keresőmotorban a termék nevével együtt kereshet rá.

Vámkezelési dokumentumok és eljárások

Származási igazolás

A kedvezményes vámtételekre való jogosultsághoz az EU EBA kedvezményezett országaiból származó termékeket származási igazolásnak kell kísérnie.

A származási igazolás a következők egyike lehet:

A bizonyítványt az exportőr rendelkezésére kell bocsátani, amint a kivitel megtörténik (vagy biztosították). Kivételes esetben, bizonyos feltételek mellett, a bizonyítványt a kivitelt követően is ki lehet állítani.

A származási igazolás a kiállítástól számított 10 hónapig érvényes.

* A számlanyilatkozat benyújtásához Önnek a következő (angol vagy francia nyelvű) nyilatkozatot kell beírnia, lebélyegeznie vagy kinyomtatnia a számlán, a szállítólevélen vagy más kereskedelmi okmányon: „az ezen okmány hatálya alá tartozó termékek exportőre (vámengedély száma:... Kijelenti, hogy eltérő rendelkezés hiányában ezek a termékek... preferenciális származásúak az Európai Közösség általános vámkedvezmény-rendszerének származási szabályai szerint.” A számlanyilatkozatot kézzel kell aláírnia.

Egyéb dokumentumok

További vámkezelési dokumentumok és eljárások keresése.

Szellemi tulajdon és földrajzi árujelzők

 • Konkrét információk a következő uniós jogszabályokról:
  • Szellemi tulajdonjogok
  • Földrajzi árujelzők

  a legkevésbé fejlett és a fejlődő országok tekintetében

 • Általános információk a szellemi tulajdonjogokról és a földrajzi jelzésekről

Szolgáltatások kereskedelme

Közbeszerzés

Beruházás

Egyéb (verseny, kereskedelem és fenntartható fejlődés)

Az EU EBH-státuszt ad az ENSZ Fejlesztési Politikai Bizottsága által legkevésbé fejlett országként (LDC) felsorolt országoknak.

 • az országoknak nem kell kérelmet benyújtaniuk ahhoz, hogy igénybe vehessék az EBH-t, az EU a legkevésbé fejlett országok státusza alapján kiegészíti vagy megszünteti őket.
 • az EU bizonyos kivételes körülmények között, például az alapvető emberi jogokról és a munkajogokról szóló nemzetközi egyezményekben lefektetett elvek súlyos és rendszeres megsértése esetén visszavonhatja az EBH-kedvezményeket.
 • a standard GSP-től eltérően az országok nem veszítik el EBA-státuszukat azzal, hogy szabadkereskedelmi megállapodást írnak alá az EU-val.
 • a standard GSP-től eltérően az EBA nem rendelkezik „átsorolási mechanizmussal” a termékek tekintetében.
 • az EBH-nak nincs lejárati ideje

Hasznos linkek és dokumentumok

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások