17 spalis 2023

Pasienio anglies dioksido korekcinis mechanizmas (PADKM)

Nuo 2023 m. spalio 1 d. Reglamentu 2023/956 nustatytas ES pasienio anglies dioksido korekcinis mechanizmas (PADKM), kurio tikslas – sumažinti išmetamą anglies dioksido kiekį, nustatyti sąžiningą anglies dioksido, išmetamo gaminant į ES importuojamas daug anglies dioksido išskiriančias prekes, kainą ir skatinti švaresnę pramoninę gamybą taikant būdingojo išmetamo ŠESD kiekio apskaičiavimo metodiką pagal Paryžiaus susitarimą ir ES pasirengimo įgyvendinti 55 % tikslą priemonių rinkinį.

Šis mechanizmas bus įgyvendinamas etapais ir yra suderintas su laipsnišku nemokamų apyvartinių taršos leidimų paskirstymo nutraukimu pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS).

Šiuo pereinamuoju laikotarpiu siekiama:

 1. būti bandomuoju ir mokymosi etapu susijusiems importuotojams, gamintojams ir valdžios institucijoms.
 2. surinkti informaciją apie išmetamą ŠESD kiekį, kad būtų patobulinta būdingojo išmetamo ŠESD kiekio apskaičiavimo metodika.
 3. suderinti ES gaminamo anglies dioksido kainą su daug anglies dioksido išskiriančių prekių, importuojamų į ES, kaina.

ES įmonių pareigos šiuo pereinamuoju laikotarpiu

Pereinamuoju laikotarpiu su prekių, kurioms taikomas PADKM, importu susijusios prievolės apsiriboja:

 • Kas ketvirtį teikti PADKM ataskaitas: Prekių importuotojai (arba jų netiesioginis atstovas muitinėje) per tam tikrą kalendorinių metų ketvirtį turės pranešti apie jų importui būdingą išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį (tiesiogiai ir netiesiogiai išmetamą ŠESD kiekį), nemokėdami jokių finansinių mokėjimų ar patikslinimų.
  Ataskaita pateikiama ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo to ketvirčio pabaigos.
  Prievolė kas ketvirtį teikti PADKM ataskaitą apims visą pereinamąjį laikotarpį nuo 2023 m. spalio 1 d. iki 2025 m. gruodžio 31 d.
 • Registracija PADKM pereinamojo laikotarpio registre: Šis registras, kurį parengė ES Komisija, kad padėtų prekiautojams rengti ir teikti PADKM ataskaitą, taip pat sudarys sąlygas Komisijai, kompetentingoms institucijoms, nacionalinėms muitinėms ir prekiautojams palaikyti ryšius.
  Prieigos prie registro ir registracijos turėtų būti prašoma per PADKM portalą (TAXUD).

Tikimasi, kad ES pasienio anglies dioksido korekcinis mechanizmas (PADKM) bus visiškai įdiegtas nuo 2026 m., tačiau iš pradžių jis bus taikomas tik tam tikriems produktams, keliantiems didelę anglies dioksido nutekėjimo riziką, pavyzdžiui:

 • geležis/plienas
 • cementas
 • trąšos
 • aliuminis
 • vandenilį
 • elektra

Pagal Reglamentą (ES) 2023/956 Įgyvendinimo reglamente (ES) 2023/1773 nustatytos taisyklės dėl pareigų teikti ataskaitas apie importuojamų prekių kiekį, joms būdingą tiesiogiai ir netiesiogiai išmetamą ŠESD kiekį ir bet kokią už tą išmetamą ŠESD kiekį mokėtiną anglies dioksido kainą.

Siekdama padėti ekonominės veiklos vykdytojams pasirengti vykdyti šias naujas prievoles, Europos Komisija parengė keletą rašytinių rekomendacinių dokumentų.

Daugiau informacijos pateikiama

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos