17 Октомври 2023

Механизъм за въглеродна корекция на границите (CBAM)

Считано от 1 октомври 2023 г., с Регламент (ЕС) 2023/956 беше въведен механизмът на ЕС за корекция на въглеродните емисии на границите (МКВЕГ) с цел намаляване на въглеродните емисии, определяне на справедлива цена на въглерода, отделен по време на производството на стоки с висок въглероден интензитет, внасяни в ЕС, и насърчаване на по-чисто промишлено производство чрез методика за изчисляване на съпътстващите емисии в съответствие с Парижкото споразумение и пакета „Подготвени за цел 55“ на ЕС.

Този механизъм ще се прилага поетапно и е приведен в съответствие с постепенното премахване на безплатното разпределяне на квоти, определено в схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ).

Този преходен период има за цел:

 1. да служи като пилотен етап и етап на обучение за вносителите, производителите и участващите органи.
 2. събиране на информация относно емисиите с цел усъвършенстване на методиката за изчисляване на съпътстващите емисии.
 3. привеждане на цената на въглерода, произведен в ЕС, в съответствие с цената на внасяните в ЕС стоки с висок въглероден интензитет.

Задължения на предприятията от ЕС по време на този преходен период

По време на преходния период задълженията, произтичащи от вноса на стоки, предмет на механизма за корекция на въглеродните емисии на границите, са ограничени до:

 • Представяне на доклади по механизма за корекция на въглеродните емисии на границите на всяко тримесечие: Вносителите на стоки (или техният непряк митнически представител) ще трябва да докладват емисиите на парникови газове (ПГ), включени във вноса им (преки и непреки емисии) през дадено тримесечие на календарната година, без да извършват никакви финансови плащания или корекции.
  Докладът се представя не по-късно от един месец след края на това тримесечие.
  Задължението за подаване на тримесечен доклад по механизма за корекция на въглеродните емисии на границите ще обхваща целия преходен период от 01/10/2023 г. до 31/12/2025 г.
 • Регистрация в преходния регистър на механизма за корекция на въглеродните емисии на границите: Разработен от Европейската комисия за подпомагане на търговците при изготвянето и подаването на доклада за механизма за корекция на въглеродните емисии на границите, този регистър ще позволи също така комуникация между Комисията, компетентните органи, националните митнически органи и търговците.
  Достъп и регистрация в регистъра следва да се изискват чрез портала на механизма за корекция на въглеродните емисии на границите (TAXUD).

Очаква се механизмът на ЕС за корекция на въглеродните емисии на границите (МКВЕГ) да влезе изцяло в сила от 2026 г., но първоначално той ще се прилага само за определен брой продукти с висок риск от изместване на въглеродни емисии, като например:

 • желязо/стомана
 • цимент
 • торове
 • алуминий
 • водород
 • електроенергия

В съответствие с Регламент (ЕС) 2023/956 в регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1773 се определят правила за задълженията за докладване относно количеството на внасяните стоки, преките и непреките емисии, съпътстващи тях, и всяка цена на въглеродните емисии, дължаща се на тези емисии.

За да помогне на икономическите оператори да се подготвят за тези нови задължения, Европейската комисия изготви редица писмени ръководства.

Допълнителна информация можете да намерите в:

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки