17 oktober 2023

Mechanisme voor koolstofgrenscorrectie (CBAM)

Vanaf 1 oktober 2023 is bij Verordening (EU) 2023/956 het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (CBAM) van de EU ingevoerd met als doel de koolstofemissies te verminderen, een eerlijke prijs vast te stellen voor de koolstof die wordt uitgestoten tijdens de productie van koolstofintensieve goederen die in de EU worden ingevoerd, en een schonere industriële productie aan te moedigen door middel van een methode voor de berekening van ingebedde emissies overeenkomstig de Overeenkomst van Parijs en het „Fit for 55” -pakket van de EU.

Dit mechanisme zal in fasen ten uitvoer worden gelegd en is afgestemd op de geleidelijke afschaffing van de kosteloze toewijzing van emissierechten die is vastgesteld in het EU-emissiehandelssysteem (ETS).

Deze overgangsperiode is bedoeld om:

 1. fungeren als proef- en leerfase voor de betrokken importeurs, producenten en autoriteiten.
 2. informatie verzamelen over de emissies om de methode voor de berekening van ingebedde emissies te verfijnen.
 3. de prijs van in de EU geproduceerde koolstof in overeenstemming brengen met de prijs van koolstofintensieve goederen die in de EU worden ingevoerd.

Verplichtingen voor EU-bedrijven tijdens deze overgangsperiode

Tijdens de overgangsperiode zijn de verplichtingen die voortvloeien uit de invoer van aan het CBAM onderworpen goederen beperkt tot:

 • Elk kwartaal CBAM-verslagen indienen: Importeurs van goederen (of hun indirecte douanevertegenwoordiger) moeten in een bepaald kwartaal van een kalenderjaar de broeikasgasemissies rapporteren die zijn ingebed in hun invoer (directe en indirecte emissies), zonder financiële betalingen of aanpassingen te verrichten.
  Het verslag wordt uiterlijk één maand na het einde van dat kwartaal ingediend.
  De verplichting om het CBAM-verslag op kwartaalbasis in te dienen, zal betrekking hebben op de gehele overgangsperiode van 01/10/2023 tot en met 31/12/2025.
 • Registratie in het CBAM-overgangsregister: Dit register, dat door de Europese Commissie is ontwikkeld om handelaren bij te staan bij het opstellen en indienen van het CBAM-verslag, zal ook communicatie tussen de Commissie, de bevoegde autoriteiten, de nationale douaneautoriteiten en handelaren mogelijk maken.
  Toegang tot en registratie van het register moet worden aangevraagd via het CBAM-portaal (TAXUD).

Het mechanisme voor koolstofgrenscorrectie (CBAM) van de EU zal naar verwachting vanaf 2026 volledig operationeel zijn, maar zal in eerste instantie alleen van toepassing zijn op een bepaald aantal producten met een hoog risico op koolstoflekkage, zoals:

 • ijzer/staal
 • cement
 • kunstmest
 • aluminium
 • waterstof
 • elektriciteit

In overeenstemming met Verordening (EU) 2023/956 bevat Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1773 regels voor rapportageverplichtingen met betrekking tot de hoeveelheid ingevoerde goederen, de daarin ingebedde directe en indirecte emissies en de voor die emissies verschuldigde koolstofprijs.

Om marktdeelnemers te helpen zich op deze nieuwe verplichtingen voor te bereiden, heeft de Europese Commissie een aantal schriftelijke richtsnoeren opgesteld.

Meer informatie is te vinden in:

Deze pagina delen:

Snelle links