17 oktober 2023

CO2-grænsetilpasningsmekanismen (CBAM)

Fra den 1. oktober 2023 indførte forordning (EU) 2023/956 EU's CO2-grænsetilpasningsmekanisme (CBAM) med det formål at reducere kulstofemissioner, fastsætte en rimelig pris på det kulstof, der udledes under produktionen af kulstofintensive varer, der importeres til EU, og tilskynde til en renere industriproduktion gennem en metode til beregning af indlejrede emissioner i henhold til Parisaftalen og EU's Fit for 55-pakke.

Denne mekanisme vil blive gennemført i faser og tilpasset udfasningen af tildelingen af gratis kvoter, der er fastsat i EU's emissionshandelssystem (ETS).

Formålet med denne overgangsperiode er at:

 1. fungere som pilot- og læringsfase for importører, producenter og involverede myndigheder.
 2. indsamle oplysninger om emissionerne for at forbedre metoden til beregning af indlejrede emissioner.
 3. bringe prisen på kulstof produceret i EU på linje med prisen på kulstofintensive varer, der importeres til EU.

Forpligtelser for EU-virksomheder i denne overgangsperiode

I overgangsperioden er de forpligtelser, der følger af import af varer, der er omfattet af CBAM, begrænset til:

 • Indsendelse af CBAM-rapporter på kvartalsbasis: Importører af varer (eller deres indirekte toldrepræsentant) skal indberette drivhusgasemissioner, der er indlejret i deres import (direkte og indirekte emissioner) i et givet kvartal af et kalenderår, uden at foretage finansielle betalinger eller justeringer.
  Rapporten forelægges senest en måned efter udgangen af det pågældende kvartal.
  Forpligtelsen til at forelægge CBAM-rapporten hvert kvartal vil dække hele overgangsperioden fra 01/10/2023 til 31/12/2025.
 • Registrering i CBAM-overgangsregistret: Dette register, der er udviklet af Kommissionen for at bistå erhvervsdrivende med at udarbejde og indsende CBAM-rapporten, vil også muliggøre kommunikation mellem Kommissionen, de kompetente myndigheder, de nationale toldmyndigheder og erhvervsdrivende.
  Der bør anmodes om adgang til og registrering i registret via CBAM-portalen (TAXUD).

EU's CO2-grænsetilpasningsmekanisme (CBAM) forventes fuldt ud at være på plads fra 2026, men vil i første omgang kun finde anvendelse på et vist antal produkter med høj risiko for kulstoflækage såsom:

 • jern/stål
 • cement
 • gødningsstoffer
 • aluminium
 • brint
 • elektricitet

I overensstemmelse med forordning (EU) 2023/956 fastsætter gennemførelsesforordning (EU) 2023/1773 regler for rapporteringsforpligtelser vedrørende mængden af importerede varer, direkte og indirekte emissioner, der er indlejret i dem, og eventuelle CO2-priser, der skal betales for disse emissioner.

For at hjælpe de erhvervsdrivende med at forberede sig på disse nye forpligtelser har Europa-Kommissionen udarbejdet en række skriftlige vejledninger.

Yderligere oplysninger findes på:

Del denne side:

Genveje