17 Deireadh Fómhair 2023

Sásra Coigeartaithe Carbóin ar Theorainneacha (CBAM)

Ón 1 Deireadh Fómhair 2023 ar aghaidh, le Rialachán 2023/956 tugadh isteach Sásra Coigeartaithe Carbóin ar Theorainneacha (CBAM) an Aontais arb é is cuspóir dó astaíochtaí carbóin a laghdú, praghas cothrom a chur ar an gcarbón a astaítear le linn táirgeadh earraí atá dian ar charbón a allmhairítear isteach san Aontas agus táirgeadh tionsclaíoch níos glaine a spreagadh trí mhodheolaíocht chun astaíochtaí leabaithe a ríomh de réir Chomhaontú Pháras agus phacáiste an Aontais ‘Oiriúnach do 55’.

Cuirfear an sásra sin chun feidhme i gcéimeanna agus déanfar é a ailíniú le céimniú amach leithdháileadh na lamháltas saor in aisce a leagtar amach i gCóras Trádála Astaíochtaí an Aontais (ETS).

Beartaítear leis an idirthréimhse sin an méid seo a leanas a dhéanamh:

 1. fónamh mar chéim phíolótach agus mar chéim foghlama d’allmhaireoirí, do tháirgeoirí agus d’údaráis lena mbaineann.
 2. faisnéis a bhailiú maidir leis na hastaíochtaí chun an mhodheolaíocht chun astaíochtaí leabaithe a ríomh a bheachtú.
 3. praghas an charbóin a tháirgtear san Aontas a chur i gcomhréir le praghas na n-earraí atá dian ar charbón a allmhairítear isteach san Aontas.

Oibleagáidí ar ghnólachtaí an Aontais le linn na hidirthréimhse sin

Le linn na hidirthréimhse, tá na hoibleagáidí a eascraíonn as allmhairiú earraí atá faoi réir SCCT teoranta do na nithe seo a leanas:

 • Tuarascálacha SCCT a thíolacadh ar bhonn ráithiúil: Beidh ar allmhaireoirí earraí (nó a n-ionadaí indíreach custaim) tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa (GCT) leabaithe ina n-allmhairí (astaíochtaí díreacha agus indíreacha) le linn ráithe ar leith de bhliain féilire, gan aon íocaíochtaí ná coigeartuithe airgeadais a dhéanamh.
  Tíolacfar an tuarascáil tráth nach déanaí ná mí amháin tar éis dheireadh na ráithe sin.
  Leis an oibleagáid tuarascáil SCCT a chur isteach ar bhonn ráithiúil, cumhdófar an idirthréimhse iomlán ón 01/10/2023 go dtí an 31/12/2025.
 • Clárú i gClárlann Idirthréimhseach SCCT: Arna fhorbairt ag an gCoimisiún Eorpach chun cabhrú le trádálaithe tuarascáil SCCT a dhéanamh agus a chur isteach, beifear in ann cumarsáid a dhéanamh leis an gclárlann sin freisin idir an Coimisiún, na húdaráis inniúla, na húdaráis náisiúnta chustaim agus trádálaithe.
  Ba cheart rochtain agus clárú ar an gclárlann a iarraidh trí Thairseach CBAM (TAXUD).

Táthar ag súil go mbeidh Sásra Coigeartaithe Carbóin ar Theorainneacha (CBAM) an Aontais i bhfeidhm go hiomlán ó 2026 ar aghaidh, ach ar dtús ní bheidh feidhm aige ach maidir le líon áirithe táirgí a bhfuil ardriosca sceite carbóin ag baint leo, amhail:

 • iarann/cruach
 • stroighin
 • leasacháin
 • alúmanam
 • hidrigin
 • leictreachas

I gcomhréir le Rialachán (AE) 2023/956, leagtar síos le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2023/1773 rialacha maidir le hoibleagáidí tuairiscithe ar chainníocht na n-earraí allmhairithe, ar astaíochtaí díreacha agus indíreacha atá leabaithe iontu, agus ar aon phraghas carbóin atá dlite i leith na n-astaíochtaí sin.

Chun cabhrú le hoibreoirí eacnamaíocha ullmhú do na hoibleagáidí nua sin, d’ullmhaigh an Coimisiún Eorpach roinnt treoirdhoiciméid i scríbhinn.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil in:

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa