17 oktoober 2023

Süsiniku piirimeede (SPIM)

Alates 1. oktoobrist 2023 kehtestati määrusega 2023/956 ELi piiril kohaldatav süsinikdioksiidi kohandusmehhanism (CBAM), mille eesmärk on vähendada CO2 heidet, kehtestada õiglane hind ELi imporditavate CO2-mahukate kaupade tootmisel tekkivale CO2-heitele ning soodustada puhtamat tööstustootmist sisalduva heite arvutamise metoodika abil vastavalt Pariisi kokkuleppele ja paketile „Eesmärk 55“.

Seda mehhanismi rakendatakse järk-järgult ja see on kooskõlas ELi heitkogustega kauplemise süsteemis (HKS) sätestatud tasuta saastekvootide eraldamise järkjärgulise kaotamisega.

Selle üleminekuperioodi eesmärk on:

 1. toimib katse- ja õppeetapina importijate, tootjate ja kaasatud ametiasutuste jaoks.
 2. koguda teavet heitkoguste kohta, et täiustada sisalduvate heitkoguste arvutamise metoodikat.
 3. viia ELis toodetud süsiniku hind kooskõlla ELi imporditavate CO2-mahukate kaupade hinnaga.

ELi ettevõtjate kohustused üleminekuperioodil

Üleminekuperioodil piirduvad CBAMi kohaldamisalasse kuuluvate kaupade impordist tulenevad kohustused järgmisega:

 • Esitada CBAMi aruanded kord kvartalis: Kaupade importijad (või nende kaudne tolliesindaja) peavad esitama andmed kasvuhoonegaaside heitkoguste kohta, mis sisalduvad nende impordis (otsesed ja kaudsed heitkogused) kalendriaasta teatava kvartali jooksul, tegemata rahalisi makseid ega kohandusi.
  Aruanne esitatakse hiljemalt üks kuu pärast kõnealuse kvartali lõppu.
  Kohustus esitada CBAMi aruanne kord kvartalis hõlmab kogu üleminekuperioodi 1. oktoobrist 2023 kuni 31. detsembrini/2025.
 • Registreerimine CBAMi üleminekuregistris: See register, mille on välja töötanud Euroopa Komisjon, et aidata kauplejatel koostada ja esitada CBAMi aruanne, võimaldab see register ka teabevahetust komisjoni, pädevate asutuste, riiklike tolliasutuste ja kauplejate vahel.
  Registrile juurdepääsu ja registrile registreerimist tuleks taotleda CBAMi portaali (TAXUD) kaudu.

ELi piiril kohaldatav süsinikdioksiidi kohandusmehhanism (CBAM) peaks täielikult toimima alates 2026. aastast, kuid esialgu kohaldatakse seda ainult teatavate toodete suhtes, mille puhul on suur kasvuhoonegaaside heite ülekandumise oht, näiteks:

 • raud/teras
 • tsement
 • väetised
 • alumiinium
 • vesinikku,
 • elektri tootmiseks

Kooskõlas määrusega (EL) 2023/956 on rakendusmääruses (EL) 2023/1773 sätestatud eeskirjad aruandluskohustuste kohta, mis käsitlevad imporditud kaupade kogust, neis sisalduvaid otseseid ja kaudseid heitkoguseid ning nende heitkoguste eest makstavat CO2 hinda.

Selleks et aidata ettevõtjatel valmistuda nende uute kohustuste täitmiseks, on Euroopa Komisjon koostanud mitu kirjalikku suunisdokumenti.

Täiendav info leitav:

Jagage seda lehte: