17 lokakuuta 2023

Hiilirajamekanismi (CBAM)

Asetuksella (EU) 2023/956 otettiin 1. lokakuuta 2023 alkaen käyttöön EU:n hiilirajamekanismi (CBAM), jonka tavoitteena on vähentää hiilipäästöjä, asettaa EU:hun tuotavien hiili-intensiivisten tavaroiden tuotannon aikana vapautuvalle hiilelle kohtuullinen hinta ja kannustaa puhtaampaan teollisuustuotantoon sitoutuneiden päästöjen laskentamenetelmän avulla Pariisin sopimuksen ja EU:n 55-valmiuspaketin mukaisesti.

Mekanismi pannaan täytäntöön vaiheittain, ja se on linjassa EU:n päästökauppajärjestelmässä vahvistetun maksutta jaettavien päästöoikeuksien asteittaisen poistamisen kanssa.

Tämän siirtymäkauden tarkoituksena on

 1. toimia pilotti- ja oppimisvaiheena maahantuojille, tuottajille ja asianomaisille viranomaisille.
 2. kerätään tietoja päästöistä sitoutuneiden päästöjen laskentamenetelmän tarkentamiseksi.
 3. yhdenmukaistetaan EU:ssa tuotetun hiilen hinta EU:hun tuotavien hiili-intensiivisten tuotteiden hinnan kanssa.

EU:n yritysten velvoitteet siirtymäkauden aikana

Siirtymäkauden aikana CBAM:n soveltamisalaan kuuluvien tavaroiden tuonnista johtuvat velvoitteet rajoittuvat seuraaviin:

 • CBAM-raportit on toimitettava neljännesvuosittain: Tavaroiden maahantuojien (tai niiden välillisen tulliedustajan) on ilmoitettava tuontiinsa liittyvät kasvihuonekaasupäästöt (suorat ja epäsuorat päästöt) kalenterivuoden tietyn vuosineljänneksen aikana suorittamatta mitään maksuja tai mukautuksia.
  Kertomus on toimitettava kuukauden kuluessa kyseisen vuosineljänneksen päättymisestä.
  Velvoite toimittaa CBAM-raportti neljännesvuosittain kattaa koko siirtymäkauden 1.10.2023–31.12.2025.
 • Rekisteröinti CBAM:n siirtymärekisteriin: Rekisteri, jonka EU:n komissio on kehittänyt auttamaan kaupan alan toimijoita CBAM-raportin laatimisessa ja toimittamisessa, mahdollistaa myös komission, toimivaltaisten viranomaisten, kansallisten tulliviranomaisten ja kaupan alan toimijoiden välisen viestinnän.
  Rekisteriin pääsyä ja rekisteröintiä olisi pyydettävä CBAM-portaalin (TAXUD) kautta.

EU:n hiilirajamekanismin (CBAM) odotetaan olevan täysin käytössä vuodesta 2026 alkaen, mutta aluksi sitä sovelletaan vain tiettyihin tuotteisiin, joiden hiilivuodon riski on suuri, kuten

 • rauta/teräs
 • sementti
 • lannoitteet
 • alumiini
 • vety
 • sähkö

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2023/1773 vahvistetaan asetuksen (EU) 2023/956 mukaisesti säännöt raportointivelvoitteille, jotka koskevat tuontitavaroiden määrää, niihin sitoutuneita suoria ja epäsuoria päästöjä sekä kyseisistä päästöistä mahdollisesti aiheutuvia hiilen hintoja.

Euroopan komissio on laatinut useita kirjallisia ohjeita auttaakseen talouden toimijoita valmistautumaan näihin uusiin velvoitteisiin.

Lisätietoja on saatavilla osoitteessa

Jaa tämä sivu: