17 oktober 2023

Gränsjusteringsmekanismen för koldioxid (CBAM)

Från och med den 1 oktober 2023 infördes genom förordning (EU) 2023/956 EU:s mekanism för koldioxidjustering vid gränserna (CBAM) i syfte att minska koldioxidutsläppen, sätta ett rättvist pris på den koldioxid som släpps ut under produktionen av koldioxidintensiva varor som importeras till EU och uppmuntra en renare industriproduktion genom en metod för beräkning av inbäddade utsläpp i enlighet med Parisavtalet och EU:s 55 % -paket.

Denna mekanism kommer att genomföras i etapper och anpassas till utfasningen av den gratis tilldelning av utsläppsrätter som fastställs i EU:s utsläppshandelssystem.

Syftet med denna övergångsperiod är att

 1. fungera som pilot- och inlärningsfas för berörda importörer, producenter och myndigheter.
 2. samla in information om utsläppen för att förbättra metoden för beräkning av inbäddade utsläpp.
 3. anpassa priset på koldioxid som produceras i EU till priset på koldioxidintensiva varor som importeras till EU.

Skyldigheter för EU-företag under denna övergångsperiod

Under övergångsperioden begränsas de skyldigheter som följer av import av varor som omfattas av CBAM till

 • Lämna in CBAM-rapporter kvartalsvis: Importörer av varor (eller deras indirekta tullombud) måste rapportera växthusgasutsläpp som är inbäddade i deras import (direkta och indirekta utsläpp) under ett visst kvartal av ett kalenderår, utan att göra några finansiella betalningar eller justeringar.
  Rapporten ska lämnas in senast en månad efter utgången av det kvartalet.
  Skyldigheten att lämna in CBAM-rapporten kvartalsvis kommer att omfatta hela övergångsperioden från 01/10/2023 till 31/12/2025.
 • Registrering i CBAM:s övergångsregister: Registret utvecklas av kommissionen för att hjälpa näringsidkare att utarbeta och lämna in CBAM-rapporten och kommer också att möjliggöra kommunikation mellan kommissionen, de behöriga myndigheterna, de nationella tullmyndigheterna och näringsidkarna.
  Åtkomst till och registrering till registret bör begäras via CBAM-portalen (TAXUD).

EU:s gränsjusteringsmekanism för koldioxid (CBAM) förväntas vara i full drift från och med 2026, men inledningsvis kommer den endast att tillämpas på ett visst antal produkter med hög risk för koldioxidläckage, såsom

 • järn/stål
 • cement
 • gödselmedel
 • aluminium
 • vätgas
 • elektricitet

I enlighet med förordning (EU) 2023/956 fastställs i genomförandeförordning (EU) 2023/1773 regler för rapporteringsskyldigheter för mängden importerade varor, direkta och indirekta utsläpp som är inbäddade i dem och eventuella koldioxidpriser som ska betalas för dessa utsläpp.

För att hjälpa de ekonomiska aktörerna att förbereda sig för dessa nya skyldigheter har Europeiska kommissionen utarbetat ett antal skriftliga vägledningar.

Mer information finns i:

Dela sidan:

Genvägar