17 Οκτωβρίου 2023

Μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα (ΜΣΠΑ)

Από τις 1 Οκτωβρίου 2023, ο κανονισμός 2023/956 θέσπισε τον μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα (ΜΣΠΑ) της ΕΕ με στόχο τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, την καθιέρωση δίκαιης τιμής για τον άνθρακα που εκπέμπεται κατά την παραγωγή αγαθών υψηλής έντασης άνθρακα που εισάγονται στην ΕΕ και την ενθάρρυνση μιας καθαρότερης βιομηχανικής παραγωγής μέσω μεθοδολογίας για τον υπολογισμό των ενσωματωμένων εκπομπών σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού και τη δέσμη μέτρων προσαρμογής στον στόχο του 55 % της ΕΕ.

Ο μηχανισμός αυτός θα εφαρμοστεί σταδιακά και ευθυγραμμίζεται με τη σταδιακή κατάργηση της δωρεάν κατανομής δικαιωμάτων που ορίζεται στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ).

Η μεταβατική αυτή περίοδος έχει ως στόχο:

 1. να χρησιμεύσει ως πιλοτική φάση και φάση μάθησης για τους εισαγωγείς, τους παραγωγούς και τις εμπλεκόμενες αρχές.
 2. Συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις εκπομπές για τη βελτίωση της μεθοδολογίας υπολογισμού των ενσωματωμένων εκπομπών.
 3. να ευθυγραμμίσει την τιμή του άνθρακα που παράγεται στην ΕΕ με την τιμή των αγαθών υψηλής έντασης άνθρακα που εισάγονται στην ΕΕ.

Υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις της ΕΕ κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου

Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την εισαγωγή εμπορευμάτων που υπόκεινται στον ΜΣΠΑ περιορίζονται στα εξής:

 • Υποβολή εκθέσεων ΜΣΠΑ σε τριμηνιαία βάση: Οι εισαγωγείς εμπορευμάτων (ή ο έμμεσος τελωνειακός αντιπρόσωπός τους) θα πρέπει να αναφέρουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που ενσωματώνονται στις εισαγωγές τους (άμεσες και έμμεσες εκπομπές) κατά τη διάρκεια ενός δεδομένου τριμήνου ενός ημερολογιακού έτους, χωρίς να προβαίνουν σε οικονομικές πληρωμές ή προσαρμογές.
  Η έκθεση υποβάλλεται το αργότερο ένα μήνα μετά το τέλος του εν λόγω τριμήνου.
  Η υποχρέωση υποβολής της έκθεσης ΜΣΠΑ σε τριμηνιαία βάση θα καλύπτει ολόκληρη τη μεταβατική περίοδο από το 01/10/2023 έως το 31/12/2025.
 • Εγγραφή στο μεταβατικό μητρώο ΜΣΠΑ: Το μητρώο αυτό, το οποίο αναπτύχθηκε από την Επιτροπή της ΕΕ για να βοηθήσει τους εμπόρους να συντάξουν και να υποβάλουν την έκθεση ΜΣΠΑ, θα καταστήσει επίσης δυνατή την επικοινωνία μεταξύ της Επιτροπής, των αρμόδιων αρχών, των εθνικών τελωνειακών αρχών και των εμπόρων.
  Η πρόσβαση και η καταχώριση στο μητρώο θα πρέπει να ζητούνται μέσω της πύλης ΜΣΠΑ (TAXUD).

Ο μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα (ΜΣΠΑ) της ΕΕ αναμένεται να τεθεί πλήρως σε εφαρμογή από το 2026, αλλά αρχικά θα εφαρμόζεται μόνο σε ορισμένα προϊόντα με υψηλό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, όπως:

 • σίδηρος/χάλυβας
 • τσιμέντο
 • λιπάσματα
 • αργίλιο
 • υδρογόνο
 • ηλεκτρική ενέργεια

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/956, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2023/1773 θεσπίζει κανόνες για τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων σχετικά με την ποσότητα των εισαγόμενων εμπορευμάτων, τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές που ενσωματώνονται σε αυτά και οποιαδήποτε τιμή ανθρακούχων εκπομπών που οφείλεται για τις εν λόγω εκπομπές.

Για να βοηθήσει τους οικονομικούς φορείς να προετοιμαστούν για αυτές τις νέες υποχρεώσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέταξε μια σειρά γραπτών εγγράφων καθοδήγησης.

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται στον:

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις