17 oktobris 2023

Oglekļa ievedkorekcijas mehānisms (CBAM)

Ar Regulu 2023/956 no 2023. gada 1. oktobra tika ieviests ES oglekļa ievedkorekcijas mehānisms (OIM), kura mērķis ir samazināt oglekļa emisijas, noteikt taisnīgu cenu ogleklim, kas emitēts ES importēto oglekļietilpīgu preču ražošanā, un veicināt tīrāku rūpniecisko ražošanu, izmantojot iegulto emisiju aprēķināšanas metodiku saskaņā ar Parīzes nolīgumu un ES paketi “Gatavi mērķrādītājam 55 %”.

Šis mehānisms tiks īstenots pa posmiem un ir saskaņots ar bezmaksas kvotu piešķiršanas pakāpenisku izbeigšanu, kas noteikta ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā (ETS).

Šā pārejas perioda mērķis ir:

 1. kalpot par izmēģinājuma un mācību posmu iesaistītajiem importētājiem, ražotājiem un iestādēm.
 2. vākt informāciju par emisijām, lai pilnveidotu iegulto emisiju aprēķināšanas metodiku.
 3. saskaņot ES ražotā oglekļa cenu ar ES importēto oglekļietilpīgo preču cenu.

ES uzņēmumu pienākumi šajā pārejas periodā

Pārejas periodā pienākumi, kas izriet no tādu preču importēšanas, uz kurām attiecas OIM, attiecas tikai uz:

 • Reizi ceturksnī iesniedz OIM ziņojumus: Preču importētājiem (vai to netiešajam pārstāvim muitā) būs jāziņo par to importā iegultajām siltumnīcefekta gāzu emisijām (tiešās un netiešās emisijas) konkrētā kalendārā gada ceturksnī, neveicot nekādus finanšu maksājumus vai korekcijas.
  Ziņojumu iesniedz ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc minētā ceturkšņa beigām.
  Pienākums iesniegt OIM ziņojumu reizi ceturksnī aptvers visu pārejas periodu no 2023. gada 1. oktobra līdz 2025. gada 31. decembrim.
 • Reģistrācija OIM pārejas reģistrā: Šis reģistrs, ko izstrādājusi ES Komisija, lai palīdzētu tirgotājiem sagatavot un iesniegt OIM ziņojumu, nodrošinās arī saziņu starp Komisiju, kompetentajām iestādēm, valstu muitas dienestiem un tirgotājiem.
  Piekļuve reģistram un tā reģistrācija būtu jāpieprasa, izmantojot OIM portālu (TAXUD).

Paredzams, ka ES oglekļa ievedkorekcijas mehānisms (OIM) būs pilnībā ieviests no 2026. gada, taču sākotnēji to piemēros tikai noteiktam skaitam produktu ar augstu oglekļa emisiju pārvirzes risku, piemēram:

 • dzelzs/tērauda
 • cementa ražošana
 • mēslojums
 • alumīnija
 • ūdeņraža
 • elektroenerģija

Saskaņā ar Regulu (ES) 2023/956 Īstenošanas regulā (ES) 2023/1773 ir paredzēti noteikumi par ziņošanas pienākumiem attiecībā uz importēto preču daudzumu, tajās iegultajām tiešajām un netiešajām emisijām un visām oglekļa cenām, kas rodas saistībā ar minētajām emisijām.

Lai palīdzētu uzņēmējiem sagatavoties šiem jaunajiem pienākumiem, Eiropas Komisija ir sagatavojusi vairākus rakstiskus norādījumu dokumentus.

Sīkāka informācija ir pieejama šeit:

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites