17 októbra 2023

Mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach

Od 1. októbra 2023 sa nariadením 2023/956 zaviedol mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach (CBAM) EÚ s cieľom znížiť emisie uhlíka, stanoviť spravodlivú cenu uhlíka emitovaného pri výrobe tovaru s vysokými emisiami uhlíka dovážaného do EÚ a podporiť čistejšiu priemyselnú výrobu prostredníctvom metodiky výpočtu viazaných emisií podľa Parížskej dohody a balíka EÚ Fit for 55.

Tento mechanizmus sa bude zavádzať vo fázach a je v súlade s postupným ukončením prideľovania bezodplatných kvót stanovených v systéme EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS).

Cieľom tohto prechodného obdobia je:

 1. slúžiť ako pilotná a vzdelávacia fáza pre dovozcov, výrobcov a zainteresované orgány.
 2. zhromažďovať informácie o emisiách s cieľom spresniť metodiku výpočtu viazaných emisií.
 3. zosúladiť cenu uhlíka vyrobeného v EÚ s cenou tovaru s vysokými emisiami uhlíka dovážaného do EÚ.

Povinnosti podnikov EÚ počas tohto prechodného obdobia

Počas prechodného obdobia sa povinnosti vyplývajúce z dovozu tovaru, na ktorý sa vzťahuje mechanizmus CBAM, obmedzujú na:

 • Štvrťročne predkladať správy o CBAM: Dovozcovia tovaru (alebo ich nepriamy colný zástupca) budú musieť počas daného štvrťroka kalendárneho roka nahlasovať emisie skleníkových plynov (GHG) obsiahnuté v ich dovoze (priame a nepriame emisie) bez akýchkoľvek finančných platieb alebo úprav.
  Správa sa predloží najneskôr jeden mesiac po skončení daného štvrťroka.
  Povinnosť predkladať správu o CBAM štvrťročne sa bude vzťahovať na celé prechodné obdobie od 1. 2023 do 31. 12. 2025.
 • Registrácia v prechodnom registri CBAM: Tento register, ktorý vyvinula Komisia EÚ s cieľom pomôcť obchodníkom pri vypracúvaní a predkladaní správy o CBAM, umožní aj komunikáciu medzi Komisiou, príslušnými orgánmi, vnútroštátnymi colnými orgánmi a obchodníkmi.
  O prístup a registráciu do registra by sa malo požiadať prostredníctvom portálu CBAM (TAXUD).

Očakáva sa, že mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach (CBAM) EÚ bude plne zavedený od roku 2026, ale spočiatku sa bude uplatňovať len na určitý počet výrobkov s vysokým rizikom úniku uhlíka, ako sú:

 • železo/oceľ
 • cement
 • hnojivá
 • hliníkové
 • vodík
 • elektrina

V súlade s nariadením (EÚ) 2023/956 sa vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2023/1773 stanovujú pravidlá týkajúce sa povinností nahlasovania množstva dovážaného tovaru, priamych a nepriamych emisií, ktoré sú v ňom viazané, a akejkoľvek ceny uhlíka splatnej za tieto emisie.

S cieľom pomôcť hospodárskym subjektom pripraviť sa na tieto nové povinnosti Európska komisia pripravila niekoľko písomných usmerňovacích dokumentov.

Viac informácii možno získať v:

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy