Gazdasági partnerségi megállapodás – Kelet-afrikai Közösség

Az EU-EAC gazdasági partnerségi megállapodás megkönnyíti a két régió polgárai és vállalkozásai számára az egymásba való beruházást és az egymással folytatott kereskedelmet, valamint Kelet-Afrikában ösztönzi a fejlődést. Ismerje meg, hogy az EU 6 afrikai állammal kötött gazdasági partnerségi megállapodásai (GPM) hamarosan előnyösek lehetnek az Ön kereskedelme számára.

Dióhéjban

Az EAC az Afrikai Unió egyik legintegráltabb regionális gazdasági közössége. Vámunióról van szó, amelyben a legtöbb áruval és szolgáltatással a tagállamok között vámmentesen kereskednek, és harmadik országokkal közös külső vámtarifát alkalmaznak. Közös piacként a személyek, az áruk, a szolgáltatások és a tőke szabadon mozoghatnak. Emellett az EAC 2023-ban monetáris unió létrehozását tervezi, és szorosabb politikai integrációra törekszik.

Az EU és az EAC közötti gazdasági partnerségi megállapodásra irányuló tárgyalások 2014 októberében sikeresen lezárultak. A megállapodást Kenya, Ruanda és valamennyi uniós tagállam már aláírta. A hatálybalépésre még várni kell a többi EAC-tagállam (Dél-Szudán mellett Tanzánia, Uganda, Burundi) általi aláírásra, mielőtt valamennyi fél ratifikálná azt.

Hatálybalépését követően az EU-EAC gazdasági partnerségi megállapodás azonnali vám- és kvótamentes hozzáférést biztosít az EU piacához valamennyi EAC-export számára, valamint az EAC-piacnak az EU-ból származó behozatal előtti részleges és fokozatos megnyitásával.

A megállapodás részletes rendelkezéseket is tartalmaz a származási szabályokról, valamint az egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedésekről. Tiltja az indokolatlan vagy diszkriminatív import- és exportkorlátozásokat, ezáltal segítve az EAC arra irányuló erőfeszítéseit, hogy megszüntesse a nem vámjellegű akadályokat az EAC-n belüli kereskedelemben.

Ezenkívül a mezőgazdaságról és halászatról szóló fejezetek célja az erőforrások fenntartható felhasználása terén folytatott együttműködés megerősítése. A felek vállalják továbbá, hogy további tárgyalásokat folytatnak a szolgáltatások kereskedelméről és a fenntartható fejlődéssel, a versenypolitikával, a beruházásokkal és a magánszektor fejlesztésével, a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokkal és a közbeszerzés átláthatóságával foglalkozó, kereskedelemmel kapcsolatos szabályokról.

A kedvezményezett országok

 • Burundi – Aláírás folyamatban van. A „fegyver kivételével mindent” (EBA) rendszer hatálya alá tartozik.
 • Kenya – aláírta és ratifikálta a gazdasági partnerségi megállapodást. Nem tartozik az EBH hatálya alá. Az EU piacához vámmentesen és kvótamentesen férhet hozzá.
 • Ruanda – írta alá a GPM-et. Az EBH hatálya alá tartozik.
 • Tanzánia – Aláírás folyamatban van. Az EBH hatálya alá tartozik.
 • Uganda – Aláírás folyamatban van. Az EBH hatálya alá tartozik.
 • Dél-Soudan – nem vesz részt a tárgyalásokon, mivel 2016-ban csatlakozott az EAC-hoz. A megállapodás hatálybalépésekor csatlakozhat a megállapodáshoz. Nem tagja a WTO-nak. Az EBH hatálya alá tartozik.

Aszimmetrikus rendelkezések az EAC-országok javára

Az EU-EAC gazdasági partnerségi megállapodás aszimmetriára vonatkozó rendelkezéseket irányoz elő az EAC-országok javára, mint például az érzékeny termékek liberalizációból való kizárása, hosszú liberalizációs időszakok, rugalmas származási szabályok, valamint a mezőgazdaságra, az élelmezésbiztonságra és a fiatal iparágak védelmére vonatkozó különleges biztosítékok és intézkedések.

 • Miközben az uniós piacok azonnal és teljes mértékben megnyílnak, az EAC-piac részlegesen és fokozatosan nyitva áll az EU-ból származó behozatal előtt, teljes mértékben figyelembe véve a fejlettségi szintek közötti különbségeket.

Vámtarifák

 • Az EU 100%-ban vám- és kvótamentes hozzáférést biztosít az EAC-országokból származó valamennyi behozatal számára. Az uniós piachoz való hozzáférés mindenki számára állandó, teljes körű és ingyenes
 • Az EAC-országok a vámok 82,6%-át fokozatosan, 15–25 év alatt szüntetik meg. Az érzékeny termékek teljes mértékben ki vannak zárva a liberalizációból, beleértve a különböző mezőgazdasági termékeket, borokat és szeszes italokat, vegyi anyagokat, műanyagokat, faalapú papírokat, textileket és ruházatot, lábbeliket, kerámiatermékeket, üvegárukat, nem nemesfémből készült árukat és járműveket:
 • Ha egyes uniós áruknak a keleti partnerség országaiba irányuló behozatala hirtelen megugr, az EAC-országok olyan biztosítékokat alkalmazhatnak, mint például a behozatali kontingensek és a vámok újbóli bevezetése.
 • Korlátozások vonatkoznak a nyersanyagokra és a nem feldolgozott élelmiszerekre kivetett esetleges kiegészítő exportadókra. Ennek megfelelően az EAC-tagok csak az EU értesítését követően és korlátozott ideig vethetnek ki új exportadót.
 • Használja a kereskedelmi asszisztensem keresési opcióját, hogy pontos információkat találjon az Ön konkrét termékére vonatkozó vámokról és vámtarifákról, figyelembe véve annak származási és rendeltetési országát. Kétség esetén vegye fel a kapcsolatot a vámhatóságokkal.

Származási szabályok

Ahhoz, hogy az Ön terméke jogosult legyen a preferenciális elbánásra, meg kell felelnie a megállapodás szerinti származási szabályoknak. Kérjük, olvassa el a „Származási szabályok önértékelési eszköze (ROSA)” interaktív „Származási szabályok önértékelési eszközét (ROSA)” menüpontban, hogy felmérje, hogy terméke megfelel-e a származási szabályoknak, és megtudja, hogyan készítse el a megfelelő dokumentumokat.

A származási szabályokra vonatkozó általános információk az alábbiakban találhatók.

A rugalmas származási szabályok lehetővé teszik az EAC-országok számára, hogy más országokból származó alapanyagokat tartalmazó termékeket exportáljanak, különösen a kulcsfontosságú ágazatokban – a mezőgazdaságban, a halászatban, valamint a textil- és ruházati ágazatban. Például egy textiltermék vámmentesen léphet be az EU-ba, ha előállításának legalább egy szakasza – például szövés vagy kötés – egy gazdasági partnerségi megállapodást aláíró országban történt.

Tűréshatár

A GPM-ben foglalt tűréshatárok a szokásosnál enyhébbek. A legtöbb uniós megállapodásban előirányzott 10%-kal szemben a végtermék gyártelepi árának 15%-ára rúgtak. A textilre és a ruházatra egyedi tűréshatárokat kell alkalmazni.

Kumulációs kumuláció

A GPM a kumuláció alábbi típusait foglalja magában:

 • Kétoldalú kumuláció az EU-val
 • Diagonális és teljes kumuláció a TOT-okkal és az AKCS-országokkal, bizonyos feltételek mellett.
 • Kumuláció a szomszédos fejlődő országokkal, bizonyos feltételek mellett.

Közvetlen szállítás

A közvetlen szállítás bizonyítékát be kell mutatni az importáló ország vámhatóságainak.

Vámvisszatérítés

Visszatérítés igényelhető olyan anyagok után fizetett vám után, amelyeket korábban további feldolgozás céljából importáltak, majd olyan országba exportáltak, amely gazdasági partnerségi megállapodást kötött az EU-val.

A hajókra vonatkozó feltételek

Az EAC-országok nyílt tengeri és kizárólagos gazdasági övezeteiben kifogott halakat csak akkor lehet egy EAC-országból származónak tekinteni, ha azokat bizonyos kritériumoknak megfelelő hajók fogják ki. Ezek a kritériumok a hajó lajstromozásának helyére, arra a lobogóra vonatkoznak, amely alatt a hajó „meghalad”, valamint a hajó tulajdonjogára.

A személyzet, a parancsnokok vagy a tisztek állampolgárságára vonatkozóan nincs külön követelmény. Ezeket a követelményeket, amelyek az eredeti Cotonoui Megállapodásban szerepeltek, immár megszüntették annak érdekében, hogy megkönnyítsék a gazdasági partnerségi megállapodást aláíró országok által fogott halak származásának megállapítását.

Termékspecifikus származási szabályok

A termékekre vonatkozó követelmények

Műszaki szabályok és követelmények

 • Ismerje meg azokat a műszaki követelményeket, szabályokat és eljárásokat[link], amelyeknek az áruknak meg kell felelniük az Európai Unióba történő behozatalhoz.
 • Keresse meg a termékére és származási országára vonatkozó konkrét szabályokat és rendeleteket a „My Trade Assens” adatbázisban.

Egészségügyi és biztonsági követelmények SPS

Vámkezelési dokumentumok és eljárások

Származási igazolások

 • Ahhoz, hogy elfogadott exportőrré váljon, Önnek képesnek kell lennie arra, hogy igazolja a vámhatóságok felé termékei származó helyzetét, valamint az általuk esetlegesen előírt egyéb követelményeket.

A vámhatóságok visszaélés esetén visszavonhatják az Ön elfogadott exportőri státuszát. Ha többet szeretne megtudni az eljárásokról, vegye fel a kapcsolatot a vámhatóságokkal.

Egyéb dokumentumok

 • További információk az Európai Unióba történő behozatalhoz szükséges egyéb vámkezelési dokumentumokról és eljárásokról.

Szellemi tulajdon és földrajzi árujelzők

A szolgáltatások kereskedelme

Közbeszerzés

Beruházások

Egyéb (verseny, játékok biztonságáról szóló irányelv)

Verseny a versenyben

 • 2014 óta az EU megszüntette az összes GPM-országba exportált termék exporttámogatását.
 • Az EU minimalizálta a termelést és a kereskedelmet torzító intézkedéseket
 • A mezőgazdaságról szóló fejezet garantálja, hogy az EU még piaci válság idején sem alkalmaz exporttámogatást.
 • Ha az Európából származó import ugrásszerű növekedése veszélyezteti a helyi ipart, a gazdasági partnerségi megállapodás lehetővé teszi az ipari ágazatok és az EAC-ágazat védelmét szolgáló intézkedések meghozatalát.

Fenntartható fejlődés

 • A mezőgazdaságról szóló fejezet a fenntartható mezőgazdasági fejlődésre irányul, beleértve az élelmezésbiztonságot, a vidékfejlesztést és a szegénység csökkentését az EAC-ban. A megállapodás kötelezi a Feleket, hogy elmélyítsék a mezőgazdaságról és az élelmezésbiztonságról szóló szakpolitikai párbeszédet, beleértve a saját hazai politikáik átláthatóságát is.
 • A halászatról szóló fejezet megerősíti az együttműködést a halászat területén az erőforrások fenntartható felhasználása terén, mint például az erőforrás-felmérés és -gazdálkodás; a környezeti, gazdasági és társadalmi hatások nyomon követése; a hatályos nemzeti jogszabályoknak és a vonatkozó nemzetközi eszközöknek való megfelelés; a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelem hatékony ellenőrzése és felügyelete;
 • A gazdasági és fejlesztési együttműködésről szóló fejezet célja az EAC-gazdaságok versenyképességének fokozása, az ellátási kapacitás kiépítése és az EAC-tagok támogatása a GPM zökkenőmentes végrehajtásában;
 • A GPM szorosan kapcsolódik a Cotonoui Megállapodáshoz és annak olyan alapvető elemeihez, mint az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság;

Regionális integráció

A gazdasági partnerségi megállapodás éppúgy érinti az EAC-országok közötti kereskedelmet, mint az EU-val folytatott kereskedelmet.

 • A gazdasági partnerségi megállapodás tiltja az indokolatlan vagy diszkriminatív import- és exportkorlátozásokat, ami hozzájárul az EAC azon erőfeszítéseihez, hogy felszámolja a nem vámjellegű akadályokat az EAC-n belüli kereskedelemben.

Kapacitások erősítése és technikai segítségnyújtás

Az EU támogatást nyújt, amelyet a meglévő eszközök, elsősorban az EU fejlesztési költségvetése és az Európai Fejlesztési Alap (EFA) révén, a kereskedelemösztönző támogatáson keresztül finanszíroznak.

Hasznos linkek és dokumentumok

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások