It-tariffi

il-kumpanija tiegħek biħsiebha timporta oġġetti fl-UE? Din it-taqsima tgħinek tifhem xi wħud mit-tariffi, kwoti u dazji oħra li jistgħu japplikaw.

Klassifikazzjoni tal-prodott u BTI

Kif issib it-tariffa għal prodott importat speċifiku?

 • kull prodott importat fl-UE huwa kklassifikat taħt tariffa. Il-kodiċi tat-tariffa, imsejjaħ ukoll il-kodiċi tal-prodott, jgħinek tifhem liema tariffi japplikaw għall-prodott speċifiku tiegħek. Għaldaqstant, l-ewwel trid tidentifika l-kodiċi tariffarja tal-prodott tiegħek. Tista’ ssib aktar informazzjoni dwar il-klassifikazzjoni tal-prodotti hawnhekk.
 • Ladarba tkun identifikajt il-kodiċi tat-tariffa rilevanti għall-prodott speċifiku tiegħek, tista’ tiċċekkja r-rata tat-tariffa fl-Assistent għall-Kummerċ Tiegħi

Informazzjoni Tariffarja Vinkolanti dwar il-klassifikazzjoni tariffarja tal-merkanzija

 • is-sistema ta’ Informazzjoni Vinkolanti dwar it-Tariffi (BTI) tal-UE tista’ tidentifika l-klassifikazzjoni tariffarja t-tajba għall-prodotti li beħsiebek timporta. B’hekk se tippermettilek tifhem x’dazju doganali japplika għall-ġid tiegħek, u jekk hemmx bżonn ta’ ċertifikat tal-importazzjoni. Deċiżjoni dwar il-BTI tagħtik ċertezza legali dwar din il-klassifikazzjoni tariffarja.
 • mill-1 ta’ Ottubru 2019, il-proċessi kollha relatati mal-BTI huma operaturi elettroniċi u ekonomiċi jridu jintroduċu l-applikazzjonijiet ġodda kollha b’mod elettroniku. Ara ‘’ għal aktar informazzjoni
 • id-deċiżjonijiet kollha dwar il-BTI li diġà ttieħdu jistgħu jiġu investigati hawnhekk

Evalwazzjoni Doganali

 • il-valutazzjoni doganali hija l-kalkolu tal-valur ekonomiku ta’ oġġetti ddikjarati għall-importazzjoni
 • id-dazji doganali (u l-VAT) jiġu kkalkulati bħala perċentwal tal-valur tal-oġġetti — ladarba l-valur tal-oġġetti jiġi ddeterminat, it-tariffa doganali u l-oriġini tal-merkanzija jistgħu jitqiesu fil-kalkolu tad-dazju doganali totali dovut għall-prodott

Aktar informazzjoni dwar kif il-valur doganali jiġi kkalkulat fl-UE tista’ tinstab hawn.

Eżenzjoni mid-dazju u sospensjoni tad-dazju

 

B’mod ġenerali, il-biċċa l-kbira tal-prodotti importati huma soġġetti għal dazji fuq l-importazzjoni. Madankollu, għal xi każijiet speċjali, tista’ tapplika eċċezzjoni u ma hemmx bżonn li jitħallsu dazji.

Dazji doganali komuni japplikaw għal oġġetti li huma importati minn pajjiżi terzi tul il-fruntieri esterni tal-UE. F’xi ċirkostanzi speċjali, dazji fuq l-importazzjoni bħal dawn jistgħu jiġu eżentati.

Ara l-każijiet kollha fejn tista’ tingħata eżenzjoni mid-dazju (Regolament tal-Kunsill 1186/2009).

F’ċerti ċirkostanzi, id-dazji fuq l-importazzjoni jistgħu wkoll jiġu temporanjament sospiżi (totalment jew parzjalment) għal ċerti oġġetti. Dan ma jaffettwax xi dazji kontra d-dumping li jistgħu wkoll ikunu fis-seħħ.

 • oġġetti importati taħt arranġamenti ta’ sospensjoni jitħallew ikomplu jiċċirkolaw fis-suq tal-UE, bħalma huma l-oġġetti l-oħra kollha importati legalment
 • is-sospensjonijiet normalment jingħataw għal materja prima, oġġetti nofshom lesti jew komponenti mhux disponibbli fl-UE — dawn qatt ma jingħataw għal prodotti lesti

Aktar informazzjoni

Kwoti Tariffarji

Taħt kwoti ta’ tariffi, kwantitajiet speċifikati ta’ oġġetti jistgħu jiġu importati b’rata ta’ dazju mnaqqsa jew żero. Dan ma jaffettwa l-ebda dazji antidumping ukoll fis-seħħ.

Il-kwoti tar-rata tariffarja (TRQs) jippermettu li prodotti importati fi ħdan ċerta kwota jidħlu fis-suq tal-Unjoni Ewropea b’rata ta’ tariffa aktar baxxa milli għall-kwantitajiet barra mill-kwoti. Dawn jippermettu aktar varjetà lill-konsumaturi filwaqt li jinkoraġġixxu wkoll lill-pajjiżi li mhumiex fl-UE biex jiftħu s-swieq tagħhom għall-prodotti Ewropej.

Kwoti tariffarji preferenzjali

 • dawn it-tipi ta’ kwoti huma komunement misjuba fi ftehimiet kummerċjali u arranġamenti preferenzjali bejn l-UE u ċerti pajjiżi oħra.
 • dan it-tip ta’ kwota jfisser li volum predeterminat ta’ merkanzija li tkun ġejja minn pajjiż speċifiku tista’ tiġi importata fl-UE b’rata ta’ dazju favorevoli

Kwoti tariffarji awtonomi

 • dawn il-kwoti jistgħu jinfetħu f’xi setturi ekonomiċi sabiex tiġi stimulata l-kompetizzjoni fl-UE — dawn normalment japplikaw Erga Omnes (għall-kompetituri kollha) u normalment jingħataw lil materja prima, prodotti nofshom lesti jew komponenti mhux disponibbli fl-UE fi kwantitajiet suffiċjenti
 • l-ebda kwoti tariffarji ma jingħataw għal prodotti lesti

Ara hawnhekk għal aktar informazzjoni dwar il-kwoti tariffarji.

Ġestjoni ta’ kwoti

 • Il-biċċa l-kbira tal-kwoti tariffarji huma ġestiti mid-Direttorat Ġenerali għat-Tassazzjoni u l-Unjoni Doganali tal-Kummissjoni Ewropea, fuq bażi ta’ “min japplika l-ewwel”. Dan isir irrispettivament minn liema Stat Membru jiġi importat. L-informazzjoni dwar il-bilanċi attwali hija disponibbli online.
 • Ċerti kwoti tariffarji li japplikaw għal prodotti agrikoli speċifiċi, huma ġestiti mid-Direttorat Ġenerali responsabbli għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali tal-Kummissjoni Ewropea. Diversi Regolamenti tal-Kunsill u tal-Kummissjoni fihom id-dispożizzjonijiet speċifiċi għall-ġestjoni ta’ dawn il-kwoti tariffarji. Iċċekkja jekk kwota tistax tapplika għall-prodott tiegħek fl-Assistent għall-Kummerċ Tiegħi.

Aktar informazzjoni skont is-settur

Kif għandek issib dwar kwoti tariffarji?

Ir-riżultati tat-tiftix għall-prodott tiegħek fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi jipprovdu informazzjoni dwar il-kwoti tariffarji u l-valuri standard tal-importazzjoni. Se ssib ukoll referenza għal-leġiżlazzjoni applikabbli għal dik l-informazzjoni.

Antidumping

Dazji antidumping

Minbarra d-dazji fuq l-importazzjoni regolari, prodott jista’ jkun soġġett ukoll għal strumenti ta’ antidumping jew strumenti oħra ta’ difiża tal-kummerċ meta jiġu importati fl-UE

 • Il-produtturi tal-UE jistgħu jressqu lment lill-Kummissjoni Ewropea jekk jaħsbu li prodott ikun qed jiġi ddampjat b’mod inġust fis-suq tal-UE minn produtturi f’pajjiżi li mhumiex fl-UE — produtturi komunitarji li qed jikkunsidraw li jressqu lment kontra d-dumping, għandhom jikkuntattjaw lill-Kummissjoni Ewropea
 • il-Kummissjoni Ewropea tista’ wkoll tiftaħ investigazzjoni dwar dumping fuq inizjattiva tagħha stess jew fuq talba ta’ Stat Membru tal-UE

Il-proċediment antidumping

Wara li rċeviet ilment mill-produtturi tal-UE tal-prodott ikkonċernat, il-Kummissjoni tippubblika avviż fil-Ġurnal Uffiċjali tal-UE — li jiftaħ proċedura antidumping. Il-limitu ta’ żmien għal investigazzjoni taħt dawn il-proċedimenti huwa ta’ 15 xahar. Is-sejbiet dettaljati huma ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali. Pereżempju, dawn is-sejbiet jistgħu jinkludu regolament li jimponi dazji antidumping jew li jtemm il-proċediment mingħajr ma jiġu imposti dazji.

Ir-Regolament bażiku tal-UE dwar l-antidumping jikkonforma mal-obbligi internazzjonali tal-UE — b’mod partikolari l-Ftehim tad-WTO dwar l-Anti-dumping.

Ara wkoll il-flowchart tal-proċess ta’ investigazzjoni antidumping 

Kondizzjonijiet għal miżuri kontra d-dumping

L-investigazzjoni trid turi li

 • hemm dumping mill-produtturi esportaturi fil-pajjiż/i kkonċernati
 • id-dannu materjali mġarrab mill-industrija tal-UE milquta
 • hemm rabta kawżali bejn id-dumping u l-ħsara misjuba
 • l-impożizzjoni ta’ miżuri mhijiex kontra l-interess tal-UE

Għal informazzjoni dettaljata dwar il-kundizzjonijiet għall-impożizzjoni ta’ miżura kontra d-dumping, ara l-Kundizzjonijiet.

Jekk l-investigazzjoni ssib li l-erba’ kundizzjonijiet ta’ hawn fuq ġew sodisfatti, allura jistgħu jiġu imposti miżuri anti-dumping fuq l-importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat.

Dawn il-miżuri normalment jieħdu l-forma ta’ waħda minn dawn li ġejjin:

 • dazju ad valorem (intaxxat skont il-valur tat-transazzjoni)
 • dazji speċifiċi (intaxxati għal kull ammont speċifiku tal-prodott)
 • impriżi tal-prezzijiet (l-esportatur mhux tal-UE jaqbel li jbiegħ il-prodotti tiegħu bi prezz minimu fl-UE)

Id-dazji jitħallsu mill-importatur fl-UE, u jinġabru mill-awtoritajiet doganali nazzjonali tal-Istat Membru tal-UE kkonċernat.

Ħu nota: jekk l-UE taċċetta l-impenn tal-prezz tal-produttur, (żieda volontarja fil-prezz) id-dazji antidumping mhux se jinġabru fuq l-importazzjonijiet. Il-Kummissjoni mhix obbligata li taċċetta offerta ta’ impenn.

Ir-regola tal- “inqas dazju”

Jista’ jiġi impost dazju biex jitneħħew l-effetti ta’ dumping fuq importazzjonijiet ta’ prodott partikolari. Issir valutazzjoni tal-livell ta’ dazju meħtieġ biex jitneħħew l-effetti dannużi tad-dumping. Il-miżuri se jiġu imposti fil-livell ta’ dumping jew ta’ ħsara, liema minnhom ikun l-aktar baxx.

Antidumping u bastimenti

Ir-regoli tal-UE jinkludu regolament dwar il-bejgħ ta’ bastimenti ġodda bi prezzijiet baxxi wisq. Ara l-bini ta’ bastimenti għal aktar dettalji.

Tul ta’ żmien tal-miżuri u tar-reviżjonijiet

Ġeneralment, il-miżuri jiġu imposti għal 5 snin. Jistgħu jkunu soġġetti għal reviżjoni matul dan il-perjodu jekk

Il-miżuri jiskadu wara 5 snin sakemm ma tinbediex reviżjoni ta’ skadenza.

Il-Kummissjoni tissorvelja l-miżuri biex tiżgura li dawn ikunu effettivi u rispettati mill-esportaturi u mill-importaturi.

Dazji antidumping attwali

Tista’ ssib informazzjoni dwar l-investigazzjonijiet kollha mwettqa u li għaddejjin bħalissa kontra d-dumping.

Miżuri antisussidju jew kumpensattivi

 • minbarra d-dazji antidumping, il-miżuri antisussidji jistgħu japplikaw għall-prodott tal-importazzjoni tiegħek — dawn jissejħu wkoll miżuri kumpensatorji u huma maħsuba biex jikkumpensaw l-effetti minn sussidju inġust minn sieħeb kummerċjali.
 • Hemm regoli meta dawn is-sussidji jitħallew u meta jistgħu jiġu kontrobilanċjati mill-UE — tista’ taqra aktar dwar dawn ir-regoli dwar ir-regoli kontra s-sussidji tal-UE
 • miżuri kompensatorji jistgħu jikkonsistu f’tipi differenti ta’ għodod, iżda dawn normalment jiġu applikati fil-forma ta’ żieda fid-dazji — miżura kompensatorja tista’ tikkonsisti minn dazju ad valorem addizzjonali jew dazju speċifiku u tista’ tiġi applikata fil-forma ta’ prezz minimu ta’ importazzjoni, jew tista’ tikkonsisti minn “impenn fuq il-prezz,” fejn l-esportatur jimpenja ruħu li jbigħ il-prodott li jkun ogħla minn prezz minimu
 • b’mod simili għall-proċedimenti antidumping, industrija tal-UE tista’ tressaq ilment quddiem il-Kummissjoni jekk temmen li l-importazzjonijiet ta’ prodott minn pajjiż mhux tal-UE huma ssussidjati, u jagħmlu ħsara lill-industrija tal-UE li tipproduċi l-istess prodott

Tista’ ssib aktar informazzjoni dwar il-miżuri kontra s-sussidji hawnhekk.

Tista’ ssib informazzjoni dwar l-investigazzjonijiet kollha ta’ kontra s-sussidji li tlestew u dawk li għadhom għaddejjin.

Dmirijiet ta’ Salvagwardja

 • jistgħu jiġu applikati miżuri ta’ salvagwardja meta industrija tal-UE tintlaqat minn żieda mhux prevista u f’daqqa u f’daqqa fl-importazzjonijiet
 • miżuri bħal dawn jintużaw rarament, u f’ċirkostanzi speċifiċi ħafna biss
 • il-miżuri ta’ salvagwardja jistgħu jikkonsistu f’restrizzjonijiet kwantitattivi fuq l-importazzjoni (kwoti tal-kummerċ), jew ta’ żidiet fid-dazji — dawn jistgħu japplikaw għall-importazzjonijiet kollha tal-prodott ikkonċernat mill-imsieħba kummerċjali kollha, jew minn oġġetti ta’ oriġini speċifiċi.

Hawnhekk tista’ taqra aktar dwar is-salvagwardji fl-UE.

 

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr