Splošni sistem preferencialov plus (GSP +)

Ali vaše podjetje uvaža proizvode iz držav v razvoju ali najmanj razvitih držav? Ta razdelek omogoča razumevanje GSP + EU.

Na kratko

Splošna shema preferencialov EU (GSP +) daje državam v razvoju posebno spodbudo za trajnostni razvoj in dobro upravljanje.

Upravičene države morajo izvajati 27 mednarodnih konvencij o

 • človekove pravice
 • pravice delavcev
 • okolje
 • dobro upravljanje

V zameno EU zmanjša svoje uvozne dajatve na nič več kot dve tretjini tarifnih postavk njihovega izvoza.

Države upravičenke

 • Armenija
 • Bolivija
 • Zelenortski otoki
 • Kirgizistan
 • Mongolija
 • Pakistan
 • Filipini
 • Šrilanka

Iztek: Sedanja shema GSP + je veljavna do leta 2023.

Tarife

Seznam vseh zajetih izdelkov.

 

Če želite poiskati točne informacije o dajatvah in tarifah za vaš specifičen proizvod, uporabite možnost iskanja, če želite poiskati točne informacije o carinah in tarifah, pri tem pa upoštevati državo izvora in namembno državo.

V primeru dvoma se obrnite na svoje carinske organe.

Pravila o poreklu

Pravila o poreklu so enaka tisti, ki se uporabljajo za standardno shemo GSP.

Preden izvozite/uvozite, preverite, ali

Strpnost

Strpnost je izražena.

 • cene končnih proizvodov za ribiške in industrijske izdelke
 • mase končnih proizvodov za kmetijske proizvode

Tolerance, vključene v GSP, so bolj prizanesljive od običajnih odstopanj. To pomeni, da je cena franko tovarna za končni proizvod znašala 15 % in ne 10 %.

Posebna odstopanja veljajo tudi za tekstil in oblačila in so opisana v uvodnih opombah k Prilogi 22–03.

Glej tudi splošno pravilo o toleranci ali de minimis.

Kumulacija

V okviru splošnega sistema preferencialov EU se uporabljajo naslednje vrste kumulacije

 • dvostranski
 • regionalni
 • napredna
 • kumulacija z Norveško, Švico in Turčijo
Dvostranska kumulacija

Materiali s poreklom iz EU se lahko vključijo v izdelke, proizvedene v državi GSP, nato pa se obravnavajo kot materiali s poreklom iz te države GSP, če predelava, opravljena v državi GSP, presega minimalno raven.

Regionalna kumulacija

Skupina I

Skupina II

Skupina III

Skupina IV

Brunej

Bolivija *

Bangladeš

Argentina

Kambodža

Kolumbija

Butan

Brazilija

Indonezija

Kostarika

Indija

Paragvaj

Laos

EL Salvador

Nepal

Urugvaj

Malezija

Gvatemala

Pakistan *

 

Mjanmar

Honduras

Šrilanka *

 

Filipini *

Nikaragva

 

 

Vietnam

Panama

 

 

 

Peru

 

 

 

Venezuela

 

 

* Države, ki so trenutno upravičenke do GSP +

 • uporaba sestavnih delov med državami iz iste skupine je dovoljena (npr. Indija lahko uporablja sestavine iz Pakistana, ker sta obe v skupini III), čeprav je treba upoštevati nekatera pomembna pravila:
 • regionalna kumulacija med državami znotraj iste skupine se uporablja le, kadar so države, vključene v kumulacijo, v času izvoza izdelka v Evropsko unijo, države upravičenke in ne le upravičene države.
 • če se blago s poreklom iz ene od držav upravičenk nadalje predela v drugi državi članici te skupine, se blago šteje kot blago s poreklom iz slednje države (če predelava presega minimalne postopke)
 • za določitev izvora vložka (kadar se prispevek enega člana skupine pošlje drugemu članu skupine), je pravilno pravilo o poreklu tisto, ki bi se uporabljalo za neposredni izvoz iz države dobaviteljice v EU.
 • kumulacija je mogoča tudi med posameznimi državami upravičenkami iz skupine I in III. skupine. To je le na zahtevo in pod določenimi pogoji.

Opozoriti je treba, da so nekateri proizvodi izključeni iz kumulacije, kadar obstajajo razlike med statusom držav upravičenk do GSP iste skupine (GSP/GSP +/EBA). Seznam zadevnih proizvodov je vključen v Prilogo 13b.

Razširjena kumulacija

Države GSP lahko pod določenimi pogoji EU zaprosijo za dovoljenje za kumulacijo z državami, s katerimi ima EU sklenjen trgovinski sporazum.

 • Ta možnost je na voljo samo za industrijske izdelke in predelane kmetijske proizvode.
 • če se prispevek tretje države, s katero ima EU sporazum o prosti trgovini, pošlje državi GSP, je pravilno pravilo o poreklu tisto, ki bi se uporabljalo za neposredni izvoz iz države dobaviteljice v EU.
Kumulacija z blagom s poreklom iz Norveške, Švice in Turčije

Države upravičenke se lahko seštevajo porekla z blagom iz poglavij 25 do 97 harmoniziranega sistema s poreklom iz Norveške, Švice in Turčije.

 • za materiale s poreklom iz Norveške, Švice ali Turčije, v katerih je v državi upravičenki več kot le minimalno delovanje, se šteje, da imajo poreklo v tej državi upravičenki in se lahko izvažajo v EU, na Norveško, v Švico ali v Turčijo.
 • navedeno pravilo se ne uporablja za kmetijske proizvode ali proizvode, za katere velja odstopanje.
 • za uporabo te vrste kumulacije morajo EU, Norveška, Švica in Turčija zagotoviti enako preferencialno obravnavo za izdelke s poreklom iz držav splošnega sistema preferencialov.

Neposeganje v blago

Določba o neposrednem prevozu v pravilih GSP o poreklu je bila nadomeščena s klavzulo o neposeganju (člen 74 Uredbe Komisije št. 1063/2010).

 • glavna razlika v primerjavi z določbo o neposrednem prevozu je, da se od uvoznikov v EU ne bo zahtevalo, da dokažejo skladnost s pogoji.
 • vendar pa lahko carinska uprava države članice EU zahteva tak dokaz, če utemeljeno domneva, da pogoji niso izpolnjeni.

Povračilo dajatev

Odobreno je povračilo dajatev.

Pogoji plovil

Da bi se lahko štelo, da ima ribiško plovilo poreklo iz države upravičenke, kar bi pomenilo, da so tudi ribe, ulovljene s tem plovilom zunaj teritorialnih voda, tudi po poreklu, se veljavna merila nanašajo na državo registracije in zastavo plovila, pa tudi na njeno lastništvo. Upoštevajte, da v skladu s pravili o poreklu GSP ni posebne zahteve glede državljanstva posadke ali častnikov.

Minimalni postopki

Obstajata dva sklopa tako imenovanih „minimalnih“ operacij, ki nikoli ne zadostujejo za pridobitev porekla.

 • tiste, ki so navedene v členu 76
 • in tiste, ki se uporabljajo samo za tekstilne izdelke in samo zaradi regionalne kumulacije, vključene v Prilogo 16.

Pravila za posamezne izdelke

Seznam obdelav, ki jih je treba opraviti na materialih za pridobitev statusa izdelka s poreklom, je vključen v Prilogo 13a k isti uredbi. Seznam vključuje dva stolpca.

 • ena, ki se uporablja za najmanj razvite države upravičenke do GSP
 • eno, ki se uporablja za vse druge države upravičenke do GSP

Zaključek usposabljanja

Nekatere države v razvoju izvažajo zelo konkurenčne izdelke, ki jim ni treba dati prednosti za uspešen dostop do svetovnih trgov. V tem primeru se GSP z mehanizmom gradacije umakne iz teh proizvodnih sektorjev.

 • kadar povprečna vrednost uvoza iz države upravičenke do GSP (deljena s skupno vrednostjo celotnega uvoza GSP za navedeni oddelek) v 3 letih presega splošni prag 57 %
 • za rastlinske proizvode, olja živalskega ali rastlinskega izvora, olja, maščobe in voske in mineralne proizvode se gradacija uporablja, če navedeni odstotek presega 17,5 %.
 • za gibanje s tekstilom se uporablja delež, ki presega 47,2 %.

EU pregleda seznam stopnjevanih proizvodov vsaka tri leta z izvedbeno uredbo in na podlagi objektivnih meril.

Sedanji seznam stopenjskih izdelkov je na voljo tukaj.

Odstopanja

Pod določenimi pogoji se lahko odobri posebno odstopanje, da se omogoči bolj omiljena pravila o poreklu, ki se uporabljajo za določene izdelke s poreklom iz določenih držav. Takšno odstopanje je bilo odobreno Zelenortskim otokom. Glej odstopanje Zelenortskih otokov in pravila o poreklu, ki se uporabljajo.

Prosimo, da preverite tudi obvestilo za uvoznike, ki ga je izdala EU, s katerim se izvajalce obvesti o posebnih elementih v zvezi z Bangladešem.

Pravila o poreklu za določene proizvode

Zahteve za proizvode

Tehnična pravila in zahteve

 • spoznajte tehnične zahteve, pravila in postopke, ki jih mora blago izpolnjevati za uvoz v Evropsko unijo ob 2.6.
 • Iskanje po posebnih pravilih in predpisih, ki veljajo za vaš proizvod in njegovo državo izvora v pomočniku za trgovino. Za ogled zahtev za vaš izdelek boste najprej morali navesti svojo carinsko oznako. Če carinskega zakonika ne poznate, ga lahko z vgrajenim iskalnikom poiščete z imenom vašega proizvoda.

Zdravstvene in varnostne zahteve SPS

 • spoznajte zdravstvene, varnostne, sanitarne in fitosanitarne standarde, ki jih mora blago izpolnjevati za uvoz v Evropsko unijo ob 2.6.
 • Poiščite pravila o zdravju, varnosti in uporabi sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov, ki veljajo za vaš proizvod in državo izvora v rubriki „My Trade Assistant „. za ogled zahtev za vaš izdelek boste najprej morali navesti svojo carinsko oznako. Če carinskega zakonika ne poznate, ga lahko z vgrajenim iskalnikom poiščete z imenom vašega proizvoda.

Dokumenti in postopki za carinjenje

Dokazila o poreklu

Da bi izpolnjevali pogoje za preferencialne stopnje dajatev, mora izdelke s poreklom iz držav upravičenk do GSP EU spremljati dokazilo o poreklu. Dokazila o poreklu ostanejo veljavna 10 mesecev po izdaji. Dokazilo o poreklu je lahko eno od naslednjih:

 • Potrdilo o poreklu obrazec A — ki ga izdajo pristojni organi v državi upravičenki. Izvoznik, ki zaprosi za certifikat, mora biti pripravljen predložiti dokumente, ki dokazujejo status porekla zadevnih izdelkov. Spričevalo mora biti izvozniku na voljo takoj, ko je izvoz opravljen (ali je zagotovljen). Izjemoma se lahko spričevalo izda tudi po izvozu pod nekaterimi pogoji.
 • Izjava na računu, ki jo sestavi izvoznik * – za pošiljke, ki so ocenjene 6,000 EUR ali manj. Ko izpolnite izjavo na računu, morate biti pripravljeni predložiti dokumente, ki dokazujejo status porekla vaših izdelkov.

* Za izjavo na računu bi morali na računu, dobavnici ali drugem trgovinskem dokumentu navesti, žigosati ali natisniti naslednjo izjavo (v angleščini ali francoščini): „Izizvoznik izdelkov, ki jih zajema ta dokument (carinsko dovoljenje št.... ) izjavlja, da so ti proizvodi, če ni drugače jasno navedeno, [...] preferencialno poreklo v skladu s pravili o poreklu iz splošne sheme preferencialov Evropske skupnosti“. Izjavo na računu morate podpisati ročno.

Drugi dokumenti

Več o drugih dokumentih in postopkih za carinjenje blaga, potrebnih za uvoz v Evropsko unijo.

Intelektualna lastnina in geografske označbe

Trgovina s storitvami

GSP + zajema samo blago.

Javna naročila

Naložbe

Drugo (konkurenca, direktiva o varnosti igrač)

Upravičene države

Za upravičenost do GSP + mora država

 • vložitev prošnje
 • izpolniti vse standardne pogoje GSP
 • izpolnjuje naslednja dodatna merila:
 • merila ranljivosti
  • delež uvoza je triletni povprečni delež uvoza posebne upravičene države, za katerega velja splošni sistem preferencialov, v primerjavi z uvozom iz vseh držav GSP, za katerega velja splošni sistem preferencialov.To povprečje mora biti manjše od 6,5 %, da bi izpolnjevalo pogoje za GSP +.
  • sedem največjih oddelkov uvoza, za katerega velja splošni sistem preferencialov, predstavlja 75 % celotnega uvoza GSP v to državo v triletnem obdobju.
 • merila za trajnostni razvoj
  • država je morala ratificirati mednarodne konvencije GSP + iz leta 27 o
   • človekove pravice
   • pravice delavcev
   • okolje
   • dobro upravljanje.
  • država ne sme imeti pripravljenih pridržkov, ki jih te konvencije prepovedujejo.
  • organi za spremljanje konvencij ne smejo poročati o tem, da jih država ni učinkovito izvajala.

Spremljanje

Ko bo EU odobrila shemo GSP +, jo bo spremljala, da bo zagotovila, da bo država postala država.

 • je še naprej pogodbenica mednarodnih konvencij, zajetih v GSP +.
 • učinkovito izvaja konvencije
 • izpolnjuje zahteve glede poročanja
 • sprejema redno spremljanje v skladu s konvencijami
 • sodeluje z Evropsko komisijo in zagotavlja vse potrebne informacije

EU nadaljuje stalni dialog o splošnem sistemu preferencialov (GSP +) z organi držav upravičenk.

 • dialog temelji na seznamu vprašanj („pregled stanja“), sestavljenih za vsakega upravičenca do GSP +. Temelji na prejetih informacijah
  • države upravičenke
  • mednarodni organi za spremljanje
  • civilna družba
  • sindikati
  • podjetja
  • Evropski parlament
  • Svet Evropske unije
 • EU organizira redne obiske za spremljanje GSP + v vsaki državi upravičenki, da bi se srečala z deležniki. Od države upravičenke se pričakuje, da bo pokazala, da si resno prizadeva za reševanje vprašanj iz pregledov rezultatov.

Dialog v okviru splošnega sistema preferencialov + je vključen v javno poročilo o splošnem sistemu preferencialov, ki ga mora Komisija vsaki dve leti predložiti Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije. Poročilo vsebuje podrobno oceno o tem, kako dobro vsaka država upravičenka izvaja 27 konvencij.

Zmogljivosti – podpora za stavbe

Komisija je poleg pozornega spremljanja začela izvajati več projektov za povečanje zmogljivosti, da bi državam upravičenkam pomagala.

EU podpira ustrezne trgovinske partnerje in več upravičenk do GSP + prek nepovratnih sredstev Mednarodni organizaciji dela. Projekti

 • pomagati zagotoviti, da države uporabljajo temeljne konvencije Mednarodne organizacije dela
 • krepitev zmogljivosti za izpolnjevanje obveznosti poročanja

Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice vključuje namensko podporo v višini 4.5 milijona EUR, s katero se organizacijam civilne družbe omogoči, da prispevajo k spremljanju in učinkovitemu izvajanju 27 ustreznih konvencij, ki so jih ratificirale države upravičenke do GSP +.

Koristne povezave in dokumenti

Deli to stran:

Hitre povezave