Sporazum o partnerstvu med EU in Mehiko

Dvostranske trgovinske odnose med EU in Mehiko ureja Sporazum o partnerstvu, ki se začasno uporablja od leta 2000.

Evropska unija in Mehika se trenutno pogajata o novem pridružitvenem sporazumu med EU in Mehiko, ki naj bi nadomestil sedanji sporazum o partnerstvu.

Več

Pravila o poreklu

Ta oddelek uvaja glavna pravila o poreklu in postopke v zvezi s poreklom iz trgovinskega sporazuma.

Poreklo je „ekonomsko državljanstvo“ blaga, s katerim se trguje. Če ste na to temo novi, lahko najdete uvod v glavne pojme v rubriki „Blago“.

Pravila o poreklu

Izdelek mora izpolnjevati nekatera pravila, ki dokazujejo njegovo poreklo, da je upravičen do preferencialne stopnje.

Kje lahko najdem pravila o poreklu?

Pravila o poreklu so določena v Prilogi III k Sklepu št. 2/2000 Skupnega sveta ES-Mehika z dne 23. marca 2000 o opredelitvi pojma izdelki s poreklom in načinih upravnega sodelovanja (UL L 245, 29.9.2000, str. 953).

Pravila za posamezne izdelke so bila prilagojena spremembam v klasifikaciji blaga, uvedenim s harmoniziranim sistemom iz leta 2002. Sklep Skupnega sveta št. 5/2002 (UL L 44, 18.2.2003, str. 1) vsebuje „novi“ Dodatek II (skupaj z nekaterimi drugimi določbami), ki je bil ponovno objavljen v celoti.

Priloga III je bila spremenjena zaradi upoštevanja širitve EU leta 2004 s Sklepom Skupnega sveta št. 3/2004 (UL L 293, 16.9.2004, str. 15). Spremembe v zvezi s širitvijo EU leta 2007 so bile uvedene s Sklepom Skupnega sveta št. 2/2008 (UL L 198, 26.7.2008, str. 55).

S Sklepom št. 1/2007 Skupnega odbora EU-Mehika (UL L 279, 23.10.2007, str. 15) so bile uvedene nekatere spremembe pravil o poreklu iz Priloge III, ki zadevajo:

 • podaljšanje začasne uporabe dveh pravil za posamezne izdelke iz Dodatka II(a) v zvezi z nekaterimi kemičnimi izdelki do 30. junija 2009
 • podaljšanje začasne uporabe pravil za posamezne izdelke iz Dodatka II(a) v zvezi z usnjenimi izdelki do zaključka trenutnih pogajanj STO
 • sprememba metode upravljanja, ki se uporablja za dodelitev letnih kvot iz Dodatka II za tekstil, izvožen iz EU v Mehiko, iz dražbenega sistema na podlagi načela „kdor prej pride, prej melje“
 • sprememba metode upravljanja, ki se uporablja za dodelitev letnih kvot iz Dodatka II(a) za obutev, izvoženo iz EU v Mehiko, iz dražbenega sistema na podlagi načela „kdor prej pride, prej melje“
 • sprememba pravila o poreklu iz Dodatka II za izdelke, uvrščene pod tarifno številko 1904 harmoniziranega sistema
 • sprememba pravila o poreklu iz Dodatka II za izdelke, uvrščene pod tarifno številko 7601 harmoniziranega sistema

Ali moj izdelek izvira iz EU ali Mehike v skladu s svetovnim sporazumom med EU in Mehiko?

Da bi bil vaš izdelek upravičen do nižje ali nične preferencialne tarife na podlagi globalnega sporazuma med EU in Mehiko, mora imeti poreklo iz EU ali Mehike.

Izdelek izvira iz EU ali Mehike, če je

 

Primeri pravil za posamezne izdelke v trgovinskih sporazumih EU

 • pravilo dodane vrednosti - vrednost vseh materialov brez porekla v izdelku ne sme presegati določenega odstotka njegove cene franko tovarna
 • sprememba tarifne uvrstitve - proizvodni postopek povzroči spremembo tarifne uvrstitve med materiali brez porekla in končnim izdelkom - na primer proizvodnja papirja (poglavje 48 harmoniziranega sistema) iz celuloze brez porekla (poglavje 47 harmoniziranega sistema)
 • posebni postopki - zahteva se poseben proizvodni postopek, na primer predenje vlaken v prejo - takšna pravila se uporabljajo predvsem v tekstilnem in oblačilnem sektorju ter v kemični industriji.

 

Posebna pravila za vaš izdelek so na voljo v rubriki My Trade Assistant.

Nasveti za skladnost s pravili za posamezne izdelke

Sporazum zagotavlja dodatno prožnost, ki vam bo pomagala pri izpolnjevanju pravil za posamezne izdelke, kot sta toleranca ali kumulacija.

Strpnost

 • pravilo dovoljenega odstopanja proizvajalcu omogoča uporabo materialov brez porekla, ki jih pravilo za določene izdelke običajno prepoveduje, do 10 % cene izdelka franko tovarna.
 • odstopanje se ne sme uporabiti za preseganje mejne vrednosti materialov brez porekla, navedenih v pravilih za določene izdelke.
 • Posebna odstopanja veljajo za tekstil in oblačila, uvrščena v poglavja HS 50 do 63, ki so vključena v opombe 5 do 7 Dodatka I „Uvodne opombe“ pravil o poreklu za določene izdelke.

Kumulacija

 • Dvostranska kumulacija - materiali s poreklom iz Mehike se lahko štejejo za materiale s poreklom iz EU (in obratno), kadar se uporabljajo pri proizvodnji izdelka

Druge zahteve

Proizvod mora izpolnjevati tudi vse druge veljavne zahteve iz Protokola, kot so nezadostna obdelava ali predelava ali pravilo neposrednega prevoza.

Prevoz prek tretje države: neposredna transportna pot

Proizvode s poreklom je treba iz EU prepeljati v Mehiko (in obratno) brez nadaljnje predelave v tretji državi.

Pretovarjanje ali začasno skladiščenje v tretji državi je dovoljeno, če proizvodi ostanejo pod nadzorom carinskih organov in na njih niso opravljeni drugi postopki razen:

 • razkladanje
 • ponovno polnjenje
 • vsak postopek, ki je zasnovan tako, da se ohrani v dobrem stanju.

Dokazilo o neposrednem prevozu boste morali predložiti carinskim organom države uvoznice.

Povračilo dajatev

V skladu s splošnim sporazumom med EU in Mehiko ni mogoče dobiti povračila dajatev, predhodno plačanih za materiale brez porekla, ki se uporabljajo za proizvodnjo izdelka, izvoženega po preferencialni tarifi.

Postopki glede porekla

Če želite zahtevati preferencialno tarifo, boste morali upoštevati postopke v zvezi s poreklom in zagotoviti, da bodo carinski organi države, v katero uvažate svoje blago, preverili vaš zahtevek. Postopki so določeni v naslovu V o dokazilu o poreklu in naslovu IV o dogovorih o upravnem sodelovanju.

Kako zahtevati preferencialno tarifo

Uvozniki morajo za upravičenost do preferencialne tarife predložiti dokazilo o poreklu.

Dokazilo o poreklu je lahko bodisi

 • potrdila o gibanju blaga EUR.1 ali
 • izjavo o poreklu,

Dokazilo o poreklu ostane veljavno 10 mesecev od datuma izdaje.

Dokazilo o poreklu ni potrebno, če skupna vrednost pošiljke ne presega

 • 500 EUR za majhna pakiranja ali
 • 1200 EUR za osebno prtljago

Za podrobnosti o izpolnjevanju ali izdelavi dokazil o poreklu glej pojasnjevalne opombe k Prilogi III (vključno z revidirano pojasnjevalno opombo k členu 17).

Potrdilo o gibanju blaga EUR.1

Potrdila o gibanju blaga EUR.1 v Mehiki izdaja „Secretaría de Economía“ (ministrstvo za gospodarstvo). Ministrstvo za gospodarstvo je pristojno tudi za:

 • podeljevanje, spremljanje in odvzem dovoljenj pooblaščenim izvoznikom
 • pregledi po preverjanju na zahtevo carinskega organa v državi članici EU

Carinski organ v Mehiki lahko od carinskih organov v državah članicah EU zahteva, da preverijo status porekla blaga ali verodostojnost dokazila o poreklu. Izvoznik, ki zaprosi za potrdilo, mora biti pripravljen predložiti dokumente, ki dokazujejo status porekla zadevnih izdelkov. Zlasti za Mehiko mora biti v polju 8 potrdila o gibanju blaga EUR.1 navedena 4-mestna tarifna uvrstitev izvoženega blaga.

Dodatek III vsebuje vzorec potrdila EUR.1 in navaja, kako ga je treba izpolniti.

Izjavao poreklu

Izvozniki lahko sami izjavijo, da njihov izdelek izvira iz EU ali Mehike, tako da predložijo izjavo o poreklu. To lahko stori

 • pooblaščeni izvoznik ali
 • kateri koli izvoznik, pod pogojem, da skupna vrednost izdelkov ne presega 6000 EUR.

Da bi postali pooblaščeni izvoznik, morate biti sposobni pristojnim carinskim organom („Secretaria Economia“ Ministrstva za gospodarstvo na mehiški strani) dokazati status izdelkov s poreklom in vse druge zahteve, ki jih lahko določijo. Pristojni organi lahko odvzamejo odobreni status, če ga kakor koli zlorabite. Za več informacij o postopkih se obrnite na pristojne carinske organe („Secretaria Economia“ Ministrstva za gospodarstvo na mehiški strani).

Kako podati izjavo o poreklu

 • izvoznik mora na računu, dobavnici ali drugem trgovinskem dokumentu natipkati, žigosati ali natisniti naslednjo izjavo (v ustreznem jeziku), ki dovolj natančno opisuje zadevne izdelke, da jih je mogoče prepoznati.

Izvoznik izdelkov, ki jih zajema ta dokument (carinsko pooblastilo št....), izjavlja, da imajo ti izdelki, razen če je jasno navedeno drugače, [...] preferencialno poreklo.

Besedilo izjave na računu se lahko sestavi v katerem koli uradnem jeziku EU in je na voljo v Dodatku IV. Pri carinskih organih preverite morebitne dodatne zahteve.

Izjavo na računu morate podpisati ročno. Če ste pooblaščeni izvoznik, ste izvzeti iz te zahteve, če se svojim carinskim organom pisno zavežete, da sprejemate polno odgovornost za vsako deklaracijo, ki vas opredeljuje. Pri izpolnjevanju izjave na računu morate biti pripravljeni predložiti dokumente, ki dokazujejo status porekla vaših izdelkov.

Izvoznik lahko da izjavo na računu ob izvozu izdelkov, na katere se nanaša, ali po izvozu, pod pogojem, da je predložena carinskemu organu države uvoznice najpozneje v obdobju, določenem v domači zakonodaji vsake pogodbenice: dve leti v EU in eno leto v Mehiki

Preverjanje porekla

Carinski organi lahko preverijo, ali ima uvoženi izdelek dejansko poreklo ali izpolnjuje druge zahteve glede porekla. Preverjanje temelji na

 • upravno sodelovanje med carinskimi organi pogodbenic uvoznic in izvoznic
 • preverjanje, ki ga opravijo lokalni carinski organi. Obiski pogodbenice uvoznice pri izvozniku niso dovoljeni.

Organi pogodbenice izvoznice sprejmejo končno določitev porekla in o rezultatih obvestijo organe pogodbenice uvoznice.

Deli to stran:

Hitre povezave