Splošni sporazum med EU in Mehiko

Dvostranske trgovinske odnose med EU in Mehiko ureja trgovinski steber Sporazuma o gospodarskem partnerstvu, političnem usklajevanju in sodelovanju med EU in Mehiko (imenovan tudi „globalni sporazum“).

Ta sporazum je začel veljati leta 2000 in zajema politični dialog, trgovinske odnose in sodelovanje. Trgovinske določbe globalnega sporazuma so se pozneje razvile v celovit sporazum o prosti trgovini, ki zajema trgovino z blagom in trgovino s storitvami. Te določbe so začele veljati oktobra 2000 oziroma 2001.

Evropska unija in Mehika sta se leta 2016 odločili za celovito in ambiciozno posodobitev globalnega sporazuma med EU in Mehiko. Obe strani sta aprila 2018 dosegli „načelni dogovor“ o trgovinskem delu posodobljenega globalnega sporazuma med EU in Mehiko ter aprila 2020 sklenili končne tehnične podrobnosti o javnem naročanju. V zvezi s posodobljenim globalnim sporazumom med EU in Mehiko potekajo potrebni notranji postopki na obeh straneh.

Več informacij o Mehiki je na voljo na strani GD za trgovino.

Pravila o poreklu

 

Da bi bil vaš izdelek upravičen do preferencialne obravnave, bo moral izpolnjevati pravila o poreklu iz sporazuma. Preverite interaktivnoorodje za samoocenjevanje pravil o poreklu (ROSA) v aplikaciji My Trade Assistant, da ocenite, ali vaš izdelek izpolnjuje pravila o poreklu, in ugotovite, kako pripraviti pravilne dokumente.

Splošne informacije o pravilih o poreklu in postopkih v zvezi s poreklom so na voljo v tem oddelku.

Poreklo je "gospodarsko državljanstvo" blaga, s katerim se trguje. Če ste novi na to temo, lahko najdete uvod v glavne pojme v razdelku blago.

Kje lahko najdem pravila o poreklu?

Pravila o poreklu so določena v Prilogi III k Sklepu št. 2/2000 Skupnega sveta ES-Mehika z dne 23. marca 2000 o opredelitvi pojma izdelki s poreklom in načinih upravnega sodelovanja (UL L 245, 29.9.2000, str. 953).

Pravila za določene izdelke so bila prilagojena spremembam pri uvrščanju blaga, uvedenim s harmoniziranim sistemom iz leta 2002. Sklep Skupnega sveta št. 5/2002 (UL L 44, 18.2.2003, str. 1) vsebuje veljavni Dodatek II (skupaj z nekaterimi drugimi določbami), ki je bil v celoti ponovno objavljen.

Priloga III je bila spremenjena zaradi upoštevanja širitve EU leta 2004 s Sklepom Skupnega sveta št. 3/2004 (UL L 293, 16.9.2004, str. 15). Spremembe v zvezi s širitvijo EU leta 2007 so bile uvedene s Sklepom Skupnega sveta št. 2/2008 (UL L 198, 26.7.2008, str. 55), spremembe v zvezi s pristopom Hrvaške pa s Sklepom Skupnega sveta št. 1/2020 (UL L 259 40, 10.8.2020, str. 40).

S Sklepom št. 1/2007 Skupnega odbora EU-Mehika (UL L 279, 23.10.2007, str. 15) so bile uvedene nekatere spremembe pravil o poreklu iz Priloge III, ki zadevajo:

 • Podaljšanje začasne uporabe pravil za določene izdelke iz Dodatka II(a) v zvezi z usnjenimi izdelki do zaključka sedanjih pogajanj STO
 • Sprememba metode upravljanja, ki se uporablja za dodelitev letnih kvot iz dodatkov II in II(a) za tekstil in obutev, izvožena iz EU v Mehiko, s sistema dražb na sistem „kdor prej pride, prej melje“
 • Sprememba pravila o poreklu iz Dodatka II za izdelke, uvrščene v tarifni številki harmoniziranega sistema 1904 in 7601

S Sklepom št. 1/2019 Skupnega odbora EU-Mehika (UL L 3, 7.1.2019, str. 37–40) je bil uveden Dodatek VI o obdelavi izdelkov s poreklom iz Andore in San Marina ter obdelavi izdelkov s poreklom iz Mehike, ki se izvažajo v navedeni državi.

Ali moj izdelek izvira iz EU ali Mehike v skladu s splošnim sporazumom med EU in Mehiko?

Da bi bil vaš izdelek upravičen do nižje ali ničelne preferencialne tarife v skladu z globalnim sporazumom med EU in Mehiko, mora imeti poreklo iz EU ali Mehike.

Izdelek izvira iz EU ali Mehike, če je

 

Primeri pravil za posamezne izdelke v trgovinskih sporazumih EU

 • pravilo dodane vrednosti – vrednost vseh materialov brez porekla v izdelku ne sme presegati določenega odstotka njegove cene franko tovarna
 • sprememba tarifne uvrstitve – proizvodni proces povzroči spremembo tarifne uvrstitve med materiali brez porekla in končnim izdelkom – na primer proizvodnja papirja (poglavje 48 harmoniziranega sistema) iz celuloze brez porekla (poglavje 47 harmoniziranega sistema)
 • posebne operacije – potreben je poseben proizvodni postopek, na primer predenje vlaken v prejo – takšna pravila se uporabljajo predvsem v tekstilni in oblačilni industriji ter kemični industriji;

Nasveti za pomoč pri izpolnjevanju pravil za posamezne izdelke

Sporazum zagotavlja dodatno prožnost, ki vam pomaga pri izpolnjevanju pravil za posamezne izdelke, kot sta toleranca ali kumulacija.

Toleranca

 • pravilo o dovoljenem odstopanju proizvajalcu omogoča uporabo materialov brez porekla, ki so običajno prepovedani s pravilom za določen izdelek, do 10 % cene izdelka franko tovarna.
 • Dovoljeno odstopanje se ne sme uporabiti za preseganje mejne vrednosti materialov brez porekla, navedenih v pravilih za določene izdelke.
 • za tekstil in oblačila, uvrščena v poglavja 50 do 63 HS, ki so vključena v opombe 5 do 7 Dodatka I „Uvodne opombe“ k pravilom o poreklu za določene izdelke, se uporabljajo posebna odstopanja

Kumulacija

 • Dvostranska kumulacija – materiali s poreklom iz Mehike se lahko štejejo za materiale s poreklom iz EU (in obratno), kadar se uporabljajo pri izdelavi izdelka

Druge zahteve

Izdelek mora izpolnjevati tudi vse druge veljavne zahteve iz Protokola, kot so nezadostna obdelava ali predelava ali pravilo o neposrednem prevozu. 

Prevoz prek tretje države: pravilo o neposrednem prevozu

Izdelke s poreklom je treba prevažati iz EU v Mehiko (in obratno) brez nadaljnje predelave v tretji državi.

Pretovarjanje ali začasno skladiščenje v tretji državi je dovoljeno, če izdelki ostanejo pod nadzorom carinskih organov in se na njih ne opravijo drugi postopki razen

 • raztovarjanje
 • ponovno natovarjanje
 • vsak postopek, katerega namen je, da se ohranijo v dobrem stanju

Carinskim organom države uvoznice boste morali predložiti dokazilo o neposrednem prevozu.

Povračilo dajatev

V skladu s splošnim sporazumom med EU in Mehiko ni mogoče dobiti nadomestila za dajatve, predhodno plačane za materiale brez porekla, ki se uporabljajo za proizvodnjo izdelka, ki se izvaža na podlagi preferencialne tarife.

Postopki v zvezi s poreklom

Če želite zahtevati preferencialno tarifo, boste morali upoštevati postopke v zvezi s poreklom, carinski organi države, v katero uvažate svoje blago, pa bodo morali preveriti vaš zahtevek. Postopki so določeni v naslovu V o dokazilu o poreklu in naslovu IV o ureditvah za upravno sodelovanje.

Kako zahtevati preferencialno tarifo

Za upravičenost do preferencialne tarife morajo uvozniki predložiti dokazilo o poreklu.

Dokazilo o poreklu je lahko

 • potrdila o gibanju blaga EUR.1 ali
 • izjavo o poreklu

Dokazilo o poreklu ostane veljavno 10 mesecev od datuma izdaje.

Dokazilo o poreklu ni potrebno, če skupna vrednost pošiljke ne presega

 • 500 € za manjše pakete ali
 • 1.200 EUR za osebno prtljago

Za podrobnosti o izpolnjevanju ali sestavljanju dokazil o poreklu glej pojasnjevalne opombe k Prilogi III(vključno s popravljeno pojasnjevalno opombo k členu 17).  

Potrdilo o gibanju blaga EUR.1

Potrdila o gibanju blaga EUR.1 v Mehiki izdaja "Secretaría de Economía" (ministrstvo za gospodarstvo). Ministrstvo za gospodarstvo je pristojno tudi za

 • podeljevanje, spremljanje in odvzem dovoljenj pooblaščenim izvoznikom
 • naknadna preverjanja na zahtevo carinskega organa v državi članici EU

Carinski organ v Mehiki lahko od carinskih organov v državah članicah EU zahteva, da preverijo status porekla blaga ali pristnost dokazila o poreklu. Izvoznik, ki zaprosi za potrdilo, mora biti pripravljen predložiti dokumente, ki dokazujejo status porekla zadevnih izdelkov. Natančneje, za Mehiko mora biti v polju 8 potrdila o gibanju blaga EUR.1 navedena štirimestna tarifna uvrstitev izvoženega blaga.

Dodatek III vključuje vzorec potrdila EUR.1 in navaja navodila za njegovo izpolnitev.

Izjava o poreklu

Izvozniki lahko s predložitvijo izjave o poreklu sami izjavijo, da njihov izdelek izvira iz EU ali Mehike. To je mogoče storiti z

 • pooblaščeni izvoznik ali
 • kateri koli izvoznik, pod pogojem, da skupna vrednost izdelkov ne presega 6 000 EUR.

Če želite postati pooblaščeni izvoznik, morate biti sposobni izpolniti zahteve pristojnih carinskih organov („Secretaria Economia“ ministrstva za gospodarstvo na mehiški strani) glede statusa porekla vaših izdelkov ter vse druge zahteve, ki jih lahko naložijo. Pristojni organi lahko prekličejo vaš odobreni status, če ga kakor koli zlorabite. Za več informacij o postopkih se obrnite na pristojne carinske organe („Secretaria Economia“ ministrstva za gospodarstvo na mehiški strani).

Kako pripraviti izjavo o poreklu

izvoznik mora natipkati, žigosati ali natisniti naslednjo izjavo (v ustreznem jeziku) na račun, dobavnico ali drug trgovinski dokument, ki zadevne izdelke opisuje dovolj natančno, da jih je mogoče prepoznati.

Izvoznik izdelkov, zajetih v tem dokumentu (pooblastilo carinskih organov št. ...), izjavlja, da imajo ti izdelki ... preferencialno poreklo, razen če je jasno navedeno drugače.

Besedilo izjave na računu je lahko v katerem koli uradnem jeziku EU in je na voljo v Dodatku IV. Pri svojih carinskih organih se pozanimajte o morebitnih dodatnih zahtevah.

Izjavo na računu morate podpisati osebno. Če ste pooblaščeni izvoznik, ste izvzeti iz te zahteve, če se carinskim organom pisno zavežete, da sprejemate polno odgovornost za vsako izjavo, s katero se identificirate. Pri izpolnjevanju izjave na računu morate biti pripravljeni predložiti dokumente, ki dokazujejo status porekla vaših izdelkov.

Izjavo na računu lahko da izvoznik ob izvozu izdelkov, na katere se nanaša, ali po izvozu, pod pogojem, da je predložena carinskemu organu države uvoznice najpozneje v obdobju, določenem v notranjem pravu vsake pogodbenice: dve leti v EU in eno leto v Mehiki

Preverjanje porekla

Carinski organi lahko preverijo, ali ima uvoženi izdelek dejansko poreklo ali izpolnjuje druge zahteve glede porekla. Preverjanje temelji na

 • upravno sodelovanje med carinskimi organi pogodbenic uvoznic in izvoznic
 • preverjanje, ki ga izvajajo lokalni carinski organi. Obiski pogodbenice uvoznice pri izvozniku niso dovoljeni.

Organi pogodbenice izvoznice dokončno določijo poreklo in o rezultatih obvestijo organe pogodbenice uvoznice.

Deli to stran:

Hitre povezave