Sporazum o partnerstvu med EU in Mehiko

Dvostranske trgovinske odnose med EU in Mehiko ureja Sporazum o partnerstvu, ki se začasno uporablja od leta 2000.

Evropska unija in Mehika se trenutno pogajata o novem pridružitvenem sporazumu med EU in Mehiko, ki naj bi nadomestil sedanji sporazum o partnerstvu.

Preberite več

Pravila o poreklu

 

Da bi bil vaš izdelek upravičen do preferencialne obravnave, mora izpolnjevati pravila o poreklu iz sporazuma. Preverite interaktivnoorodje za samoocenjevanje pravil o poreklu (ROSA) v Moji trgovinski asistent, da ocenite, ali vaš izdelek izpolnjuje pravila o poreklu, in preverite, kako pripraviti pravilne dokumente.

Splošne informacije o pravilih o poreklu in postopkih glede porekla so na voljo v tem oddelku.

Poreklo je „ekonomsko državljanstvo“ blaga, s katerim se trguje. Če ste s temo novi, lahko v razdelku z blagom najdete uvod k glavnim konceptom.

Pravila o poreklu

Kje lahko najdem pravila o poreklu?

Pravila o poreklu so določena v Prilogi III k Sklepu št. 2/2000 Skupnega sveta ES-Mehika z dne 23. marca 2000 o opredelitvi pojma izdelki s poreklom in načinih upravnega sodelovanja (UL L 245, 29.9.2000, str. 953).

Pravila za posamezne izdelke so bila prilagojena spremembam pri uvrstitvi blaga, ki jih je uvedel harmonizirani sistem iz leta 2002. Skupni sklep Sveta št. 5/2002 (UL L 44, 18.2.2003, str. 1) vsebuje „novi“ Dodatek II (skupaj z nekaterimi drugimi določbami), ki je bil ponovno objavljen v celoti.

Priloga III je bila spremenjena zaradi upoštevanja širitve EU leta 2004 s Sklepom Skupnega sveta št. 3/2004 ( UL L 293, 16.9.2004, str. 15). Spremembe v zvezi s širitvijo EU leta 2007 so bile uvedene s Sklepom Skupnega sveta št. 2/2008 (UL L 198, 26.7.2008, str. 55).

S Sklepom št. 1/2007 Skupnega odbora EU-Mehika (UL L 279, 23.10.2007, str. 15) so bile uvedene nekatere spremembe pravil o poreklu iz Priloge III, ki se nanašajo na:

 • podaljšanje začasne uporabe dveh pravil za določen izdelek iz Dodatka II(a) za nekatere kemične proizvode do 30. junija 2009
 • podaljšanje začasne uporabe pravil za določene izdelke, ki so določena v Dodatku II(a) in se nanašajo na usnjene izdelke, do zaključka sedanjih pogajanj STO
 • sprememba metode upravljanja, ki se uporablja za dodelitev letnih kvot iz Dodatka II za tekstil, izvožen iz EU v Mehiko, iz dražbenega sistema na podlagi „kdor prej pride, prej melje“
 • sprememba metode upravljanja, ki se uporablja za dodelitev letnih kvot iz Dodatka II(a) za obutev, izvoženo iz EU v Mehiko, iz dražbenega sistema na podlagi „kdor prvi pride, prvi dobi“
 • sprememba pravila o poreklu iz Dodatka II za izdelke, uvrščene pod tarifno številko 1904 harmoniziranega sistema
 • sprememba pravila o poreklu iz Dodatka II za izdelke, uvrščene pod tarifno številko 7601 harmoniziranega sistema

Ali moj izdelek izvira iz EU ali Mehike v skladu s splošnim sporazumom med EU in Mehiko?

Da bi bil vaš izdelek upravičen do nižje ali ničelne preferencialne tarife v skladu z globalnim sporazumom med EU in Mehiko, mora imeti poreklo v EU ali Mehiki.

Izdelek izvira iz EU ali Mehike, če je

 

Primeri pravil za posamezne izdelke v trgovinskih sporazumih EU

 • pravilo dodane vrednosti – vrednost vseh materialov brez porekla v izdelku ne sme presegati določenega odstotka cene izdelka franko tovarna
 • sprememba tarifne uvrstitve – proizvodni postopek povzroči spremembo tarifne uvrstitve med materiali brez porekla in končnimi izdelki – na primer izdelava papirja (poglavje 48 harmoniziranega sistema) iz celuloze brez porekla (harmonizirani sistem, poglavje 47).
 • posebni postopki – zahteva se poseben proizvodni postopek, na primer predenje vlaken v prejo – takšna pravila se uporabljajo predvsem v tekstilnem in oblačilnem sektorju ter v kemični industriji.

Nasveti za pomoč pri izpolnjevanju pravil za posamezne izdelke

Sporazum zagotavlja dodatno prožnost za pomoč pri izpolnjevanju pravil za posamezne izdelke, kot sta toleranca ali kumulacija.

Toleranca

 • pravilo dovoljenega odstopanja proizvajalcu omogoča uporabo materialov brez porekla, ki so običajno prepovedani s pravilom za določen izdelek, v višini do 10 % cene izdelka franko tovarna.
 • dovoljeno odstopanje se ne sme uporabiti za preseganje mejne vrednosti materialov brez porekla, navedenih v pravilih za posamezne izdelke.
 • posebna dovoljena odstopanja se uporabljajo za tekstil in oblačila iz poglavij 50 do 63 HS, ki so vključeni v opombe 5 do 7 Dodatka I „Uvodne opombe“ k pravilom o poreklu za določene izdelke.

Kumulacija

 • Dvostranska kumulacija – materiali s poreklom iz Mehike se lahko štejejo za materiale s poreklom iz EU (in obratno), kadar se uporabljajo pri izdelavi izdelka

Druge zahteve

Izdelek mora izpolnjevati tudi vse druge veljavne zahteve iz Protokola, kot so nezadostna obdelava ali predelava ali pravilo o neposrednem prevozu.

Prevoz prek tretje države: pravilo o neposrednem prevozu

Izdelki s poreklom se morajo prevažati iz EU v Mehiko (in obratno), ne da bi bili nadalje obdelani v tretji državi.

Pretovarjanje ali začasno skladiščenje v tretji državi je dovoljeno, če izdelki ostanejo pod nadzorom carinskih organov in se na njih ne opravijo drugi postopki kot:

 • raztovarjanje
 • ponovno natovarjanje
 • vsak postopek, ki je namenjen za njihovo ohranitev v dobrem stanju

Carinskim organom države uvoznice boste morali predložiti dokazila o neposrednem prevozu.

Povračilo dajatev

V skladu s splošnim sporazumom med EU in Mehiko povračilo dajatev, ki so bile predhodno plačane za materiale brez porekla, ki se uporabljajo za proizvodnjo izdelka, ki se izvozi po preferencialni tarifi, ni mogoče.

Postopki v zvezi s poreklom

Če želite zahtevati preferencialno tarifo, boste morali upoštevati postopke v zvezi s poreklom, vaš zahtevek pa morajo preveriti carinski organi države, v katero uvažate svoje blago. Postopki so določeni v naslovu V o dokazilih o poreklu in naslovu IV o ureditvi upravnega sodelovanja.

Kako zahtevati preferencialno tarifo

Da bi uvozniki lahko izkoristili preferencialno tarifo, morajo predložiti dokazilo o poreklu.

Dokazilo o poreklu je lahko:

 • potrdila o gibanju blaga EUR.1 ali
 • izjavo o poreklu

Dokazilo o poreklu ostane veljavno 10 mesecev od datuma izdaje.

Dokazilo o poreklu se ne zahteva, če skupna vrednost pošiljke ne presega

 • 500 EUR za majhne pakete ali
 • 1 200 EUR za osebno prtljago

Za podrobnosti o izpolnjevanju ali sestavi dokazil o poreklu glej pojasnjevalne opombe k Prilogi III (vključno z revidirano pojasnjevalno opombo k členu 17).

Potrdilo o gibanju blaga EUR.1

Potrdila o gibanju blaga EUR.1 v Mehiki izdaja „Secretaría de Economía“ (ministrstvo za gospodarstvo). Ministrstvo za gospodarstvo je pristojno tudi za:

 • odobritev, spremljanje in odvzem dovoljenj pooblaščenim izvoznikom
 • pregledi po preverjanju na zahtevo carinskega organa v državi članici EU

Carinski organ v Mehiki lahko od carinskih organov v državah članicah EU zahteva, da preverijo status porekla blaga ali pristnost dokazila o poreklu. Izvoznik, ki zaprosi za potrdilo, mora biti pripravljen predložiti dokumente, ki dokazujejo status porekla zadevnih izdelkov. Natančneje, za Mehiko je treba v polju 8 potrdila o gibanju blaga EUR.1 navesti štirimestno tarifno uvrstitev izvoženega blaga.

Dodatek III vključuje vzorec potrdila EUR.1 in navaja, kako ga je treba izpolniti.

Izjavao poreklu

Izvozniki lahko s predložitvijo izjave o poreklu sami izjavijo, da njihov izdelek izvira iz EU ali Mehike. Izdela se lahko z:

 • pooblaščenega izvoznika ali
 • kateri koli izvoznik, pod pogojem, da skupna vrednost izdelkov ne presega 6 000 EUR

Da bi postali pooblaščeni izvoznik, morate biti sposobni zadostiti pristojnim carinskim organom („Secretaria Economia“ Ministrstva za gospodarstvo na mehiški strani) statusa porekla vaših izdelkov in vsem drugim zahtevam, ki jih lahko naložijo. Pristojni organi lahko prekličejo odobreni status, če ga kakor koli zlorabljate. Za več informacij o postopkih se obrnite na pristojne carinske organe („Secretaria Economia“ ministrstva za gospodarstvo na mehiški strani).

Kako sestaviti izjavo o poreklu

 • izvoznik mora na računu, dobavnici ali drugem trgovinskem dokumentu na računu, dobavnici ali drugem trgovinskem dokumentu vtipkati, ožigosati ali natisniti naslednjo izjavo (v ustreznem jeziku), ki zadevne izdelke opisuje dovolj natančno, da jih je mogoče prepoznati:

Izvoznik izdelkov, ki jih zajema ta dokument (carinsko dovoljenje št....), izjavlja, da imajo ti izdelki, razen kadar je jasno navedeno drugače, preferencialno poreklo.

Besedilo izjave na računu je lahko v katerem koli uradnem jeziku EU in je na voljo v Dodatku IV. Pri svojih carinskih organih preverite morebitne dodatne zahteve.

Izjavo na računu morate podpisati ročno. Če ste pooblaščeni izvoznik, ste oproščeni te zahteve, če svojim carinskim organom predložite pisno zagotovilo, da sprejemate polno odgovornost za vsako deklaracijo, ki vas identificira. Pri izpolnjevanju izjave na računu morate biti pripravljeni predložiti dokumente, ki dokazujejo status porekla vaših izdelkov.

Izjavo na računu lahko da izvoznik ob izvozu izdelkov, na katere se nanaša, ali po izvozu, pod pogojem, da se carinskim organom države uvoznice predloži najpozneje v obdobju, določenem v notranjem pravu vsake pogodbenice: dve leti v EU in eno leto v Mehiki

Preverjanje porekla

Carinski organi lahko preverijo dejansko poreklo uvoženega izdelka in ali izpolnjuje druge zahteve glede porekla. Preverjanje temelji na

 • upravno sodelovanje med carinskimi organi pogodbenic uvoznic in izvoznic
 • preverjanje, ki ga opravijo lokalni carinski organi. Obiski pogodbenice uvoznice pri izvozniku niso dovoljeni.

Organi pogodbenice izvoznice dokončno določijo poreklo in o rezultatih obvestijo organe pogodbenice uvoznice.

Deli to stran:

Hitre povezave