Sporazum o partnerstvu med EU in Mehiko

Dvostranske trgovinske odnose med EU in Mehiko ureja Sporazum o partnerstvu, ki se začasno uporablja od leta 2000.

Evropska unija in Mehika se trenutno pogajata o novem pridružitvenem sporazumu med EU in Mehiko, ki naj bi nadomestil sedanji sporazum o partnerstvu.

Več

Pravila o poreklu

 

Da bi bil vaš izdelek upravičen do preferencialne obravnave, mora izpolnjevati pravila o poreklu iz sporazuma. Preverite interaktivnoorodje za samoocenjevanje pravil o poreklu (ROSA) v mojem trgovinskem pomočniku, da ocenite, ali vaš izdelek izpolnjuje pravila o poreklu, in ugotovite, kako pripraviti pravilne dokumente.

Splošne informacije o pravilih o poreklu in postopkih glede porekla so na voljo v tem oddelku.

Poreklo je „ekonomsko državljanstvo“ blaga, s katerim se trguje. Če ste na to temo novi, lahko v razdelku „blago“ najdete uvod v glavne pojme.

Pravila o poreklu

Kje lahko najdem pravila o poreklu?

Pravila o poreklu so določena v Prilogi III k Sklepu št. 2/2000 Skupnega sveta ES-Mehika z dne 23. marca 2000 o opredelitvi koncepta izdelkov s poreklom in načinih upravnega sodelovanja (UL L 245, 29.9.2000, str. 953).

Pravila za posamezne izdelke so bila prilagojena spremembam pri uvrstitvi blaga, ki jih je uvedel harmonizirani sistem iz leta 2002. Skupni sklep Sveta št. 5/2002 (UL L 44, 18.2.2003, str. 1) vsebuje „nov“ Dodatek II (skupaj z nekaterimi drugimi določbami), ki je bil ponovno objavljen v celoti.

Priloga III je bila spremenjena zaradi upoštevanja širitve EU iz leta 2004 s Sklepom Skupnega sveta št. 3/2004 (UL L 293, 16.9.2004, str. 15). Spremembe v zvezi s širitvijo EU leta 2007 so bile uvedene s Sklepom Skupnega sveta št. 2/2008 (UL L 198, 26.7.2008, str. 55).

Sklep št. 1/2007 Skupnega odbora EU-Mehika (UL L 279, 23.10.2007, str. 15) je uvedel nekatere spremembe pravil o poreklu iz Priloge III, ki se nanašajo na:

 • podaljšanje začasne uporabe dveh pravil za posamezne izdelke iz Dodatka II(a) v zvezi z nekaterimi kemičnimi izdelki do 30. junija 2009
 • podaljšanje začasne uporabe pravil za posamezne izdelke iz Dodatka II(a) v zvezi z usnjenimi izdelki do zaključka sedanjih pogajanj STO
 • sprememba metode upravljanja, ki se uporablja za dodelitev letnih kvot iz Dodatka II za tekstilne izdelke, izvožene iz EU v Mehiko, iz sistema dražbe v sistem „kdor prej pride, prej melje“
 • sprememba metode upravljanja, ki se uporablja za dodelitev letnih kvot iz Dodatka II(a) za obutev, izvoženo iz EU v Mehiko, iz sistema dražbe v sistem „kdor prej pride, prej melje“
 • sprememba pravila o poreklu iz Dodatka II za izdelke, uvrščene v tarifno številko 1904 harmoniziranega sistema
 • sprememba pravila o poreklu iz Dodatka II za izdelke, uvrščene v tarifno številko harmoniziranega sistema 7601

Ali moj izdelek izvira iz EU ali Mehike v skladu z globalnim sporazumom med EU in Mehiko?

Da bi bil vaš izdelek upravičen do nižje ali ničelne preferencialne tarife na podlagi globalnega sporazuma med EU in Mehiko, mora imeti poreklo iz EU ali Mehike.

Izdelek izvira iz EU ali Mehike, če je

 

Primeri pravil za posamezne proizvode v trgovinskih sporazumih EU

 • pravilo o dodani vrednosti – vrednost vseh materialov brez porekla v izdelku ne sme presegati določenega odstotka njegove cene franko tovarna
 • sprememba tarifne uvrstitve – proizvodni proces povzroči spremembo tarifne uvrstitve med materiali brez porekla in končnim izdelkom – na primer proizvodnja papirja (poglavje 48 harmoniziranega sistema) iz celuloze brez porekla (poglavje 47 harmoniziranega sistema)
 • posebni postopki – potreben je poseben proizvodni postopek, na primer predenje vlaken v prejo – takšna pravila se uporabljajo predvsem v tekstilnem in oblačilnem sektorju ter v kemični industriji.

Nasveti za pomoč pri izpolnjevanju pravil za posamezne izdelke

Sporazum zagotavlja dodatno prožnost za pomoč pri izpolnjevanju pravil za posamezne izdelke, kot sta toleranca ali kumulacija.

Dovoljeno odstopanje

 • pravilo o toleranci proizvajalcu omogoča uporabo materialov brez porekla, ki jih pravilo za določen izdelek običajno prepoveduje, do 10 % cene izdelka franko tovarna.
 • dovoljeno odstopanje se ne sme uporabiti za preseganje mejne vrednosti materialov brez porekla, navedenih v pravilih za posamezne izdelke.
 • posebna odstopanja veljajo za tekstil in oblačila, uvrščena v poglavja 50 do 63 HS, ki so vključena v opombe 5 do 7 Dodatka I „Uvodne opombe“ k pravilom o poreklu za določene izdelke.

Kumulacija

 • Bilateralna kumulacija – materiali s poreklom iz Mehike se lahko štejejo za izdelke s poreklom iz EU (in obratno), kadar se uporabljajo pri proizvodnji izdelka

Druge zahteve

Izdelek mora izpolnjevati tudi vse druge veljavne zahteve iz Protokola, kot so nezadostna obdelava ali predelava ali pravilo o neposrednem prevozu.

Prevoz prek tretje države: pravilo neposrednega prevoza

Izdelke s poreklom je treba prepeljati iz EU v Mehiko (in obratno) brez nadaljnje predelave v tretji državi.

Pretovarjanje ali začasno skladiščenje v tretji državi je dovoljeno, če izdelki ostanejo pod nadzorom carinskih organov in na njih niso bili opravljeni drugi postopki kot:

 • razkladanje
 • ponovno nakladanje
 • vsak postopek, namenjen ohranjanju v dobrem stanju

Carinskim organom države uvoznice boste morali predložiti dokazila o neposrednem prevozu.

Povračilo dajatev

Na podlagi globalnega sporazuma med EU in Mehiko ni mogoče dobiti nadomestila za predhodno plačane dajatve za materiale brez porekla, ki se uporabljajo za proizvodnjo izdelka, ki se izvaža po preferencialni tarifi.

Postopki v zvezi s poreklom

Če želite zahtevati preferencialno tarifo, boste morali upoštevati postopke o poreklu in carinski organi države, v katero uvažate svoje blago, preveriti vaš zahtevek. Postopki so določeni v naslovu V o dokazilu o poreklu in naslovu IV o dogovorih o upravnem sodelovanju.

Kako zahtevati preferencialno tarifo

Da bi bili uvozniki upravičeni do preferencialne tarife, morajo predložiti dokazilo o poreklu.

Dokazilo o poreklu je lahko bodisi

 • potrdilo o gibanju blaga EUR.1 ali
 • izjavo o poreklu

Dokazilo o poreklu ostane veljavno 10 mesecev od datuma izdaje.

Dokazilo o poreklu se ne zahteva, če skupna vrednost pošiljke ne presega

 • 500 EUR za majhna pakiranja ali
 • 1 200 EUR za osebno prtljago

Za podrobnosti o izpolnjevanju ali sestavljanju dokazil o poreklu glej pojasnjevalne opombe k Prilogi III (vključno z revidirano pojasnjevalno opombo k členu 17).

Potrdilo o gibanju blaga EUR.1

Potrdila o gibanju blaga EUR.1 v Mehiki izdaja „Secretaría de Economía“ (ministrstvo za gospodarstvo). Ministrstvo za gospodarstvo je pristojno tudi za:

 • izdajanje, spremljanje in odvzem dovoljenj pooblaščenim izvoznikom
 • pregledi po preverjanju na zahtevo carinskega organa v državi članici EU

Carinski organ v Mehiki lahko od carinskih organov v državah članicah EU zahteva, da preverijo status blaga s poreklom ali pristnost dokazila o poreklu. Izvoznik, ki vlaga zahtevek za potrdilo, mora biti pripravljen predložiti dokumente, ki dokazujejo status porekla zadevnih izdelkov. Za Mehiko je treba v polju 8 potrdila o gibanju blaga EUR.1 navesti štirimestno tarifno uvrstitev izvoženega blaga.

Dodatek III vsebuje vzorec potrdila EUR.1 in navaja njegovo izpolnitev.

Izjavao poreklu

Izvozniki lahko z izjavo o poreklu sami izjavijo, da njihov izdelek izvira iz EU ali Mehike. Izvede ga lahko:

 • pooblaščeni izvoznik ali
 • kateri koli izvoznik, če skupna vrednost izdelkov ne presega 6 000 EUR.

Da bi postali pooblaščeni izvoznik, morate biti sposobni izpolniti zahteve pristojnih carinskih organov („Secretaria Economia“ Ministrstva za gospodarstvo na mehiški strani) glede statusa porekla vaših izdelkov in vseh drugih zahtev, ki jih lahko uvedejo. Pristojni organi lahko prekličejo odobreni status, če ga kakor koli zlorabite. Za več informacij o postopkih se obrnite na pristojne carinske organe („Secretaria Economia“ ministrstva za gospodarstvo na mehiški strani).

Kako podati izjavo o poreklu

 • izvoznik mora na račun, dobavnico ali drug trgovinski dokument, ki zadevne izdelke opisuje dovolj natančno, da jih je mogoče prepoznati, označiti ali natisniti naslednjo izjavo (v ustreznem jeziku).

Izvoznik izdelkov, ki jih zajema ta dokument (carinsko dovoljenje št....), izjavlja, da imajo ti izdelki [...] preferencialno poreklo, razen če ni drugače navedeno.

Besedilo izjave na računu je mogoče dati v katerem koli uradnem jeziku EU in je na voljo v Dodatku IV. Pri vaših carinskih organih preverite morebitne dodatne zahteve.

Izjavo na računu morate podpisati osebno. Če ste pooblaščeni izvoznik, ste oproščeni te zahteve, če se svojim carinskim organom pisno zavežete, da sprejemate polno odgovornost za vsako izjavo, s katero se identificirate. Pri izpolnjevanju izjave na računu morate biti pripravljeni predložiti dokumente, ki dokazujejo status porekla izdelkov.

Izjavo na računu lahko da izvoznik ob izvozu izdelkov, na katere se nanaša, ali po izvozu, pod pogojem, da se carinskim organom države uvoznice predloži največ v obdobju, določenem v notranjem pravu vsake pogodbenice: dve leti v EU in eno leto v Mehiki

Preverjanje porekla

Carinski organi lahko preverijo dejansko poreklo uvoženega izdelka in ali izpolnjuje druge zahteve glede porekla. Preverjanje temelji na

 • upravno sodelovanje med carinskimi organi pogodbenic uvoznic in izvoznikov
 • preverjanje, ki ga opravijo lokalni carinski organi. Obiski pogodbenice uvoznice pri izvozniku niso dovoljeni

Organi pogodbenice izvoznice dokončno določijo poreklo in o rezultatih obvestijo organe pogodbenice uvoznice.

Deli to stran:

Hitre povezave