Taraifí

An bhfuil sé i gceist ag do chuideachta earraí a iompórtáil isteach san Aontas Eorpach? Cuidíonn an roinn seo leat tuiscint a fháil ar roinnt de na taraifí, de na cuótaí agus de na dleachtanna eile a d’fhéadfadh a bheith i bhfeidhm.

Aicmiú táirgí agus FTC

Conas an taraif a aimsiú le haghaidh táirge allmhairithe ar leith?

 • déantar gach táirge a allmhairítear isteach san AE a rangú faoi tharaif. Cuidíonn an cód taraife, ar a dtugtar cód táirge freisin, leat tuiscint a fháil ar na taraifí a bhaineann le do tháirge ar leith. Dá réir sin, ní mór duit cód taraife do tháirge a aithint ar dtús. Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil ar aicmiú táirgí anseo.
 • Nuair a bheidh an cód taraife ábhartha do do tháirge ar leith sainaitheanta agat, is féidir leat an ráta taraife i Mo Chúntóir Trádála a sheiceáil

Faisnéis Ceangailteach Taraife maidir le rangú taraife earraí

 • is féidir le córas Faisnéise Ceangailtí Taraife (BTI) an Aontais Eorpaigh an rangú taraife ceart a aithint le haghaidh na n-earraí a bhfuil sé i gceist agat iad a allmhairiú. Ar an gcaoi sin, beidh tú in ann a thuiscint cén dleacht chustaim a bhaineann le d’earra, agus an dteastaíonn deimhniú allmhairiúcháin uait. Má bhíonn cinneadh FTC déanta agat, beidh deimhneacht dhlíthiúil agat faoin rangú taraife seo.
 • ón 1 Deireadh Fómhair 2019 i leith, is próisis leictreonacha iad gach próiseas a bhaineann le FTC agus ní mór d’oibreoirí eacnamaíocha gach feidhmchlár nua a thabhairt isteach go leictreonach. Féach "chun tuilleadh eolais a fháil
 • is féidir breathnú ar na cinntí FTC a rinneadh cheana féin anseo

Luacháil Custaim

 • is ionann luacháil custaim agus ríomh luach eacnamaíoch earraí a dhearbhaítear le haghaidh allmhairiú
 • déantar dleachtanna custaim (agus CBL) a ríomh mar chéatadán de luach na n-earraí – nuair a chinnfear luach na n-earraí, is féidir taraif chustaim agus tionscnamh an earra a chur san áireamh chun an dleacht chustaim iomlán atá dlite don táirge a ríomh

Is féidir tuilleadh eolais faoin gcaoi a ríomhtar luach custaim san AE a fháil anseo.

Faoiseamh ó dhleacht agus fionraí

 

Go ginearálta, bíonn formhór na dtáirgí allmhairithe faoi réir dleachtanna ar allmhairí. Mar sin féin, i gcásanna speisialta áirithe, d’fhéadfadh eisceacht a bheith i bhfeidhm agus ní gá aon dualgas a íoc.

Bíonn feidhm ag dleachtanna comhtharaife custaim maidir le hearraí a allmhairítear ó thríú tíortha thar theorainneacha seachtracha an Aontais. I gcúinsí speisialta áirithe, d’fhéadfaí na dleachtanna allmhairiúcháin sin a scaoileadh.

Féach na cásanna uile inar féidir faoiseamh ó dhleacht a dheonú (Rialachán 1186/2009 ón gComhairle).

I gcúinsí áirithe, is féidir dleachtanna ar allmhairí a chur ar fionraí go sealadach (go hiomlán nó go páirteach) i gcás earraí áirithe. Ní dhéanann sé sin difear d’aon dleachtanna frithdhumpála a d’fhéadfadh a bheith i bhfeidhm freisin.

 • earraí a iompórtáladh faoi shocruithe fionraí, is ceadmhach leanúint de bheith i saorchúrsaíocht ar mhargadh an AE, díreach cosúil le gach earra eile a iompórtáladh go dleathach
 • tugtar crochtaí de ghnáth d’amhábhair, d’earraí leathchríochnaithe nó do chomhpháirteanna nach bhfuil ar fáil laistigh den AE – ní dheonaítear iad riamh do tháirgí críochnaithe

Tuilleadh eolais

Taraifchuótaí

Faoi chuótaí taraife, is féidir cainníochtaí sonraithe earraí a allmhairiú ar ráta laghdaithe nó ar ráta nialasach dleachta. Ní dhéanann sé sin difear d’aon dleachtanna frithdhumpála atá i bhfeidhm freisin.

Ceadaíonn taraif-chuótaí (TRQanna) do tháirgí a allmhairítear laistigh de chuóta áirithe teacht isteach i margadh an Aontais Eorpaigh ag ráta taraife níos ísle ná mar a cheadaítear do chainníochtaí lasmuigh de na cuótaí. Tugann siad níos mó éagsúlachta do thomhaltóirí agus tugann siad spreagadh do thíortha nach bhfuil san AE a margaí a oscailt d’earraí Eorpacha.

Taraifchuótaí fabhracha

 • is minic a fhaightear na cineálacha cuótaí sin i gcomhaontuithe trádála agus i socruithe fabhracha idir an tAontas agus tíortha áirithe eile
 • ciallaíonn cuóta den chineál sin gur féidir méid réamhchinnte earraí a thagann ó thír shonraithe a allmhairiú isteach san AE ag ráta dleachta fabhrach

Taraifchuótaí uathrialacha

 • is féidir na cuótaí sin a oscailt i roinnt earnálacha eacnamaíocha chun iomaíocht a spreagadh laistigh den AE – cuireann siad Erga Omnes i bhfeidhm de ghnáth (maidir le gach iomaitheoir) agus deonaítear iad de ghnáth d’amhábhair, d’earraí leathchríochnaithe nó do chomhpháirteanna nach bhfuil ar fáil san AE i gcainníochtaí leordhóthanacha
 • ní dheonaítear taraif-chuótaí i gcás táirgí críochnaithe

Féach anseo chun tuilleadh eolais a fháil faoi tharaif-chuótaí.

Bainistiú cuótaí

Tuilleadh faisnéise de réir earnála

Conas eolas a fháil faoi chuótaí taraife?

Tugann torthaí cuardaigh do tháirge in Mo Chúntóir Trádála eolas faoi tharaif-chuótaí agus luachanna caighdeánacha iompórtála. Gheobhaidh tú freisin tagairt don reachtaíocht is infheidhme maidir leis an bhfaisnéis sin.

Frithdhumpáil

Dleachtanna frithdhumpála

Cé is moite de ghnáthdhleachtanna iompórtála, is féidir táirge a chur faoi réir ionstraimí frithdhumpála nó ionstraimí cosanta trádála eile nuair a allmhairítear isteach san Aontas é.

 • Is féidir le táirgeoirí AE gearán a chur faoi bhráid an Choimisiúin Eorpaigh má cheapann siad go bhfuil táirge á dhumpáil go héagórach ar mhargadh an Aontais ag táirgeoirí i dtíortha lasmuigh den Aontas – táirgeoirí pobail atá ag smaoineamh ar ghearán frithdhumpála a dhéanamh, ba cheart dóibh dul i dteagmháil leis an gCoimisiún Eorpach
 • ina theannta sin, is féidir leis an gCoimisiún Eorpach imscrúdú a dhéanamh ar dhumpáil ar a thionscnamh féin nó ar iarratas ó Bhallstát den Aontas Eorpach

An t-imeacht frithdhumpála

Tar éis dó gearán a fháil ó tháirgeoirí an táirge i gceist san Aontas Eorpach, foilsíonn an Coimisiún fógra in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh – rud a chuireann tús le himeacht frithdhumpála. Is é 15 mhí an teorainn ama uasta le haghaidh imscrúdú faoi na himeachtaí sin. Foilsítear na torthaí mionsonraithe san Iris Oifigiúil. Mar shampla, d’fhéadfadh rialachán lena bhforchuirtear dleachtanna frithdhumpála nó deireadh a chur leis an imeacht gan dleachtanna a fhorchur a bheith ar áireamh sna cinntí sin.

Comhlíonann bun-Rialachán frithdhumpála an Aontais Eorpaigh oibleagáidí idirnáisiúnta an Aontais – go háirithe Comhaontú Frithdhumpála na hEagraíochta Domhanda Trádála.

Féach freisin sreabhchairt phróiseas an imscrúdaithe frithdhumpála

Coinníollacha maidir le bearta frithdhumpála

Ní mór don imscrúdú an méid seo a leanas a léiriú:

 • tá dumpáil déanta ag na táirgeoirí onnmhairiúcháin sa tír/sna tíortha lena mbaineann
 • tá díobháil ábhartha fulaingthe ag tionscal an AE a bhfuil tionchar air
 • tá nasc cúisíoch idir an dumpáil agus an díobháil a fhaightear
 • ní bheidh forchur na mbeart i gcoinne leas an Aontais

Chun faisnéis mhionsonraithe a fháil faoi na coinníollacha a bhaineann le beart frithdhumpála a fhorchur, féach na Coinníollacha.

Má fhaightear amach san imscrúdú gur comhlíonadh na ceithre choinníoll thuas, is féidir bearta frithdhumpála a fhorchur ar allmhairí an táirge i gceist.

Is iondúil gur i bhfoirm ceann díobh seo a leanas a bhíonn na bearta sin:

 • dleacht ad valorem (cánacha de réir luach idirbhirt)
 • dleachtanna sonracha (cáinithe de réir mhéid shonrach an táirge)
 • gnóthais phraghais (aontaíonn an t-onnmhaireoir nach de chuid an AE é a tháirgí a dhíol ar phraghas íosta san AE)

Is é an t-allmhaireoir san Aontas a íocann na dleachtanna, agus is iad údaráis náisiúnta custaim an Bhallstáit lena mbaineann a bhailíonn iad.

Tabhair do d’aire: má ghlacann an AE le gnóthas praghais an táirgeora, (méadú deonach ar phraghas) ní bhaileofar dleachtanna frithdhumpála ar allmhairí. Níl sé d’oibleagáid ar an gCoimisiún glacadh le tairiscint gealltanais.

An riail ‘lúide dleachta’

Féadfar dleacht a fhorchur chun éifeachtaí dumpála ar allmhairí táirge áirithe a dhíchur. Déantar measúnú ar an leibhéal dleachta is gá chun éifeachtaí díobhálacha dumpála a bhaint. Déanfar bearta a fhorchur ar leibhéal na dumpála nó na díobhála, cibé acu is ísle.

Frithdhumpáil agus longa

I rialacha an Aontais tá rialachán maidir le longa nuathógtha a dhíol ar phraghsanna atá an-íseal. Féach an longthógáil chun tuilleadh sonraí a fháil.

Fad na mbeart agus na n-athbhreithnithe

Déantar bearta a fhorchur go ginearálta ar feadh 5 bliana. Féadfaidh siad a bheith faoi réir a n-athbhreithnithe le linn na tréimhse sin más rud é

 • tá imthosca na n-onnmhaireoirí athraithe
 • iarrann allmhaireoirí aisíocaíocht iomlán nó pháirteach ar dhleachtanna a íocadh
 • iarrann táirgeoirí onnmhairíochta nua athbhreithniú luathaithe

Rachaidh bearta in éag tar éis 5 bliana mura dtionscnófar athbhreithniú ar dhul in éag.

Déanann an Coimisiún faireachán ar bhearta lena chinntiú go bhfuil siad éifeachtach agus go n-urramaíonn onnmhaireoirí agus allmhaireoirí iad.

Dleachtanna frithdhumpála reatha

Tá eolas anseo faoi na himscrúduithe frithdhumpála uile atá críochnaithe agus atá fós ar siúl.

Bearta frith-fhóirdheontais nó frithchúitimh

 • seachas dleachtanna frithdhumpála, is féidir bearta frith-fhóirdheontais a chur i bhfeidhm ar do tháirge allmhairithe – bearta frithchúitimh a thugtar orthu sin freisin agus tá siad ceaptha na héifeachtaí a fhritháireamh ó fhóirdheontas éagórach ó chomhpháirtí trádála
 • Tá rialacha ann nuair a cheadaítear fóirdheontais den sórt sin agus nuair a d’fhéadfadh an AE cur ina gcoinne – is féidir leat tuilleadh a léamh faoi na rialacha sin maidir le rialacha frith-fhóirdheontais an Aontais Eorpaigh
 • is féidir le cineálacha éagsúla uirlisí a bheith i mbearta frithchúitimh, ach de ghnáth cuirtear i bhfeidhm iad i bhfoirm dleachtanna méadaithe – is féidir le beart frithchúitimh ad valorem breise nó dleacht shonrach a bheith i mbeart frithchúitimh agus is féidir iad a chur i bhfeidhm i bhfoirm íosphraghais, nó ‘gnóthas praghais’ a bheith ann i gcás ina ngeallann an t-onnmhaireoir an táirge a dhíol os cionn íosphraghas
 • cosúil le himeachtaí frithdhumpála, is féidir le tionscal de chuid an Aontais gearán a dhéanamh leis an gCoimisiún má chreideann sé go bhfuil fóirdheontas á thabhairt d’allmhairí táirge ó thír nach tír de chuid an Aontais í, agus díobháil a dhéanamh do thionscal an AE a tháirgeann an táirge céanna

Tá tuilleadh eolais faoi bhearta frith-fhóirdheontais le fáil anseo.

Tá eolas ar fáil anseo faoi na himscrúduithe uile atá déanta agus atá fós ar siúl maidir le frith-fhóirdheontas.

Dualgais Chosanta

 • is féidir bearta coimirce a chur i bhfeidhm nuair a bhíonn tionscal de chuid an Aontais faoi thionchar méadú gan choinne, géar agus tobann ar allmhairí
 • is fíorannamh a úsáidtear na bearta sin, agus in imthosca an-sonrach amháin
 • D‘fhéadfadh srianta cainníochtúla ar allmhairí (cuótaí trádála), nó méaduithe ar dhleacht a bheith i gceist leis na bearta coimirce – d’fhéadfaidís a chur i bhfeidhm ar gach allmhairiú den táirge atá i gceist ó gach comhpháirtí trádála, nó ó earraí de thionscnamh sonrach

Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi choimircí san Aontas Eorpach anseo.

 

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa