Általános vámkedvezmény-rendszer (GSP)

Importál-e az Ön vállalata fejlődő vagy legkevésbé fejlett országokból származó termékeket? Ez a szakasz segít megérteni az EU általános preferenciarendszerét.

A GSP-ről

Az EU jelenlegi általános vámkedvezmény-rendszere (GSP)(978/2012/EU rendelet)2014. január 1-je óta alkalmazandó.

A rendszer három intézkedését, az általános GSP-rendszert, a GSP+ ösztönzőrendszert és a „fegyver kivételével mindent” (EBA) rendszert a preferenciák kiigazításával és nagyobb hatásuk biztosításával erősítik meg.

A GSP-jogosult országokat a GSP-rendelet I. melléklete sorolja fel. Az új GSP-kedvezményekben részesülő országokat a II. melléklet sorolja fel. A „fegyver kivételével mindent” program kedvezményezettjeit a IV. melléklet sorolja fel.

A fenntartható fejlődésre és a jó kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírás alkalmazásának módját a 978/2012/EU rendelet és a 155/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet határozza meg.

Származási szabályok

 

Ahhoz, hogy az Ön terméke jogosult legyen a preferenciális elbánásra, meg kell felelnie a megállapodás szerinti származási szabályoknak. Kérjük, látogasson el a „Származási szabályok önértékelési eszköze (ROSA)” interaktív felületre a „ Kereskedelmi asszisztensem” menüpontban, hogy felmérje, a termék megfelel-e a származási szabályoknak, és megtudja, hogyan készítheti el a megfelelő dokumentumokat.

A származási szabályokra és a származási eljárásokra vonatkozó általános információk ebben a szakaszban találhatók.

A származás a kereskedelem tárgyát képező áruk „gazdasági állampolgársága”. Ha Ön új a témában, bemutathatja az árukra vonatkozó részben szereplő főbb fogalmakat.

Származási szabályok

Hol találhatom a szabályokat?

A származási szabályokat a következő jogi dokumentumok tartalmazzák:

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezek átfogó szabályozások, amelyek nem csak a származásra vonatkoznak. A GSP származási szabályokról szóló, felhasználóknak szóló bizottsági útmutató (Az Európai Unió GSP-re vonatkozó származási szabályai: Felhasználói útmutató) tartalmazza a GSP származási szabályokra vonatkozó jogi szöveg nem hivatalos, egységes szerkezetbe foglalt változatát.

A termékem GSP-kedvezményezett országból származik?

Ahhoz, hogy az Ön terméke jogosult legyen a GSP szerinti alacsonyabb vagy nulla kedvezményes vámtarifára, annak GSP-kedvezményezett országból kell származnia. Egy termék akkor tekinthető GSP-kedvezményezett országból származónak, ha:

 • teljes egészében valamely kedvezményezett országban létrejött vagy előállított, vagy
 • valamely kedvezményezett országban létrejött vagy előállított olyan anyagok felhasználásával, amelyek nem teljes egészében létrejöttek vagy előállítottak, de az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 22– 03.
  mellékletében foglalt termékspecifikus szabályok meghatározása szerint kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson estek át: az egyik a legkevésbé fejlett GSP-kedvezményezett országokra vonatkozik, az egyik pedig az összes többi GSP-kedvezményezett országra.

Példák az uniós kereskedelmi megállapodásokban szereplőtermékspecifikus szabályokfő típusaira

 • a hozzáadott érték szabálya – a termékben lévő összes nem származó anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának bizonyos százalékát
 • a tarifális besorolás megváltozása – az előállítási folyamat a nem származó anyagok és a végtermék tarifális besorolásának megváltozását eredményezi – például papírgyártás (harmonizált rendszer 48. árucsoport) nem származó rostanyagból (harmonizált rendszer 47. árucsoport)
 • különleges műveletek – speciális gyártási folyamatra van szükség, például a szálak fonalakká történő fonása – ezeket a szabályokat többnyire a textil- és vegyipari ágazatban alkalmazzák.

Tippek a termékspecifikus szabályok betartásához

További rugalmasságot irányoznak elő a termékspecifikus szabályoknak, például a tűréshatárnak vagy a kumulációnak való megfelelés érdekében.

Tűréshatár

A GSP-ben a tűréshatárra vonatkozó szabály lehetővé teszi a termelő számára, hogy olyan nem származó anyagokat használjon fel, amelyeket a termékspecifikus szabály általában tilt, amennyiben azok nettó tömege vagy értéke nem haladja meg

 • A termék tömegének 15%-a a Harmonizált Rendszer 2. és 4–24. árucsoportjába tartozó mezőgazdasági és feldolgozott mezőgazdasági termékek esetében, a 16. árucsoportba tartozó feldolgozott halászati termékek kivételével
 • A textiltől és ruházattól eltérő ipari termékek esetében a termék gyártelepi árának 15%-a

Különleges tűréshatárok vonatkoznak a Harmonizált Rendszer 50–63. árucsoportjai alá besorolt textíliákra és ruházati cikkekre, amelyeket a 22– 03. melléklet jegyzékének bevezető megjegyzései az A. melléklet 6. és 7. megjegyzésében tartalmaznak.

Ez a tűréshatár nem használható fel a termékspecifikus szabályokban felsorolt nem származó anyagokra vonatkozó felső határérték túllépésére.

Kumuláció

A GSP a következő módokat írja elő a származás kumulálására:

 • Kétoldalú kumuláció, amely lehetővé teszi, hogy az EU-ból származó anyagokat úgy számítsák be, mintha azok a GSP-kedvezményezett országból származnak volna, ha azokat termék előállítása során használják fel
 • Regionális kumuláció, amely lehetővé teszi a kumulációt az országok meghatározott regionális csoportjain belül. Ez jelenleg a következőkre vonatkozik:

I. Csoport

 • Kambodzsa
 • Indonézia
 • Laosz
 • Mianmar/Burma
 • a Fülöp-szigetek
 • Vietnam*

*Vietnam 2023. január 1-jétől már nem lesz aGSP kedvezményezettje.

Csoport III. Csoport

 • Banglades
 • Bhután
 • India
 • Nepál
 • Pakisztán
 • Srí Lanka

Ez a kumuláció lehetővé teszi, hogy az azonos csoportba tartozó országokból behozott anyagokat származónak lehessen tekinteni, ha azokat valamely termék előállítása során felhasználják. A 22–05. mellékletben a textiltermékekre, valamint a 22–04. mellékletben felsorolt, a regionális kumulációból kizárt egyes termékekre vonatkozóan vannak bizonyos különleges feltételek.

 • Regionális kumuláció, amely lehetővé teszi az I. és a III. csoportba tartozó kedvezményezett országok számára, hogy a másik ország anyagát származóként használják fel. Ez a kumuláció kérelem tárgyát képezi, amelyet nem engedélyeznek automatikusan. Jelenleg létezik ilyen kumuláció.
 • Kiterjesztett kumuláció, amely lehetővé teszi a kedvezményezett országok számára, hogy kumulációt kérelmezzenek egy olyan országgal, amellyel az Európai Unió szabadkereskedelmi megállapodást kötött. Ez a kumuláció jelenleg nem alkalmazandó.
 • A Norvégiával, Svájccal és Türkiye -vel való kumuláció lehetővé teszi, hogy az e három országból származó anyagokat valamely termék előállítása során valamely kedvezményezett országból származónak lehessen tekinteni. A Harmonizált Rendszer 1–24. árucsoportjába tartozó mezőgazdasági áruk nem tartoznak ebbe a fajta kumulációba.

Eltérések

Különleges feltételek mellett különleges eltérés engedélyezhető annak érdekében, hogy a meghatározott országokból származó egyes termékekre alkalmazandó szigorúbb származási szabályokat lehessen alkalmazni. Ilyen eltérést engedélyeztek a Zöld- foki -szigeteknek, és az jelenleg is érvényben van.

Egyéb követelmények

Az Ön termékének meg kell felelnie a jegyzőkönyv minden egyéb alkalmazandó követelményének (például a nem kielégítő megmunkálásnak vagy feldolgozásnak vagy a módosítás tilalmára vonatkozó szabálynak).

A módosítás tilalmára vonatkozó szabály

A származó termékeket harmadik országban történő további feldolgozás nélkül kell szállítani a GSP-kedvezményezett országból az EU-ba.

Bizonyos műveletek akkor végezhetők harmadik országban, ha a termékek vámfelügyelet alatt maradnak, mint például:

 • jelölések, címkék, plombák vagy bármely más dokumentáció hozzáadása vagy felhelyezése az importáló ország sajátos belföldi követelményeinek való megfelelés biztosítása érdekében
 • a termékek jó állapotban történő tartósítása
 • tárolás
 • a szállítmányok felosztása

A vámhatóságok kérhetik a szabály betartásának igazolását, például:

 • szerződéses fuvarokmányok, például hajóraklevelek
 • a csomagok jelölésén vagy számozásán alapuló ténybeli vagy konkrét bizonyítékok
 • magával az áruval kapcsolatos bármely bizonyíték

Vámvisszatérítés

A GSP-rendszer lehetővé teszi a preferenciális vámtarifával exportált termék előállításához felhasznált nem származó anyagok után korábban kifizetett vámok visszatérítését.

Származási eljárások

Hogyan lehet kedvezményes vámtarifát igényelni?

Az exportőröknek és az importőröknek a származási eljárásokat kell követniük. A preferenciális vámtarifa iránti kérelemhez kapcsolódó származási eljárásokat és a vámhatóságok általi ellenőrzést az (EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendelet 60. és 70–112. cikke határozza meg. Tisztázzák például, hogyan kell nyilatkozni a termék származásáról, hogyan lehet preferenciális elbánást igényelni, vagy a vámhatóságok hogyan ellenőrizhetik a termék származását.

Származási nyilatkozat

 • Nincs szükség származási igazolásra az EU-ba irányuló behozatal esetében, ha a szállítmány összértéke kis csomagok esetében nem haladja meg az 500 EUR-t, személyi poggyász esetében pedig az 1 200 EUR-t.

Származási igazolások

A kedvezményezett országok exportőrei nyilatkozhatnak arról, hogy termékük származó, ha olyan származásmegjelölő nyilatkozatot adnak ki, amelyet

 • a regisztrált exportőrök rendszerében (REX)regisztrált exportőr
 • bármely exportőr, feltéve, hogy a szállítmány összértéke nem haladja meg a 6 000 EUR-t

A származásmegjelölő nyilatkozat a regisztrált exportőr által számlán, szállítólevélen, csomagjegyzéken vagy bármely más, az áruk és az exportőr azonosítását lehetővé tevő kereskedelmi okmányon kiállított származási nyilatkozat. A származásmegjelölő nyilatkozat szövegét az (EU) 2015/2447 rendelet 22–07. melléklete tartalmazza. A származásmegjelölő nyilatkozatra vonatkozó szabályokat elsősorban az említett rendelet 92. és 93. cikke tartalmazza.

2020. június 30. után a GSP szerinti preferenciális tarifális elbánás kérelmezéséhez szükséges származási igazolás a kedvezményezett országban a regisztrált exportőri rendszerben (REX) regisztrált exportőrök által kibocsátott származásmegjelölő nyilatkozat. Az „A” formanyomtatvány ezen időpontot követően már nem fogadható el.

Tekintettel azonban a Covid19-világjárvány által okozott zavarokra, lehetőség van meghosszabbított átmeneti időszak kérelmezésére. Azok az országok, amelyekben a REX-rendszer a világjárvány miatt nem volt telepíthető vagy nem használható, részesülhetnek az (EU) 2020/750 rendeletben meghatározott átmeneti időszak 2020. december 31-ig történő újabb meghosszabbításából. A rendszeres frissítésekért kérjük, látogasson el a REX honlapjára.

A származásmegjelölő nyilatkozat kiállításának időpontjától számított 12 hónapig érvényes.

A származás ellenőrzése

A vámhatóságok ellenőrizhetik, hogy az importált termék valóban származó-e, vagy megfelel-e más származási követelményeknek. A GSP a következő elveken alapul:

 • az ellenőrzés a kedvezményezett ország és az EU vámhatóságai közötti igazgatási együttműködésen alapul.
 • a termékek származásának ellenőrzését a kedvezményezett ország vámhatóságai végzik, de szükség esetén a Bizottság vagy az uniós tagállamok hatóságai részt vehetnek az ilyen vizsgálatokban.
 • az ellenőrzés befejezését követően a kedvezményezett ország hatóságai közlik az eredményeket a származás végleges megállapítását végző uniós tagállam kérelmező hatóságaival.

A termékre vonatkozó követelmények

Műszaki szabályok és követelmények

Termékkövetelmények és kereskedelmi rendszerek, amelyeknek az áruknak meg kell felelniük az Európai Unióba történő behozatalhoz.

Keresse meg az Ön termékére és származási országára vonatkozó konkrét szabályokat és rendeleteket a „Kereskedelmi asszisztensem” segítségével.

A termékkövetelmények lekérdezése a termék vámkódja alapján történik. Ha nem ismeri a vámkódot, a beépített keresőmotorban terméke nevével kereshet rá.

Egészségügyi és biztonsági követelmények, állat- és növény-egészségügyi szabványok

Ismerje meg azokat az egészségügyi, biztonsági, egészségügyi és növény-egészségügyi (SPS) szabványokat, amelyeknek az áruknak meg kell felelniük az Európai Unióba történő behozatalhoz.

Keresse meg az Ön termékére és származási országára vonatkozó egészségügyi, biztonsági és SPS-szabályokat a Saját Kereskedelmi Asszisztensnél.

Vámkezelési okmányok és eljárások

A származás igazolása

A kedvezményezett országok exportőrei nyilatkozhatnak arról, hogy termékük származó, ha olyan származásmegjelölő nyilatkozatot adnak ki, amelyet

 • a regisztrált exportőrök rendszerében (REX)regisztrált exportőr
 • bármely exportőr, feltéve, hogy a szállítmány összértéke nem haladja meg a 6 000 EUR-t

A származásmegjelölő nyilatkozat a regisztrált exportőr által számlán, szállítólevélen, csomagjegyzéken vagy bármely más, az áruk és az exportőr azonosítását lehetővé tevő kereskedelmi okmányon kiállított származási nyilatkozat. A származásmegjelölő nyilatkozat szövegét az (EU) 2015/2447 rendelet 22–07. melléklete tartalmazza. A származásmegjelölő nyilatkozatra vonatkozó szabályokat elsősorban az említett rendelet 92. és 93. cikke tartalmazza.

2020. június 30. után a GSP szerinti preferenciális tarifális elbánás kérelmezéséhez szükséges származási igazolás a kedvezményezett országban a regisztrált exportőri rendszerben (REX) regisztrált exportőrök által kibocsátott származásmegjelölő nyilatkozat. Az „A” formanyomtatvány ezen időpontot követően már nem fogadható el.

Tekintettel azonban a Covid19-világjárvány által okozott zavarokra, lehetőség van meghosszabbított átmeneti időszak kérelmezésére. Azok az országok, amelyekben a REX-rendszer a világjárvány miatt nem volt telepíthető vagy nem használható, részesülhetnek az (EU) 2020/750 rendeletben meghatározott átmeneti időszak 2020. december 31-ig történő újabb meghosszabbításából. A rendszeres frissítésekért kérjük, látogasson el a REX honlapjára.

A származásmegjelölő nyilatkozat kiállításának időpontjától számított 12 hónapig érvényes.

Egyéb dokumentumok

Behozatali és kiviteli vámeljárások.

Szellemi tulajdon és földrajzi árujelzők

A szolgáltatások kereskedelme

 • konkrét információk a szolgáltatások uniós piacáról
 • általános információk a szolgáltatáskereskedelemre vonatkozó szabályokról, rendeletekről és eszközökről

Közbeszerzés

Beruházás

Hasznos linkek és dokumentumok

Ellenőrizze az Ön által importálni/exportálni kívánt árura vonatkozó konkrét szabályokat és vámokat a Saját Kereskedelmi Asszisztensnél.

Az általános tarifálispreferenciákról szóló 978/2012/EU rendelet.

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások