Általános vámkedvezmény-rendszer (GSP)

Importál-e az Ön vállalata a fejlődő vagy legkevésbé fejlett országokból származó termékeket? Ez a szakasz segít Önnek megérteni az EU GSP-jét.

A GSP-ről

Az EU jelenlegi általános vámkedvezmény-rendszerét (GSP)(978/2012/EU rendelet)2014. január 1-je óta alkalmazzák.

A rendszer három rendelkezése, az általános GSP-rendszer, a GSP+ ösztönzőrendszer és a „fegyver kivételével mindent” (EBA) rendszer a preferenciák kiigazításával és nagyobb hatásuk biztosításával megerősítésre kerül.

A GSP-re jogosult országokat a GSP -rendelet I. melléklete sorolja fel. Az új GSP-kedvezményekben részesülő országokat a II. melléklet sorolja fel. A „fegyver kivételével mindent” kedvezményezettjeit a IV. melléklet sorolja fel.

A fenntartható fejlődésre és a jó kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírás alkalmazásának módját a 978/2012/EU rendelet és az 155/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet határozza meg.

Származási szabályok

 

Ahhoz, hogy az Ön terméke jogosult legyen a preferenciális elbánásra, meg kell felelnie a megállapodás szerinti származási szabályoknak. Kérjük, olvassa el a „Származási szabályok önértékelési eszköze (ROSA)” interaktív „Származási szabályok önértékelési eszközét (ROSA)” menüpontban, hogy felmérje, hogy terméke megfelel-e a származási szabályoknak, és megtudja, hogyan készítse el a megfelelő dokumentumokat.

A származásiszabályokra és a származási eljárásokra vonatkozó általános információk ebben a szakaszban találhatók.

A származás a forgalmazott áruk „gazdasági állampolgársága”. Ha újdonság a témával kapcsolatban, az árukról szóló részben bemutathatja a főbb fogalmakat.

Származási szabályok

Hol találhatom meg a szabályokat?

A származási szabályokat az alábbi jogi dokumentumok tartalmazzák:

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezek olyan átfogó rendeletek, amelyek nem csak a származásra vonatkoznak. A Bizottság útmutatója a felhasználók számára a GSP származási szabályairól (Az Európai Unió GSP-re vonatkozó származási szabályai: Felhasználói útmutató) tartalmazza a GSP származási szabályaira vonatkozó jogi szöveg nem hivatalos, egységes szerkezetbe foglalt változatát.

A termékem GSP-kedvezményezett országból származik?

Ahhoz, hogy az Ön terméke a GSP keretében alacsonyabb vagy nulla kedvezményes vámtarifában részesüljön, annak egy GSP-kedvezményezett országból kell származnia. Egy termék akkor minősül GSP-kedvezményezett országból származónak, ha

 • teljes egészében egy kedvezményezett országban jött létre vagy
 • valamely kedvezményezett országban előállított, nem teljes egészében előállított, de az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 22–03. mellékletében foglalt termékspecifikus szabályokban meghatározott kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson átesett anyagok felhasználásával készült, a 22–03.
  melléklet két szabályrendszert tartalmaz: az egyik a legkevésbé fejlett GSP-kedvezményezett országokra vonatkozik, a másik pedig az összes többi GSP-kedvezményezett országra.

 

Példák az uniós kereskedelmi megállapodásokban szereplőtermékspecifikus szabályokfő típusaira

 • a hozzáadott érték szabálya – a termékben lévő összes nem származó anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának bizonyos százalékát
 • a tarifális besorolás változása – az előállítási folyamat a nem származó anyagok és a végtermék tarifális besorolásának megváltozását eredményezi – például papír előállítása (a Harmonizált Rendszer 48. árucsoportja) nem származó cellulózból (harmonizált rendszer 47. árucsoportja)
 • egyedi műveletek – különleges gyártási folyamatra van szükség, például a szálak fonalká fonására – ezeket a szabályokat főként a textilruházat és a vegyipar területén alkalmazzák.

Tippek a termékspecifikus szabályok betartásához

További rugalmasságot irányoz elő a termékspecifikus szabályok – például a tolerancia vagy a kumuláció – betartásának elősegítésére.

Tűréshatár

A GSP-ben a tűréshatárra vonatkozó szabály lehetővé teszi a gyártó számára, hogy olyan nem származó anyagokat használjon fel, amelyeket a termékspecifikus szabály általában tilt, amennyiben azok nettó tömege vagy értéke nem haladja meg

 • A termék tömegének 15%-a a Harmonizált Rendszer 2. és 4–24. árucsoportjába tartozó mezőgazdasági és feldolgozott mezőgazdasági termékek esetében, az 16. árucsoportba tartozó feldolgozott halászati termékek kivételével
 • A textiltől és ruházati cikktől eltérő ipari termékek esetében a termék gyártelepi árának 15%-a

Egyedi tűréshatárok vonatkoznak a Harmonizált Rendszer 50–63. árucsoportjába sorolt textíliákra és ruházati termékekre, amelyek az A. melléklet bevezető megjegyzéseinek 6. és 7. megjegyzésében szerepelnek.

Ez a tűréshatár nem alkalmazható a termékspecifikus szabályokban felsorolt nem származó anyagok maximális értékére vonatkozó küszöbérték túllépésére.

Kumulációs kumuláció

A GSP a származás kumulálásának alábbi módjait írja elő:

 • Kétoldalú kumuláció, amely lehetővé teszi, hogy az EU-ból származó anyagokat úgy tekintsék, mintha azok a GSP-kedvezményezett országból származnak, amennyiben egy termék gyártása során felhasználták őket
 • Regionális kumuláció, amely lehetővé teszi az országok meghatározott regionális csoportjain belüli kumulációt. Ez jelenleg a következőkre vonatkozik:

I. Csoport

 • Kambodzsa
 • Indonézia
 • Laosz
 • Mianmar/Burma
 • a Fülöp-szigetek
 • Vietnam

III. Csoport

 • Banglades
 • Bhután
 • India
 • Nepál Nepál
 • Pakisztán
 • Srí Lanka

Ez a kumuláció lehetővé teszi, hogy az ugyanabból a csoportba tartozó országokból importált anyagokat származónak tekintsék, ha azokat egy termék előállítása során használják fel. A 22–05. mellékletben felsorolt textiltermékekre és a 22–04. mellékletben felsorolt, a regionális kumulációból kizárt egyes termékekre bizonyos különleges feltételek vonatkoznak.

 • Keresztregionális kumuláció, amely lehetővé teszi az I. és III. csoportba tartozó kedvezményezett országok számára, hogy a másik ország anyagát származóként használják fel. Ez a kumuláció kérelem függvénye, amelyet nem adnak meg automatikusan. Jelenleg egy ilyen kumuláció van érvényben.
 • Kiterjesztett kumuláció, amely lehetővé teszi a kedvezményezett ország számára, hogy kumulációt kérelmezzen egy olyan országgal, amellyel az Európai Unió szabadkereskedelmi megállapodást kötött. Ez a kumuláció jelenleg nem alkalmazandó.
 • A Norvégiával, Svájccal és Törökországgal való kumuláció lehetővé teszi, hogy az e három országból származó anyagokat valamely kedvezményezett országból származónak tekintsék, amennyiben azokat egy termék előállítása során használják fel. A Harmonizált Rendszer 1–24. árucsoportjába tartozó mezőgazdasági áruk nem tartoznak az ilyen típusú kumuláció hatálya alá.

Eltérések

Különleges feltételek mellett különleges eltérés engedélyezhető annak érdekében, hogy az egyes országokból származó egyes termékekre enyhébb származási szabályok vonatkozzanak. Ilyen eltérést engedélyeztek a Zöld- foki -szigeteknek, és az jelenleg is érvényben van.

Egyéb követelmények

Az Ön termékének meg kell felelnie a jegyzőkönyv minden egyéb alkalmazandó követelményének is (például a nem kielégítő megmunkálás vagy feldolgozás, illetve a változtatás tilalmára vonatkozó szabály).

A módosítás tilalmára vonatkozó szabály

A származó termékeket a GSP-kedvezményezett országból az EU-ba kell szállítani, harmadik országban történő további feldolgozás nélkül.

Bizonyos műveleteket harmadik országban is végre lehet hajtani, ha a termékek vámfelügyelet alatt maradnak, mint például:

 • jelölések, címkék, plombák vagy bármely dokumentáció hozzáadása vagy elhelyezése az importáló ország sajátos hazai követelményeinek való megfelelés biztosítása érdekében
 • a termékek jó állapotban való megőrzése
 • tárolás:
 • a szállítmányok felosztása

A vámhatóságok kérhetik a szabálynak való megfelelés igazolását, például

 • szerződéses fuvarokmányok, például hajóraklevelek
 • a csomagok jelölésén vagy számozásán alapuló tényszerű vagy konkrét bizonyítékok
 • magával az áruval kapcsolatos bármely bizonyíték

Vámvisszatérítés

A GSP-rendszer lehetővé teszi a preferenciális vámtarifával exportált termék előállításához felhasznált nem származó anyagok után korábban megfizetett vámok visszatérítését.

A származásra vonatkozó eljárások

Hogyan lehet kedvezményes díjszabást igényelni?

Az exportőröknek és importőröknek követniük kell a származásra vonatkozó eljárásokat. A preferenciális vámtarifa iránti kérelemhez kapcsolódó származási eljárásokat és a vámhatóságok általi ellenőrzést az (EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendelet 60. és 70–112. cikke határozza meg. Tisztázzák például, hogyan kell nyilatkozni a termék származásáról, hogyan lehet preferenciális elbánást igényelni, vagy hogyan ellenőrizhetik a vámhatóságok a termék származását.

Származási nyilatkozat

 • Az EU-ba irányuló behozatal esetében nincs szükség származási igazolásra, ha a szállítmány összértéke kis csomagok esetében nem haladja meg az 500 EUR-t, személyi poggyász esetében pedig az 1 200 EUR-t.

Származási igazolások

A kedvezményezett országok exportőrei önmaguk nyilatkozhatnak arról, hogy termékük származó, az alábbiak által elkészíthető származásmegjelölő nyilatkozattal:

 • a regisztrált exportőrök rendszerében (REX)regisztrált exportőr
 • bármely exportőr, feltéve, hogy a szállítmány összértéke nem haladja meg a 6 000 EUR-t

A származásmegjelölő nyilatkozat a regisztrált exportőr által számlán, szállítólevélen, csomagjegyzéken vagy bármely más, az áruk és az exportőr azonosítását lehetővé tevő kereskedelmi okmányon tett származási nyilatkozat. A származásmegjelölő nyilatkozat szövegét az (EU) 2015/2447 rendelet 22–07. melléklete tartalmazza. A származásmegjelölő nyilatkozatra vonatkozó szabályokat elsősorban az említett rendelet 92. és 93. cikke tartalmazza.

2020. június 30. után a GSP keretében preferenciális tarifális elbánást igénylő származási igazolás a kedvezményezett országban a regisztrált exportőrök rendszerében (REX) regisztrált exportőrök által kiállított származásmegjelölő nyilatkozat. Az „A” formanyomtatvány tanúsítványait ezen időpontot követően már nem fogadják el.

Tekintettel azonban a Covid19-világjárvány okozta zavarokra, meghosszabbított átmeneti időszakot lehet kérelmezni. Azok az országok, amelyekben a világjárvány miatt a REX-rendszert nem tudták bevezetni vagy használni, az (EU) 2020/750 rendelettel létrehozott átmeneti időszak 2020. december 31-ig történő újabb meghosszabbításából részesülhetnek. A rendszeres frissítéseket kérjük, látogasson el a REX honlapjára.

A származásmegjelölő nyilatkozat kiállításától számított 12 hónapig érvényes marad.

A származás ellenőrzése

A vámhatóságok ellenőrizhetik, hogy az importált termék valóban származó-e, vagy megfelel-e más származási követelményeknek. A GSP a következő elveken alapul:

 • az ellenőrzés a kedvezményezett ország és az EU vámhatóságai közötti közigazgatási együttműködésen alapul.
 • a termékek származásának ellenőrzését a kedvezményezett ország vámhatóságai végzik, de szükség esetén a Bizottság vagy az uniós tagállamok hatóságai részt vehetnek az ilyen vizsgálatokban.
 • az ellenőrzés lezárását követően a kedvezményezett ország hatóságai közlik az eredményeket az EU-tagállam azon kérelmező hatóságaival, amelyek a származást véglegesen meghatározzák.

A termékekre vonatkozó követelmények

Műszaki szabályok és követelmények

Azon termékkövetelmények és kereskedelmi rendszerek, amelyeknek az áruknak meg kell felelniük az Európai Unióba történő behozatalhoz.

 

Keresse meg az Ön termékére és származási országára vonatkozó konkrét szabályokat és rendeleteket az én kereskedelmi asszisztensem segítségével.

A termékkövetelmények lekérdezése a termék vámkódja alapján történik. Ha nem ismeri a vámkódot, a beépített keresőmotorban a termék nevével kereshet.

Egészségügyi és biztonsági követelmények, egészségügyi és növény-egészségügyi előírások

Tájékozódjon azokról az egészségügyi, biztonsági, egészségügyi és növény-egészségügyi (SPS) szabványokról, amelyeknek az áruknak meg kell felelniük az Európai Unióba történő behozatalhoz.

 

AzÖn termékére és származási országára vonatkozó egészségügyi, biztonsági és SPS-szabályok keresése a kereskedelmi asszisztensemben.

Vámkezelési okmányok és eljárások

A származás igazolása

A kedvezményezett országok exportőrei önmaguk nyilatkozhatnak arról, hogy termékük származó, az alábbiak által elkészíthető származásmegjelölő nyilatkozattal:

 • a regisztrált exportőrök rendszerében (REX)regisztrált exportőr
 • bármely exportőr, feltéve, hogy a szállítmány összértéke nem haladja meg a 6 000 EUR-t

A származásmegjelölő nyilatkozat a regisztrált exportőr által számlán, szállítólevélen, csomagjegyzéken vagy bármely más, az áruk és az exportőr azonosítását lehetővé tevő kereskedelmi okmányon tett származási nyilatkozat. A származásmegjelölő nyilatkozat szövegét az (EU) 2015/2447 rendelet 22–07. melléklete tartalmazza. A származásmegjelölő nyilatkozatra vonatkozó szabályokat elsősorban az említett rendelet 92. és 93. cikke tartalmazza.

2020. június 30. után a GSP keretében preferenciális tarifális elbánást igénylő származási igazolás a kedvezményezett országban a regisztrált exportőrök rendszerében (REX) regisztrált exportőrök által kiállított származásmegjelölő nyilatkozat. Az „A” formanyomtatvány tanúsítványait ezen időpontot követően már nem fogadják el.

Tekintettel azonban a Covid19-világjárvány okozta zavarokra, meghosszabbított átmeneti időszakot lehet kérelmezni. Azok az országok, amelyekben a világjárvány miatt a REX-rendszert nem tudták bevezetni vagy használni, az (EU) 2020/750 rendelettel létrehozott átmeneti időszak 2020. december 31-ig történő újabb meghosszabbításából részesülhetnek. A rendszeres frissítéseket kérjük, látogasson el a REX honlapjára.

A származásmegjelölő nyilatkozat kiállításától számított 12 hónapig érvényes marad.

Egyéb dokumentumok

Behozatali és kiviteli vámeljárások.

Szellemi tulajdon és földrajzi árujelzők

A szolgáltatások kereskedelme

Közbeszerzés

Beruházások

Hasznos linkek és dokumentumok

Nézzen utána, milyen konkrét szabályok és vámtarifák vonatkoznak az Ön által importálni/kivinni kívánt árura a kereskedelmi asszisztensemben.

978/2012/EU rendelet az általános tarifális preferenciákról.

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások