Általános vámkedvezmény-rendszer Plusz (GSP+)

Importál-e az Ön vállalkozása termékeket fejlődő vagy legkevésbé fejlett országokból? Ez a szakasz segít Önnek megérteni az EU GSP±rendszerét

Rövid áttekintés

Az EU általános vámkedvezmény-rendszere (GSP+) különleges ösztönzést ad a fejlődő országoknak a fenntartható fejlődés és a jó kormányzás megvalósítására.

A jogosult országoknak 27 nemzetközi egyezményt kell végrehajtaniuk

 • emberi jogok
 • munkavállalói jogok
 • környezet
 • jó kormányzás

Ennek fejében az EU az exportvámtételek több mint kétharmadára nullára csökkenti a behozatali vámokat.

Kedvezményezett országok

 • Örményország
 • Bolívia
 • Zöld-foki Köztársaság
 • Kyrgyzstan
 • Mongólia
 • Pakisztán
 • Fülöp-szigetek
 • Srí Lanka

Lejárat: A jelenlegi GSP+ 2023-ig érvényes.

Tarifák

Az érintetttermékek teljes listája.

 

Használja a „Kereskedelmi asszisztensem” keresési opciót, hogy megtalálja az Ön adott termékére vonatkozó vámokra és vámtarifákra vonatkozó pontos információkat, figyelembe véve a termék származási és rendeltetési országát.

Kétség esetén vegye fel a kapcsolatot az Ön országának vámhatóságaival.

Származási szabályok

A származási szabályok megegyeznek a standard GSP-rendszerre vonatkozó szabályokkal.

Mielőtt exportál/importál, győződjön meg arról, hogy

 • Az Ön termékére vonatkozó származási szabályoknak az exportáló/importáló országban történő ellenőrzése a „Kereskedelmi asszisztensem” menüpontban történik.
 • konzultáljon az Ön vámhatóságaival

Tűrés

A tűrést meg kell adni

 • a halászati és ipari termékek végtermékeinek árában
 • a mezőgazdasági termékek végtermékeinek tömege

A GSP-ben szereplő tűréshatárok enyhébbek, mint a rendes tűréshatárok. Ez a végtermék gyártelepi árának 15 %-át teszi ki, nem pedig 10 %-át.

Különleges tűréshatárok vonatkoznak a textíliákra és a ruházati cikkekre is, amelyeket a 22-03. melléklet bevezető megjegyzései ismertetnek.

Lásd még a tolerancia általános szabályát vagy a de minimis szabályt.

Kumuláció

Az uniós GSP keretében folytatott kereskedelemben az alábbi típusú kumulációk működnek:

 • kétoldalú
 • regionális
 • kibővített
 • kumuláció Norvégiával, Svájccal és Törökországgal
Kétoldalú kumuláció

Az EU-ból származó anyagok beépíthetők egy GSP-országban előállított termékekbe, majd az adott GSP-országból származónak tekinthetők, amennyiben a GSP-országban végzett feldolgozás meghaladja a minimális szintet.

Regionális kumuláció

I. csoport

Csoport

Csoport

Csoport

Brunei – Darussalam

Bolívia*

Banglades

Argentína

Kambodzsa

Kolumbia

Bhután

Brazília

Indonézia

Costa Rica

India

Paraguay

Laosz

Salvador

Nepál

Uruguay

Malajzia

Guatemala

Pakisztán*

 

Mianmar

Honduras

Srí Lanka*

 

Fülöp-szigetek*

Nicaragua

 

 

Vietnam

Panama

 

 

 

Peru

 

 

 

Venezuela

 

 

*Jelenleg GSP±kedvezményezett országok

 • az ugyanabba a csoportba tartozó országok közötti összetevők használata megengedett (pl. India Pakisztánból származó összetevőket is felhasználhat, mivel mindkettő a III. csoportba tartozik), bár néhány fontos szabályt szem előtt kell tartani:
 • az ugyanazon csoportba tartozó országok közötti regionális kumuláció csak akkor alkalmazható, ha a kumulációban részt vevő országok a terméknek az Európai Unióba történő kivitele idején kedvezményezett országok, és nem egyszerűen jogosult országok.
 • ha az egyik kedvezményezett országból származó árukat a csoport egy másik tagállamában tovább feldolgozzák, az árut az utóbbi országból származónak lehet tekinteni (amennyiben a feldolgozás túlmegy a minimális műveleteken)
 • az input eredetének meghatározásához (amikor a csoport egyik tagjától származó inputot a csoport egy másik tagjához küldik) a helyes származási szabály az, amely a szállító országból az EU-ba irányuló közvetlen exportra vonatkozna.
 • a kumuláció az I. és a III. csoportba tartozó egyes kedvezményezett országok között is lehetséges. Erre csak kérésre és bizonyos feltételek mellett kerülhet sor.

Megjegyzendő, hogy egyes termékek nem tartoznak a kumuláció hatálya alá, ha az ugyanazon csoporthoz tartozó GSP-országok státusza között különbségek vannak (GSP/GSP+/EBA). Az érintett termékek jegyzékét az 13b. melléklet tartalmazza.

Kiterjesztett kumuláció

A GSP-országok bizonyos feltételek mellett engedélyt kérhetnek az EU-tól arra, hogy együttműködjön azokkal az országokkal, amelyekkel az EU kereskedelmi megállapodást kötött.

 • Ez a lehetőség csak az ipari termékek és a feldolgozott mezőgazdasági termékekesetében áll rendelkezésre.
 • amikor az EU-val szabadkereskedelmi megállapodást kötött harmadik országból származó adatokat GSP-országba küldik, a helyes származási szabály az, amely a szállító országból az EU-ba irányuló közvetlen exportra vonatkozna.
Kumuláció Norvégiából, Svájcból és Törökországból származó árukkal

A kedvezményezett országok halmozhatják a származást a Harmonizált Rendszer 25-97. árucsoportjába tartozó, Norvégiából, Svájcból és Törökországból származó árukkal.

 • a Norvégiából, Svájcból vagy Törökországból származó anyagok, amelyek egy kedvezményezett országban több mint minimális műveleten mennek keresztül, az adott kedvezményezett országból származónak minősülnek, és exportálhatók az EU-ba, Norvégiába, Svájcba vagy Törökországba
 • a fenti szabály nem vonatkozik a mezőgazdasági termékekre vagy az eltérés hatálya alá tartozó termékekre.
 • az ilyen típusú kumuláció alkalmazásához az EU-nak, Norvégiának, Svájcnak és Törökországnak azonos preferenciális elbánást kell biztosítania a GSP-országokból származó termékek számára.

A manipulálás tilalma

A GSP származási szabályaiban a közvetlen szállításra vonatkozó rendelkezést egy manipulációt kizáró záradék váltotta fel (az 1063/2010/EK bizottsági rendelet 74. cikke).

 • a fő különbség a közvetlen szállításra vonatkozó rendelkezéshez képest az, hogy az uniós importőröknek nem kell bizonyítaniuk, hogy megfelelnek a feltételeknek.
 • egy uniós tagállam vámigazgatási szervei azonban kérhetnek ilyen bizonyítékot, ha okkal feltételezik, hogy a feltételek nem teljesülnek.

Vámvisszatérítés

Vámvisszatérítés engedélyezett.

A hajókra vonatkozó feltételek

Ahhoz, hogy egy halászhajót egy kedvezményezett országból származónak lehessen tekinteni – ami azt jelentené, hogy az e hajó által a felségvizeken kívül fogott halak is származnak –, az alkalmazandó kritériumok a hajó lajstromozása szerinti országra és lobogójára, valamint annak tulajdonjogára is vonatkoznak. Megjegyzendő, hogy a GSP származási szabályai nem írnak elő külön követelményt a személyzet vagy a tisztek állampolgárságára vonatkozóan.

Minimális műveletek

Az úgynevezett „minimális” műveleteknek két csoportja létezik, amelyek soha nem elegendőek a származás megszerzéséhez.

 • a 76. cikkben említettek
 • és a kizárólag textiltermékekre és kizárólag a regionális kumuláció érdekében alkalmazandó, az 16. mellékletben szereplő rendelkezések.

Termékspecifikus szabályok

A származó helyzet megszerzéséhez az anyagokon elvégzendő feldolgozások jegyzékét ugyanezen rendelet 13a. melléklete tartalmazza. A jegyzék két oszlopot tartalmaz.

 • az egyik a legkevésbé fejlett GSP-kedvezményezett országokra vonatkozik
 • az egyik az összes többi GSP-kedvezményezett országra vonatkozik.

Átsorolás

Egyes fejlődő országok rendkívül versenyképes termékeket exportálnak, amelyeknek nincs szükségük kedvezményekre a világpiachoz való sikeres hozzáféréshez. Ebben az esetben a GSP-t egy átsorolási mechanizmus révén kivonják ezekből a termékágazatokból.

 • ha egy GSP-kedvezményezett országból származó behozatal 3 évre vonatkozó átlagértéke (az adott áruosztályra vonatkozó összes GSP-behozatal összértékével osztva) meghaladja az 57 %-os általános küszöbértéket
 • növényi termékek, állati vagy növényi olajok, zsírok és viaszok, valamint ásványi termékek esetében a fokozatosság akkor alkalmazandó, ha az említett százalékos arány meghaladja az 17,5 %-ot
 • textíliák esetében az átsorolás akkor alkalmazandó, ha az említett százalékos arány meghaladja a 47,2 %-ot.

Az EU végrehajtási rendelet útján és objektív kritériumok alapján háromévente felülvizsgálja az osztályozott termékek listáját.

Az osztályozott termékek jelenlegi listája itt található.

Eltérések

Bizonyos feltételek mellett különleges eltérés engedélyezhető annak érdekében, hogy az egyes országokból származó egyes termékekre alkalmazandó származási szabályok enyhébbek legyenek. A Zöld-foki-szigetek ilyen eltérést kapott. Lásd a Zöld-foki-szigetektől való eltérést és az alkalmazandó származási szabályokat.

Kérjük, ellenőrizze az importőröknek szóló, az EU által kiadott értesítést is, amely tájékoztatja a piaci szereplőket a Bangladest érintő konkrét elemekről.

Az egyes termékekre vonatkozó származási szabályok

Termékkövetelmények

Műszaki szabályok és követelmények

 • ismerje meg azokat a műszaki követelményeket, szabályokat és eljárásokat, amelyeknek az áruknak meg kell felelniük ahhoz, hogy az Európai Unióba importálhatók legyenek 2 óra 6 perckor.
 • Keresse meg az Ön termékére és származási országára vonatkozó konkrét szabályokat és rendeleteket a „Kereskedelmi asszisztensem” menüpontban. A termékével kapcsolatos követelmények megtekintéséhez először meg kell adnia a termék vámkódját. Ha nem ismeri a vámkódot, keresheti azt a termék nevével és a beépített keresőmotorral.

Egészségügyi és biztonsági követelmények SPS

 • ismerje meg azokat az egészségügyi, biztonsági, egészségügyi és növény-egészségügyi szabványokat, amelyeknek az áruknak meg kell felelniük ahhoz, hogy az Európai Unióba importálhatók legyenek 2 óra 6 perckor.
 • Az Ön termékére és származási országára vonatkozó egészségügyi, biztonsági és állat-egészségügyi szabályok keresése a „Kereskedelmi asszisztensem” menüpontban történik. A termékével kapcsolatos követelmények megtekintéséhez először meg kell adnia a termék vámkódját. Ha nem ismeri a vámkódot, keresheti azt a termék nevével és a beépített keresőmotorral.

Vámkezelési dokumentumok és eljárások

Származási igazolás

A kedvezményes vámtételekre való jogosultsághoz az uniós GSP kedvezményezett országaiból származó termékeket származási igazolásnak kell kísérnie. A származási igazolások a kiadásuktól számított 10 hónapig érvényesek maradnak. A származási igazolás a következők egyike lehet:

 • FORM „A” származási bizonyítvány, amelyet a kedvezményezett ország illetékes hatóságai állítottak ki. A bizonyítványt kérelmező exportőrnek készen kell állnia arra, hogy benyújtsa az érintett termékek származó helyzetét igazoló okmányokat. A bizonyítványt az exportőr rendelkezésére kell bocsátani, amint a kivitel megtörténik (vagy biztosították). Kivételes esetben azonban bizonyos feltételek mellett a kivitelt követően is kiállítható tanúsítvány.
 • Azexportőr által készített számlanyilatkozat * – a legfeljebb 6 EUR értékű szállítmányok esetében. A számlanyilatkozat kitöltésekor Önnek készen kell állnia arra, hogy benyújtsa a termékei származó helyzetét igazoló okmányokat.

* A számlanyilatkozat benyújtásához Önnek a számlán, a szállítólevélen vagy más kereskedelmi okmányon be kell írnia, le kell pecsételnie vagy kinyomtatnia a következő (angol vagy francia nyelvű) nyilatkozatot: „az ezen okmány hatálya alá tartozó termékek exportőre (vámengedély száma:... Kijelenti, hogy eltérő rendelkezés hiányában ezek a termékek... preferenciális származásúak az Európai Közösség általános vámkedvezmény-rendszerének származási szabályai szerint.” A számlanyilatkozatot kézzel kell aláírnia.

Egyéb dokumentumok

További információk az Európai Unióba történő behozatalhoz szükséges vámkezelési okmányokról és eljárásokról.

Szellemi tulajdon és földrajzi árujelzők

Szolgáltatások kereskedelme

A GSP+ csak az árukra vonatkozik.

Közbeszerzés

Beruházás

Egyéb (verseny, kereskedelemről és fenntartható fejlődésről szóló irányelv)

Támogatható országok

A GSP±ra való jogosultsághoz az országnak

 • kérelem benyújtása
 • teljesíti az általános GSP-feltételeket
 • megfelel az alábbi két további kritériumnak:
 • sebezhetőségi kritériumok
  • az importrészesedés az adott kedvezményezett ország GSP hatálya alá tartozó importjának hároméves átlaga az összes GSP-ország GSP hatálya alá tartozó importjához viszonyítva.A GSP±ra való jogosultsághoz ennek az átlagnak 6,5 %-nál alacsonyabbnak kell lennie.
  • a GSP hatálya alá tartozó behozatal hét legnagyobb áruosztálya az adott ország teljes GSP-behozatalának 75 %-át teszi ki egy hároméves időszak alatt.
 • a fenntartható fejlődés kritériumai
  • az országnak meg kell erősítenie az alábbi 27 nemzetközi GSP+ egyezményt:
   • emberi jogok
   • munkavállalói jogok
   • környezet
   • helyes kormányzás.
  • az ország nem fogalmazhat meg az ezen egyezmények által tiltott fenntartásokat.
  • az egyezmények ellenőrző testületei nem jelenthették be, hogy az ország nem hajtotta végre hatékonyan azokat.

Ellenőrzés

Miután az EU megadta az országnak a GSP±t, nyomon követi azt annak biztosítása érdekében, hogy az ország

 • továbbra is részes fele a GSP+ hatálya alá tartozó nemzetközi egyezményeknek
 • hatékonyan végrehajtja az egyezményeket
 • megfelel a jelentéstételi követelményeknek
 • elfogadja az egyezményekkel összhangban történő rendszeres ellenőrzést;
 • együttműködik az Európai Bizottsággal, és minden szükséges információt megad

Az EU folyamatos párbeszédet folytat a kedvezményezett országok hatóságaival a GSP±nak való megfelelésről.

 • a párbeszéd az egyes GSP±kedvezményezettek számára összeállított kérdések („scorecard”) jegyzékén alapul. A jelentés az alábbiaktól kapott információkon alapul:
  • a kedvezményezett országok
  • nemzetközi ellenőrző szervek
  • civil társadalom
  • szakszervezetek
  • vállalkozások
  • az Európai Parlament
  • az Európai Unió Tanácsa
 • az EU rendszeres GSP+ ellenőrző látogatásokat szervez minden egyes kedvezményezett országba, hogy találkozzon az érdekelt felekkel. A kedvezményezett országnak bizonyítania kell, hogy komoly erőfeszítéseket tesz az eredménytáblákon szereplő problémák megoldása érdekében.

A GSP±párbeszéd beépül a GSP-ről szóló nyilvános jelentésbe, amelyet a Bizottságnak kétévente be kell nyújtania az Európai Parlamentnek és az Európai Unió Tanácsának. A jelentés részletes értékelést tartalmaz arról, hogy az egyes kedvezményezett országok mennyire jól hajtják végre a 27 egyezményt.

Kapacitásépítési támogatás

A szoros nyomon követésen túl a Bizottság számos kapacitásépítési projektet indított a kedvezményezett országok megsegítésére.

Az EU a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek nyújtott támogatások révén támogatja az érintett kereskedelmi partnereket és a GSP+ több kedvezményezettjét. E projektek

 • annak biztosítása, hogy az országok alkalmazzák a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet alapvető egyezményeit
 • a jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges kapacitás kiépítése

A demokrácia és az emberi jogok európai eszköze 4,5 millió EUR összegű célzott támogatást tartalmaz annak érdekében, hogy a civil társadalmi szervezetek hozzájárulhassanak a GSP±kedvezményezett országok által ratifikált 27 vonatkozó egyezmény nyomon követéséhez és hatékony végrehajtásához.

Hasznos linkek és dokumentumok

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások