Basisdouanerechten

Als uw bedrijf overweegt uit te voeren, kunt u in deze rubriek nagaan met welke invoerrechten en andere kosten u te maken krijgt. Het bevat geen productspecifieke informatie. Daarvoor moet u de zoekfunctie van het product gebruiken.

Wanneer een product internationaal wordt verhandeld, is vaak een douanerecht of douanetarief van toepassing.

Wanneer er echter speciale handelsregelingen zijn (zoals vrijhandelsovereenkomsten of SAP), zijn er soms lagere of geen tarieven. Deze worden preferentiële tarieven genoemd.

Het is ook mogelijk dat op uw product antidumping-, compenserende of vrijwaringsmaatregelen van toepassing zijn.

 

Om na te gaan welke van deze rechten of maatregelen op uw goederen van toepassing zijn, moet eerst de juiste tarief- of productcode worden vastgesteld.

Om van tevoren rechtszekerheid te hebben dat u de juiste indeling op uw goederen toepast, kunt u een beschikking betreffende bindende tariefinlichtingen (BTI) aanvragen.

Preferentiële tariefcontingenten

In het kader van tariefcontingenten kunnen bepaalde hoeveelheden goederen binnen een bepaalde termijn tegen een verlaagd recht of een nulrecht worden ingevoerd. Dit heeft geen gevolgen voor eventuele antidumpingrechten die ook van kracht zijn.

Dergelijke quota komen vaak voor in handelsovereenkomsten en preferentiële regelingen tussen landen of handelsblokken. Meer informatie over de bestaande quota voor uw product vindt u in de rubriek Markten.

Mijn handelsassistent verstrekt u gedetailleerde informatie over de tarieven en maatregelen die van toepassing zijn op uw product en markt.

Wanneer handelsovereenkomsten voorzien in een geleidelijke afschaffing van rechten op bepaalde productlijnen, kan My Trade Assistant u helpen bij het vaststellen van de toekomstige ontwikkeling van de rechten voor uw product. U kunt ook de tariefafbraakschema’s (voor de EU of voor de handelspartner) rechtstreeks in de handelsovereenkomst raadplegen (links naar de wetteksten zijn opgenomen in de rubriek Markten).

Vaststelling van de douanewaarde

Douanewaarde heeft betrekking op de berekening van de economische waarde van goederen die voor binnenkomst aan de grens zijn aangegeven. Het is om verschillende redenen van groot belang dat er standaardregels zijn om de waarde van deze goederen vast te stellen.

Het belangrijkste is dat douanerechten (en btw) worden berekend als een percentage van de waarde van de goederen. Bedrijven en douaneautoriteiten moeten duidelijke regels hebben over de waarde van goederen.

Zodra de waarde van de goederen is vastgesteld, kunnen het douanetarief en de oorsprong van de goederen in aanmerking worden genomen voor de berekening van de totale douanerechten die voor het product verschuldigd zijn.

Meer informatie over de wijze waarop de douanewaarde in de EU wordt berekend, vindt u hier.

Hoewel er in de EU gemeenschappelijke regels voor de bepaling van de douanewaarde bestaan, kunnen de waarderingspraktijken in het land verschillen. Handelsovereenkomsten van de EU bevatten vaak beginselen van handelsfacilitatie en kunnen aanpassing aan het douanewetboek van de EU omvatten.

Deze pagina delen:

Snelle links