Gezondheid en consumentenbescherming voor dierlijk en plantaardig product

Deze pagina fungeert alleen als referentiedocument voor EU-brede productvereisten. De extra voorschriften kunnen van toepassing zijn naargelang van het land van bestemming in de EU. Voor nadere gegevens kunt u contact opnemen met mijn medewerker in het kader van Mijn Trade.

Let op: op deze pagina vindt u een algemene beschrijving van elke rubriek in alle EU-talen. De details zijn echter alleen in het Engels beschikbaar.

Diergezondheid

Verplichte voorwaarden voor de invoer van dieren en producten van dierlijke oorsprong in de EU (goedkeuring door het land van de gezondheid, goedgekeurde inrichting, gezondheidscertificaten, gezondheidscontroles, Gemeenschappelijk veterinair document van binnenkomst (GVDB))

 

Gezondheidscontrole van levende dieren

Levende dieren mogen alleen in de EU worden ingevoerd als zij afkomstig zijn uit een derde land dat is opgenomen in een positieve lijst van in aanmerking komende landen voor het betrokken dier, vergezeld gaan van de juiste certificaten en de verplichte controles hebben opgevolgd in de grensinspectiepost (GIP) van de betrokken lidstaat.

 

Sanitaire controle van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong

De invoer van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong moet voldoen aan de volgende gezondheidseisen met betrekking tot onder meer de aan het publiek verbonden gezondheidsvoorschriften en de bescherming van de veestapel, de erkenning van de gezondheidsstatus van het land en de erkende inrichtingen.

 

Sanitaire controle van niet voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong

De EU-invoer van niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke producten moet voldoen aan de algemene voorschriften inzake volksgezondheid en diergezondheid. Dit om te zorgen voor hoge gezondheids- en veiligheidsniveaus in de hele voedsel- en voederketen en om de verspreiding van ziekten die gevaarlijk zijn voor de veestapel of voor mensen te voorkomen.

 

Gezondheidscontrole van visserijproducten bestemd voor menselijke consumptie

De invoer van voor menselijke consumptie bestemde visserij- en aquacultuurproducten moet voldoen aan de algemene gezondheidseisen met betrekking tot de erkenning van de gezondheid door een geautoriseerd land, een erkende inrichting, gezondheidscertificaten en medische controle.

 

Niet voor menselijke consumptie bestemde visserijproducten

De invoer van niet voor menselijke consumptie bestemde visserij- en aquacultuurproducten moet voldoen aan de algemene gezondheidseisen met betrekking tot de erkenning van de gezondheid door een geautoriseerd land, een erkende inrichting, gezondheidscertificaten en medische controle.

 

Gezondheidscontrole van sperma, eicellen en embryo’s

De invoer van sperma, eicellen en embryo’s van dieren in de Europese Unie moet erop gericht zijn de afwezigheid van specifieke ziekteverwekkers die door deze producten kunnen worden overgebracht, te garanderen en besmetting van vrouwelijke begunstigden en hun nakomelingen te voorkomen.

 

Plantgezondheid

Beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen in de EU van planten, voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen en tegen de verspreiding ervan

 

Fytosanitaire controle

De invoer in de EU van plantaardige producten en alle materialen die plantenplagen (zoals producten van hout, bodem, enz.) kunnen herbergen, kunnen aan beschermende maatregelen worden onderworpen. Dit om het binnenbrengen en/of verspreiden van organismen die schadelijk zijn voor planten of plantaardige producten die de EU-grenzen overschrijden, te voorkomen.

 

Voedselveiligheid en diervoederveiligheid

De invoer van levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong is alleen toegestaan indien zij voldoen aan de algemene voorwaarden en specifieke bepalingen ter voorkoming van risico’s voor de gezondheid van mens en dier.

 

Traceerbaarheid, naleving en verantwoordelijkheid in levensmiddelen en diervoeders

Levensmiddelen en diervoeders mogen niet in de Europese Unie (EU) in de handel worden gebracht als zij onveilig zijn. De levensmiddelenwetgeving van de EU streeft niet alleen een hoog niveau van bescherming van het menselijk leven en de gezondheid en de consumentenbelangen na, maar ook de bescherming van de gezondheid en het welzijn van dieren, de gezondheid van planten en het milieu.

 

Gezondheidscontrole van diervoeders van niet-dierlijke oorsprong

De invoer in de EU van diervoeders van niet-dierlijke oorsprong is alleen toegestaan indien zij afkomstig zijn van inrichtingen die in de EU een vertegenwoordiger hebben en voldoen aan algemene en specifieke voorschriften om risico’s voor de gezondheid van mens en dier te voorkomen en het milieu te beschermen.

 

Gezondheidscontrole op levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong

De invoer van levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong in de Europese Unie (EU) moet voldoen aan de algemene voorwaarden en specifieke bepalingen om risico’s voor de volksgezondheid te voorkomen en de belangen van de consument te beschermen.

 

Toezicht op de gezondheid van voorwerpen die met levensmiddelen in contact komen

Alle materialen en voorwerpen bestemd om direct of indirect in contact te komen met levensmiddelen moeten voldoen aan de EU-voorschriften die een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en de belangen van de consument moeten waarborgen.

 

Controle op de gezondheid van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en nieuwe voedingsmiddelen

De invoer van genetisch gemodificeerde (GG) levensmiddelen in de EU moet voldoen aan specifieke vergunningsprocedures, teneinde het hoogste niveau van bescherming van de menselijke gezondheid te waarborgen.

 

Controle op de gezondheid en de etikettering van tabaksproducten

Alle in de EU ingevoerde tabaksproducten moeten voldoen aan het nieuwe rechtskader (dat vanaf 20 mei 2016 van toepassing is) dat de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten regelt met het oog op de bescherming van de volksgezondheid en de belangen van de consument.

 

Controle van chemische stoffen in levensmiddelen

De invoer van levensmiddelen en diervoeders wordt alleen toegestaan als zij geen chemische residuen (d.w.z. diergeneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen en contaminanten) bevatten op een niveau dat een bedreiging kan vormen voor de gezondheid van de mens.

 

Controle op residuen van diergeneesmiddelen in voor menselijke consumptie bestemde dieren en dierlijke producten

De invoer in de EU van dierlijke producten voor menselijke consumptie is alleen toegestaan als zij voldoen aan de EU-wetgeving die de hoeveelheid toegestane chemische stoffen en residuen in levende dieren en dierlijke producten beperkt.

 

Controle op verontreinigingen in levensmiddelen

De invoer van levensmiddelen in de EU moet voldoen aan de EU-wetgeving die ervoor moet zorgen dat levensmiddelen die in de handel worden gebracht veilig kunnen worden geconsumeerd en geen contaminanten bevatten op een niveau dat een bedreiging kan vormen voor de gezondheid van de mens.

 

Controle van residuen van bestrijdingsmiddelen in voor menselijke consumptie bestemde planten en dierlijke producten

De invoer van voor menselijke consumptie bestemde planten en dierlijke producten die mogelijk residuen van bestrijdingsmiddelen kunnen bevatten, is alleen toegestaan als zij voldoen aan de EU-wetgeving ter bestrijding van de aanwezigheid van chemische stoffen en residuen in levende dieren, dierlijke producten en producten van plantaardige oorsprong.

 

Handelsnormen voor landbouwproducten en visserijproducten

Bepaalde landbouw- en visserijproducten die vers aan de consument worden geleverd, moeten voldoen aan gemeenschappelijke handelsnormen en kwaliteitsnormen die betrekking hebben op verschillende aspecten (versheid, grootte, kwaliteit, aanbiedingsvorm, toleranties, merktekens, enz.) en kunnen worden gecontroleerd door middel van document- en/of fysieke inspecties.

 

Handelsnormen voor broedeieren en kuikens van pluimvee

Voor broedeieren en kuikens die in de EU worden ingevoerd, moeten hun doel en land van herkomst duidelijk zijn. Alleen personen van dezelfde soort, categorie en type pluimvee mogen samen worden verpakt.

 

Handelsnormen voor eieren

Ingevoerde kippeneieren die geschikt zijn voor menselijke consumptie of voor gebruik in de levensmiddelenindustrie, mogen niet in de Europese Unie (EU) in de handel worden gebracht, tenzij zij voldoen aan de EU-voorschriften inzake indeling, merktekens en etikettering/verpakking.

 

Handelsnormen voor bepaalde visserijproducten

Bepaalde visserijproducten mogen alleen uit derde landen worden ingevoerd en in de handel worden gebracht in de Europese Unie (EU) indien zij voldoen aan de EU-voorschriften inzake indeling naar versheid, grootte of gewichtsklasse, verpakking, aanbiedingsvorm en etikettering.

 

Handelsnormen voor verse groenten en fruit

Groenten en fruit die bestemd zijn om in de EU vers aan de consument te worden verkocht, mogen alleen in de handel worden gebracht als ze van deugdelijke handelskwaliteit zijn en als het land van oorsprong overeenkomstig de EU-verordeningen is aangegeven. Voor de invoer van dergelijke producten uit India, Kenia, Marokko, Senegal, Turkije en Zuid-Afrika zijn bijzondere bepalingen vastgesteld.

 

Handelsnormen voor verse groenten en fruit uit India

 

Handelsnormen voor verse groenten en fruit uit Kenia

 

Handelsnormen voor verse groenten en fruit uit Marokko

 

Handelsnormen voor verse groenten en fruit uit Senegal

 

Handelsnormen voor verse groenten en fruit uit Turkije

 

Handelsnormen voor verse groenten en fruit uit Zuid-Afrika

 

Handelsnormen voor verse bananen

De ingevoerde bananen moeten voldoen aan de EU-voorschriften op het gebied van kwaliteit, grootte, aanbiedingsvorm enz. voordat zij in de handel worden gebracht.

 

Handelsnormen voor hennep

(alleen voor hennepzaad is vereist) moet het ingevoerde hennepzaad aan controles worden onderworpen op het gebied van het doel en het trekhydrocannabinol (THC-gehalte).

 

Handelsnormen voor hop

Hop en hopproducten mogen slechts in de EU worden ingevoerd als zij aantonen dat hun kwaliteitsnormen ten minste gelijkwaardig zijn aan de door de EU vastgestelde minimumeisen voor het in de handel brengen.

 

Handelsnormen voor natuurlijk mineraalwater

Het gebruik van beschrijvingen en definities van natuurlijk mineraalwater is verplicht voor de uitvoer van gebotteld water naar de EU-markt en het voldoen aan de standaardkwaliteitscriteria.

 

Handelsnormen voor olijfolie

Het gebruik van beschrijvingen en definities van olijfolie en olie uit perskoeken van olijven is verplicht om olijfolie naar de EU-markt uit te voeren en aan de standaardkwaliteitscriteria te voldoen.

 

Handelsnormen voor vlees van pluimvee

Geïmporteerd pluimveevlees moet voldoen aan de EU-regels op het gebied van conservering, indeling, etikettering en watergehalte voordat het in de handel wordt gebracht.

 

Handelsnormen voor sardineconserven

Ingevoerde conserven van sardineconserven moeten voldoen aan de EU-voorschriften op gebieden als soort, aanbiedingsvorm, media, sterilisatie enz. voordat zij in de EU in de handel worden gebracht.

 

Voorschriften voor het in de handel brengen van zaaizaad en teeltmateriaal

Zaaizaad en teeltmateriaal dat in de EU in de handel wordt gebracht, moet voldoen aan de specifieke EU-wetgeving inzake verhandelingsvereisten. Deze zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de producten voldoen aan de criteria voor gezondheid en kwaliteit en de bescherming van de biodiversiteit.

 

Handelsnormen voor tonijn- en bonietconserven

De in de EU ingevoerde tonijn- en bonietconserven moeten voldoen aan de handelsnormen voor het gebruik van vissoorten, homogeniteit van de vis, beschrijving van de handel enz. voordat zij in de EU in de handel worden gebracht.

 

Certificaat en analyseverslag voor wijn, druivensap en most

Voor de invoer van wijn, druivenmost en druivensap is een document V I 1 vereist, dat een certificaat is van het analyseverslag dat is opgesteld door een door het derde land erkend officieel laboratorium.

 

Producten van de biologische productie

Beschrijving van de regeling voor de biologische productie, die gericht is op de bevordering van kwaliteitsproducten en de integratie van milieubehoud in de landbouw.

 
Deze pagina delen:

Snelle links