Tariffer

har din virksomhed til hensigt at importere varer til EU? Dette afsnit hjælper dig med at forstå nogle af de toldsatser, kontingenter og andre toldsatser, der måtte gælde.

Produktklassifikation og BTO

Hvordan finder man prisen for et bestemt importeret produkt?

 • alle produkter, der importeres til EU, tariferes under en tarif. Toldkoden, også kaldet produktkode, hjælper dig med at forstå, hvilke takster der gælder for dit specifikke produkt. For det første skal du angive koden for dit produkt. Du kan finde flere oplysninger om produktklassificering her.
 • Når du har identificeret den relevante toldkode for dit specifikke produkt, kan du tjekke taksten i My Trade Assistent

Bindende tariferingsoplysninger om tarifering af varer

 • EU's system for bindende tariferingsoplysninger (BTO) kan fastlægge den rette tarifering af de varer, du har til hensigt at importere. Det vil således give dig mulighed for at forstå, hvilken toldsats der gælder for din vare, og om du har brug for et importcertifikat. En BTO-afgørelse giver dig retssikkerhed om denne tarifering.
 • siden den 1. oktober 2019 har alle BCI-relaterede processer været elektroniske og økonomiske operatører skal indgive alle nye ansøgninger elektronisk. Se yderligere oplysninger
 • alle BTO-afgørelser, der allerede er truffet, kan undersøges her

Toldværdiansættelse

 • toldværdiansættelse er beregningen af den økonomiske værdi af varer, der angives til indførsel
 • told (og moms) beregnes som en procentdel af varernes værdi — når varernes værdi er fastsat, kan der tages hensyn til toldtariffens oprindelse og varens oprindelse ved beregningen af den samlede told, der skal betales for varen.

Læs mere om, hvordan toldværdien beregnes i EU .

Afgiftsfritagelse og -suspension

 

Generelt pålægges de fleste importerede varer importafgifter. I visse særlige tilfælde kan der dog gælde en undtagelse, og der skal ikke betales told.

Toldsatserne i den fælles toldtarif opkræves for varer, der indføres fra tredjelande på tværs af EU's ydre grænser. Under særlige omstændigheder kan en sådan importtold lempes.

Se alle sager, hvor der kan bevilges afgiftsfritagelse (Rådets forordning (EF) nr. 1186/2009).

Under visse omstændigheder kan importafgifterne også midlertidigt suspenderes (helt eller delvis) for visse varer. Dette berører ikke antidumpingtold, som også kan være gældende.

 • varer, der importeres under en suspensionsordning, kan fortsætte med at være i fri omsætning på EU-markedet, ligesom alle andre lovligt importerede varer
 • suspensioner ydes normalt for råvarer, halvfabrikata eller komponenter, der ikke er til rådighed i EU — de ydes aldrig for færdigvarer.

Yderligere oplysninger

Toldkontingenter

Under toldkontingenterne kan der importeres en bestemt mængde varer til nultold eller nedsat told. Dette påvirker ikke også den antidumpingtold, der er indført.

Toldkontingenter (TRQ'er) gør det muligt for produkter, der importeres inden for en bestemt kvote, at komme ind på Den Europæiske Unions marked med en lavere toldsats end for mængder uden for kvoterne. De giver flere sorter til forbrugerne, samtidig med at de tilskynder lande uden for EU til at åbne deres markeder for europæiske varer.

Præferencetoldkontingenter

 • disse typer kontingenter findes almindeligvis i handelsaftaler og præferencearrangementer mellem EU og visse andre lande.
 • denne type kvoter betyder, at en forud fastsat mængde varer fra et bestemt land kan importeres til EU til en gunstig toldsats

Autonome toldkontingenter

 • disse kontingenter kan åbnes i visse økonomiske sektorer for at stimulere konkurrencen inden for EU — de gælder som regel Erga Omnes (alle konkurrenter) og normalt gives til råmaterialer, halvfabrikata eller komponenter, der ikke findes i EU i tilstrækkelige mængder.
 • der tildeles ingen toldkontingenter for færdigvarer

Læs mere om toldkontingenter.

Forvaltning af kvoter

Yderligere oplysninger efter sektor

Hvordan finder man ud af toldkontingenter?

Søgeresultater for produktet i My Trade Assistenter giver oplysninger om toldkontingenter og faste importværdier. Du finder også en henvisning til den lovgivning, der finder anvendelse på disse oplysninger.

Antidumping

Antidumpingtold

Ud over almindelig told kan et produkt også være omfattet af antidumping- eller andre handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter, når det importeres til EU.

 • EU-producenter kan indgive en klage til Europa-Kommissionen, hvis de mener, at et produkt på uretfærdig vis dumpes på EU-markedet af producenter i lande uden for EU — EF-producenter, der overvejer at indgive en antidumpingklage, bør kontakte Europa-Kommissionen.
 • Europa-Kommissionen kan også indlede en undersøgelse af dumping på eget initiativ eller på anmodning fra en EU-medlemsstat

Antidumpingproceduren

Efter at have modtaget en klage fra EU's producenter af den pågældende vare offentliggør Kommissionen en meddelelse i EU-Tidende om indledning af en antidumpingprocedure. Den maksimale frist for en undersøgelse i henhold til denne procedure er 15 måneder. De nærmere resultater offentliggøres i EU-Tidende. Disse konklusioner kan f.eks. omfatte en forordning om indførelse af antidumpingtold eller afslutte proceduren uden opkrævning af told.

EU's antidumpinggrundforordning er i overensstemmelse med EU's internationale forpligtelser — navnlig WTO's antidumpingaftale.

Se også flowdiagram for antidumpingundersøgelsen

Betingelser for antidumpingforanstaltninger

Undersøgelsen skal vise, at

 • de eksporterende producenter i det/de pågældende lande foretager dumping
 • den berørte EU-erhvervsgren har lidt væsentlig skade
 • der er en årsagssammenhæng mellem den konstaterede dumping og den forvoldte skade
 • indførelsen af foranstaltninger er ikke i strid med EU's interesser

Nærmere oplysninger om betingelserne for indførelse af en antidumpingforanstaltning, se betingelser.

Hvis undersøgelsen konstaterer, at ovennævnte fire betingelser er opfyldt, kan der indføres antidumpingforanstaltninger på importen af den pågældende vare.

Disse foranstaltninger har normalt form af et af følgende:

 • en værditold (beskattes efter transaktionsværdien)
 • specifik told (beskattet pr. specifik mængde af produktet)
 • pristilsagn (ikke-EU-eksportør accepterer at sælge sine produkter til en mindstepris i EU)

Tolden betales af importøren i EU og opkræves af de nationale toldmyndigheder i den pågældende EU-medlemsstat.

Husk: hvis EU accepterer producentens pristilsagn (en frivillig forhøjelse af prisen), vil der ikke blive opkrævet antidumpingtold på importen. Kommissionen er ikke forpligtet til at acceptere et tilsagn fra en virksomhed.

Reglen om mindste told

Der kan indføres en told for at fjerne virkningerne af dumping på importen af et bestemt produkt. Der foretages en vurdering af den told, der er nødvendig for at afhjælpe de skadelige virkninger af dumping. Der vil blive indført foranstaltninger vedrørende dumping eller skade, alt efter hvad der er lavest.

Antidumping og skibe

EU's regler omfatter en forordning om salg af nybyggede skibe til ekstremt lave priser. Se yderligere oplysninger i værftsindustrien .

Foranstaltningernes varighed og fornyede undersøgelser

Der indføres generelt foranstaltninger i 5 år. De kan tages op til fornyet overvejelse i denne periode, hvis

Foranstaltningerne bortfalder efter 5 år, medmindre der indledes en udløbsundersøgelse.

Kommissionen overvåger foranstaltninger for at sikre, at de er effektive og respekteres af eksportører og importører.

Gældende antidumpingtold

Du kan finde oplysninger om alle afsluttede og igangværende antidumpingundersøgelser her.

Antisubsidie- eller udligningsforanstaltninger

 • ud over antidumpingtold kan antisubsidieforanstaltninger finde anvendelse på Deres importprodukt — det kaldes også udligningsforanstaltninger og har til formål at kompensere for virkningerne af en handelspartners urimelige subsidier.
 • Der er regler, når sådanne subsidier er tilladt, og når de kan imødegås af EU — du kan læse mere om disse regler om EU's antisubsidieregler.
 • udligningsforanstaltninger kan bestå af forskellige typer af værktøjer, men de anvendes normalt i form af højere told — en udligningsforanstaltning kan bestå af en yderligere værditold eller specifik told og kan anvendes i form af en mindsteimportpris, eller den kan bestå af et "pristilsagn", når eksportøren forpligter sig til at sælge produktet ud over en minimumspris.
 • i lighed med antidumpingprocedurer kan en erhvervsgren i EU indgive en klage til Kommissionen, hvis den mener, at der er ydet subsidier til importen af en vare fra et tredjeland, og at den skader den EU-erhvervsgren, der producerer samme produkt.

Du kan finde flere oplysninger om antisubsidieforanstaltninger her.

Du kan finde oplysninger om alle afsluttede og igangværende antisubsidieundersøgelser her.

Beskyttelsesforanstaltninger

 • der kan anvendes beskyttelsesforanstaltninger, når en EU-erhvervsgren påvirkes af en uventet, kraftig og pludselig stigning i importen.
 • sådanne foranstaltninger anvendes meget sjældent, og kun under meget specifikke omstændigheder.
 • beskyttelsesforanstaltninger kan bestå af kvantitative importrestriktioner (handelskvoter) eller af toldforhøjelser — de kan gælde for al import af den pågældende vare fra alle handelspartnere eller varer af specifik oprindelse.

Du kan læse mere om sikkerhedsforanstaltninger i EU her.

 

Del denne side:

Genveje