EU–Mexikó globális megállapodás

Az EU és Mexikó közötti kétoldalú kereskedelmi kapcsolatokat az EU–Mexikó gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodás (más néven „globális megállapodás”) kereskedelmi pillére szabályozza.

Ez a megállapodás 2000-ben lépett hatályba, és a politikai párbeszédre, a kereskedelmi kapcsolatokra és az együttműködésre terjed ki. A globális megállapodás kereskedelmi rendelkezései később átfogó szabadkereskedelmi megállapodássá fejlődtek, amely kiterjed az árukereskedelemre és a szolgáltatások kereskedelmére. Ezek a rendelkezések 2000 októberében, illetve 2001 októberében léptek hatályba.

Az Európai Unió és Mexikó 2016-ban úgy döntött, hogy átfogó és ambiciózus módon korszerűsíti az EU–Mexikó globális megállapodást. A két fél 2018 áprilisában „elvi megállapodásra” jutott a korszerűsített EU–Mexikó globális megállapodás kereskedelmi részéről, és 2020 áprilisában megkötötték a közbeszerzésre vonatkozó végleges technikai részleteket. Az EU–Mexikó modernizált globális megállapodás mindkét oldalon a szükséges belső eljárásokon megy keresztül.

Bővebben a Kereskedelmi Főigazgatóság Mexikóról szóló oldalán

Származási szabályok

 

A preferenciális elbánásra való jogosultsághoz az Ön termékének meg kell felelnie a megállapodás szerinti származási szabályoknak. Kérjük, ellenőrizze a „Származásiszabályok – Önértékelési eszköz (ROSA)” elnevezésű interaktív eszközta „Kereskedelmi asszisztensem” alkalmazásban, hogy felmérje, az Ön terméke megfelel-e a származási szabályoknak, és megtudja, hogyan kell elkészíteni a megfelelő dokumentumokat.

A származási szabályokra és a származási eljárásokra vonatkozó általános információk ebben a szakaszban találhatók.

A származás a forgalmazott áruk "gazdasági állampolgársága". Ha új vagy a témában, akkor az áruk szekcióban bemutatjuk a fő fogalmakat.

Hol találom a származási szabályokat?

A származási szabályokat a származó termék fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló, 2000. március 23-i 2/2000 EK–Mexikó vegyes tanácsi határozat (HL L 245., 2000.9.29., 953. o.) III. melléklete tartalmazza.

A termékspecifikus szabályokat hozzáigazították az áruk besorolásának a 2002-es Harmonizált Rendszer által bevezetett módosításaihoz. Az 5/2002 vegyes tanácsi határozat (HL L 44., 2003.2.18., 1. o.) tartalmazza az alkalmazandó II. függeléket (néhány egyéb rendelkezéssel együtt), amelyet teljes egészében újra közzétettek.

A III. mellékletet a 3/2004 vegyes tanácsi határozat (HL L 293., 2004.9.16., 15. o.) módosította az EU 2004. évi bővítésének figyelembevétele érdekében. Az EU 2007. évi bővítésével kapcsolatos módosításokat a 2/2008 vegyes tanácsi határozat (HL L 198., 2008.7.26., 55. o.), a Horvátország csatlakozásával kapcsolatos módosításokat pedig az 1/2020 vegyes tanácsi határozat (HL L 259., 2020.8.10., 40–48. o.) vezette be.

Az EU–Mexikó Vegyes Bizottság 1/2007 határozata (HL L 279., 2007.10.23., 15. o.) bizonyos módosításokat vezetett be a III. mellékletben szereplő származási szabályokban, amelyek a következőkre vonatkoznak:

 • A bőrtermékekre vonatkozó, a II. függelék a) pontjában meghatározott termékspecifikus szabályok ideiglenes alkalmazásának a jelenlegi WTO-tárgyalások lezárásáig történő meghosszabbítása
 • Az EU-ból Mexikóba exportált textiltermékekre és lábbelikre vonatkozó, a II. függelékben és a II.a) pontban meghatározott éves kvóták kiosztására alkalmazott irányítási módszer módosítása az árverési rendszerről az érkezési sorrendben történő kiszolgálás elvére
 • A Harmonizált Rendszer 1904 és 7601 vámtarifaszáma alá besorolt termékekre vonatkozóan a II. függelékben meghatározott származási szabály módosítása

Az EU–Mexikó vegyes bizottság 1/2019 határozata (HL L 3., 2019.1.7., 37–40. o.) bevezette az Andorrából és San Marinóból származó termékek, valamint a Mexikóból származó, e két országba exportált termékek kezeléséről szóló VI. függeléket.

A termékem az EU-Mexikó globális megállapodás értelmében az EU-ból vagy Mexikóból származik?

Ahhoz, hogy az Ön terméke az EU–Mexikó globális megállapodás szerinti alacsonyabb vagy nulla kedvezményes vámtarifa alá tartozzon, az EU-ból vagy Mexikóból kell származnia.

A termék az EU-ból vagy Mexikóból származik, ha

 

Példák az uniós kereskedelmi megállapodások termékspecifikus szabályaira

 • a hozzáadott érték szabálya – egy termékben az összes nem származó anyag értéke nem haladhatja meg a gyártelepi ár bizonyos százalékát
 • a tarifális besorolás megváltozása – az előállítási folyamat a tarifális besorolás megváltozását eredményezi a nem származó anyagok és a végtermék között – például papír előállítása (a harmonizált rendszer 48. árucsoportja) nem származó cellulózból (a harmonizált rendszer 47. árucsoportja)
 • egyedi műveletek – egyedi gyártási folyamat szükséges, például szálak fonallá fonása – ezeket a szabályokat elsősorban a textil- és ruhaiparban, valamint a vegyiparban alkalmazzák

Tippek a termékspecifikus szabályoknak való megfeleléshez

A megállapodás további rugalmasságot biztosít, hogy segítsen Önnek megfelelni a termékspecifikus szabályoknak, például a toleranciának vagy a kumulációnak.

Tolerancia

 • a tűréshatár-szabály lehetővé teszi a gyártó számára, hogy a termék gyártelepi árának legfeljebb 10 %-áig olyan nem származó anyagokat használjon fel, amelyeket a termékspecifikus szabály általában tilt
 • a tűréshatár nem használható fel a termékspecifikus szabályokban felsorolt nem származó anyagokra vonatkozó maximális értékküszöb túllépésére
 • egyedi tűréshatárok vonatkoznak a HR 50–63. árucsoportjába tartozó textil- és ruházati termékekre, amelyek a termékspecifikus származási szabályok I. függelékének (Bevezető megjegyzések) 5–7. megjegyzésében szerepelnek.

Kumuláció

 • Kétoldalú kumuláció – a Mexikóból származó anyagok az EU-ból származónak tekinthetők (és fordítva), ha azokat egy termék előállítása során használják fel

Egyéb követelmények

A terméknek meg kell felelnie a jegyzőkönyvben meghatározott minden egyéb alkalmazandó követelménynek is, például az elégtelen megmunkálásnak vagy feldolgozásnak, vagy a közvetlen szállítás szabályának. 

Harmadik országon keresztül történő szállítás: közvetlen szállítási szabály

A származó termékeket az EU-ból Mexikóba (és fordítva) kell szállítani anélkül, hogy harmadik országban további feldolgozásra kerülnének.

Harmadik országban történő átrakodás vagy ideiglenes raktározás akkor megengedett, ha a termékek a vámhatóságok felügyelete alatt maradnak, és nem mennek keresztül más műveleteken, mint

 • kirakodás
 • átrakodás
 • minden olyan művelet, amelynek célja a jó állapotban való megőrzésük

Bizonyítékot kell szolgáltatnia a közvetlen szállításról az importáló ország vámhatóságai számára.

Vámvisszatérítés

Az EU–Mexikó globális megállapodás értelmében nem lehet visszatérítést kapni a preferenciális vámtarifával exportált termék előállításához felhasznált nem származó anyagok után korábban megfizetett vámokra.

Származási eljárások

Ha kedvezményes vámtarifát kíván igényelni, követnie kell a származási eljárásokat, és kérelmét ellenőriznie kell annak az országnak a vámhatóságaival, amelybe az árut importálja. Az eljárásokat a származási igazolásról szóló V. cím és az igazgatási együttműködésről szóló IV. cím határozza meg.

Kedvezményes tarifa igénylése

A kedvezményes vámtarifában való részesüléshez az importőröknek be kell nyújtaniuk a származási igazolást.

Származási igazolás lehet:

 • EUR.1 szállítási bizonyítvány, vagy
 • származási nyilatkozat

A származási igazolás a kiállítás napjától számított 10 hónapig érvényes.

Nincs szükség származási igazolásra, ha a szállítmány összértéke nem haladja meg

 • 500 € kis csomagok esetén, vagy
 • 1200 euró személyi poggyászra

A származási igazolások kitöltésével vagy kiállításával kapcsolatos részletekért tanulmányozza a III. melléklethez tartozó magyarázó megjegyzéseket (beleértve a 17. cikkhez tartozó felülvizsgált magyarázó megjegyzéseketis). 

EUR.1 szállítási bizonyítvány

Az EUR.1 szállítási bizonyítványokat Mexikóban a "Secretaría de Economía" (Gazdasági Minisztérium) állítja ki. A Gazdasági Minisztérium felelős azért is, hogy

 • az elfogadott exportőröknek szóló engedélyek megadása, nyomon követése és visszavonása
 • valamely uniós tagállam vámhatóságának megkeresését követő utólagos ellenőrzések

A mexikói vámhatóság felkérheti az uniós tagállamok vámhatóságait, hogy ellenőrizzék az áruk származó helyzetét vagy a származási igazolás hitelességét. A bizonyítványt kérelmező exportőrnek készen kell állnia az érintett termékek származó helyzetét igazoló okmányok benyújtására. Mexikó esetében az exportált áruk négyjegyű tarifális besorolását az EUR.1 szállítási bizonyítvány 8. rovatában kell feltüntetni.

A III. függelék tartalmazza az EUR.1 bizonyítvány mintáját, és jelzi annak kitöltését.

Származási nyilatkozat

Az exportőrök származási nyilatkozat benyújtásával nyilatkozhatnak arról, hogy termékük az EU-ból vagy Mexikóból származik. Meg lehet csinálni a

 • elfogadott exportőr, vagy
 • bármely exportőr, feltéve, hogy a termékek összértéke nem haladja meg a 6 000 EUR-t

Az elfogadott exportőrré váláshoz Önnek képesnek kell lennie arra, hogy kielégítse az illetékes vámhatóságok (a mexikói gazdasági minisztérium „Secretaria Economia”) számára a termékei származó helyzetét, valamint az általuk esetlegesen előírt egyéb követelményeket. Az illetékes hatóságok visszavonhatják az Ön jóváhagyott státuszát, ha azzal bármilyen módon visszaél. Ha többet szeretne megtudni az eljárásokról, vegye fel a kapcsolatot az illetékes vámhatóságokkal (a mexikói gazdasági minisztérium „Secretaria Economia”).

Hogyan kell származási nyilatkozatot tenni?

az exportőrnek be kell gépelnie, le kell bélyegeznie vagy ki kell nyomtatnia a következő nyilatkozatot (a megfelelő nyelven) a számlára, a szállítólevélre vagy más olyan kereskedelmi okmányra, amely kellő részletességgel írja le az érintett termékeket ahhoz, hogy azonosíthatók legyenek.

Az ezen okmány (vámengedély száma: ...) hatálya alá tartozó termékek exportőre kijelenti, hogy – eltérő egyértelmű jelzés hiányában – ezek a termékek ... preferenciális származásúak.

A számlanyilatkozat szövege az EU bármely hivatalos nyelvén elkészíthető, és a IV. függelékben található. Ellenőrizze a vámhatóságoknál, hogy vannak-e további követelményeik.

A számlanyilatkozatot kézzel kell aláírnia. Ha Ön elfogadott exportőr, mentesül e követelmény alól, feltéve, hogy a vámhatóságai felé írásban kötelezettséget vállal arra, hogy teljes felelősséget vállal az Önt azonosító bármely nyilatkozatért. A számlanyilatkozat kitöltésekor készen kell állnia arra, hogy benyújtsa a termékek származó helyzetét igazoló dokumentumokat.

Az exportőr számlanyilatkozatot tehet az érintett termékek kivitelekor vagy a kivitelt követően azzal a feltétellel, hogy azt az importáló ország vámhatóságának az egyes Felek nemzeti jogában meghatározott időtartamnál nem hosszabb ideig mutatják be: két év az EU-ban és egy év Mexikóban

A származás ellenőrzése

A vámhatóságok ellenőrizhetik, hogy a behozott termék valóban származó-e, vagy megfelel-e más származási követelményeknek. Az ellenőrzés alapja:

 • igazgatási együttműködés az importáló és az exportáló felek vámhatóságai között
 • a helyi vámszervek által végzett ellenőrzés. Az importáló Fél nem látogathatja meg az exportőrt

Az exportáló Fél hatóságai véglegesen megállapítják a származást, és az eredményekről tájékoztatják az importáló Fél hatóságait.

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások