EU-Mexikó partnerségi megállapodás

Az EU és Mexikó közötti kétoldalú kereskedelmi kapcsolatokat a 2000 óta ideiglenesen alkalmazandó partnerségi megállapodás szabályozza.

Az Európai Unió és Mexikó jelenleg tárgyalásokat folytat egy új EU-Mexikó társulási megállapodásról, amelynek célja a jelenlegi partnerségi megállapodás felváltása.

Továbbiinformációk:

Származási szabályok

 

Ahhoz, hogy az Ön terméke jogosult legyen a preferenciális elbánásra, meg kell felelnie a megállapodás szerinti származási szabályoknak. Kérjük, olvassa el a „Származási szabályok önértékelési eszköze (ROSA)” interaktív „Származási szabályok önértékelési eszközét (ROSA)” menüpontban, hogy felmérje, hogy terméke megfelel-e a származási szabályoknak, és megtudja, hogyan készítse el a megfelelő dokumentumokat.

A származásiszabályokra és a származási eljárásokra vonatkozó általános információk ebben a szakaszban találhatók.

A származás a forgalmazott áruk „gazdasági állampolgársága”. Ha újdonság a témával kapcsolatban, az árukról szóló részben bemutathatja a főbb fogalmakat.

Származási szabályok

Hol találhatom meg a származási szabályokat?

A származási szabályokat a származó termékek fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló, 2000. március 23-i 2/2000 EK-Mexikó vegyes tanácsi határozat (HL L 245., 2000.9.29., 953. o.) III. melléklete határozza meg.

A termékspecifikus szabályokat hozzáigazították az áruk besorolásában a 2002. évi Harmonizált Rendszer által bevezetett módosításokhoz. Az5/2002 együttes tanácsi határozat (HL L 44., 2003.2.18., 1. o.) tartalmazza az „új” II. függeléket (néhány egyéb rendelkezéssel együtt), amelyet teljes egészében újra közzétettek.

A III. mellékletet a 2004. évi EU-bővítés figyelembevétele érdekében a 3/2004 vegyes tanácsi határozat ( HL L 293., 2004.9.16., 15. o.) módosította. Az EU 2007. évi bővítéséhez kapcsolódó módosításokat a 2/2008 vegyes tanácsi határozat ( HL L 198., 2008.7.26., 55. o.) vezette be.

Az EU-Mexikó Vegyes Bizottság 1/2007 határozata (HL L 279., 2007.10.23., 15. o.) bizonyos módosításokat vezetett be a III. mellékletben foglalt származási szabályok tekintetében, amelyek a következőkre vonatkoznak:

 • a II. függelék a) pontjában meghatározott és egyes vegyipari termékekre vonatkozó két termékspecifikus szabály ideiglenes alkalmazásának 2009. június 30-ig történő meghosszabbítása
 • a II. függelék a) pontjában meghatározott, bőrtermékekre vonatkozó termékspecifikus szabályok ideiglenes alkalmazásának meghosszabbítása a folyamatban lévő WTO-tárgyalások lezárásáig
 • az EU-ból Mexikóba exportált textiltermékekre vonatkozó, a II. függelékben meghatározott éves kvóták kiosztására alkalmazott irányítási módszer megváltoztatása az árverési rendszerről az érkezési sorrendben történő kiszolgálás elvére
 • az EU-ból Mexikóba exportált lábbelikre vonatkozó, a II. függelék a) pontjában meghatározott éves kvóták kiosztására alkalmazott irányítási módszer megváltoztatása az árverési rendszerről az érkezési sorrendben történő kiszolgálás elvére
 • a Harmonizált Rendszer 1904 vámtarifaszáma alá besorolt termékekre vonatkozóan a II. függelékben meghatározott származási szabály változása
 • a Harmonizált Rendszer 7601 vámtarifaszáma alá besorolt termékekre vonatkozóan a II. függelékben meghatározott származási szabály változása

Az EU-Mexikó globális megállapodás értelmében a termékem az EU-ból vagy Mexikóból származik?

Ahhoz, hogy az Ön terméke az EU-Mexikó globális megállapodás alapján alacsonyabb vagy nulla kedvezményes vámtarifában részesüljön, az EU-ból vagy Mexikóból kell származnia.

A termék az EU-ból vagy Mexikóból származik, ha

 • teljes egészében az EU-ban vagy Mexikóban jött létre vagy
 • amelyeket az EU-ban vagy Mexikóban állítanak elő nem származó anyagok felhasználásával, feltéve, hogy az ilyen anyagok kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül a II. függelékben meghatározott termékspecifikus szabályok betartásával. Lásd
  még a termékspecifikus származási szabályok „Bevezető megjegyzések” című I.függelékét.    Egyes termékek
  esetében léteznek alternatív termékspecifikus szabályok – lásd a IIa. függeléket.

 

Példák az uniós kereskedelmi megállapodások termékspecifikus szabályaira

 • a hozzáadott érték szabálya – a termékben lévő összes nem származó anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának bizonyos százalékát
 • a tarifális besorolás változása – az előállítási folyamat a nem származó anyagok és a végtermék tarifális besorolásának megváltozását eredményezi – például papír előállítása (a Harmonizált Rendszer 48. árucsoportja) nem származó cellulózból (harmonizált rendszer 47. árucsoportja)
 • egyedi műveletek – különleges gyártási folyamatra van szükség, például rostok fonalká fonása – ezeket a szabályokat elsősorban a textil- és ruházati ágazatban, valamint a vegyiparban alkalmazzák.

Tippek a termékspecifikus szabályok betartásához

A megállapodás további rugalmasságot biztosít ahhoz, hogy Ön megfeleljen a termékspecifikus szabályoknak, például a tűréshatárnak vagy a kumulációnak.

Tűréshatár

 • a tűréshatárra vonatkozó szabály lehetővé teszi a gyártó számára, hogy a termék gyártelepi árának 10%-áig olyan nem származó anyagokat használjon fel, amelyeket a termékspecifikus szabály általában tilt.
 • a tűréshatár nem alkalmazható a termékspecifikus szabályokban felsorolt nem származó anyagok maximális értékére vonatkozó küszöbérték túllépésére.
 • egyedi tűréshatárok vonatkoznak a Harmonizált Rendszer 50–63. árucsoportjába sorolt textíliákra és ruházati termékekre, amelyek a termékspecifikus származási szabályok I. függelékének „Bevezető megjegyzések” című 5 –7. megjegyzésében találhatók.

Kumulációs kumuláció

 • Kétoldalú kumuláció – a Mexikóból származó anyagok akkor tekinthetők az EU-ból származónak (és fordítva), ha egy termék előállítása során felhasználják őket

Egyéb követelmények

A terméknek a jegyzőkönyvben meghatározott minden egyéb alkalmazandó követelménynek is meg kell felelnie, mint például a nem kielégítő megmunkálás vagy feldolgozás vagy a közvetlen szállításra vonatkozó szabály.

Harmadik országon keresztül történő szállítás: a közvetlen szállításra vonatkozó szabály

A származó termékeket az EU-ból Mexikóba (és fordítva) kell szállítani anélkül, hogy azokat harmadik országban tovább feldolgoznák.

A harmadik országban történő átrakodás vagy ideiglenes raktározás akkor megengedett, ha a termékek a vámhatóságok felügyelete alatt maradnak, és nem mennek keresztül más műveleteken, mint

 • kirakodás
 • újratöltés
 • minden olyan művelet, amelynek célja a jó állapotban való megőrzésük

Önnek bizonyítékot kell szolgáltatnia az importáló ország vámhatóságainak a közvetlen szállításról.

Vámvisszatérítés

Az EU-Mexikó globális megállapodás értelmében nem lehet visszatérítést kapni a preferenciális vámtarifával exportált termék előállításához felhasznált nem származó anyagok után korábban megfizetett vámok után.

A származásra vonatkozó eljárások

Ha Ön preferenciális vámtarifát kíván igényelni, követnie kell a származási eljárást, és annak az országnak a vámhatóságaival kell ellenőriznie kérelmét, ahová az árut importálja. Az eljárásokat a származási igazolásról szóló V. cím és a közigazgatási együttműködés szabályairól szóló IV. cím határozza meg.

Hogyan lehet kedvezményes díjszabást igényelni?

A preferenciális vámtarifában való részesüléshez az importőröknek származási igazolást kell benyújtaniuk.

A származási igazolás lehet:

 • EUR.1 szállítási bizonyítvány, vagy
 • származási nyilatkozat

A származási igazolás a kiállítás napjától számított 10 hónapig marad érvényben.

Nincs szükség származási igazolásra, ha a szállítmány összértéke nem haladja meg

 • Kis csomagok esetében 500 EUR, vagy
 • Személyi poggyász esetén 1 200 EUR

A származási igazolások kitöltésével vagy kiállításával kapcsolatos részletekért lásd a III. melléklet magyarázó megjegyzéseit (beleértve az 17. cikkhez fűzött felülvizsgált magyarázó megjegyzést).

EUR.1 szállítási bizonyítvány

Az EUR.1 szállítási bizonyítványt Mexikóban a „Secretaría de Economía” (gazdasági minisztérium) állítja ki. A Gazdasági Minisztérium felelős továbbá a következőkért:

 • engedélyek megadása, nyomon követése és visszavonása elfogadott exportőrök számára
 • utólagos ellenőrzések egy uniós tagállam vámhatóságának kérésére

A mexikói vámhatóság felkérheti az uniós tagállamok vámhatóságait, hogy ellenőrizzék az áruk származó helyzetét vagy a származási igazolás hitelességét. A bizonyítványt kérelmező exportőrnek készen kell állnia arra, hogy benyújtsa az érintett termékek származó helyzetét igazoló okmányokat. Mexikó esetében az exportált áruk négyjegyű tarifális besorolását az EUR.1 szállítási bizonyítvány 8. rovatában kell feltüntetni.

A III. függelék tartalmazza az EUR.1 bizonyítvány mintáját, és jelzi annak kitöltését.

Származási nyilatkozat

Az exportőrök származási nyilatkozat benyújtásával nyilatkozhatnak arról, hogy termékük az EU-ból vagy Mexikóból származik. Ezt az alábbi módokon lehet elvégezni:

 • egy elfogadott exportőr, vagy
 • bármely exportőr, feltéve, hogy a termékek összértéke nem haladja meg a 6 000 EUR-t

Ahhoz, hogy elfogadottexportőrré váljon, Önnek képesnek kell lennie arra, hogy megfeleljen az illetékes vámhatóságoknak (a mexikói gazdasági minisztérium titkárságának) a termékei származó státusáról, valamint az általuk előírt egyéb követelményekről. Az illetékes hatóságok visszavonhatják a jóváhagyott státuszt, ha bármilyen módon visszaélnek vele. Az eljárásokról további információkért forduljon az illetékes vámhatóságokhoz (a mexikói gazdasági minisztérium titkára).

A származási nyilatkozat kiállításának módja

 • az exportőrnek be kell írnia, le kell bélyegeznie vagy ki kell nyomtatnia a következő nyilatkozatot (a megfelelő nyelven) a számlán, a szállítólevélen vagy más kereskedelmi okmányon, amely kellő részletességgel írja le az érintett termékeket ahhoz, hogy azok azonosíthatók legyenek:

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám:...) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális... származásúak.

A számlanyilatkozat szövege az EU bármely hivatalos nyelvén elkészíthető, és a IV. függelékben található. Tájékozódjon a vámhatóságoknál, ha további követelményekre van szüksége.

Számlanyilatkozatot személyesen kell aláírnia. Ha Ön elfogadott exportőr, mentesül e követelmény alól, feltéve, hogy vámhatóságai írásban kötelezettséget vállalnak arra, hogy teljes felelősséget vállalnak az Önt azonosító nyilatkozatokért. A számlanyilatkozat kitöltésekor készen kell állnia arra, hogy benyújtsa a termékei származó helyzetét igazoló okmányokat.

Az exportőr számlanyilatkozatot tehet az érintett termékek kivitelekor vagy a kivitelt követően azzal a feltétellel, hogy azt az importáló ország vámhatóságának bemutatják legfeljebb az egyes Felek nemzeti jogában meghatározott időtartamnál: két év az EU-ban és egy év Mexikóban

A származás ellenőrzése

A vámhatóságok ellenőrizhetik, hogy az importált termék valóban származó-e, vagy megfelel-e más származási követelményeknek. Az ellenőrzés a következőkön alapul:

 • igazgatási együttműködés az importáló és az exportáló felek vámhatóságai között
 • a helyi vámhatóságok által végzett ellenőrzés. Az importáló Fél által az exportőrnél tett látogatások nem megengedettek.

Az exportáló Fél hatóságai elvégzik a származás végleges meghatározását, és tájékoztatják az importáló Fél hatóságait az eredményekről.

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások