EU-Mexikó partnerségi megállapodás

Az EU és Mexikó közötti kétoldalú kereskedelmi kapcsolatokat a partnerségi megállapodás szabályozza, amely 2000 óta ideiglenesen alkalmazandó.

Az Európai Unió és Mexikó jelenleg tárgyalásokat folytat egy új EU-Mexikó társulási megállapodásról, amelynek célja a jelenlegi partnerségi megállapodás felváltása.

Bővebben

Származási szabályok

Ez a szakasz a kereskedelmi megállapodás fő származási szabályait és származási eljárásait ismerteti.

Az eredet a forgalmazott áruk „gazdasági honossága”. Ha Ön újdonságnak számít a témában, az árukról szóló rész fő fogalmaiba mutat be.

Származási szabályok

Az Ön termékének meg kell felelnie bizonyos szabályoknak, amelyek igazolják a termék származását ahhoz, hogy jogosult legyen a kedvezményes vámtételre.

Hol találhatók a származási szabályok?

A származási szabályokat a származási termékek fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló, 2000. március 23-i 2/2000 EK-Mexikó vegyes tanácsi határozat (HL L 245., 2000.09.29., 953. o.) III. melléklete tartalmazza.

A termékspecifikus szabályokat az áruk besorolásának a 2002. évi Harmonizált Rendszer által bevezetett módosításaihoz igazították. A 5/2002 együttes tanácsi határozat (HL L 44., 2003.2.18., 1. o.) tartalmazza az „új” II. függeléket (néhány egyéb rendelkezéssel együtt), amelyet teljes egészében újra közzétettek.

A III. mellékletet az EU 2004. évi bővítésének figyelembevétele érdekében a 3/2004 vegyes tanácsi határozat (HL L 293., 2004.9.16., 15. o.) módosította. Az EU 2007. évi bővítéséhez kapcsolódó módosításokat a 2/2008 vegyes tanácsi határozat (HL L 198., 2008.7.26., 55. o.) vezette be.

Az EU-Mexikó Vegyes Bizottság 1/2007 határozata (HL L 279., 2007.10.23., 15. o.) bizonyos módosításokat vezetett be a III. mellékletben szereplő származási szabályokba, amelyek a következőket érintik:

 • a IIa. függelékben meghatározott és egyes vegyipari termékekre vonatkozó két termékspecifikus szabály ideiglenes alkalmazásának 2009. június 30-ig történő meghosszabbítása
 • a II. függelék a) pontjában meghatározott, a bőrtermékekre vonatkozó termékspecifikus szabályok ideiglenes alkalmazásának a folyamatban lévő WTO-tárgyalások lezárásáig történő meghosszabbítása
 • az EU-ból Mexikóba exportált textiltermékekre vonatkozóan a II. függelékben meghatározott éves kontingensek kiosztására alkalmazott irányítási módszer módosítása az árverési rendszerről az érkezési sorrendben történő kiszolgálás módszerére
 • a II. függelék a) pontjában meghatározott, az EU-ból Mexikóba exportált lábbelikre vonatkozó éves kontingensek kiosztására alkalmazott irányítási módszer módosítása az árverési rendszerről az érkezési sorrendben történő kiszolgálás módszerére
 • a Harmonizált Rendszer 1904 vámtarifaszáma alá besorolt termékekre vonatkozó, a II. függelékben meghatározott származási szabály módosítása
 • a Harmonizált Rendszer 7601 vámtarifaszáma alá besorolt termékekre vonatkozó, a II. függelékben meghatározott származási szabály módosítása

Az EU-Mexikó globális megállapodás szerint a termékem az EU-ból vagy Mexikóból származik?

Ahhoz, hogy terméke az EU-Mexikó globális megállapodás értelmében alacsonyabb vagy nulla kedvezményes vámtarifára jogosult legyen, az szükséges, hogy az EU-ból vagy Mexikóból származzon.

A termék az EU-ból vagy Mexikóból származik, amennyiben

 

Példák az uniós kereskedelmi megállapodások termékspecifikus szabályaira

 • a hozzáadott értékre vonatkozó szabály – a termékben lévő valamennyi nem származó anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának bizonyos százalékát
 • a tarifális besorolás változása – az előállítási folyamat a nem származó anyagok és a végtermék közötti tarifális besorolás megváltozását eredményezi – például papír előállítása (a Harmonizált Rendszer 48. árucsoportja) nem származó cellulózból (a Harmonizált Rendszer 47. árucsoportja)
 • egyedi műveletek – különleges gyártási folyamat szükséges, például szál fonása fonallá – ezeket a szabályokat elsősorban a textil- és ruhaiparban, valamint a vegyiparban alkalmazzák.

 

Az Ön termékére vonatkozó konkrét szabályok a kereskedelmi asszisztensemnél találhatók.

Tippek a termékspecifikus szabályoknak való megfeleléshez

A megállapodás további rugalmasságot biztosít ahhoz, hogy Ön betartsa a termékspecifikus szabályokat, például a tűréshatárt vagy a kumulációt.

Tűrés

 • a tűréshatár a gyártó számára lehetővé teszi, hogy a termék gyártelepi árának 10 %-áig olyan nem származó anyagokat használjon fel, amelyeket a termékspecifikus szabály általában tilt.
 • a tűréshatár nem alkalmazható a termékspecifikus szabályokban felsorolt nem származó anyagok maximális értékküszöbének túllépésére.
 • A HR 50-63. árucsoportjaiba sorolt, a termékspecifikus származási szabályok „Bevezető megjegyzések” című I. függelékének 5-7. megjegyzésében felsorolt textíliákra és ruházatra különleges tűréshatárok vonatkoznak.

Kumuláció

 • Kétoldalú kumuláció – a Mexikóból származó anyagok az EU-ból származónak tekinthetők (és fordítva), amennyiben azokat termék gyártásához használják fel

Egyéb követelmények

A terméknek meg kell felelnie a jegyzőkönyvben meghatározott minden egyéb alkalmazandó követelménynek is, például az elégtelen megmunkálásnak vagy feldolgozásnak, vagy a közvetlen szállításra vonatkozó szabálynak.

Harmadik országon keresztül történő szállítás: a közvetlen szállítás szabálya

A származó termékeket az EU-ból Mexikóba (és fordítva) kell szállítani anélkül, hogy azokat harmadik országban tovább feldolgoznák.

A harmadik országban történő átrakodás vagy ideiglenes raktározás akkor engedélyezett, ha a termékek a vámhatóságok felügyelete alatt maradnak, és nem mennek keresztül más műveleteken, mint

 • kirakodás
 • áttöltés
 • minden olyan művelet, amelynek célja a jó állapotuk megőrzése

A közvetlen szállítás tényét igazolnia kell az importáló ország vámhatóságainak.

Vámvisszatérítés

Az EU-Mexikó globális megállapodás nem teszi lehetővé a kedvezményes vámtarifával exportált termék előállításához felhasznált nem származó anyagok után korábban megfizetett vámok visszatérítését.

Származási eljárások

Ha preferenciális vámtarifát kíván igényelni, követnie kell a származási eljárásokat, és igényét ellenőriznie kell annak az országnak a vámhatóságaival, ahová az árut behozza. Az eljárásokat a származási igazolásról szóló V. cím és az igazgatási együttműködés szabályairól szóló IV. cím határozza meg.

Hogyan lehet kedvezményes díjszabást igényelni?

A preferenciális vámtarifában való részesüléshez az importőröknek származási igazolást kell benyújtaniuk.

A származási igazolás a következő lehet:

 • EUR.1 szállítási bizonyítvány, vagy
 • származási nyilatkozat

A származási igazolás a kiállítás napjától számított 10 hónapig érvényes.

Nincs szükség származási igazolásra, ha a szállítmány összértéke nem haladja meg

 • Kis csomagok esetében 500 EUR, vagy
 • 1 EUR személyi poggyász esetén

A származási igazolások kitöltésével vagy kiállításával kapcsolatos részletekért olvassa el a III. mellékletmagyarázó megjegyzéseit (beleértve az 17. cikkhez fűzött átdolgozott magyarázó megjegyzést is).

EUR.1 szállítási bizonyítvány

Az EUR.1 szállítási bizonyítványokat Mexikóban a „Secretaría de Economía” (Gazdasági Minisztérium) állítja ki. A Gazdasági Minisztérium felelős továbbá a következőkért:

 • az engedélyek megadása, nyomon követése és visszavonása az elfogadott exportőrök számára
 • uniós tagállam vámhatóságának megkeresését követő utólagos ellenőrzések

A mexikói vámhatóság felkérheti az uniós tagállamok vámhatóságait, hogy ellenőrizzék az áruk származó helyzetét vagy a származási igazolás hitelességét. A bizonyítványt kérelmező exportőrnek készen kell állnia arra, hogy benyújtsa az érintett termékek származó helyzetét igazoló okmányokat. Mexikó esetében az EUR.1 szállítási bizonyítvány 8. rovatában fel kell tüntetni az exportált áruk 4 számjegyű tarifális besorolását.

A III. függelék tartalmazza az EUR.1 bizonyítvány mintáját, és jelzi annak kitöltését.

Származásinyilatkozat

Az exportőrök származási nyilatkozat benyújtásával saját maguk nyilatkozhatnak arról, hogy termékük az EU-ból vagy Mexikóból származik. Az alábbi módokon készíthető:

 • elfogadott exportőr, vagy
 • bármely exportőr, feltéve, hogy a termékek összértéke nem haladja meg a 6 EUR-t

Ahhoz, hogy elfogadott exportőrré válhasson, Önnek teljesítenie kell az illetékes vámhatóságok („Secretaria Economia”, a gazdasági minisztérium mexikói részéről) termékei származó helyzetét, valamint az általuk esetlegesen előírt egyéb követelményeket. Az illetékes hatóságok visszavonhatják az Ön által jóváhagyott státuszt, ha Ön azzal bármilyen módon visszaél. Ha többet szeretne megtudni az eljárásokról, forduljon az illetékes vámhatóságokhoz („Secretaria Economia”, a gazdasági minisztérium mexikói részéről).

A származási nyilatkozat megtételének módja

 • az exportőrnek a számlán, a szállítólevélen vagy más olyan kereskedelmi okmányon (a megfelelő nyelven) be kell írnia, le kell pecsételnie vagy ki kell nyomtatnia a következő nyilatkozatot, amely kellő részletességgel írja le az érintett termékeket ahhoz, hogy lehetővé tegye azok azonosítását.

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám:...) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális... származásúak.

A számlanyilatkozat szövege az EU bármely hivatalos nyelvén kiállítható, és a IV. függelékben található. Tájékozódjon a vámhatóságoknál az esetleges további követelményekről.

A számlanyilatkozatot kézzel kell aláírnia. Ha Ön elfogadott exportőr, mentesül e követelmény alól, feltéve, hogy vámhatósága írásban kötelezettséget vállal arra, hogy teljes felelősséget vállal az Önt azonosító bármely nyilatkozatért. A számlanyilatkozat kitöltésekor készen kell állnia arra, hogy benyújtsa a termékei származó helyzetét igazoló okmányokat.

Az exportőr a számlanyilatkozatot az érintett termékek kivitelekor vagy azt követően is kiállíthatja, azzal a feltétellel, hogy azt az importáló ország vámhatóságának legkésőbb az egyes Felek nemzeti jogszabályaiban meghatározott időtartamon belül bemutatják: két év az EU-ban és egy év Mexikóban

A származás ellenőrzése

A vámhatóságok ellenőrizhetik, hogy az importált termék valóban származó-e, vagy megfelel-e más származási követelményeknek. Az ellenőrzés alapja:

 • igazgatási együttműködés az importáló és az exportáló felek vámhatóságai között
 • a helyi vámhatóságok által végzett ellenőrzés. Az importáló Félnek az exportőrnél tett látogatásai nem megengedettek.

Az exportáló Fél hatóságai határozzák meg véglegesen a származást, és tájékoztatják az importáló Fél hatóságait az eredményekről.

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások