EU-Mexikó partnerségi megállapodás

Az EU és Mexikó közötti kétoldalú kereskedelmi kapcsolatokat a 2000 óta ideiglenesen alkalmazandó partnerségi megállapodás szabályozza.

Az Európai Unió és Mexikó jelenleg tárgyalásokat folytat egy új EU-Mexikó társulási megállapodásról, amelynek célja a jelenlegi partnerségi megállapodás felváltása.

Továbbiinformációk

Származási szabályok

 

Ahhoz, hogy az Ön terméke jogosult legyen a preferenciális elbánásra, meg kell felelnie a megállapodás szerinti származási szabályoknak. Kérjük, látogasson el a „Származási szabályok önértékelési eszköze (ROSA)” interaktív felületre a „ Kereskedelmi asszisztensem” menüpontban, hogy felmérje, a termék megfelel-e a származási szabályoknak, és megtudja, hogyan készítheti el a megfelelő dokumentumokat.

A származásiszabályokra és a származási eljárásokra vonatkozó általános információk ebben a szakaszban találhatók.

A származás a kereskedelem tárgyát képező áruk „gazdasági állampolgársága”. Ha Ön új a témában, bemutathatja az árukra vonatkozó részben szereplő főbb fogalmakat.

Származási szabályok

Hol találhatom a származási szabályokat?

A származási szabályokat a származó termékek fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló, 2000. március 23-i 2/2000 EK-Mexikó vegyes tanácsi határozat III. melléklete tartalmazza (HL L 245., 2000.9.29., 953. o.).

A termékspecifikus szabályokat hozzáigazították az áruk osztályozásának a 2002. évi Harmonizált Rendszer által bevezetett módosításaihoz. Az5/2002 együttes tanácsi határozat (HL L 44., 2003.2.18., 1. o.) tartalmazza az „új” II. függeléket (néhány egyéb rendelkezéssel együtt), amelyet teljes egészében újra közzétettek.

A III. mellékletet a 2004. évi EU-bővítés figyelembevétele érdekében a 3/2004 vegyes tanácsi határozat ( HL L 293., 2004.9.16., 15. o.) módosította. A 2007. évi EU-bővítéssel kapcsolatos módosításokat a 2/2008 vegyes tanácsi határozat vezette be (HL L 198., 2008.7.26., 55. o.).

Az EU-Mexikó Vegyes Bizottság 1/2007 határozata (HL L 279., 2007.10.23., 15. o.) bizonyos módosításokat vezetett be a III. mellékletben foglalt származási szabályok tekintetében, amelyek a következőket érintik:

 • a IIa. függelékben meghatározott és egyes vegyipari termékekre vonatkozó két termékspecifikus szabály ideiglenes alkalmazásának 2009. június 30-ig történő meghosszabbítása
 • a IIa. függelékben meghatározott és a bőrtermékekre vonatkozó termékspecifikus szabályok ideiglenes alkalmazásának meghosszabbítása a jelenlegi WTO-tárgyalások lezárásáig
 • az EU-ból Mexikóba exportált textiltermékekre vonatkozó, a II. függelékben meghatározott éves kontingensek elosztására alkalmazott módszer megváltoztatása aukciós rendszerről az „érkezési sorrend” elvére
 • az EU-ból Mexikóba exportált lábbelikre vonatkozó, a II. függelék a) pontjában meghatározott éves kvóták kiosztására alkalmazott irányítási módszer megváltoztatása az aukciós rendszerről az érkezési sorrendben történő kiszolgálás elvére
 • a Harmonizált Rendszer 1904 vámtarifaszáma alá besorolt termékek esetében a II. függelékben meghatározott származási szabály változása
 • a Harmonizált Rendszer 7601 vámtarifaszáma alá besorolt termékek esetében a II. függelékben meghatározott származási szabály változása

Az EU-Mexikó globális megállapodás értelmében termékem az EU-ból vagy Mexikóból származik?

Ahhoz, hogy az Ön terméke az EU-Mexikó globális megállapodás alapján alacsonyabb vagy nulla kedvezményes vámtarifa alá tartozzon, annak az EU-ból vagy Mexikóból kell származnia.

Egy termék az EU-ból vagy Mexikóból származik, amennyiben:

 

Példák az uniós kereskedelmi megállapodások termékspecifikus szabályaira

 • a hozzáadott érték szabálya – a termékben lévő összes nem származó anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának bizonyos százalékát
 • a tarifális besorolás megváltozása – az előállítási folyamat a nem származó anyagok és a végtermék tarifális besorolásának megváltozását eredményezi – például papírgyártás (harmonizált rendszer 48. árucsoport) nem származó rostanyagból (harmonizált rendszer 47. árucsoport)
 • különleges műveletek – egyedi gyártási folyamatra van szükség, például szálfonalakká történő fonásra – ezeket a szabályokat elsősorban a textil- és ruhaiparban, valamint a vegyiparban alkalmazzák.

Tippek a termékspecifikus szabályok betartásához

A megállapodás további rugalmasságot biztosít a termékspecifikus szabályoknak – például a tűréshatárnak vagy a kumulációnak – való megfelelés érdekében.

Tűréshatár

 • a tűréshatárra vonatkozó szabály lehetővé teszi a gyártó számára, hogy olyan nem származó anyagokat használjon fel, amelyeket a termékspecifikus szabály általában tilt, a termék gyártelepi árának legfeljebb 10%-áig.
 • a tűréshatár nem alkalmazható a termékspecifikus szabályokban felsorolt nem származó anyagokra vonatkozó maximális érték küszöbértékének túllépésére
 • különleges tűréshatárok vonatkoznak a HR 50–63. árucsoportjába sorolt textíliákra és ruházatra, amelyeket a termékspecifikus származási szabályok I. függelékének 5–7. megjegyzése („Bevezető megjegyzések”) tartalmaz.

Kumuláció

 • Kétoldalú kumuláció – a Mexikóból származó anyagok az EU-ból származónak tekinthetők (és fordítva) egy termék előállítása során történő felhasználás esetén

Egyéb követelmények

A terméknek meg kell felelnie a jegyzőkönyvben meghatározott minden egyéb alkalmazandó követelménynek is, például a nem kielégítő megmunkálásnak vagy feldolgozásnak vagy a közvetlen szállításra vonatkozó szabálynak.

Harmadik országon keresztül történő szállítás: a közvetlen szállításra vonatkozó szabály

A származó termékeket harmadik országban történő további feldolgozás nélkül kell szállítani az EU-ból Mexikóba (és fordítva).

Harmadik országban engedélyezett az átrakodás vagy ideiglenes raktározás, ha a termékek továbbra is a vámhatóságok felügyelete alatt maradnak, és nem mennek keresztül más műveleteken, mint

 • kirakodás
 • újratöltés
 • minden olyan művelet, amelynek célja a jó állapotban való megőrzésük

A közvetlen szállítást igazolnia kell az importáló ország vámhatóságainak.

Vámvisszatérítés

Az EU-Mexikó globális megállapodás értelmében nem lehet visszatérítést kapni a preferenciális vámtarifával exportált termék előállításához felhasznált nem származó anyagok után korábban megfizetett vámok után.

Származási eljárások

Ha Ön preferenciális vámtarifát kíván igényelni, követnie kell a származási eljárásokat, és annak az országnak a vámhatóságaival ellenőriznie kell kérelmét, ahová az árut importálja. Az eljárásokat a származási igazolásról szóló V. cím és a közigazgatási együttműködés szabályairól szóló IV. cím határozza meg.

Hogyan lehet kedvezményes vámtarifát igényelni?

A preferenciális vámtarifában való részesüléshez az importőröknek származási igazolást kell benyújtaniuk.

A származási igazolás lehet:

 • EUR.1 szállítási bizonyítvány, vagy
 • származási nyilatkozat

A származási igazolás a kiállítás napjától számított 10 hónapig érvényes.

Nincs szükség származási igazolásra, ha a szállítmány összértéke nem haladja meg

 • Kis csomagok esetében 500 EUR, vagy
 • 1 200 EUR személyi poggyász esetében

A származási igazolások kitöltésével vagy kiállításával kapcsolatos részleteket lásd a III. mellékletmagyarázó megjegyzéseiben (beleértve a 17. cikkhez fűzött felülvizsgált magyarázó megjegyzést is).

EUR.1 szállítási bizonyítvány

Az EUR.1 szállítási bizonyítványt Mexikóban a „Secretaría de Economía” (Gazdasági Minisztérium) állítja ki. A Gazdasági Minisztérium felelős továbbá a következőkért:

 • az elfogadott exportőröknek szóló engedélyek megadása, nyomon követése és visszavonása
 • uniós tagállam vámhatóságának megkeresését követő utólagos ellenőrzések

A mexikói vámhatóság felkérheti az uniós tagállamok vámhatóságait, hogy ellenőrizzék az áruk származó helyzetét vagy a származási igazolás hitelességét. A bizonyítványt kérelmező exportőrnek készen kell állnia arra, hogy benyújtsa az érintett termékek származó helyzetét igazoló okmányokat. Konkrétan Mexikó esetében az exportált áruk 4 számjegyű tarifális besorolását az EUR.1 szállítási bizonyítvány 8. rovatában kell feltüntetni.

A III. függelék tartalmazza az EUR.1 bizonyítvány mintáját, és jelzi annak kitöltését.

Származási nyilatkozat

Az exportőrök származási nyilatkozat benyújtásával nyilatkozhatnak arról, hogy termékük az EU-ból vagy Mexikóból származik. Ezt az alábbi módokon lehet elvégezni:

 • elfogadott exportőr, vagy
 • bármely exportőr, feltéve, hogy a termékek összértéke nem haladja meg a 6 000 EUR-t

Ahhoz, hogy Ön elfogadott exportőrréváljon, képesnek kell lennie arra, hogy kielégítse termékei származó státusának illetékes vámhatóságait (a mexikói oldalon a Gazdasági Minisztérium Gazdasági Titkárságát), valamint az általuk esetlegesen előírt egyéb követelményeket. Az illetékes hatóságok visszavonhatják az Ön jóváhagyott státuszát, ha Ön azzal bármilyen módon visszaél. Ha többet szeretne megtudni az eljárásokról, vegye fel a kapcsolatot az illetékes vámhatóságokkal (a mexikói gazdasági minisztérium gazdasági titkárságával).

A származási nyilatkozat benyújtásának módja

 • az exportőrnek be kell írnia, le kell pecsételnie vagy (a megfelelő nyelven) ki kell nyomtatnia a következő nyilatkozatot a számlára, a szállítólevélre vagy más kereskedelmi okmányra, amely kellő részletességgel írja le az érintett termékeket ahhoz, hogy azok azonosíthatók legyenek.

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám:...) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális... származásúak.

A számlanyilatkozat szövege az EU bármely hivatalos nyelvén elkészíthető, és a IV. függelékben található. Tájékozódjon a vámhatóságoknál az esetleges további követelményekről.

A számlanyilatkozatot kézzel kell aláírnia. Ha Ön elfogadott exportőr, akkor mentesül ez alól a követelmény alól, feltéve, hogy írásban kötelezettséget vállal arra, hogy teljes felelősséget vállal az Önt azonosító nyilatkozatokért. A számlanyilatkozat kitöltésekor Önnek készen kell állnia arra, hogy benyújtsa a terméke származó helyzetét igazoló okmányokat.

A számlanyilatkozatot az exportőr a vonatkozó termékek kivitelekor vagy a kivitelt követően is megteheti, azzal a feltétellel, hogy azt az importáló ország vámhatóságának bemutatják, legfeljebb az egyes Felek nemzeti jogában meghatározott időszak alatt: két év az EU-ban és egy év Mexikóban

A származás ellenőrzése

A vámhatóságok ellenőrizhetik, hogy az importált termék valóban származó-e, vagy megfelel-e más származási követelményeknek. Az ellenőrzés alapja:

 • igazgatási együttműködés az importáló és az exportáló felek vámhatóságai között
 • a helyi vámhatóságok által végzett ellenőrzés. Az importáló Fél nem látogathat el az exportőrnél

Az exportáló Fél hatóságai véglegesen megállapítják a származást, és tájékoztatják az importáló Fél hatóságait az eredményekről.

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások