Panevro-sredozemska konvencija (PEM)

Na kratko

Cilj panevro-mediteranske konvencije o preferencialnih pravilih o poreklu je določiti skupna pravila o poreklu in kumulaciji med pogodbenicami PEM (države Efte, Turčija, države, ki so podpisale Barcelonsko deklaracijo, Zahodni Balkan, Ferski otoki, Republika Moldavija, Gruzija in Ukrajina, glej seznam pogodbenic PEM) in EU, da se olajša trgovina in vključijo dobavne verige v območje.

Pravila Konvencije PEM so v postopku revizije. Številne pogodbenice PEM že uporabljajo ta revidirana pravila na dvostranski podlagi, dokler ne bodo vse pogodbenice PEM sprejele revidirane konvencije. Ta tako imenovana „prehodna pravila“ se uporabljajo namesto tistih iz sedanje konvencije PEM, ki bi se še naprej v celoti uporabljala med vsemi pogodbenicami PEM.

Več informacij o konvenciji PEM in njenem postopku revizije je na voljo na spletni strani Taxud.

Podrobne informacije o panevro-mediteranskem sistemu so na voljo v priročniku za uporabnike.

Pravila o poreklu

Da bi bil vaš izdelek upravičen do preferencialne obravnave, mora izpolnjevati pravila o poreklu iz sporazuma. Preverite interaktivnoorodje za samoocenjevanje pravil o poreklu (ROSA) v Moji trgovinski asistent, da ocenite, ali vaš izdelek izpolnjuje pravila o poreklu, in preverite, kako pripraviti pravilne dokumente.

Splošne informacije o pravilih o poreklu in postopkih glede porekla so na voljo v tem oddelku.

Poreklo je „ekonomsko državljanstvo“ blaga, s katerim se trguje. Če ste s temo novi, lahko v razdelku z blagom najdete uvod k glavnim konceptom.

Pravila o poreklu

Za upravičenost do preferencialne stopnje mora biti vaš izdelek v skladu z nekaterimi pravili, ki dokazujejo njegovo poreklo.

Kje lahko najdem pravila o poreklu?

Pravila o poreklu so določena v Regionalni konvenciji o panevro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu (Konvencija PEM).

Zahteve za pravila o poreklu v okviru Konvencije PEM so opredeljene v Dodatku I h Konvenciji PEM. Ta pravila se pregledujejo in sredi leta 2021 bi bilo treba začeti uporabljati nov sklop alternativnih pravil o poreklu, vključno z določbami o kumulaciji, povračilu dajatev, toleranci in pravilu o nespreminjanju (glej spodaj), ki se bodo sprostila.

Podrobne informacije o panevro-mediteranskem sistemu so na voljo v priročniku za uporabnike.

Ali je moj izdelek „s poreklom“ v skladu s Konvencijo PEM?

V Konvenciji PEM se izdelek šteje za izdelek s poreklom iz EU ali pogodbenice Konvencije PEM, če:

 • v celoti pridobljeni v EU ali pogodbenici Konvencije PEM, ali
 • izdelani v EU ali v pogodbenici Konvencije PEM z uporabo materialov brez porekla, če so bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani z izpolnjevanjem pravil za določene izdelke iz Priloge II; glej
  tudi Prilogo
  I „Uvodne opombe“ k pravilom o poreklu za določen izdelek. Poleg tega so vDodatku II določena odstopanja od pravil za določene izdelke za določene izdelke.

 

Primeri glavnih vrstpravil zaposamezne izdelke v trgovinskih sporazumih EU

 • pravilo dodane vrednosti – vrednost vseh materialov brez porekla v izdelku ne sme presegati določenega odstotka cene izdelka franko tovarna
 • sprememba tarifne uvrstitve – proizvodni postopek povzroči spremembo tarifne uvrstitve med materiali brez porekla in končnimi izdelki – na primer izdelava papirja (poglavje 48 harmoniziranega sistema) iz celuloze brez porekla (harmonizirani sistem, poglavje 47).
 • posebne operacije – zahteva se poseben proizvodni postopek, na primer predenje vlaken v prejo – takšna pravila se večinoma uporabljajo v tekstilnem, oblačilnem in kemičnem sektorju.

 

Veljavna pravila za posamezne izdelke so na voljo v Moji trgovinski asistent.

Nasveti za pomoč pri izpolnjevanju pravil za posamezne izdelke

Sporazum zagotavlja dodatno prožnost za pomoč pri izpolnjevanju pravil za posamezne izdelke, kot sta toleranca ali kumulacija.

Toleranca

 • pravilo dovoljenega odstopanja proizvajalcu omogoča uporabo materialov brez porekla, ki so običajno prepovedani s pravilom za določen izdelek, v višini do 10 % cene izdelka franko tovarna.
 • to odstopanje se ne sme uporabiti za preseganje katerega koli praga najvišje vrednosti za materiale brez porekla, navedene v pravilih za posamezne izdelke.
 • posebna dovoljena odstopanja se uporabljajo za tekstil in oblačila, uvrščena v poglavja 50 do 63 harmoniziranega sistema, ki so vključena v opombi 5 in 6 Priloge I „Uvodne opombe k seznamu v Prilogi II“.

Kumulacija

Konvencija PEM določa tri načine kumulacije porekla:

 • dvostranska kumulacija – materiali s poreklom iz pogodbenice Konvencije PEM se lahko štejejo za materiale s poreklom iz EU (in obratno), kadar se uporabljajo pri izdelavi izdelka
 • diagonalna kumulacijamateriali s poreklom iz ene pogodbenice Konvencije PEM se lahko štejejo za materiale s poreklom iz druge pogodbenice, kadar se izvažajo v tretjo pogodbenico znotraj panevro-mediteranskega območja. Vendar se diagonalna kumulacija uporablja le, če je sklenjen trgovinski sporazum med vsemi zadevnimi pogodbenicami in te države uporabljajo enaka pravila o poreklu.
  — Preverite „matriko“ (tabelo, ki vsebuje vse veljavne sporazume z uporabo Konvencije PEM), da ugotovite, med katerimi pogodbenicami se lahko uporabi diagonalna kumulacija.
 • popolna kumulacija poteka med EU in Alžirijo, Marokom in Tunizijo ter med državami Evropskega gospodarskega prostora (EU, Islandija, Lihtenštajn in Norveška). EGP se šteje za enotno ozemlje s skupnim „statusom porekla iz EGP“. Polna kumulacija omogoča upoštevanje obdelave ali predelave, opravljene na materialih brez porekla v navedenih državah, da bi vam pomagali pri izpolnjevanju pravila za določen izdelek.

 

Kako deluje diagonalna kumulacija?

Diagonalna kumulacija se pojavlja med več državami, ki imajo enaka pravila o poreklu in trgovinske sporazume. To pomeni, da lahko proizvajalec blaga iz ene ali druge države uvaža materiale in jih uporablja, kot da imajo poreklo v svoji državi. Na primer, v skladu s Konvencijo PEM lahko moldavski trgovec, ki izdeluje oblačila za izvoz v EU, za izdelavo oblačil uporablja tkanine s poreklom iz Moldavije, Gruzije in Ukrajine (in/ali katere koli druge pogodbenice Konvencije PEM). Zahteva glede dvojne predelave (tj. izdelana iz preje) je bila izpolnjena, oblačila pa se štejejo za oblačila s poreklom iz Moldavije, kadar se izvažajo v EU, zato bodo imela koristi od prostega dostopa na trg EU.

 

Dodatna pojasnila o kumulaciji PEM so na voljo tukaj.

Druge zahteve

Izdelek mora izpolnjevati tudi vse druge veljavne zahteve iz Konvencije, kot je nezadostna obdelava ali predelava ali pravilo o neposrednem prevozu:

Prevoz prek tretje države: pravilo o neposrednem prevozu

Izdelki s poreklom se morajo prevažati iz EU v pogodbenico Konvencije PEM (in obratno) ali prek ozemelj pogodbenic, s katerimi se uporablja kumulacija, ne da bi bili nadalje obdelani v tretji državi.

Če izdelki ostanejo pod nadzorom carinskih organov, so dovoljeni naslednji postopki:

 • raztovarjanje
 • ponovno natovarjanje
 • kateri koli drug postopek, namenjen ohranjanju izdelkov v dobrem stanju

Izdelki s poreklom se lahko pošiljajo po cevovodih čez ozemlja, ki niso ozemlja pogodbenic, delujočih kot izvoznice ali uvoznice.

Kot dokazilo, da so bili ti pogoji izpolnjeni, se carinskim organom države uvoznice predloži:

 • enotno prevozno listino (na primer nakladnico), ki zajema prehod iz države izvoznice prek tretje države, prek katere je blago potovalo;
 • potrdilo, ki ga izdajo carinski organi tretje države, prek katere prevažate svoje blago. To potrdilo mora potrditi dejstvo, da je bilo blago ves čas pod nadzorom carinskih organov tretje države; ali
 • če teh ni, kateri koli dokazni dokumenti

Povračilo dajatev

V skladu s Konvencijo PEM ni mogoče dobiti nadomestila za dajatve, ki so bile predhodno plačane za materiale brez porekla, uporabljene za proizvodnjo izdelka, ki se izvozi po preferencialni tarifi, razen v izključno dvostranski trgovini med EU in

 • Alžirija
 • Egipt
 • Jordanija
 • Maroko
 • Tunizija
 • Gazo in Zahodni breg

Povsem dvostranska trgovina pomeni, da se diagonalna kumulacija ne uporablja in se izdelek ne izvozi iz države uvoznice v katero koli drugo državo cone.

Postopki v zvezis poreklom

Izvozniki in uvozniki morajo upoštevati postopke v zvezi s poreklom. Postopki so določeni v naslovu V o dokazilih o poreklu in naslovu VI o ureditvi upravnega sodelovanja. Pojasnjujejo npr., kako prijaviti poreklo izdelka, kako zahtevati preferenciale ali kako lahko carinski organi preverijo poreklo izdelka.

Kako zahtevati preferencialno tarifo

Da bi uvozniki lahko izkoristili preferencialno tarifo, morajo predložiti dokazilo o poreklu.

Dokazilo o poreklu je lahko:

Dokazilo o poreklu se ne zahteva, če skupna vrednost izdelkov ne presega

 • 500 EUR v primeru majhnih tovorkov ali
 • 1 200 EUR za osebno prtljago.

Dokazilo o poreklu velja štiri mesece od datuma izdaje.

Potrdilo o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED

 • Potrdila o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED izdajo carinski organi države izvoznice.
 • Priloga III a in b vsebuje vzorec potrdil EUR.1 in EUR-MED ter daje navodila za izpolnjevanje.
 • Izvoznik, ki zaprosi za potrdilo, mora biti pripravljen predložiti dokumente, ki dokazujejo status porekla zadevnih izdelkov.

Dodatna pojasnila o tem, kdaj uporabiti potrdilo EUR.1 ali potrdilo EUR-MED, so navedena na strani 72 priročnika.

Izjava o poreklu ali izjava o poreklu EUR-MED

Izvozniki lahko s predložitvijo izjave o poreklu sami izjavijo, da njihov izdelek izvira iz EU ali pogodbenice Konvencije PEM. Izjavo o poreklu lahko da:

 • pooblaščeni izvoznik
 • katerega koli izvoznika, če skupna vrednost izdelkov ne presega 6 000 EUR.

Kako sestaviti izjavo o poreklu

Izvoznik mora na računu, dobavnici ali drugem trgovinskem dokumentu za identifikacijo izdelka (Priloga IV a) natipkati, ožigosati ali natisniti naslednjo izjavo:

„Izvoznik izdelkov, zajetih v tem dokumentu (carinsko dovoljenje št....) ) izjavlja, da imajo ti izdelki... preferencialnega porekla, razen če ni jasno navedeno drugače.“

Kako sestaviti izjavo o poreklu EUR-MED

Za pripravo izjave o poreklu EUR-MED je izjava naslednja (Priloga IV b):

„Izvoznik izdelkov, ki jih zajema ta dokument (carinsko dovoljenje št....), izjavlja, da imajo ti izdelki, razen kadar je jasno navedeno drugače, preferencialno poreklo.

kumulacija, uporabljena z... (ime države/držav).

- se kumulacija ne uporablja“

Izjava o poreklu se lahko sestavi v katerem koli uradnem jeziku EU ali v katerem koli uradnem jeziku na območju PEM, kot je navedeno v prilogah IV a in b (izjava v zvezi s kumulacijo mora biti vedno v angleščini).

Izjavo o poreklu morate podpisati ročno. Če ste pooblaščeni izvoznik, ste oproščeni te zahteve, če svojim carinskim organom predložite pisno zagotovilo, da sprejemate polno odgovornost za vsako deklaracijo, ki vas identificira.

Preverjanje porekla

Carinski organi lahko preverijo dejansko poreklo uvoženega izdelka in ali izpolnjuje druge zahteve glede porekla. Preverjanje temelji na:

 • upravno sodelovanje med carinskimi organi pogodbenic uvoznic in izvoznic
 • pregledi, ki jih opravijo lokalni carinski organi – obiski pogodbenice uvoznice pri izvozniku niso dovoljeni.

Organi pogodbenice izvoznice dokončno določijo poreklo in o rezultatih obvestijo organe pogodbenice uvoznice.

Uporabne povezave

Informacije o trgovinski sliki Palestine* (*To poimenovanje se ne razlaga kot priznanje države Palestine in ne posega v stališča posameznih držav članic EU o tem vprašanju.)

Deli to stran:

Hitre povezave