Spørgsmål og svar:

Hvilken told skal der betales, hvis software, der er udviklet i EU, eksporteres til et tredjeland og indlejres i et andet produkt dér, f.eks. en bil, når dette produkt derefter importeres til EU?

Normalt pålægges en vare, der importeres fra tredjelande, uanset oprindelsen af sådanne produkters bestanddele en told i henhold til EU's kombinerede nomenklatur, medmindre en sådan vare er blevet fuldt liberaliseret i henhold til en frihandelsaftale mellem EU og eksportlandet. Importøren kan dog benytte sig af de tilgængelige toldprocedurer i EU for at undgå at betale told på en komponent, der fremstilles i EU, men forarbejdes i et tredjeland.

Den procedure, der er til rådighed i den foreliggende situation, er passiv forædling. Det betyder, at den virksomhed, der har udviklet eller købt softwaren i EU (ejeren af softwaren), skal have en tilladelse til passiv forædling, inden softwaren installeres i en bil eller en del deraf. Virksomheden skal henvende sig til den kompetente toldmyndighed på det sted, hvor softwareejerens optegnelser og dokumentation, der gør det muligt for toldmyndigheden at træffe en afgørelse (hovedbogholderi til toldformål), føres (i en af de 27 medlemsstater).

De oplysninger, der skal udfyldes i bevillingen, omfatter angivelse af værdien af software (handelsværdi), som derefter vil blive fratrukket værdien af den importerede bil/bildel ved import. Værdien af softwaren er dets produktionsomkostninger eller købspris. Afgiften opkræves af forskellen i denne værdi (værditilvæksten). Toldmyndighederne fastsætter den frist, inden for hvilken proceduren for passiv forædling afsluttes, dvs. det tidspunkt, hvor importen af det endelige produkt skal finde sted.

EU-importøren skal henvise til den relevante bevilling til passiv forædling i toldangivelsen om overgang til fri omsætning.

Del denne side: