Όρος στο γλωσσάριο:

Παραδοτέο εκτελωνισμένο

Τη μέθοδο εξαγωγής των εμπορευμάτων, όταν ο πωλητής είναι υπεύθυνος για όλα τα στάδια, συμπεριλαμβανομένου του τελωνειακού συμψηφισμού και της καταβολής οποιωνδήποτε δασμών ή φόρων. Οι κίνδυνοι και το κόστος μεταβιβάζονται μόνον όταν τα αγαθά παραδίδονται στον αγοραστή. Γενικά, ο πωλητής είναι υπεύθυνος και για την εκφόρτωση των εμπορευμάτων.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις