A pán-euromediterrán egyezmény

Rövid áttekintés

A preferenciális származási szabályokról szóló pán-euromediterrán egyezmény célja, hogy közös származási szabályokat és kumulációt állapítson meg a partnerországok és az EU között a kereskedelem megkönnyítése és az ellátási láncok övezeten belüli integrálása érdekében.

A szabályok felülvizsgálat alatt állnak, és 2021 közepén új származási szabályokat kell alkalmazni, beleértve a kumulációra, a vámvisszatérítésre, a tűréshatárra és a változtatás tilalmára vonatkozó rendelkezéseket, amelyeket enyhíteni fognak.

A cél az azonos származási szabályok alkalmazása felé történő elmozdulás az érintett országok közötti kereskedelem tárgyát képező áruk származási kumulációja céljából. Végső soron a PEM-egyezmény felváltja a pán-euromediterrán övezetben hatályban lévő, a származási szabályokról szóló mintegy 60 kétoldalú jegyzőkönyvből álló hálózatot.

A PEM szerződő feleinek jegyzéke

A páneurópai-mediterrán rendszerre vonatkozó részletes információk a felhasználói kézikönyvben találhatók.

Származási szabályok

Ez a szakasz bemutatja a kereskedelmi megállapodás fő származási szabályait és származási eljárásait.

A származás a forgalmazott áruk „gazdasági állampolgársága”. Ha Ön újdonságnak számít a témával kapcsolatban, bevezetést talál az árukra vonatkozó rész főbb fogalmaihoz.

Származási szabályok

A kedvezményes adómérték igénybevételéhez a terméknek meg kell felelnie bizonyos szabályoknak, amelyek bizonyítják a termék származását.

Hol találhatom meg a származási szabályokat?

A származási szabályokat a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény (PEM-egyezmény)határozza meg.

A PEM-egyezmény szerinti származási szabályokra vonatkozó követelményeket a PEM— egyezmény I. függeléke határozza meg. Ezek a szabályok felülvizsgálat alatt állnak, és 2021 közepén új alternatív származási szabályokat kell alkalmazni, beleértve a kumulációra, a vámvisszatérítésre, a tűréshatárra és a változtatás tilalmára vonatkozó rendelkezéseket (lásd alább), amelyeket enyhíteni fognak.

A pán-euromediterrán rendszerre vonatkozó részletes információk a felhasználói kézikönyvben találhatók.

A termékem a PEM-egyezmény szerint „származó”?

A PEM-egyezmény értelmében egy termék akkor minősül az EU-ból vagy a PEM-egyezmény valamely szerződő felének területéről származónak, ha:

 

Példák az uniós kereskedelmi megállapodásokban szereplőtermékspecifikus szabályokfőbb típusaira

 • a hozzáadott érték szabálya – a termékben lévő összes nem származó anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának bizonyos százalékát
 • a tarifális besorolás megváltozása – az előállítási folyamat a nem származó anyagok és a végtermék tarifális besorolásának megváltozását eredményezi – például papír előállítása (a Harmonizált Rendszer 48. árucsoportja) nem származó cellulózból (Harmonizált Rendszer, 47. árucsoport)
 • egyedi műveletek – különleges gyártási folyamat, például szálak fonalrá történő fonása – ezeket a szabályokat többnyire a textil-, ruha- és vegyipari ágazatban alkalmazzák.

 

Az alkalmazandó termékspecifikus szabályok a „Kereskedelmi asszisztensem” oldalon találhatók.

Tippek a termékspecifikus szabályok betartásához

A megállapodás további rugalmasságot biztosít, hogy segítsen Önnek megfelelni a termékspecifikus szabályoknak, például a tűréshatárnak vagy a kumulációnak.

Tűrés

 • a tűréshatárra vonatkozó szabály lehetővé teszi a termelő számára, hogy olyan nem származó anyagokat használjon fel, amelyeket a termékspecifikus szabály általában tilt a termék gyártelepi árának 10 %-áig
 • ez a tűréshatár nem használható a termékspecifikus szabályokban felsorolt nem származó anyagokra vonatkozó maximális értékhatár túllépésére
 • Különleges tűréshatárok vonatkoznak a Harmonizált Rendszer 50-63. árucsoportjába sorolt textil- és ruházati cikkekre, amelyeket az I. melléklet „Bevezető megjegyzések a II. mellékletben található jegyzékhez” című 5. és 6. megjegyzése tartalmaz.

Kumuláció

A PEM-egyezmény a származási hely felhalmozásának három módját írja elő:

 • Kétoldalú kumuláció — a PEM-egyezmény valamely szerződő feléből származó anyagok az EU-ból származónak tekinthetők (és fordítva), ha azokat egy termék előállítása során használják fel
 • Diagonális kumulációa PEM-egyezmény egyik szerződő feléből származó anyagok egy másik szerződő fél területéről származónak tekinthetők, ha azokat a pán-euromediterrán övezetben lévő harmadik szerződő fél területére exportálják. A diagonális kumuláció azonban csak akkor alkalmazandó, ha valamennyi érintett szerződő fél között kereskedelmi megállapodás van érvényben, és ezek az országok ugyanazokat a származási szabályokat alkalmazzák.
  — Kérjük, ellenőrizze a „mátrixot” (a PEM-egyezményt alkalmazó valamennyi hatályos megállapodást tartalmazó táblázatot), hogy megtudja, mely szerződő felek között alkalmazható diagonális kumuláció.
 • teljes kumuláció működik az EU és Algéria, Marokkó és Tunézia, valamint az Európai Gazdasági Térség országai (az EU, Izland, Liechtenstein és Norvégia) között. Az EGT-t egyetlen területnek tekintik, amely közös „EGT-származású” minősítéssel rendelkezik. A teljes kumuláció lehetővé teszi a nem származó anyagokon ezen országokban végzett megmunkálás vagy feldolgozás figyelembevételét annak érdekében, hogy segítse Önt a termékspecifikus szabálynak való megfelelésben.

 

Hogyan fejti ki hatását a diagonális kumuláció?

Diagonális kumuláció több olyan ország között fordul elő, amelyek származási szabályai azonosak és egymással kereskedelmi megállapodásokat kötöttek. Ez az az időpont, amikor az áruk gyártója bármelyik országban úgy importálhat anyagokat, és azokat úgy használhatja fel, mintha azok a saját országukból származnának. Például a PEM-egyezmény értelmében az EU-ba irányuló exportra szánt ruhákat gyártó moldovai kereskedő Moldovából, Grúziából és Ukrajnából (és/vagy a PEM Covention bármely más részes feléből) származó szöveteket is felhasználhat a ruházat előállításához. A kettős átalakításra vonatkozó követelmény (azaz fonalból készült) teljesült, és a ruhadarabokat az EU-ba történő kivitelük során Moldovából származónak kell tekinteni, és ezért az uniós piacra való szabad bejutás előnyeit élvezik.

További magyarázatok a PEM-halmozásról itt találhatók.

Egyéb követelmények

A terméknek meg kell felelnie az Egyezményben meghatározott minden egyéb alkalmazandó követelménynek is, például az elégtelen megmunkálásnak vagy feldolgozásnak, vagy a közvetlen szállításra vonatkozó szabálynak:

Harmadik országon keresztül történő szállítás: A közvetlen szállítás szabálya

A származó termékeket az EU-ból a PEM-egyezmény valamely szerződő felébe (és fordítva) vagy azon szerződő felek területén keresztül kell szállítani, amelyekkel a kumuláció alkalmazható, harmadik országban történő további feldolgozás nélkül.

Ha a termékek a vámhatóságok felügyelete alatt maradnak, a következő műveletek engedélyezettek:

 • kirakodás
 • újratöltés
 • a termékek jó állapotban történő tartósítására szolgáló bármely egyéb művelet

Származó termékek csővezetéken az exportáló és importáló félként eljáró szerződő felek területén kívüli területen is szállíthatók.

E feltételek teljesítését az importáló ország vámhatóságai részére a következők bemutatásával kell bizonyítani:

 • egyetlen fuvarokmány (például hajóraklevél), amely kiterjed az exportáló országból azon a harmadik országon keresztül történő áthaladásra, amelyen keresztül az árukat továbbították;
 • annak a harmadik országnak a vámhatóságai által kiállított igazolás, amelyen keresztül Ön az árut szállítja. Ennek a bizonyítványnak igazolnia kell, hogy az áruk mindig a harmadik ország vámhatóságainak felügyelete alatt álltak; Vagy
 • ezek hiányában bármely igazoló dokumentum

Vámvisszatérítés

A PEM-egyezmény értelmében a preferenciális vámtarifával exportált termék előállításához felhasznált nem származó anyagok után korábban megfizetett vámok visszatérítése nem lehetséges, kivéve az EU és

 • Algéria
 • Egyiptom
 • Jordánia
 • Marokkó
 • Tunézia
 • Gáza és Ciszjordánia

A tisztán kétoldalú kereskedelem azt jelenti, hogy nem alkalmaznak diagonális kumulációt, és a terméket nem viszik újra az importáló országból az övezet bármely más országába.

Származási eljárások

Az exportőröknek és importőröknek a származási eljárásokat kell követniük. Az eljárásokat a származási igazolásról szóló V. cím és az igazgatási együttműködés szabályairól szóló VI. cím határozza meg. Tisztázzák például a termék származásának bejelentését, a preferenciák igénylésének módját vagy azt, hogy a vámhatóságok hogyan ellenőrizhetik a termék származását.

Hogyan lehet kedvezményes díjszabást igényelni?

Ahhoz, hogy preferenciális vámtarifában részesüljenek, az importőröknek igazolniuk kell a származást.

A származási igazolás lehet:

Nincs szükség származási igazolásra, ha a termékek összértéke nem haladja meg

 • Kis csomagok esetében 500 EUR, vagy
 • 1200 EUR személyi poggyász esetében.

A származási igazolás a kiállítás napjától számított 4 hónapig érvényes.

EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítvány

 • Az EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítványokat az exportáló ország vámhatóságai adják ki.
 • A IIIa. és IIIb. melléklet tartalmazza az EUR.1 és EUR-MED bizonyítványmintákat, és utasításokat ad a kitöltéshez.
 • A bizonyítványt kérelmező exportőrnek készen kell állnia arra, hogy benyújtsa az érintett termékek származó helyzetét igazoló okmányokat.

Az EUR.1 vagy az EUR-MED bizonyítvány használatára vonatkozó további magyarázatok a kézikönyv 72. oldalán találhatók.

Származási nyilatkozat vagy EUR-MED származási nyilatkozat

Az exportőrök származási nyilatkozat bemutatásával saját maguk nyilatkozhatnak arról, hogy termékük az EU-ból vagy a PEM-egyezmény szerződő feléből származik. A származási nyilatkozatot a következők nyújthatják ki:

 • elfogadott exportőr
 • bármely exportőr, ha a termékek összértéke nem haladja meg a 6000 EUR-t.

A származási nyilatkozat kiállításának módja

Az exportőrnek be kell gépelnie, le kell pecsételnie vagy ki kell nyomtatnia a következő nyilatkozatot a számlára, a szállítólevélre vagy a terméket azonosító más kereskedelmi okmányra (IVa. melléklet):

„Az ezen okmány hatálya alá tartozó termékek exportőre (vámengedély száma:... Nyilatkozik arról, hogy eltérő egyértelmű megjelölés hiányában ezek a termékek... preferenciális származásúak.”

Az EUR-MED származási nyilatkozat kiállításának módja

Az EUR-MED származási nyilatkozat kiállításához a nyilatkozat a következő (IVb. melléklet):

„Az ezen okmány (vámengedély száma) hatálya alá tartozó termékek exportőre kijelenti, hogy eltérő egyértelmű megjelölés hiányában ezek a termékek... preferenciális származásúak.

kumuláció alkalmazása...-val/-vel (az ország/országok neve).

Nem alkalmaztak kumulációt

A származási nyilatkozat az EU bármely hivatalos nyelvén vagy a PEM-övezetnek a IVa. és IVb. mellékletben említett hivatalos nyelvein is kiállítható (a kumulációra vonatkozó nyilatkozatot mindig angol nyelven kell feltüntetni).

A származási nyilatkozatot kézzel kell aláírnia. Ha Ön elfogadott exportőr, mentesül e követelmény alól, amennyiben vámhatósága írásban kötelezettséget vállal arra, hogy teljes körű felelősséget vállal az Ön azonosítására szolgáló bármely nyilatkozatért.

A származás ellenőrzése

A vámhatóságok ellenőrizhetik, hogy az importált termék valóban származó-e, vagy megfelel-e más származási követelményeknek. Az ellenőrzés a következőkön alapul:

 • igazgatási együttműködés az importáló és az exportáló felek vámhatóságai között
 • a helyi vámhatóságok által végzett ellenőrzések – az importáló Fél által az exportőrnél tett látogatások nem megengedettek.

Az exportáló fél hatóságai véglegesen megállapítják a származást, és tájékoztatják az importáló fél hatóságait az eredményekről.

Hasznos linkek

Olvasson Palesztináról* (*Ez a megjelölés nem értelmezhető a palesztin állam elismeréseként, és nem érinti az uniós tagállamok e kérdéssel kapcsolatos egyéni álláspontjait.)

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások