Douane-unie EU-San Marino

Bent u geïnteresseerd in de invoer van producten uit San Marino? Deze rubriek helpt u de douane-unie van de EU met San Marino te begrijpen.

In een notendop

De overeenkomst tussen de EU en San Marino tot instelling van een douane-unie en samenwerking (2002) is sinds 1991 van kracht.

 • hiermee worden alle tarieven en niet-tarifaire maatregelen voor bijna alle goederen afgeschaft.
 • zij voorziet in het vrije verkeer voor alle goederen die in de EU of San Marino worden vervaardigd, alsmede voor goederen die afkomstig zijn uit derde landen, indien de invoerformaliteiten zijn vervuld en de verschuldigde douanerechten of heffingen van gelijke werking zijn geheven en er geen gehele of gedeeltelijke teruggave van deze rechten of heffingen heeft plaatsgevonden.

De handel in goederen omvat alle categorieën goederen, met uitzondering van producten die binnen het toepassingsgebied van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen.

Tarieven

 • het voorziet in nultarieven en geen quota voor goederen die onder de verordening vallen.

Oorsprongsregels

 • San Marino past op dezelfde wijze als de Gemeenschap de communautaire bepalingen inzake de oorsprongsregels toe in het handelsverkeer met landen die tariefpreferenties genieten.

 

Controleer de oorsprongsregels die van toepassing zijn op uw specifieke product in My Trade Assistant.

Productvoorschriften

Technische voorschriften en eisen

 • meer informatie over de technische vereisten, regels en procedures waaraan goederen moeten voldoen om in de Europese Unie te worden ingevoerd
 • zoek de specifieke regels en voorschriften die van toepassing zijn op uw product en het land van oorsprong in My Trade Assistant. Om de voorschriften voor uw product te vinden, moet u eerst de douanecode vaststellen. Als u het douanecode niet kent, kunt u dit met de naam van uw product zoeken in de ingebouwde zoekmachine.

Gezondheids- en veiligheidseisen SPS-voorschriften

 • lees meer over de gezondheids-, veiligheids-, sanitaire en fytosanitaire normen waaraan goederen moeten voldoen om in de Europese Unie te mogen worden ingevoerd.
 • zoek de regels op het gebied van gezondheid, veiligheid en sanitaire en fytosanitaire maatregelen die van toepassing zijn op uw product en zijn land van herkomst in My Trade Assistant. Om de voorschriften voor uw product te vinden, moet u eerst de douanecode vaststellen. Als u het douanecode niet kent, kunt u dit met de naam van uw product zoeken in de ingebouwde zoekmachine.

Douaneformaliteiten en -procedures

 • lees meer over douanedocumenten en -procedures die nodig zijn voor invoer in de Europese Unie

Intellectuele eigendom en geografische aanduidingen

 • lees meer over de wetgeving inzake intellectuele eigendom en geografische aanduidingen in de EU en over het IER-beleid van de EU in de handel

De handel in diensten

 • meer informatie over de regels, voorschriften en faciliteiten voor de handel in diensten

Overheidsopdrachten

 • algemene informatie over wetgeving inzake overheidsopdrachten, regels en toegang op verschillende markten
 • specifieke informatie over de EU-markt voor overheidsopdrachten

Investeringen

 • algemene informatie om uw investering in het buitenland mogelijk te maken
 • specifieke informatie als u vanuit het buitenland in de EU investeert

Links en documenten

Deze pagina delen:

Snelle links