Речник на термините:

Специфични правила за продуктите

Списък на операциите по обработка или преработка, които трябва да бъдат извършени върху материали без произход, за да може продуктът да получи статут на продукт с произход (и следователно да се ползва от преференциалното тарифно третиране, предоставено по силата на този преференциален търговски режим). Тези правила са част от Протокола/Глава относно правилата за произход във всяко споразумение за преференциална търговия.

Свързано съдържание:

Правила за произход

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки