Väljaspool ELi sõlmitavad riigihankelepingud

EL toetab avatud rahvusvahelisi riigihanketurge

EL on sõlminud mitmeid rahvusvahelisi lepinguid, mille eesmärk on tagada ELi ettevõtjatele juurdepääs rahvusvahelistele hanketurgudele. Kõige olulisem neist on mõnepoolne WTO riigihankeleping.

WTO 2012. aasta mitmepoolne riigihankeleping

ELi liikmesriigid on ühinenud WTO riigihankelepinguga. See on peamine riigihangetega seotud rahvusvaheline leping. See on mõnepoolne, sest mitte kõik WTO liikmed ei ole sellega ühinenud.

Ülejäänud 19 riigihankelepinguga hõlmatud riiki on järgmised: 

Armeenia, Austraalia, Kanada, Hiina Taipei, Hongkong (Hiina), Island, Iisrael, Jaapan, Liechtenstein, Montenegro, Moldova, Madalmaad Aruba, Norra, Uus-Meremaa, Lõuna-Korea, Singapur, Šveits, Ukraina ja Ameerika Ühendriigid.

Teised WTO liikmed peavad läbirääkimisi WTO riigihankelepinguga ühinemise üle.

Riigihankelepingul on kaks põhielementi:

Lisateave hankevõimaluste kohta WTO riigihangete turulepääsu teaberessursside (e-GPA) integreeritud portaali kaudu.

See annab teavet katvuse kohta, sealhulgas kohaldatavate piirmäärade kohta, näidates ära väärtuse, mille ületamisel kohaldatakse riigihankelepinguid käsitlevaid eeskirju.

  • WTO riigihankelepingu ülevaade

Kahepoolsed kaubanduslepingud

Lisaks riigihankelepingule tagab EL kaubanduslepingute kaudu Euroopa ettevõtjatele ärivõimalused. Paljud kahepoolsed kaubanduslepingud sisaldavad üksikasjalikke peatükke riigihangete kohta, mille kaudu pooled avavad vastastikku oma hanketurud.

Mõnel juhul, kui teine lepinguosaline on juba riigihankelepingu osaline, sisaldavad need kahepoolsed lepingud kohustusi, mis ulatuvad riigihankelepingus sätestatust kaugemale.

Muudel juhtudel kujutavad need kahepoolsed lepingud endast ainulaadset vastastikust kohustust, mis on seotud hanketurgude vastastikuse avamisega.

 

Tuleb siiski märkida, et isegi kui konkreetse hankemenetluse puhul ei ole kohustust võetud, võib ELi äriühing ikkagi otsustada esitada pakkumuse.

Kohustuse puudumine tähendab üksnes seda, et ELi äriühingul ei ole õigust osaleda menetluses võrdsetel alustel kodumaiste pakkujatega, kuid tavaliselt ei takista see hankijat vastu võtmast ja kaalumast pakkumusi ELi tarnijalt või sõlmimast lepingut ELi tarnijaga.

Lisateave riigihangete kohta ELi kaubanduslepingutes:

Hinnake, kas Teil on õigus osaleda välismaises riigihankes

Selleks et teada saada, kas Teil on õigus osaleda konkreetses riigihankes väljaspool ELi, kasutage vahendit Access2Procurement.

Access2Procurement eesmärk on aidata Euroopa ettevõtjatel hinnata, kas neil on õigus osaleda avalikus hankemenetluses väljaspool ELi. Hindamine eeldab, et kasutaja sisestab teabe, mis tavaliselt sisaldub hanketeates: Hankeüksus, hanke ese ja eeldatav maksumus.

Katseprojektina võimaldab vahend praegu hinnata Kanada riigihangete pakkumisi (mis põhinevad nii riigihankelepingul kui ka kahepoolsel laiaulatuslikul majandus- ja kaubanduslepingul). Järgmine hõlmatud riik on Jaapan. Tulevikus integreeritakse vahendiga veel riike.

Access2Procurement

Jagage seda lehte:

Kiirlingid