Is-saħħa u l-protezzjoni tal-konsumatur għall-prodotti tal-annimali u tal-pjanti

Din il-paġna sservi bħala dokument ta’ referenza biss għar-rekwiżiti tal-prodotti fl-UE kollha. Jistgħu japplikaw rekwiżiti addizzjonali skont il-pajjiż ta’ destinazzjoni tal-UE. Jekk jogħġbok irreferi għall-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi għad-dettalji kollha.

Jekk jogħġbok kun af li f’din il-paġna, deskrizzjoni ġenerali ta’ kull intestatura hija pprovduta fil-lingwi kollha tal-UE. Madankollu, id-dettalji huma disponibbli biss bl-Ingliż.

Saħħa tal-annimali

Kundizzjonijiet obbligatorji għal annimali u prodotti li joriġinaw mill-annimali li għandhom jiġu importati fl-UE (Approvazzjoni tas-Saħħa tal-Pajjiż, Stabbiliment approvat, Ċertifikati tas-saħħa, Kontrolli tas-saħħa, Dokument Veterinarju Komuni għad-Dħul (CVED)

 

Kontroll tas-saħħa ta’ annimali ħajjin

L-annimali ħajjin jistgħu jiġu importati fl-UE biss jekk ikunu ġejjin minn pajjiż terz inkluż f’lista pożittiva ta’ pajjiżi eliġibbli għall-annimal rilevanti, ikunu akkumpanjati miċ-ċertifikati xierqa u jkunu għaddew mill-kontrolli obbligatorji fil-post ta’ spezzjoni fil-fruntiera (BIP) tal-Istat Membru rilevanti.

 

Kontroll tas-saħħa ta’ prodotti li joriġinaw mill-annimali għall-konsum uman

L-importazzjonijiet ta’ prodotti li joriġinaw mill-annimali maħsuba għall-konsum mill-bniedem iridu jikkonformaw mar-rekwiżiti tas-saħħa li ġejjin relatati ma’, fost l-oħrajn, il-kundizzjonijiet tas-saħħa relatati mal-pubbliku u l-protezzjoni tal-bhejjem, l-approvazzjoni tas-saħħa tal-pajjiż, u l-istabbilimenti approvati.

 

Kontroll tas-saħħa ta’ prodotti li joriġinaw mill-annimali mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem

L-importazzjonijiet tal-UE ta’ prodotti tal-annimali mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem iridu jikkonformaw mar-regoli ġenerali dwar is-saħħa pubblika u tal-annimali. Dan isir biex jiġu ggarantiti livelli għoljin ta’ saħħa u sikurezza tul il-ktajjen tal-ikel u tal-għalf u jiġi evitat it-tixrid ta’ mard perikoluż għall-bhejjem jew għall-bnedmin.

 

Kontroll tas-saħħa ta’ prodotti tas-sajd maħsuba għall-konsum mill-bniedem

L-importazzjonijiet ta’ prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura għall-konsum mill-bniedem iridu jikkonformaw mar-rekwiżiti ġenerali tas-saħħa relatati mal-approvazzjoni tas-saħħa minn pajjiż awtorizzat, stabbiliment approvat, ċertifikati tas-saħħa, u kontroll tas-saħħa.

 

Kontroll tas-saħħa ta’ prodotti tas-sajd mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem

L-importazzjonijiet ta’ prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura mhux għall-konsum mill-bniedem iridu jikkonformaw mar-rekwiżiti ġenerali tas-saħħa relatati mal-approvazzjoni tas-saħħa minn pajjiż awtorizzat, stabbiliment approvat, ċertifikati tas-saħħa, u kontroll tas-saħħa.

 

Kontroll tas-saħħa tas-semen, l-ova u l-embrijuni

L-importazzjonijiet ta’ semen, ova u embrijuni ta’ annimali fl-Unjoni Ewropea għandu jkollhom l-għan li jiggarantixxu n-nuqqas ta’ patoġeni speċifiċi li jistgħu jitwasslu minn dawn il-prodotti, u li jevitaw il-kontaminazzjoni tar-reċipjenti nisa u l-frieħ tagħhom.

 

Is-saħħa tal-pjanti

Miżuri protettivi kontra l-introduzzjoni fl-UE ta’ pjanti, organiżmi ta’ ħsara għall-pjanti jew prodotti tal-pjanti u kontra t-tixrid tagħhom

 

Kontroll tas-saħħa tal-pjanti

L-importazzjonijiet tal-UE ta’ prodotti tal-pjanti u kwalunkwe materjal li kapaċi jospita pesti tal-pjanti (eż. prodotti tal-injam, ħamrija, eċċ.) jistgħu jkunu soġġetti għal miżuri protettivi. Dan sabiex jiġu evitati l-introduzzjoni u/jew it-tixrid ta’ organiżmi ta’ ħsara għall-pjanti jew għall-prodotti tal-pjanti li jaqsmu l-fruntieri tal-UE.

 

L-ikel u s-sigurtà fl-għalf

Importazzjonijiet ta’ oġġetti tal-ikel u għalf ta’ oriġini mhux mill-annimali huma awtorizzati biss jekk jikkonformaw mal-kondizzjonijiet ġenerali u dispożizzjonijiet speċifiċi mfassla biex jipprevjenu riskji għas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali

 

It-traċċabbiltà, il-konformità u r-responsabbiltà fl-ikel u fl-għalf

L-ikel u l-għalf ma jistgħux jitqiegħdu fis-suq fl-Unjoni Ewropea (UE) jekk ma jkunux sikuri. Il-liġi tal-UE dwar l-Ikel issegwi mhux biss livell għoli ta’ protezzjoni tal-ħajja u s-saħħa tal-bniedem u l-interessi tal-konsumaturi iżda wkoll il-protezzjoni tas-saħħa u l-benessri tal-annimali, is-saħħa tal-pjanti u l-ambjent.

 

Kontroll tas-saħħa ta’ oġġetti tal-għalf ta’ oriġini mhux mill-annimali

L-importazzjonijiet tal-UE ta’ oġġetti tal-għalf ta’ oriġini mhux mill-annimali huma awtorizzati biss jekk ikunu ġejjin minn stabbilimenti li għandhom rappreżentant fl-UE u jikkonformaw ma’ regoli ġenerali u speċifiċi mfassla biex jipprevjenu r-riskju għas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali u jipproteġu l-ambjent.

 

Kontroll tas-saħħa ta’ oġġetti tal-ikel ta’ oriġini mhux mill-annimali

L-importazzjonijiet fl-Unjoni Ewropea ta’ oġġetti tal-ikel li ma joriġinawx mill-annimali (UE) għandhom jikkonformaw mal-kundizzjonijiet ġenerali u d-dispożizzjonijiet speċifiċi mfassla biex jipprevjenu r-riskju għas-saħħa pubblika u jipproteġu l-interessi tal-konsumaturi.

 

Kontroll tas-saħħa ta’ oġġetti li jiġu f’kuntatt ma’ prodotti tal-ikel

Kwalunkwe materjal u oġġett maħsub biex jiġi f’kuntatt ma’ oġġetti tal-ikel (direttament jew indirettament) irid jikkonforma mar-rekwiżiti tal-UE mfassla biex jiżguraw livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u l-interessi tal-konsumaturi.

 

Kontroll tas-saħħa ta’ ikel ġenetikament modifikat (ĠM) u ikel ġdid

L-importazzjonijiet fl-UE ta’ ikel ġenetikament modifikat (ĠM) u ta’ ikel ġdid iridu jikkonformaw ma’ proċeduri speċifiċi ta’ awtorizzazzjoni, sabiex jiġi żgurat l-ogħla livell ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem.

 

Kontroll tas-saħħa u tat-tikkettar tal-prodotti tat-tabakk

Il-prodotti kollha tat-tabakk importati fl-UE jridu jikkonformaw mal-qafas legali l-ġdid (applikabbli mill-20 ta’ Mejju 2016) li jirregola l-manifattura, il-preżentazzjoni u l-bejgħ tal-prodotti tat-tabakk sabiex jiġu protetti s-saħħa pubblika u l-interessi tal-konsumaturi.

 

Kontroll ta’ sustanzi kimiċi fl-ikel

L-importazzjonijiet ta’ oġġetti tal-ikel u għalf huma awtorizzati biss jekk ma jkunx fihom residwi kimiċi (jiġifieri mediċini veterinarji, pestiċidi u kontaminanti) f’livelli li jistgħu jheddu s-saħħa tal-bniedem

 

Kontroll ta’ residwi ta’ mediċini veterinarji f’annimali u prodotti tal-annimali għall-konsum mill-bniedem

L-importazzjonijiet tal-UE ta’ prodotti tal-annimali għall-konsum mill-bniedem huma permessi biss jekk jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni tal-UE li tillimita l-ammont ta’ sustanzi kimiċi u residwi permessi f’annimali ħajjin u prodotti tal-annimali.

 

Kontroll tal-kontaminanti fl-oġġetti tal-ikel

L-importazzjonijiet fl-UE ta’ oġġetti tal-ikel għandhom jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni tal-UE mfassla biex tiżgura li l-ikel li jitqiegħed fis-suq ikun sikur biex jittiekel u ma jkunx fih kontaminanti f’livelli li jistgħu jheddu s-saħħa tal-bniedem.

 

Kontroll tar-residwi tal-pestiċidi fil-prodotti tal-pjanti u tal-annimali maħsuba għall-konsum mill-bniedem

L-importazzjonijiet ta’ prodotti tal-pjanti u tal-annimali maħsuba għall-konsum mill-bniedem li jista’ jkollhom residwi tal-pestiċidi huma permessi biss meta jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni tal-UE mfassla biex tikkontrolla l-preżenza ta’ sustanzi kimiċi u residwi f’annimali ħajjin, prodotti tal-annimali u prodotti li joriġinaw mill-pjanti.

 

Standards tal-kummerċjalizzazzjoni (kwalità) għall-prodotti agrikoli u tas-sajd

Ċerti prodotti agrikoli u tas-sajd li jiġu fornuti friski lill-konsumatur iridu jikkonformaw mal-istandards komuni tal-kummerċjalizzazzjoni u tal-kwalità li għandhom x’jaqsmu ma’ varjetà ta’ aspetti (freskezza, daqs, kwalità, preżentazzjoni, tolleranzi, immarkar, eċċ.) u jistgħu jiġu mmonitorjati permezz ta’ spezzjonijiet dokumentali u/jew fiżiċi.

 

Standards tal-kummerċjalizzazzjoni għall-bajd għat-tifqis u l-flieles tat-tjur tal-irziezet

Il-bajd għat-tifqis u l-flieles importati fl-UE jrid ikollhom indikazzjonijiet ċari tal-għan u l-pajjiż tal-oriġini tagħhom. Huma biss dawk tal-istess speċi, kategorija u tip ta’ tjur li jistgħu jiġu ppakkjati flimkien.

 

Standards ta’ kummerċjalizzazzjoni għall-bajd

Il-bajd tat-tiġieġ importat, tajjeb għall-konsum mill-bniedem jew għall-użu fl-industriji tal-ikel, ma jistax jitqiegħed fis-suq tal-Unjoni Ewropea (UE) sakemm ma jkunx konformi mar-regoli tal-UE dwar il-klassifikazzjoni, l-immarkar, u t-tikkettar/l-imballaġġ.

 

Standards tal-kummerċjalizzazzjoni għal ċerti prodotti tas-sajd

Ċerti prodotti tas-sajd jistgħu jiġu importati minn pajjiżi terzi u kkummerċjalizzati fl-Unjoni Ewropea (UE) biss jekk jissodisfaw ir-regoli tal-UE dwar il-klassifikazzjoni skont il-kategoriji ta’ freskezza, daqs jew piż, imballaġġ, preżentazzjoni u tikkettar.

 

Standards tal-kummerċjalizzazzjoni għall-frott u l-ħxejjex friski

Il-frott u l-ħaxix li huma maħsuba biex jinbiegħu friski lill-konsumatur fl-UE, jistgħu jiġu kkummerċjalizzati biss jekk ikunu tajbin, ġusti u ta’ kwalità kummerċjabbli u jekk il-pajjiż tal-oriġini jkun indikat skont ir-regolamenti tal-UE. Dispożizzjonijiet speċjali huma stabbiliti għall-importazzjonijiet ta’ prodotti bħal dawn mill-Indja, mill-Kenja, mill-Marokk, mis-Senegal, minn Türkiye u mill-Afrika t’Isfel.

 

Standards tal-kummerċjalizzazzjoni għall-frott u l-ħxejjex friski mill-Indja

 

Standards tal-kummerċjalizzazzjoni għall-frott u l-ħxejjex friski mill-Kenja

 

Standards tal-kummerċjalizzazzjoni għall-frott u l-ħaxix frisk mill-Marokk

 

Standards tal-kummerċjalizzazzjoni għall-frott u l-ħaxix frisk mis-Senegal

 

Standards tal-kummerċjalizzazzjoni għall-frott u l-ħxejjex friski minn Türkiye

 

Standards tal-kummerċjalizzazzjoni għall-frott u l-ħxejjex friski mill-Afrika t’Isfel

 

Standards tal-kummerċjalizzazzjoni għall-banana friska

Il-banana importata trid tikkonforma mar-regoli tal-UE f’oqsma bħall-kwalità, id-daqs, il-preżentazzjoni, eċċ. qabel ma titqiegħed fis-suq.

 

Standards tal-kummerċjalizzazzjoni għall-qanneb

(Meħtieġa biss għaż-żerriegħa tal-qanneb) Żrieragħ tal-qanneb importati jridu jgħaddu minn kontrolli f’oqsma bħall-iskop u l-kontenut ta’ tretraidrokannabinol (THC).

 

Standards tal-kummerċjalizzazzjoni għall-ħops

Il-ħops u l-prodotti tal-ħops jistgħu jiġu importati fl-UE biss jekk jagħtu prova li l-istandards tal-kwalità tagħhom huma mill-inqas ekwivalenti għar-rekwiżiti minimi tal-kummerċjalizzazzjoni stabbiliti mill-UE.

 

Standards tal-kummerċjalizzazzjoni għall-ilma minerali naturali

L-użu ta’ deskrizzjonijiet u definizzjonijiet ta’ ilma minerali naturali huwa obbligatorju biex l-ilma fil-fliexken jiġi esportat lejn is-suq tal-UE, kif ukoll biex jiġu ssodisfati kriterji ta’ kwalità standard.

 

Standards tal-kummerċjalizzazzjoni għaż-żejt taż-żebbuġa

L-użu ta’ deskrizzjonijiet u definizzjonijiet ta’ żjut taż-żebbuġa u żjut mir-residwi taż-żebbuġ huwa obbligatorju biex jiġu esportati ż-żjut taż-żebbuġa lejn is-suq tal-UE, kif ukoll biex jintlaħqu l-kriterji ta’ kwalità standard.

 

Standards ta’ kummerċjalizzazzjoni għal-laħam tat-tjur

Il-laħam tat-tjur importat irid jikkonforma mar-regoli tal-UE f’oqsma bħall-preservazzjoni, il-kriterji ta’ klassifikazzjoni, it-tikkettar u l-kontenut tal-ilma qabel ma jitqiegħed fis-suq.

 

Standards tal-kummerċjalizzazzjoni għas-sardin ippreservat

Is-sardin ippreservat importat irid jikkonforma mar-regoli tal-UE f’oqsma bħat-tip ta’ speċijiet, il-preżentazzjoni, il-kopertura tal-midja, l-isterilizzazzjoni, eċċ. qabel ma jitqiegħed fis-suq tal-UE.

 

Rekwiżiti tal-kummerċjalizzazzjoni għaż-żrieragħ u l-materjal tal-propagazzjoni tal-pjanti

Iż-żrieragħ u l-materjal tal-propagazzjoni tal-pjanti li jidħlu fis-suq tal-UE jridu jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni speċifika tal-UE dwar ir-rekwiżiti tal-kummerċjalizzazzjoni. Dawn huma mfassla biex jiżguraw li l-prodotti jissodisfaw il-kriterji għas-saħħa u l-kwalità għolja kif ukoll il-protezzjoni tal-bijodiversità.

 

Standards tal-kummerċjalizzazzjoni għat-tonn u l-plamtu ppreservati

It-tonn u l-plamtu ppreservati importati fl-UE jridu jsegwu l-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni fir-rigward tal-użu tal-ispeċijiet tal-ħut, l-omoġeneità, il-kopertura tal-midjum, id-deskrizzjoni kummerċjali, eċċ. qabel ma jitqiegħdu fis-suq tal-UE.

 

Ċertifikat u rapport ta’ analiżi għall-inbid, il-meraq tal-għeneb u l-most

L-approvazzjoni tal-importazzjoni tal-inbid, tal-most tal-għeneb u tal-meraq tal-għeneb teħtieġ Dokument V I 1, li huwa ċertifikat tar-rapport ta’ analiżi magħmul minn laboratorju uffiċjali rikonoxxut mill-pajjiż terz.

 

Prodotti minn produzzjoni organika

Deskrizzjoni tal-iskema ta’ produzzjoni organika li għandha l-għan li tippromwovi prodotti ta’ kwalità u l-integrazzjoni tal-konservazzjoni ambjentali fl-agrikoltura.

 
Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr