EPO — West-Afrika

De EPO tussen de EU en West-Afrika maakt het voor mensen en bedrijven uit beide regio’s gemakkelijker om te investeren in en handel te drijven in en handel te drijven in West-Afrika, en om de ontwikkeling in heel West-Afrika te stimuleren. Ontdek hoe de economische partnerschapsovereenkomsten (EPO) van de EU met 16 West-Afrikaanse staten uw handel ten goede kunnen komen.

De EPO tussen de EU en West-Afrika wordt nog niet toegepast in een van de West-Afrikaanse landen — zij zal voorlopig van toepassing worden zodra alle West-Afrikaanse landen de overeenkomst hebben ondertekend en twee derde van de West-Afrikaanse landen de overeenkomst heeft geratificeerd.

In een oogopslag

De EU is begonnen met een economische partnerschapsovereenkomst met 16 West-Afrikaanse staten; de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS) en de West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie (WAEMU). Nigeria is het enige land in de regio dat de EPO nog moet ondertekenen, en daarom wordt de overeenkomst nog niet toegepast.

De economische partnerschapsovereenkomst (EPO) met West-Afrika heeft betrekking op goederen en ontwikkelingssamenwerking. De EPO voorziet ook in de mogelijkheid om in de toekomst verdere onderhandelingen te voeren over duurzame ontwikkeling, diensten, investeringen en andere handelsgerelateerde kwesties.

De EPO zal:

 • West-Afrika helpen beter te integreren in het mondiale handelssysteem en investeringen en economische groei in de regio ondersteunen.
 • toename van de West-Afrikaanse uitvoer naar de EU
 • investeringen stimuleren en bijdragen tot de ontwikkeling van productiecapaciteit, met een positief effect op de werkgelegenheid.

Tot de vaststelling van de volledige regionale EPO met West-Afrika zijn de „tijdelijke” economische partnerschapsovereenkomsten met Ivoorkust en Ghana op respectievelijk 3 september 2016 en 15 december 2016 voorlopig van toepassing geworden.

Asymmetrische bepalingen ten gunste van West-Afrikaanse landen

De EPO weegt in West-Afrika en houdt rekening met de huidige verschillen in ontwikkelingsniveau tussen beide regio’s. Asymmetrische bepalingen ten gunste van West-Afrikaanse landen omvatten onder meer de uitsluiting van gevoelige producten van liberalisering, lange liberaliseringsperioden, flexibele oorsprongsregels en speciale waarborgen en maatregelen voor landbouw, voedselzekerheid en de bescherming van de opkomende industrie.

 • Terwijl de EU haar markt vanaf de eerste dag volledig opent, zal West-Afrika de invoertarieven slechts gedeeltelijk afschaffen gedurende een overgangsperiode van 20 jaar. Bovendien zullen producenten van 25 % van de meest gevoelige goederen permanent worden beschermd tegen concurrentie.

Tarieven

 • Met uitzondering van wapens en munitie verleent de EU in het kader van de tussentijdse EPO 100 % rechten- en contingentvrije toegang tot alle invoer uit Ghana en Ivoorkust. Hetzelfde geldt voor alle West-Afrikaanse producten, vanaf de eerste dag waarop de regionale EPO voor West-Afrika van toepassing wordt. Toegang tot de EU-markt is permanent, volledig en vrij voor alle producten.
 • De West-Afrikaanse landen zullen de invoer uit de EU over een periode van 20 jaar liberaliseren. Volgens de categorieën die reeds zijn opgenomen in het gemeenschappelijk buitentarief van ECOWAS (CET)
  • goederen van groep A (essentiële sociale goederen, basisbehoeften, basisgoederen, kapitaalgoederen en specifieke inputs), waarvoor momenteel 0 of 5 % rechten gelden, zullen 5 jaar na de inwerkingtreding van de EPO worden geliberaliseerd.
  • goederen van groep B (hoofdzakelijk inputs en halffabrikaten), waarvoor momenteel 0, 5 of 10 % rechten gelden, zullen binnen 10-15 jaar na de inwerkingtreding van de EPO worden geliberaliseerd.
  • goederen van groep C (sommige consumptiegoederen), waarvoor momenteel 5, 10 of 20 % rechten gelden, zullen binnen 10-20 jaar na de inwerkingtreding van de EPO worden geliberaliseerd.
 • Een aanzienlijk deel van de tarieflijnen (25 %) wordt volledig van liberalisering uitgesloten en blijft onderworpen aan normale rechten. Het gaat onder meer om gevoelige producten zoals landbouw/visserijproducten en gevoelige consumptiegoederen.
 • Als de invoer van bepaalde EU-goederen in West-Afrikaanse landen plots toeneemt, waardoor de lokale markten in gevaar komen, kunnen vrijwaringsmaatregelen zoals invoerquota en -rechten worden toegepast.

 

Gebruik de zoekoptie van My Trade Assistant om de exacte informatie over rechten en tarieven voor uw specifieke product te vinden, rekening houdend met het land van herkomst en bestemming. Neem in geval van twijfel contact op met uw douaneautoriteiten.

 

Oorsprongsregels

Om voor een preferentiële behandeling in aanmerking tekomen, moet uw product voldoen aan de oorsprongsregels van de overeenkomst. Raadpleeg de interactieve tool „Rules of Origin Self Assessment (ROSA) in My Trade Assistant om te beoordelen of uw product aan de oorsprongsregels voldoet en om na te gaan hoe u de juiste documenten kunt opstellen.

Hieronder vindt u algemene informatie over de oorsprongsregels.

Dankzij flexibele oorsprongsregels kunnen de landen van West-Afrika in het kader van de EPO producten uitvoeren met productiemiddelen uit andere landen, met name in belangrijke sectoren — landbouw, visserij, textiel en kleding. Zo kan een textielproduct de EU rechtenvrij binnenkomen als ten minste één productiestadium — zoals weven of breien — in een EPO-land heeft plaatsgevonden.

Tolerantie

De toleranties in de West-Afrikaanse EPO zijn soepeler dan de gebruikelijke. Zij bedragen 15 % van de prijs af fabriek van het eindproduct, in plaats van 10 % in de meeste overeenkomsten van de EU. Voor textiel en kleding gelden specifieke toleranties.

Cumulatie

De EPO-bepalingen omvatten de volgende vormen van cumulatie:

 • Bilaterale cumulatie met de EU
 • Diagonale en volledige cumulatie met LGO’s en ACS-landen, onder bepaalde voorwaarden.
 • Cumulatie met naburige ontwikkelingslanden, onder bepaalde voorwaarden.

Rechtstreeks vervoer

Het bewijs van het rechtstreekse vervoer moet aan de douaneautoriteiten van het land van invoer worden overgelegd.

Teruggave van rechten

Er kan terugbetaling worden gevraagd van rechten die zijn betaald op materialen die eerder voor verdere verwerking werden ingevoerd en vervolgens werden uitgevoerd naar een land dat een EPO met de EU heeft ondertekend.

Vaartuigvoorwaarden

Vis die in volle zee en in de exclusieve economische zones van West-Afrikaanse EPO-landen wordt gevangen, kan alleen als van oorsprong uit een EPO-land worden beschouwd wanneer hij wordt gevangen door vaartuigen die aan bepaalde criteria voldoen. Deze criteria hebben betrekking op de plaats van registratie van een vaartuig, de vlag waaronder zij varen en de eigendom ervan.

Er is geen specifieke eis inzake de nationaliteit van de bemanning, kapiteins of officieren. Deze vereisten, die in de oorspronkelijke Overeenkomst van Cotonou waren opgenomen, zijn nu geschrapt om het gemakkelijker te maken de oorsprong te verlenen aan vis die door EPO-landen is gevangen.

Productspecifieke oorsprongsregels

 

Gebruik de zoekoptie Mijn handelsassistent om de regels te vinden die van toepassing zijn op uw specifieke product.

Afwijkingen

Op verzoek van een EPO-land kan onder specifieke voorwaarden een afwijking worden toegestaan om voor bepaalde producten van oorsprong uit specifieke landen soepeler oorsprongsregels toe te passen.

Productvereisten

Technische voorschriften en voorschriften

 • Lees meer over de technische vereisten, regels en procedures waaraan goederen moeten voldoen om in de Europese Unie te worden ingevoerd.
 • Zoek de specifieke regels en voorschriften die van toepassing zijn op uw product en het land van oorsprong in de My Trade Assistant database.

Gezondheids- en veiligheidseisen SPS

Documenten en procedures voor douaneafhandeling

 Bewijzen van oorsprong

 • Om toegelaten exporteur te worden, moet u aan uw douaneautoriteiten kunnen aantonen dat uw producten van oorsprong zijn en welke andere voorwaarden zij eventueel stellen.

De douaneautoriteiten kunnen uw status van toegelaten exporteur intrekken in geval van misbruik. Voor meer informatie over de procedures kunt u contact opnemen met uw douaneautoriteiten.

 • Om voor preferentiële rechten in aanmerking te komen, moeten producten van oorsprong uit West-Afrikaanse EPO-landen vergezeld gaan van een bewijs van oorsprong. Bewijs van oorsprong blijft 10 maanden geldig. Het kan gaan om:
  • een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1, afgegeven door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer. De exporteur (of gemachtigde vertegenwoordiger) die een certificaat aanvraagt, moet op verzoek documenten kunnen overleggen waaruit de oorsprong van de betrokken producten blijkt en aan de andere voorwaarden van het protocol inzake de oorsprongsregels voldoen.
  • een factuurverklaring — afgegeven door een exporteur voor zendingen met een waarde van 6,000 EUR of minder, of door toegelaten exporteurs, voor zendingen van ongeacht welke waarde. Wanneer u een factuurverklaring invult, moet u bereid zijn documenten over te leggen waaruit blijkt dat uw producten van oorsprong zijn en dat u aan de andere voorwaarden van het protocol betreffende de oorsprongsregels voldoet.

Andere documenten

 • Lees meer over andere douanedocumenten en -procedures [link] die nodig zijn voor invoer in de Europese Unie.

Intellectuele eigendom en geografische aanduidingen

Handel in diensten

Overheidsopdrachten

Investeringen

Andere

Mededinging

 • Sinds 2014 heeft de EU de uitvoersubsidies voor alle producten die naar EPO-landen worden uitgevoerd, stopgezet.
 • De EU heeft maatregelen met productie- en handelsverstorende maatregelen tot een minimum beperkt
 • Als de lokale industrie bedreigd wordt als gevolg van de sterke invoer uit Europa, kunnen EPO’s maatregelen nemen om industriesectoren en opkomende industrieën te beschermen.

Duurzame ontwikkeling

De West-Afrikaanse EPO is uitdrukkelijk gebaseerd op de „essentiële en fundamentele” elementen van de Overeenkomst van Cotonou, namelijk mensenrechten, democratische beginselen, de rechtsstaat en goed bestuur. De overeenkomst bevat dus een van de sterkste bewoordingen over rechten en duurzame ontwikkeling in EU-overeenkomsten.

 • De „niet-uitvoeringsclausule” houdt in dat „passende maatregelen” (zoals bepaald in de Overeenkomst van Cotonou) kunnen worden genomen indien een van de partijen haar verplichtingen met betrekking tot de essentiële elementen niet nakomt. Dit kan de opschorting van handelsvoordelen omvatten.
 • De gezamenlijke EPO-instellingen zijn belast met het toezicht op en de beoordeling van het effect van de uitvoering van EPO’s op de duurzame ontwikkeling van de partijen. In overeenstemming met de Overeenkomst van Cotonou is er een duidelijke rol weggelegd voor het maatschappelijk middenveld en parlementsleden.

Regionale integratie

De West-Afrikaanse EPO heeft evenveel betrekking op de handel tussen de West-Afrikaanse landen als op de handel met de EU. Het is het eerste economisch partnerschap dat niet alleen de 16 landen van de regio, maar ook hun twee regionale organisaties samenbrengt: de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS) en de West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie (UEMOA).

 • De West-Afrikaanse markttoegang voor de EU is volledig in overeenstemming met het gemeenschappelijk buitentarief van ECOWAS, dat de basis vormt voor een ECOWAS-douane-unie. De uitvoering van de EPO en de CET van ECOWAS gaat hand in hand en versterken elkaar.
 • De EPO bevat belangrijke bepalingen om douaneprocedures eenvoudiger en efficiënter te maken en bepaalt dat West-Afrikaanse landen elkaar ten minste dezelfde behandeling zullen verlenen als aan de EU.

Capaciteitsopbouw en technische bijstand

De EU verleent technische bijstand „Hulp voor handel”. Dit helpt landen hun douaneprocedures aan te passen en papierwerk te verminderen. Voor u betekent dit minder troeven bij de omgang met de douane.

Zo biedt de EU financiële en technische steun om West-Afrikaanse landbouwers te helpen aan de sanitaire en fytosanitaire normen van de EU te voldoen. De EU stuurt ook vaak een team van deskundigen van het directoraat Audits en analyse inzake gezondheid en voedsel om aanbevelingen te doen over hoe exportproblemen kunnen worden opgelost.

Nuttige links en documenten

Deze pagina delen:

Snelle links