Sundhed og forbrugerbeskyttelse af animalske og vegetabilske produkter

Denne side er kun et referencedokument for produktkravene for hele EU. Der kan gælde ekstra krav, afhængigt af hvilket EU-land der er tale om. Der henvises til "My Trade Assistent" for alle detaljer.

Vær opmærksom på, at der på denne side gives en generel beskrivelse af hvert udgiftsområde på alle EU-sprog. Oplysningerne findes dog kun på engelsk.

Dyresundhed

Obligatoriske betingelser for import til EU af dyr og animalske produkter (landesundhedsgodkendelse, sundhedscertifikat, sundhedskontrol, fælles veterinærdokument til brug ved import (CVED))

 

Sundhedskontrol af levende dyr

Levende dyr kan kun importeres til EU, hvis de kommer fra et tredjeland, der er opført på en positivliste over støtteberettigede lande for det pågældende dyr, ledsages af de behørige certifikater og har efterfulgt den obligatoriske kontrol på den relevante medlemsstats grænsekontrolsted (BIP).

 

Sundhedskontrol af animalske produkter til konsum

Import af animalske produkter til konsum skal bl.a. opfylde følgende sundhedsmæssige betingelser for offentligheden og beskyttelse af husdyr, godkendte virksomheder og godkendte virksomheder.

 

Sundhedskontrol af animalske produkter, som ikke er bestemt til konsum

EU's import af animalske produkter, der ikke er bestemt til konsum, skal overholde generelle regler for folke- og dyresundheden. Dette gøres for at sikre et højt sundheds- og sikkerhedsniveau i hele fødevare- og foderkæden og for at undgå spredning af sygdomme, der er farlige for dyr eller mennesker.

 

Sundhedskontrol af fiskevarer til konsum

Import af fiskevarer og akvakulturprodukter til konsum skal være i overensstemmelse med de generelle sundhedsmæssige krav i forbindelse med godkendelse af et godkendt land, en godkendt virksomhed, et sundhedscertifikat og en sundhedskontrol.

 

Sundhedskontrol af fiskevarer, der ikke er bestemt til konsum

Import af fiskevarer og akvakulturprodukter, der ikke er bestemt til konsum, skal være i overensstemmelse med de generelle sundhedsmæssige krav i forbindelse med godkendelse af et godkendt land, en godkendt virksomhed, et sundhedscertifikat og en sundhedskontrol.

 

Sundhedskontrol med sæd, æg og embryoner

Import af sæd, æg og embryoner fra dyr til Den Europæiske Union skal sikre, at der ikke forekommer specifikke patogener, som kan befordres af disse produkter, og undgå kontaminering af de kvindelige modtagere og deres afkom.

 

Plantesundhed

Beskyttelsesforanstaltninger mod indslæbning i EU af planter, skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning

 

Plantesundhedskontrol

EU's import af vegetabilske produkter og materialer, der kan indslæbe planteskadegørere (f.eks. træprodukter, jordbund osv.), kan gøres til genstand for beskyttelsesforanstaltninger. Formålet hermed er at forhindre, at organismer, som er skadelige for planter eller planteprodukter, som passerer EU's grænser, indslæbes og/eller spredes.

 

Fødevare- og fodersikkerhed

Import af fødevarer og foderstoffer af ikke-animalsk oprindelse er kun tilladt, hvis de er i overensstemmelse med almindelige betingelser og særlige bestemmelser, der har til formål at forebygge risici for menneskers og dyrs sundhed.

 

Sporbarhed, overensstemmelse og ansvar i fødevarer og foder

Fødevarer og foder må ikke markedsføres i Den Europæiske Union (EU), hvis de er usikre. EU's fødevarelovgivning forfølger ikke kun et højt beskyttelsesniveau for menneskers liv og sundhed og forbrugernes interesser, men også beskyttelse af dyresundhed og -velfærd, plantesundhed og miljø.

 

Sundhedskontrol af foderstoffer af ikke-animalsk oprindelse

EU må kun importere foderstoffer af ikke-animalsk oprindelse, hvis de kommer fra virksomheder, der har en repræsentant i EU og overholder generelle og specifikke regler, der tager sigte på at forebygge risici for menneskers og dyrs sundhed og beskytte miljøet.

 

Sundhedskontrol af fødevarer af ikke-animalsk oprindelse

Import af fødevarer af ikke-animalsk oprindelse til Den Europæiske Union (EU) skal overholde generelle betingelser og særlige bestemmelser, der tager sigte på at forebygge risici for den offentlige sundhed og beskytte forbrugernes interesser.

 

Sundhedskontrol af genstande, der kommer i berøring med fødevarer

Materialer og genstande, der er bestemt til at komme i berøring med fødevarer (direkte eller indirekte), skal opfylde de EU-krav, der skal sikre et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og forbrugernes interesser.

 

Sundhedskontrol af genetisk modificerede fødevarer og nye fødevarer

Import til EU af genetisk modificerede fødevarer og af nye fødevarer skal overholde de særlige godkendelsesprocedurer for at sikre det højest mulige beskyttelsesniveau for menneskers sundhed.

 

Sundheds- og mærkning af tobaksvarer

Alle tobaksvarer, der importeres til EU, skal overholde de nye retlige rammer (gældende fra den 20. maj 2016), som gælder for fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer for at beskytte folkesundheden og forbrugernes interesser.

 

Kontrol med kemiske stoffer i fødevarer

Import af fødevarer og foderstoffer er kun tilladt, hvis de ikke indeholder restkoncentrationer af kemiske stoffer (dvs. veterinærlægemidler, pesticider og forurenende stoffer) på et niveau, der kan true menneskers sundhed.

 

Kontrol med restkoncentrationer af veterinærlægemidler til dyr og animalske produkter til konsum

EU's import af animalske produkter til konsum er kun tilladt, hvis det er i overensstemmelse med EU-lovgivningen, der begrænser mængden af kemiske stoffer og restkoncentrationer, der er tilladt i levende dyr og animalske produkter.

 

Kontrol med forurenende stoffer i levnedsmidler

Import til EU af fødevarer bør være i overensstemmelse med EU-lovgivningen, der har til formål at sikre, at fødevarer, der markedsføres, er sikre at spise og ikke indeholder forurenende stoffer på et niveau, der kan true menneskers sundhed.

 

Kontrol med pesticidrester på vegetabilske og animalske produkter til konsum

Import af vegetabilske og animalske produkter til konsum, som kan have pesticidrester, tillades kun, hvis de er i overensstemmelse med EU-lovgivningen, der har til formål at kontrollere tilstedeværelsen af kemiske stoffer og restkoncentrationer i levende dyr, animalske produkter og vegetabilske produkter.

 

Handelsnormer for landbrugsprodukter og fiskerivarer (kvalitet)

Visse landbrugsprodukter og fiskerivarer, der leveres til forbrugerne i frisk tilstand, skal være i overensstemmelse med de fælles markedsførings- og kvalitetsstandarder, som vedrører forskellige aspekter (friskhed, størrelse, kvalitet, præsentation, tolerancer, mærkning osv.) og kan overvåges ved hjælp af fysisk kontrol og/eller fysisk kontrol.

 

Handelsnormer for rugeæg og kyllinger af fjerkræ

Rugeæg og kyllinger, der importeres til EU, skal have klare oplysninger om deres formål og oprindelsesland. Det er kun tilladt at pakkes sammen med samme art, kategori og fjerkrætype.

 

Handelsnormer for æg

Importerede hønseæg, der er egnet til konsum eller til anvendelse i fødevareindustrien, må ikke markedsføres i Den Europæiske Union (i det følgende benævnt "EU"), medmindre de er i overensstemmelse med EU-reglerne om klassificering, mærkning og emballering.

 

Handelsnormer for visse fiskerivarer

Visse fiskevarer må kun importeres fra tredjelande og markedsføres i Den Europæiske Union (EU), hvis de opfylder EU's regler om klassificering efter friskhed, størrelse eller vægt, emballage, præsentation og mærkning.

 

Handelsnormer for friske frugter og grøntsager

Frugt og grøntsager, der er bestemt til at blive solgt friske til forbrugeren i EU, må kun markedsføres, hvis de er af sund, sædvanlig handelskvalitet, og hvis oprindelseslandet er angivet som fastsat i EU-bestemmelserne. Der er fastsat særlige bestemmelser for import af sådanne varer fra Indien, Kenya, Marokko, Senegal, Tyrkiet og Sydafrika.

 

Handelsnormer for friske frugter og grøntsager fra Indien

 

Handelsnormer for friske frugter og grøntsager fra Kenya

 

Handelsnormer for friske frugter og grøntsager fra Marokko

 

Handelsnormer for friske frugter og grøntsager fra Senegal

 

Handelsnormer for friske frugter og grøntsager fra Tyrkiet

 

Handelsnormer for friske frugter og grøntsager fra Sydafrika

 

Handelsnormer for friske bananer

Importerede bananer skal overholde EU-reglerne på områder som kvalitet, størrelsessortering, præsentation mv., inden de markedsføres.

 

Handelsnormer for hamp

Importerede hampefrø skal underkastes kontrol på områder som f.eks. formål og indhold af tetrahydrocannabinol (THC).

 

Handelsnormer for humle

Humle og humleprodukter må kun importeres til EU, hvis de godtgør, at deres kvalitetsstandarder mindst svarer til EU's mindstekrav til afsætning.

 

Handelsnormer for naturligt mineralvand

Brugen af beskrivelser og definitioner af naturligt mineralvand er obligatorisk for at eksportere flaskevand til EU-markedet og opfylde standardkvalitetskriterier.

 

Handelsnormer for olivenolie

Det er obligatorisk at anvende betegnelser og definitioner på olivenolie og olie af olivenpresserester for at eksportere olivenolie til EU's marked og opfylde standardkvalitetskriterier.

 

Handelsnormer for fjerkrækød

Importeret fjerkrækød skal overholde EU-reglerne på områder som f.eks. konservering, klassificeringskriterier, mærkning og vandindhold, inden det bringes i omsætning.

 

Handelsnormer for sardinkonserves

Importeret konserveret sardiner skal overholde EU's regler på områder som art, præsentation, omfattende medier, sterilisering osv., inden de markedsføres i EU.

 

Krav til frø og planteformeringsmateriale

Frø og planteformeringsmateriale, der kommer ind på EU-markedet, skal overholde den specifikke EU-lovgivning om markedsføringskrav. Formålet med disse er at sikre, at produkterne opfylder kriterierne for sundhed og kvalitet samt at beskytte biodiversiteten.

 

Handelsnormer for tun- og bonitkonserves

Tun- og bonitkonserves, der importeres til EU, skal være i overensstemmelse med handelsnormerne for så vidt angår anvendelse af fiskearter, homogenitet, dækkende medium, handelsbetegnelse osv. inden markedsføring på EU-markedet.

 

Attest og analyseattest for vin, druesaft og druemost

For import af vin, druemost og druesaft kræves der et V I 1-dokument, som er et certifikat for den analyseerklæring, der er udfærdiget af et officielt laboratorium, som er anerkendt af tredjelandet.

 

Produkter fra økologisk produktion

Beskrivelse af ordningen for økologisk produktion, som har til formål at fremme kvalitetsvarer og integrere miljøbevarelse i landbruget.

 
Del denne side:

Genveje