Συχνές ερωτήσεις:

Ποιοι δασμοί επιβάλλονται όταν το λογισμικό που έχει αναπτυχθεί στην ΕΕ εξάγεται σε τρίτη χώρα και είναι ενσωματωμένο σε άλλο προϊόν εκεί, π.χ. αυτοκίνητο, όταν το εν λόγω προϊόν εισάγεται στη συνέχεια στην ΕΕ;

Κανονικά, ένα προϊόν που εισάγεται από τρίτες χώρες, ανεξάρτητα από την καταγωγή των συστατικών των εν λόγω προϊόντων, υπόκειται σε δασμό σύμφωνα με τη συνδυασμένη ονοματολογία της ΕΕ, εκτός εάν το εν λόγω προϊόν έχει ελευθερωθεί πλήρως στο πλαίσιο συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ με τη χώρα εξαγωγής. Ωστόσο, ο εισαγωγέας μπορεί να κάνει χρήση των διαθέσιμων τελωνειακών διαδικασιών στην ΕΕ για να αποφύγει την καταβολή δασμού για ένα συστατικό που παράγεται στην ΕΕ αλλά μεταποιείται σε τρίτη χώρα.

Η διαθέσιμη διαδικασία για την υπό εξέταση κατάσταση είναι η τελειοποίηση προς επανεισαγωγή. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία που έχει αναπτύξει ή αγοράσει το λογισμικό στην ΕΕ (ιδιοκτήτης του λογισμικού) πρέπει να λάβει άδεια για τελειοποίηση προς επανεισαγωγή προτού το λογισμικό εγκατασταθεί σε αυτοκίνητο ή σε μέρος αυτού. Η εταιρεία πρέπει να απευθυνθεί στην αρμόδια τελωνειακή αρχή που βρίσκεται στον τόπο όπου τηρούνται τα αρχεία και τα έγγραφα του κατόχου του λογισμικού που επιτρέπουν στην τελωνειακή αρχή να λάβει απόφαση (κύριες λογιστικές καταχωρίσεις για τελωνειακούς σκοπούς) (σε ένα από τα 27 κράτη μέλη).

Τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρωθούν στην άδεια περιλαμβάνουν την ένδειξη της αξίας του λογισμικού (εμπορική αξία), η οποία στη συνέχεια θα αφαιρεθεί από την αξία του εισαγόμενου αυτοκινήτου/αυτοκινήτου κατά την εισαγωγή. Η αξία του λογισμικού θα είναι το κόστος παραγωγής του ή η τιμή αγοράς του. Ο δασμός θα επιβάλλεται επί της διαφοράς της εν λόγω αξίας (της προστιθέμενης αξίας). Οι τελωνειακές αρχές καθορίζουν την προθεσμία εντός της οποίας λήγει το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, δηλαδή την προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να πραγματοποιηθεί η εισαγωγή του τελικού προϊόντος.

Ο εισαγωγέας της ΕΕ πρέπει να αναφέρει τη σχετική άδεια για τελειοποίηση προς επανεισαγωγή στην τελωνειακή διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις