Majanduspartnerlusleping – Lääne-Aafrika

ELi ja Lääne-Aafrika vaheline majanduspartnerlusleping lihtsustab kahe piirkonna kodanike ja ettevõtjate investeerimist ja omavahelist kaubandust ning soodustab arengut kogu Lääne-Aafrikas. Uurige, kuidas ELi majanduspartnerluslepingud 16 Lääne-Aafrika riigiga võivad Teie kaubandusele kasu tuua.

ELi ja Lääne-Aafrika majanduspartnerluslepingut ei kohaldata veel üheski Lääne-Aafrika riigis – lepingut hakatakse ajutiselt kohaldama pärast seda, kui kõik Lääne-Aafrika riigid on sellele alla kirjutanud ja kaks kolmandikku Lääne-Aafrika riikidest on lepingu ratifitseerinud.

Lühitutvustus

EL on algatanud majanduspartnerluslepingu 16 Lääne-Aafrika riigiga; Lääne-AafrikaRiikide Majandusühendus (ECOWAS) ning Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliit (WAEMU). Nigeeria on piirkonna ainus riik, kes ei ole veel majanduspartnerluslepingule alla kirjutanud, mistõttu lepingut veel ei kohaldata.

Lääne-Aafrikaga sõlmitud majanduspartnerlusleping hõlmab kaupu ja arengukoostööd. Majanduspartnerlusleping sisaldab ka võimalust pidada tulevikus täiendavaid läbirääkimisi säästva arengu, teenuste, investeeringute ja muude kaubandusega seotud küsimuste üle.

Majanduspartnerluslepinguga:

 • aidata Lääne-Aafrikal paremini integreeruda ülemaailmsesse kaubandussüsteemi ning toetada investeeringuid ja majanduskasvu piirkonnas.
 • suurendada Lääne-Aafrika eksporti ELi
 • stimuleerida investeeringuid ja aidata arendada tootmisvõimsust, millel on positiivne mõju tööhõivele.

Kuni täieliku piirkondliku majanduspartnerluslepingu vastuvõtmiseni Lääne-Aafrikaga hakati vastavalt 3. septembril 2016 ja 15. detsembril 2016 ajutiselt kohaldama majanduspartnerluslepinguid Côte d’Ivoire’i ja Ghanaga.

Asümmeetrilised sätted Lääne-Aafrika riikide kasuks

Majanduspartnerlusleping toetab Lääne-Aafrikat ja selles võetakse arvesse praeguseid erinevusi kahe piirkonna arengutasemes. Lääne-Aafrika riike soosivad asümmeetriasätted hõlmavad tundlike toodete liberaliseerimisest väljajätmist, pikki liberaliseerimisperioode, paindlikke päritolureegleid ning põllumajanduse, toiduga kindlustatuse ja tärkava tööstuse kaitse erilisi kaitsemeetmeid ja -meetmeid.

 • Samal ajal kui EL avab oma turu täielikult alates esimesest päevast, kaotab Lääne-Aafrika imporditariifid 20-aastase üleminekuperioodi jooksul vaid osaliselt. Lisaks on kõige tundlikumatest kaupadest 25 % tootjatele tagatud pidev kaitse konkurentsi eest.

Tariifid

 • EL annab vahepealse majanduspartnerluslepingu alusel 100 % tollimaksu- ja kvoodivaba juurdepääsu kogu Ghanast ja Côte d’Ivoire’ist pärinevale impordile, välja arvatud relvad ja laskemoon. Sama kehtib kõigi Lääne-Aafrika toodete kohta alates Lääne-Aafrika piirkondliku majanduspartnerluslepingu kohaldamise esimesest päevast. Juurdepääs ELi turule on püsiv, täielik ja vaba kõikidele toodetele.
 • Lääne-Aafrika riigid liberaliseerivad EList pärit impordi 20 aasta jooksul. Vastavalt ECOWASi ühises välistariifis juba sätestatud kategooriatele
  • a rühma kaubad (esmavajalikud sotsiaalkaubad, esmatarbekaubad, põhitarbekaubad, kapitalikaubad ja spetsiifilised sisendid), mille suhtes praegu kohaldatakse 0 % või 5 % tollimaksu, liberaliseeritakse viis aastat pärast majanduspartnerluslepingu kohaldamist.
  • b rühma kaubad (peamiselt sisendid ja vahetooted), mille suhtes praegu kohaldatakse 0, 5 või 10 % tollimaksu, liberaliseeritakse 10-15 aasta jooksul pärast majanduspartnerluslepingu kohaldamist.
  • C rühma kaubad (mõned lõpptarbekaubad), mille suhtes praegu kohaldatakse 5, 10 või 20 % tollimaksu, liberaliseeritakse 10-20 aasta jooksul pärast majanduspartnerluslepingu kohaldamist.
 • Märkimisväärne osa tariifiridadest (25 %) jäetakse liberaliseerimisest täielikult välja ja nende suhtes kohaldatakse jätkuvalt tavalist tollimaksu. Need hõlmavad selliseid tundlikke tooteid nagu põllumajandus/kalandustooted ja tundlikke lõpptarbekaupu.
 • Kui mõne ELi kauba import Lääne-Aafrika riikidesse järsult suureneb, mis seab ohtu kohalikud turud, võib rakendada selliseid kaitsemeetmeid nagu impordikvoodid ja -tollimaksud.

 

Kasutage minu kaubandusassistendi otsingut, et leida täpne teave teie konkreetse toote tollimaksude ja tariifide kohta, võttes arvesse toote päritoluriiki ja sihtriiki. Kahtluse korral võtke ühendust oma tolliasutusega.

Päritolueeskirjad;

Paindlikud päritolureeglid võimaldavad majanduspartnerluslepinguga liitunud Lääne-Aafrika riikidel eksportida tooteid muudest riikidest, eelkõige olulistes sektorites – põllumajandus, kalandus ning tekstiili- ja rõivatööstus. Näiteks võib tekstiiltoode siseneda ELi tollimaksuvabalt, kui vähemalt üks tootmisetapp – näiteks kudumine või silmuskudumine – toimus majanduspartnerluslepinguga ühinenud riigis.

Enne eksportimist/importimist veenduge, et:

 • Kontrollige oma konkreetse toote suhtes kohaldatavaid päritolureegleid minu kaubandusassistendi otsinguvormil
 • Konsulteerige oma tolliasutustega.

Sallivus

Lääne-Aafrika majanduspartnerluslepingus sisalduvad tolerantsid on leebemad kui tavapärased. Enamikus ELi lepingutes ette nähtud 10 % asemel moodustavad need lõpptoote tehasehinnast 15 %. Tekstiil- ja rõivatoodete puhul kehtivad konkreetsed lubatud hälbed.

Kumuleerumine

Majanduspartnerluslepingu sätted sisaldavad järgmist liiki kumulatsiooni:

 • Kahepoolne kumulatsioon ELiga
 • Diagonaalne ja täielik kumulatsioon ÜMTde ja AKV riikidega teatavatel tingimustel.
 • Teatavatel tingimustel kumulatsioon naaberriikidega.

Otsevedu

Tõendid otseveo kohta tuleb esitada importiva riigi tollile.

Tollimaksu tagastamine

Toetust võib taotleda nende materjalide pealt tasutud tollimaksu eest, mis olid varem imporditud edasiseks töötlemiseks ja seejärel eksporditud ELi majanduspartnerluslepingu sõlminud riiki.

Laevade tingimused

Avamerel ja Lääne-Aafrika majanduspartnerluslepingu riikide majandusvööndites püütud kala võib pidada majanduspartnerluslepinguga ühinenud riigist pärinevaks üksnes juhul, kui selle on püüdnud teatavatele kriteeriumidele vastavad laevad. Need kriteeriumid viitavad laeva registreerimiskohale, lipule, mille all laev „purib,“ ja laeva omandiõigusele.

Meeskonna, kaptenite või ohvitseride kodakondsust käsitlevad erinõuded puuduvad. Need algses Cotonou lepingus sisaldunud nõuded on nüüd kõrvaldatud, et hõlbustada majanduspartnerluslepinguga ühinenud riikide püütud kalale päritolustaatuse andmist.

Tootepõhised päritolureeglid

 

Kasutage oma konkreetse toote suhtes kohaldatavate eeskirjade leidmiseks minu kaubandusassistendi otsingut.

Erandid

Majanduspartnerluslepinguga ühinenud riigi taotlusel võib teatavatel tingimustel teha erandi, et teatavatest riikidest pärit teatavate toodete suhtes saaks kohaldada leebemaid päritolureegleid.

Tootenõuded

Tehnilised eeskirjad ja nõuded

 • Tutvuge tehniliste nõuete, eeskirjade ja menetlustega, millele kaup peab vastama, et seda saaks Euroopa Liitu importida.
 • Otsige oma toote ja selle päritoluriigi suhtes kohaldatavaid erieeskirju ja -eeskirju andmebaasist My Trade Assistant.

Sanitaar- ja fütosanitaarnõuded

Tollivormistusdokumendid ja -menetlused

 Päritolutõend

 • Heakskiidetud eksportijaks saamiseks peate suutma tõendada oma tolliasutustele oma toodete päritolustaatust ja muid nõudeid, mida nad võivad kehtestada.

Väärkasutuse korral võib toll teie heakskiidetud eksportija staatuse tühistada. Menetluste kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma tolliasutustega.

 • Soodustollimaksumäära kohaldamiseks peab Lääne-Aafrika majanduspartnerluslepingu riikidest pärit toodetega kaasas olema päritolutõend. Päritolutõend kehtib 10 kuud. See võib olla kas:
  • Liikumissertifikaat EUR.1, mille on välja andnud ekspordiriigi toll. Sertifikaati taotlev eksportija (või volitatud esindaja) peab olema valmis esitama taotluse korral asjaomaste toodete päritolustaatust tõendavad dokumendid ja täitma muid päritolureeglite protokolli nõudeid.
  • arvedeklaratsioon – mille väljastab mis tahes eksportija kuni 6000 EUR väärtuses saadetiste puhul või heakskiidetud eksportija mis tahes väärtusega saadetiste puhul. Arvedeklaratsiooni täitmisel peaksite olema valmis esitama dokumendid, mis tõendavad Teie toodete päritolustaatust ja vastavad muudele päritolureegleid käsitleva protokolli nõuetele.

Muud dokumendid

 • Tutvuge muude tollivormistusdokumentide ja -menetlustega[link], mis on vajalikud Euroopa Liitu importimiseks.

Intellektuaalomand ja geograafilised tähised

Teenustekaubandus

 • Konkreetne teave ELi teenuste turu kohta
 • Üldteave teenuskaubandust reguleerivate eeskirjade, määruste ja vahendite kohta

Riigihanked

Investeerimine

Muu

Konkurents

 • Alates 2014. aastast on EL peatanud kõikide majanduspartnerluslepingu riikidesse eksporditavate toodete eksporditoetused.
 • EL on viinud meetmed miinimumini, moonutades tootmist ja kaubandust
 • Kui kohalikku tööstust ohustab impordi suurenemine Euroopast, võimaldavad majanduspartnerluslepingud võtta meetmeid, et kaitsta tööstussektoreid ja tärkavat tööstust.

Säästev areng

Lääne-Aafrika majanduspartnerlusleping põhineb selgesõnaliselt Cotonou lepingus sätestatud olulistel ja põhielementidel, st inimõigustel, demokraatlikel põhimõtetel, õigusriigi põhimõtetel ja heal valitsemistaval. Seega sisaldab leping kõige tugevamat sõnastust ELi lepingutes sisalduvate õiguste ja säästva arengu kohta.

 • „Täitmata jätmise klausel“ tähendab, et „asjakohaseid meetmeid“ (nagu on sätestatud Cotonou lepingus) võib võtta juhul, kui mõni lepinguosaline ei täida oma kohustusi seoses oluliste osadega. See võib hõlmata kaubandussoodustuste peatamist.
 • Majanduspartnerluslepingute ühistele institutsioonidele on tehtud ülesandeks jälgida ja hinnata majanduspartnerluslepingute rakendamise mõju lepinguosaliste säästvale arengule. Kooskõlas Cotonou lepinguga on kodanikuühiskonnal ja parlamendiliikmetel selge roll.

Piirkondlik integratsioon

Lääne-Aafrika majanduspartnerlusleping puudutab nii Lääne-Aafrika riikide vahelist kaubandust kui ka kaubandust ELiga. See on esimene majanduspartnerlus, mis ühendab mitte ainult piirkonna 16 riiki, vaid ka nende kahte piirkondlikku organisatsiooni: Lääne-Aafrika Riikide Majandusühendus (ECOWAS) ning Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliit (UEMOA).

 • Lääne-Aafrika turulepääsu pakkumine ELile on täielikult kooskõlas ECOWASi ühise välistariifiga, mis on aluseks ECOWASi tolliliidule. Majanduspartnerluslepingu ja Lääne-Aafrika riikide majandusühenduse Kesk-Aafrika riikide majandusühenduse (ECOWAS CET) rakendamine toimub käsikäes ja vastastikku.
 • Majanduspartnerlusleping sisaldab olulisi sätteid tolliprotseduuride lihtsustamiseks ja tõhustamiseks ning selles nähakse ette, et Lääne-Aafrika riigid kohtlevad üksteist vähemalt samal viisil kui nad kohtlevad ELi.

Suutlikkuse suurendamine ja tehniline abi

EL annab kaubandusabi tehnilist abi. See aitab riikidel kohandada oma tolliprotseduure ja vähendada paberitööd. Teie jaoks tähendab see vähem vaeva tolliga tegelemisel.

Näiteks annab EL rahalist ja tehnilist abi, et aidata Lääne-Aafrika põllumajandustootjatel täita ELi sanitaar- ja fütosanitaarstandardeid. EL saadab sageli ka tervishoiu ja toidu valdkonna auditite ja analüüsi direktoraadi ekspertidest koosneva rühma, et anda soovitusi ekspordiprobleemide lahendamiseks.

Kasulikud lingid ja dokumendid

Jagage seda lehte:

Kiirlingid