Majanduspartnerlusleping – Lääne-Aafrika

ELi ja Lääne-Aafrika vaheline majanduspartnerlusleping lihtsustab kahe piirkonna elanikel ja ettevõtjatel teineteisesse investeerimist ja nendega kauplemist ning kogu Lääne-Aafrika arengut. Uurige, kuidas ELi majanduspartnerluslepingud 16 Lääne-Aafrika riigiga võivad teie kaubandusele kasu tuua.

ELi ja Lääne-Aafrika majanduspartnerluslepingut ei kohaldata veel üheski Lääne-Aafrika riigis – seda hakatakse ajutiselt kohaldama pärast seda, kui kõik Lääne-Aafrika riigid on lepingu allkirjastanud ja kaks kolmandikku Lääne-Aafrika riikidest on lepingu ratifitseerinud.

Lühitutvustus

EL on algatanud majanduspartnerluslepingu 16 Lääne-Aafrika riigiga; Lääne-AafrikaRiikide Majandusühendus (ECOWAS) ning Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliit (WAEMU). Nigeeria on piirkonna ainus riik, kes ei ole majanduspartnerluslepingut veel allkirjastanud, mistõttu lepingut veel ei kohaldata.

Majanduspartnerlusleping Lääne-Aafrikaga hõlmab kaupu ja arengukoostööd. Majanduspartnerlusleping sisaldab ka võimalust pidada tulevikus täiendavaid läbirääkimisi säästva arengu, teenuste, investeeringute ja muude kaubandusega seotud küsimuste üle.

Majanduspartnerluslepinguga tehakse järgmist:

 • aidata Lääne-Aafrikal paremini integreeruda ülemaailmsesse kaubandussüsteemi ning toetada investeeringuid ja majanduskasvu piirkonnas.
 • Lääne-Aafrika ekspordi suurendamine ELi
 • stimuleerida investeeringuid ja aidata kaasa tootmisvõimsuse arendamisele, millel on positiivne mõju tööhõivele.

Kuni Lääne-Aafrikaga sõlmitud piirkondliku majanduspartnerluslepingu täieliku vastuvõtmiseni hakati majanduspartnerluslepinguid Côte d’Ivoire’iga ja Ghanaga ajutiselt kohaldama vastavalt 3. septembril 2016 ja 15. detsembril 2016.

Asümmeetrilised sätted Lääne-Aafrika riikide kasuks

Majanduspartnerlusleping toetab Lääne-Aafrikat ja võtab arvesse kahe piirkonna arengutaseme praegusi erinevusi. Lääne-Aafrika riike soosivad ebasümmeetrilised sätted hõlmavad tundlike toodete väljajätmist liberaliseerimisest, pikki liberaliseerimisperioode, paindlikke päritolureegleid ning konkreetseid kaitsemeetmeid ja meetmeid põllumajanduse, toiduga kindlustatuse ja tärkava tööstuse kaitse valdkonnas.

 • Kuigi EL avab oma turu täielikult esimesest päevast alates, kaotab Lääne-Aafrika 20-aastase üleminekuperioodi jooksul imporditariifid vaid osaliselt. Lisaks on 25 % kõige tundlikumate kaupade tootjatel püsiv kaitse konkurentsi eest.

Tariifid

 • Välja arvatud relvad ja laskemoon, annab EL vahepealse majanduspartnerluslepingu alusel 100 % tollimaksu- ja kvoodivaba juurdepääsu kogu Ghanast ja Côte d’Ivoire’ist pärit impordile. Sama kehtib kõigi Lääne-Aafrika toodete kohta alates Lääne-Aafrika piirkondliku majanduspartnerluslepingu kohaldamise esimesest päevast. Juurdepääs ELi turule on alaline, täielik ja tasuta kõigile toodetele.
 • Lääne-Aafrika riigid liberaliseerivad EList pärit impordi 20 aasta jooksul. Vastavalt ECOWASi ühises välistariifistikus (CET) juba sätestatud kategooriatele.
  • a rühma kaubad (esmatähtsad sotsiaalkaubad, esmatarbekaubad, põhitarbekaubad, kapitalikaubad ja konkreetsed sisendid), mille tollimaks on 0 või 5 %, liberaliseeritakse viis aastat pärast majanduspartnerluslepingu kohaldamist.
  • b-rühma kaubad (peamiselt sisendid ja vahetooted), mille tollimaks on praegu 0, 5 või 10 %, liberaliseeritakse 10–15 aasta jooksul pärast majanduspartnerluslepingu kohaldamist.
  • C-rühma kaubad (mõned lõpptarbimiskaubad), mille tollimaks on praegu 5, 10 või 20 %, liberaliseeritakse 10–20 aasta jooksul pärast majanduspartnerluslepingu kohaldamist.
 • Märkimisväärne osa (25 %) tariifiridadest jäetakse liberaliseerimisest täielikult välja ja nende suhtes kohaldatakse tavalist tollimaksu. Nende hulka kuuluvad tundlikud tooted, nagu põllumajandus- ja kalandustooted ning tundlikud lõpptarbimiskaubad.
 • Kui mõne ELi kauba import Lääne-Aafrika riikidesse järsult suureneb, ohustades sellega kohalikke turge, võib kasutusele võtta sellised kaitsemeetmed nagu impordikvoodid ja tollimaksud.

 

Täpse teabe leidmiseks teie konkreetse toote tollimaksude ja tariifide kohta, võttes arvesse toote päritolu- ja sihtriiki, kasutage Minu kaubandusassistentiotsinguvõimalust. Kahtluse korral võtke ühendust oma tolliasutustega.

 

Päritolueeskirjad;

Sooduskohtlemisesaamiseks peab teie toode vastama lepingus sätestatud päritolureeglitele. Palun tutvuge minu kaubandusassistentisasuva interaktiivse päritolureeglite enesehindamise vahendiga (ROSA), et hinnata, kas teie toode vastab päritolureeglitele, ja saada teada, kuidas koostada õigeid dokumente.

Üldine teave päritolureeglite kohta on esitatud allpool.

Paindlikud päritolureeglid võimaldavad majanduspartnerluslepinguga ühinenud Lääne-Aafrika riikidel eksportida teistest riikidest pärit sisendiga tooteid, eelkõige peamistes sektorites – põllumajandus, kalandus ning tekstiili- ja rõivatööstus. Näiteks võib tekstiiltoode siseneda ELi tollimaksuvabalt, kui vähemalt üks selle tootmise etapp – näiteks kudumine või silmuskudumine – toimus majanduspartnerluslepinguga ühinenud riigis.

Lubatud hälve

Lääne-Aafrika majanduspartnerluslepingus sisalduvad lubatud hälbed on tavalistest leebemad. Need moodustavad 15 % lõpptoote tehasehinnast, mitte 10 %, mis on enamikus ELi lepingutes ette nähtud. Tekstiili- ja rõivatoodete puhul kohaldatakse eritolerantse.

Kumulatsioon

Majanduspartnerluslepingu sätted hõlmavad järgmist liiki kumulatsiooni:

 • Kahepoolne kumulatsioon ELiga
 • Diagonaalne ja täielik kumulatsioon ÜMTde ja AKV riikidega teatavatel tingimustel.
 • Kumulatsioon naaberriikidega teatavatel tingimustel.

Otsevedu

Impordiriigi tollile tuleb esitada tõendid otseveo kohta.

Tollimaksude tagastamine

Maksutagastust võib taotleda materjalidelt, mis on eelnevalt imporditud edasiseks töötlemiseks ja seejärel eksporditud ELiga majanduspartnerluslepingu sõlminud riiki.

Laevade tingimused

Avamerel ja Lääne-Aafrika majanduspartnerluslepinguga ühinenud riikide majandusvööndites püütud kala võib pidada majanduspartnerluslepinguga ühinenud riigist pärinevaks üksnes juhul, kui see on püütud laevadega, mis vastavad teatavatele kriteeriumidele. Need kriteeriumid on seotud laeva registreerimise kohaga, lipuga, mille all laev sõidab, ja nende omandiõigusega.

Meeskonna, kapteni või ohvitseride kodakondsuse kohta eraldi nõuet ei ole. Need nõuded, mis sisaldusid algses Cotonou lepingus, on nüüdseks välja jäetud, et hõlbustada majanduspartnerluslepinguga ühinenud riikide püütud kalale päritolu andmist.

Tootepõhised päritolureeglid

 

Kasutage oma toote suhtes kohaldatavate eeskirjade leidmiseks minu kaubandusassistendi otsinguvarianti.

Kitsendused

Majanduspartnerluslepinguga ühinenud riigi taotlusel võib teatavatel tingimustel teha erandi, et võimaldada teatavatest riikidest pärit toodete suhtes kohaldada leebemaid päritolureegleid.

Tootenõuded

Tehnilised eeskirjad ja nõuded

 • Tutvuge tehniliste nõuete, eeskirjade ja protseduuridega, millele kaup peab Euroopa Liitu importimiseks vastama.
 • Otsige oma toote ja selle päritoluriigi suhtes kohaldatavaid erieeskirju ja -eeskirju andmebaasist „Minu kaubandusassistent“.

Sanitaar- ja ohutusnõuded

Tollivormistusdokumendid ja -menetlused

 Päritolutõendid

 • Heakskiidetud eksportijaks saamiseks peate suutma oma tollile tõendada oma toodete päritolustaatust ja muid nõudeid, mida nad võivad kehtestada.

Tolliasutus võib teie heakskiidetud eksportija staatuse väärkasutuse korral tühistada. Protseduuride kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma tolliasutustega.

 • Soodustollimaksu kohaldamiseks peab Lääne-Aafrika majanduspartnerluslepingu riikidest pärit toodetega olema kaasas päritolutõend. Päritolutõend kehtib kümme kuud. See võib olla kas:
  • liikumissertifikaat EUR.1, mille on välja andnud ekspordiriigi toll. Sertifikaati taotlev eksportija (või volitatud esindaja) peab olema valmis taotluse korral esitama asjaomaste toodete päritolustaatust tõendavad dokumendid ja vastama muudele päritolureegleid käsitleva protokolli nõuetele.
  • arvedeklaratsioon, mille on välja andnud mis tahes eksportija, saadetiste puhul, mille väärtus on kuni 6000 eurot, või heakskiidetud eksportijad mis tahes väärtusega saadetiste puhul. Arvedeklaratsiooni täitmisel peaksite olema valmis esitama dokumendid, mis tõendavad oma toodete päritolustaatust ja vastavad muudele päritolureegleid käsitleva protokolli nõuetele.

Muud dokumendid

 • Tutvuge muude Euroopa Liitu importimiseks vajalike tollivormistusdokumentide ja -menetlustega[link].

Intellektuaalomand ja geograafilised tähised

Teenuskaubandus

 • Konkreetne teave ELi teenusteturu kohta
 • Üldine teave teenuskaubandust reguleerivate eeskirjade, eeskirjade ja võimaluste kohta

Riigihanked

Investeerimiseks

Muud

Võistlus

 • Alates 2014. aastast on EL peatanud kõigi majanduspartnerluslepinguga ühinenud riikidesse eksporditavate toodete eksporditoetused.
 • EL on vähendanud meetmeid tootmist ja kaubandust moonutavate meetmetega
 • Kui kohalik tööstus on Euroopast pärit impordi hüppelise kasvu tõttu ohustatud, võimaldavad majanduspartnerluslepingud võtta meetmeid, et kaitsta tööstussektoreid ja tärkavat tööstust.

Kestlik areng

Lääne-Aafrika majanduspartnerlusleping põhineb selgesõnaliselt Cotonou lepingus sätestatud „olulistel ja põhielementidel“, st inimõigustel, demokraatlikel põhimõtetel, õigusriigi põhimõtetel ja heal valitsemistaval. Seega sisaldab leping ühte kõige tugevamat sõnastust õiguste ja säästva arengu kohta, mis on ELi lepingutes olemas.

 • „Täitmata jätmise klausel“ tähendab, et „asjakohaseid meetmeid“ (nagu on sätestatud Cotonou lepingus) võib võtta juhul, kui mis tahes pool ei täida oluliste osadega seotud kohustusi. See võib hõlmata kaubandussoodustuste peatamist.
 • Majanduspartnerluslepingute ühiste institutsioonide ülesanne on jälgida ja hinnata majanduspartnerluslepingute rakendamise mõju lepinguosaliste säästvale arengule. Kooskõlas Cotonou lepinguga on kodanikuühiskonnal ja parlamendiliikmetel selge roll.

Piirkondlik integratsioon

Lääne-Aafrika majanduspartnerlusleping käsitleb nii Lääne-Aafrika riikide vahelist kaubandust kui ka kaubavahetust ELiga. See on esimene majanduspartnerlus, mis ühendab mitte ainult piirkonna 16 riiki, vaid ka nende kahte piirkondlikku organisatsiooni: Lääne-Aafrika Riikide Majandusühendus (ECOWAS) ning Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliit (UEMOA).

 • Lääne-Aafrika turulepääsu pakkumine ELile on täielikult kooskõlas ECOWASi ühise välistariifiga, mis on aluseks ECOWASi tolliliidule. Majanduspartnerluslepingu ja ECOWASi CET rakendamine käib käsikäes ja tugevdab üksteist vastastikku.
 • Majanduspartnerlusleping sisaldab olulisi sätteid tolliprotseduuride lihtsustamiseks ja tõhustamiseks ning sellega nähakse ette, et Lääne-Aafrika riigid kohtlevad üksteist vähemalt samamoodi, nagu nad kohaldavad ELi.

Suutlikkuse suurendamine ja tehniline abi

EL annab kaubandusabi tehnilist abi. See aitab riikidel kohandada oma tolliprotseduure ja vähendada paberimajandust. Teie jaoks tähendab see vähem raskusi tolliga tegelemisel.

Näiteks annab EL rahalist ja tehnilist abi, et aidata Lääne-Aafrika põllumajandustootjatel täita ELi sanitaar- ja fütosanitaarstandardeid. EL saadab sageli ka tervise ja toidu valdkonna auditite ja analüüsi direktoraadi ekspertidest koosneva rühma, et anda soovitusi ekspordiprobleemide lahendamiseks.

Kasulikud lingid ja dokumendid

Jagage seda lehte: