Loomade ja taimsete saaduste tervise- ja tarbijakaitse

Seda lehekülge kasutatakse viitedokumendina ainult kogu ELi hõlmavate tootenõuete puhul. Sõltuvalt sihtkohaks olevast ELi riigist võidakse kohaldada lisanõudeid. Täpsema teabe saamiseks tutvuge palun minu kaubandusassistendiga.

Pange tähele, et sellel lehel on iga rubriigi üldine kirjeldus kõigis ELi keeltes. Andmed on siiski kättesaadavad ainult inglise keeles.

Loomatervis

Kohustuslikud tingimused ELi imporditavatele loomadele ja loomsetele saadustele (riigi veterinaarluba, heakskiidetud ettevõte, veterinaarsertifikaadid, tervisekontroll, ühine veterinaariaalane sisenemisdokument (CVED))

 

Elusloomade tervisekontroll

Elusloomi võib ELi importida üksnes juhul, kui need on pärit kolmandast riigist, mis on kantud asjaomase looma puhul abikõlblike riikide loetellu, nendega on kaasas nõuetekohased sertifikaadid ja nad on läbinud kohustusliku kontrolli asjaomase liikmesriigi piiripunktis.

 

Inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tervisekontroll

Inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste import peab vastama järgmistele tervishoiunõuetele, mis on muu hulgas seotud inimeste ja loomade kaitsega, riigi veterinaarloaga ja heakskiidetud ettevõtetega.

 

Muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tervisekontroll

Muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete toodete import ELi peab vastama inimeste ja loomade tervise üldeeskirjadele. Seda tehakse selleks, et tagada kõrge tervise- ja ohutustase kogu toidu- ja söödaahelas ning vältida kariloomadele või inimestele ohtlike haiguste levikut.

 

Inimtoiduks ettenähtud kalandustoodete sanitaarkontroll

Inimtoiduks ettenähtud kalandus- ja vesiviljelustoodete import peab vastama üldistele tervishoiunõuetele, mis on seotud volitatud riigi poolt heaks kiidetud tervishoiunõuetega, heakskiidetud ettevõttega, veterinaarsertifikaatidega ja tervisekontrolliga.

 

Muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud kalandustoodete sanitaarkontroll

Muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud kalandus- ja vesiviljelustoodete import peab vastama üldistele tervishoiunõuetele, mis on seotud volitatud riigi poolt heaks kiidetud tervishoiunõuetega, heakskiidetud ettevõttega, veterinaarsertifikaatidega ja tervisekontrolliga.

 

Sperma, munarakkude ja embrüote tervisekontroll

Loomade sperma, munarakkude ja embrüote Euroopa Liitu importimise eesmärk peab olema tagada konkreetsete patogeenide puudumine, mida need tooted võivad edasi anda, ning vältida emaste retsipientide ja nende järglaste saastumist.

 

Taimetervis

Taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ELi sissetoomise ja nende leviku vastu võetavad kaitsemeetmed

 

Taimetervise kontroll

ELi imporditavate taimsete saaduste ja mis tahes muu taimekahjureid tõrjuda võiva materjali (nt puittooted, pinnas jne) suhtes võib kohaldada kaitsemeetmeid. Selle eesmärk on vältida taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide sissetoomist ja/või levikut üle ELi piiride.

 

Toidu ja sööda ohutus

Mitteloomset päritolu toiduainete ja söötade import on lubatud üksnes juhul, kui need vastavad üldtingimustele ja erisätetele, mille eesmärk on vältida ohtu inimeste ja loomade tervisele.

 

Jälgitavus, nõuetele vastavus ja vastutus toidus ja söödas

Toitu ja sööta ei tohi Euroopa Liidus turule viia, kui need on ohtlikud. ELi toidualaste õigusnormide eesmärk ei ole mitte ainult inimeste elu ja tervise ning tarbijate huvide kõrgetasemeline kaitse, vaid ka loomade tervise ja heaolu, taimetervise ja keskkonna kaitse.

 

Mitteloomsete söötade tervisekontroll

Mitteloomse sööda import ELi on lubatud üksnes juhul, kui see on pärit ettevõtetest, millel on esindaja ELis ning mis vastavad üldistele ja konkreetsetele eeskirjadele, mille eesmärk on vältida ohtu inimeste ja loomade tervisele ning kaitsta keskkonda.

 

Mitteloomse toidu tervisekontroll

Mitteloomse toidu import Euroopa Liitu (EL) peab vastama üldtingimustele ja erisätetele, mille eesmärk on vältida ohtu rahvatervisele ja kaitsta tarbijate huve.

 

Toiduainetega kokkupuutuvate toodete tervisekontroll

Kõik toiduga (otseselt või kaudselt) kokkupuutumiseks ettenähtud materjalid ja esemed peavad vastama ELi nõuetele, mille eesmärk on tagada inimeste tervise ja tarbijate huvide kõrgetasemeline kaitse.

 

Geneetiliselt muundatud toidu ja uuendtoidu tervisekontroll

Geneetiliselt muundatud toidu ja uuendtoidu importimisel ELi tuleb järgida loa andmise erimenetlusi, et tagada inimeste tervise kaitse kõrgeim tase.

 

Tubakatoodete tervise ja märgistamise kontroll

Kõik ELi imporditavad tubakatooted peavad vastama uuele õigusraamistikule (mida kohaldatakse alates 20. maist 2016), mis reguleerib tubakatoodete tootmist, esitlemist ja müüki, et kaitsta rahvatervist ja tarbijate huve.

 

Keemiliste ainete kontroll toidus

Toiduainete ja sööda import on lubatud üksnes juhul, kui need ei sisalda keemilisi jääke (st veterinaarravimeid, pestitsiide ja saasteaineid) määral, mis võiks ohustada inimeste tervist.

 

Veterinaarravimite jääkide kontroll loomades ja inimtoiduks ettenähtud loomsetes toodetes

Inimtoiduks ettenähtud loomsete toodete import ELi on lubatud üksnes juhul, kui see on kooskõlas ELi õigusaktidega, millega piiratakse keemiliste ainete ja jääkide lubatud kogust elusloomades ja loomsetes toodetes.

 

Saasteainete kontroll toiduainetes

Toiduainete import ELi peaks vastama ELi õigusaktidele, mille eesmärk on tagada, et turuleviidav toit on söömiseks ohutu ega sisalda inimeste tervist ohustada võivaid saasteaineid.

 

Pestitsiidide jääkide kontroll inimtoiduks ettenähtud taimsetes ja loomsetes saadustes

Selliste inimtoiduks ettenähtud taimsete ja loomsete saaduste import, millel võib olla pestitsiidide jääke, on lubatud üksnes juhul, kui järgitakse ELi õigusakte, mille eesmärk on kontrollida keemiliste ainete ja jääkide esinemist elusloomades, loomsetes saadustes ja taimset päritolu toodetes.

 

Põllumajandus- ja kalandustoodete turustamis- (kvaliteedi)standardid

Teatavad tarbijale värskelt tarnitavad põllumajandus- ja kalandustooted peavad vastama ühistele turustus- ja kvaliteedistandarditele, mis on seotud mitmesuguste aspektidega (värskus, suurus, kvaliteet, esitusviis, tolerantsid, märgistus jne), ning neid võib kontrollida dokumentide ja/või füüsiliste kontrollide abil.

 

Haudemunade ja kodulindude tibude turustusnormid

ELi imporditavatel haudemunadel ja tibudel peab olema selge märge nende eesmärgi ja päritoluriigi kohta. Ühte pakendisse võib pakendada ainult samasse liiki, kategooriasse ja liiki kuuluvaid linde.

 

Munade turustamisstandardid

Imporditud kanamunasid, mis sobivad inimtoiduks või kasutamiseks toiduainetööstuses, ei tohi Euroopa Liidu (EL) turule viia, välja arvatud juhul, kui need vastavad liigitamist, märgistamist ja märgistamist/pakendamist käsitlevatele ELi eeskirjadele.

 

Teatavate kalandustoodete turustusnormid

Teatavaid kalandustooteid võib kolmandatest riikidest importida ja Euroopa Liidus (EL) turustada üksnes juhul, kui need vastavad värskuse, suuruse või kaalukategooriate, pakendi, esitlusviisi ja märgistuse alusel klassifitseerimist käsitlevatele ELi eeskirjadele.

 

Värske puu- ja köögivilja turustusnormid

Puu- ja köögivilju, mis on ette nähtud värskelt tarbijale müümiseks ELis, võib turustada ainult siis, kui need on veatud ja standardse turustuskvaliteediga ning kui päritoluriik on märgitud vastavalt ELi määrustele. Selliste toodete importimiseks Indiast, Keeniast, Marokost, Senegalist, Türgist ja Lõuna-Aafrikast on kehtestatud erisätted.

 

Indiast pärit värske puu- ja köögivilja turustusnormid

 

Keeniast pärit värske puu- ja köögivilja turustusnormid

 

Marokost pärit värske puu- ja köögivilja turustusnormid

 

Senegalist pärit värske puu- ja köögivilja turustusnormid

 

Türgist pärit värske puu- ja köögivilja turustusnormid

 

Lõuna-Aafrikast pärit värske puu- ja köögivilja turustusnormid

 

Värskete banaanide turustusnormid

Imporditud banaanid peavad enne turuleviimist vastama ELi eeskirjadele sellistes valdkondades nagu kvaliteet, suurus, esitusviis jne.

 

Kanepi turustusnormid

(Nõutav ainult kanepiseemnete puhul) Importitud kanepiseemneid tuleb kontrollida sellistel aladel nagu otstarve ja tretrahüdrokannabinooli (THC) sisaldus.

 

Humala turustusnormid

Humalat ja humalatooteid võib ELi importida üksnes juhul, kui nad tõendavad, et nende kvaliteedistandardid on vähemalt samaväärsed ELi kehtestatud turustamise miinimumnõuetega.

 

Loodusliku mineraalvee turustusnormid

Loodusliku mineraalvee kirjelduste ja määratluste kasutamine on kohustuslik pudelivee eksportimiseks ELi turule, samuti vastab see standardsetele kvaliteedikriteeriumidele.

 

Oliiviõli turustusnormid

Oliiviõli ja oliivijääkõli kirjelduste ja määratluste kasutamine on kohustuslik oliiviõli eksportimiseks ELi turule ning vastab standardsetele kvaliteedikriteeriumidele.

 

Kodulinnuliha turustusnormid

Imporditud kodulinnuliha peab enne turuleviimist vastama ELi eeskirjadele sellistes valdkondades nagu säilitamine, liigitamiskriteeriumid, märgistamine ja veesisaldus.

 

Sardiinikonservide turustusnormid

Imporditud sardiinikonservid peavad enne ELi turule viimist vastama ELi eeskirjadele sellistes valdkondades nagu liigi tüüp, esitusviis, kattev keskkond, steriliseerimine jne.

 

Seemnete ja taimse paljundusmaterjali turustamisnõuded

ELi turule sisenevad seemned ja taimede paljundusmaterjal peavad vastama turustamisnõudeid käsitlevatele konkreetsetele ELi õigusaktidele. Nende eesmärk on tagada, et tooted vastaksid tervise ja kvaliteedi ning bioloogilise mitmekesisuse kaitse kriteeriumidele.

 

Tuuni- ja pelamiidikonservide turustusnormid

ELi imporditavad konserveeritud tuunid ja pelamiidid peavad enne ELi turule viimist järgima turustusnorme, mis käsitlevad kalaliikide kasutamist, homogeensust, söödet, kaubanduslikku kirjeldust jne.

 

Veini, viinamarjamahla ja viinamarjavirde sertifikaat ja analüüsiaruanne

Veini, viinamarjavirde ja viinamarjamahla impordiks on vaja dokumenti V I 1, mis on kolmanda riigi tunnustatud ametliku labori koostatud analüüsiaruande tõend.

 

Mahepõllumajanduslikud tooted

Kirjeldus mahepõllumajandusliku tootmise kavast, mille eesmärk on kvaliteetsete kaupade edendamine ja keskkonnakaitse integreerimine põllumajandusse.

 
Jagage seda lehte:

Kiirlingid