Looma- ja taimsete saaduste tervishoid ja tarbijakaitse

See lehekülg on viitedokument ainult kogu ELi hõlmavate tootenõuete jaoks. Sõltuvalt ELi sihtriigist võib kohaldada lisanõudeid. Täpsema teabe saamiseks pöörduge palun minu kaubandusassistenti poole.

Pange tähele, et sellel leheküljel on iga rubriigi üldine kirjeldus esitatud kõigis ELi keeltes. Andmed on siiski kättesaadavad ainult inglise keeles.

Loomade tervis

Kohustuslikud tingimused ELi imporditavatele loomadele ja loomsetele saadustele (riigi tervishoiualane heakskiit, heakskiidetud ettevõte, veterinaarsertifikaadid, veterinaarkontroll, ühine veterinaariaalane sisenemisdokument)

 

Elusloomade tervisekontroll

Elusloomi võib ELi importida ainult juhul, kui need on pärit kolmandast riigist, mis on kantud asjaomase looma puhul abikõlblike riikide positiivsesse nimekirja, nendega on kaasas nõuetekohased sertifikaadid ja kui nad on läbinud kohustusliku kontrolli asjaomase liikmesriigi piiripunktis.

 

Inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tervisekontroll

Inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste import peab vastama järgmistele tervishoiunõuetele, mis on muu hulgas seotud inimeste ja loomade kaitsega seotud tervishoiunõuetega, riikide tervishoiunõuetega ja heakskiidetud ettevõtetega.

 

Muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tervisekontroll

Muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste import ELi peab vastama üldistele rahva- ja loomatervise eeskirjadele. Seda tehakse selleks, et tagada kõrge tervise- ja ohutustase kogu toidu- ja söödaahelas ning vältida kariloomadele või inimestele ohtlike haiguste levikut.

 

Inimtoiduks ettenähtud kalatoodete tervisekontroll

Inimtoiduks ettenähtud kalandus- ja vesiviljelustoodete import peab vastama üldistele tervishoiunõuetele, mis on seotud loa saanud riigi antud tervisesertifikaadi, heakskiidetud ettevõtte, veterinaarsertifikaatide ja veterinaarkontrolliga.

 

Muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud kalatoodete tervisekontroll

Muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud kalandus- ja vesiviljelustoodete import peab vastama üldistele tervishoiunõuetele, mis on seotud loa saanud riigi poolt heakskiidetud veterinaarloa, heakskiidetud ettevõtte, veterinaarsertifikaatide ja veterinaarkontrolliga.

 

Sperma, munarakkude ja embrüote tervisekontroll

Loomade sperma, munarakkude ja embrüote Euroopa Liitu importimise eesmärk peab olema tagada, et puuduvad konkreetsed patogeenid, mida need tooted võivad edasi kanda, ning vältida emaste retsipientide ja nende järglaste saastumist.

 

Taimetervis

Kaitsemeetmed taimedele või taimsetele saadustele kahjulike taimede, organismide ELi sissetoomise ja levimise vastu

 

Taimetervise kontroll

Taimseid saadusi ja taimekahjureid (nt puittooted, muld jne) hoidva materjali impordi suhtes ELi võib kohaldada kaitsemeetmeid. Selle eesmärk on vältida taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide sissetoomist ja/või levikut üle ELi piiride.

 

Toidu ja sööda ohutus

Mitteloomse toidu ja sööda import on lubatud üksnes juhul, kui see vastab üldtingimustele ja erisätetele, mille eesmärk on vältida ohtu inimeste ja loomade tervisele.

 

Jälgitavus, nõuetele vastavus ja vastutus toidu ja sööda puhul

Toitu ja sööta ei tohi Euroopa Liidus (EL) turule lasta, kui need on ohtlikud. ELi toidualaste õigusnormide eesmärk ei ole mitte ainult inimeste elu ja tervise ning tarbijate huvide kõrgetasemeline kaitse, vaid ka loomade tervise ja heaolu, taimetervise ja keskkonna kaitse.

 

Mitteloomse sööda sanitaarkontroll

Mitteloomse sööda import ELi on lubatud üksnes juhul, kui see on pärit ettevõtetest, millel on ELis esindaja ning mis vastavad üldistele ja erieeskirjadele, mille eesmärk on vältida ohtu inimeste ja loomade tervisele ning kaitsta keskkonda.

 

Mitteloomse toidu tervisekontroll

Mitteloomse toidu import Euroopa Liitu peab vastama üldtingimustele ja erisätetele, mille eesmärk on vältida ohtu rahvatervisele ja kaitsta tarbijate huve.

 

Toiduainetega kokkupuutuvate toodete tervisekontroll

Kõik toiduga (otseselt või kaudselt) kokkupuutumiseks ettenähtud materjalid ja esemed peavad vastama ELi nõuetele, mille eesmärk on tagada inimeste tervise ja tarbijate huvide kõrgetasemeline kaitse.

 

Geneetiliselt muundatud toidu ja uuendtoidu tervisekontroll

Geneetiliselt muundatud toidu ja uuendtoidu import ELi peab vastama lubade andmise erimenetlustele, et tagada inimeste tervise kaitse kõrgeim tase.

 

Tubakatoodete tervise ja märgistamise kontroll

Kõik ELi imporditavad tubakatooted peavad vastama uuele õigusraamistikule (mida kohaldatakse alates 20. maist 2016), mis reguleerib tubakatoodete tootmist, esitlemist ja müüki, et kaitsta rahvatervist ja tarbijate huve.

 

Toidus sisalduvate keemiliste ainete kontroll

Toiduainete ja sööda import on lubatud üksnes juhul, kui need ei sisalda keemilisi jääke (st veterinaarravimeid, pestitsiide ja saasteaineid) sellisel tasemel, mis võiks ohustada inimeste tervist.

 

Veterinaarravimite jääkide kontroll loomadel ja inimtoiduks ettenähtud loomsetes toodetes

Inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste import ELi on lubatud üksnes juhul, kui see on kooskõlas ELi õigusaktidega, millega piiratakse elusloomades ja loomsetes saadustes lubatud keemiliste ainete ja jääkide kogust.

 

Saasteainete kontrollimine toiduainetes

Toiduainete import ELi peaks vastama ELi õigusaktidele, mille eesmärk on tagada, et turule lastud toit on söömiseks ohutu ega sisalda saasteaineid tasemel, mis võiks ohustada inimeste tervist.

 

Inimtoiduks ettenähtud taimsetes ja loomsetes saadustes sisalduvate pestitsiidijääkide kontroll

Selliste inimtoiduks ettenähtud taimsete ja loomsete saaduste import, mis võivad sisaldada pestitsiidide jääke, on lubatud üksnes juhul, kui järgitakse ELi õigusakte, mille eesmärk on kontrollida keemiliste ainete ja jääkide esinemist elusloomades, loomsetes saadustes ja taimsetes saadustes.

 

Põllumajandus- ja kalandustoodete turustamisstandardid (kvaliteedistandardid)

Teatavad põllumajandus- ja kalandustooted, mida tarnitakse tarbijale värskelt, peavad vastama ühistele turustus- ja kvaliteedistandarditele, mis on seotud mitmesuguste aspektidega (värskus, suurus, kvaliteet, esitusviis, lubatud hälbed, märgistamine jne), ning nende üle võib teostada järelevalvet dokumentide ja/või füüsiliste kontrollide abil.

 

Haudemunade ja kodulindude tibude turustusnormid

ELi imporditavatel haudemunadel ja tibudel peab olema selge viide nende otstarbele ja päritoluriigile. Kokku võib pakendada ainult sama liigi, kategooria ja linnuliigi linnud.

 

Munade turustusnormid

Imporditud kanamune, mis sobivad inimtoiduks või kasutamiseks toiduainetööstuses, ei tohi lasta Euroopa Liidu (EL) turule, välja arvatud juhul, kui need vastavad ELi eeskirjadele liigitamise, märgistamise ja märgistamise/pakendamise kohta.

 

Teatavate kalandustoodete turustusnormid

Teatavaid kalandustooteid võib kolmandatest riikidest importida ja Euroopa Liidus (EL) turustada üksnes juhul, kui need vastavad ELi eeskirjadele värskuse, suuruse või kaalukategooriate, pakendamise, esitlemise ja märgistamise kohta.

 

Värske puu- ja köögivilja turustusnormid

Puu- ja köögivilju, mis on ette nähtud värskelt müümiseks ELis, võib turustada üksnes juhul, kui need on veatud, standardse ja turustatava kvaliteediga ning kui päritoluriik on märgitud vastavalt ELi määrustele. Selliste toodete importimiseks Indiast, Keeniast, Marokost, Senegalist, Türkiyest ja Lõuna-Aafrikast on kehtestatud erisätted.

 

Indiast pärit värske puu- ja köögivilja turustusnormid

 

Keeniast pärit värske puu- ja köögivilja turustusnormid

 

Marokost pärit värske puu- ja köögivilja turustusnormid

 

Senegalist pärit värske puu- ja köögivilja turustusnormid

 

Türkiye värske puu- ja köögivilja turustusnormid

 

Lõuna-Aafrikast pärit värske puu- ja köögivilja turustusnormid

 

Värskete banaanide turustusnormid

Imporditud banaanid peavad enne turuleviimist vastama ELi eeskirjadele sellistes valdkondades nagu kvaliteet, suurus, esitlusviis jne.

 

Kanepi turustusnormid

(Nõutav ainult kanepiseemnete puhul) Imporditud kanepiseemned peavad läbima kontrollimise sellistes piirkondades nagu otstarve ja tretrahüdrokannabinooli (THC) sisaldus.

 

Humala turustusnormid

Humalat ja humalatooteid võib ELi importida ainult juhul, kui nad tõendavad, et nende kvaliteedistandardid on vähemalt samaväärsed ELi kehtestatud turustamise miinimumnõuetega.

 

Loodusliku mineraalvee turustamisstandardid

Loodusliku mineraalvee kirjelduste ja määratluste kasutamine on kohustuslik pudelivee eksportimiseks ELi turule ning see vastab standardsetele kvaliteedikriteeriumidele.

 

Oliiviõli turustusnormid

Oliiviõlide ja oliivijääkõlide kirjelduste ja määratluste kasutamine on kohustuslik oliiviõli eksportimiseks ELi turule ning see vastab standardsetele kvaliteedikriteeriumidele.

 

Kodulinnuliha turustusnormid

Imporditud kodulinnuliha peab enne turuleviimist vastama ELi eeskirjadele sellistes valdkondades nagu säilitamine, liigituskriteeriumid, märgistamine ja veesisaldus.

 

Sardiinikonservide turustusnormid

Imporditud sardiinid peavad enne ELi turule laskmist vastama ELi eeskirjadele sellistes valdkondades nagu liigi liik, esitusviis, kattekiht, steriliseerimine jne.

 

Seemnete ja taimse paljundusmaterjali turustamisnõuded

ELi turule sisenevad seemned ja taimede paljundusmaterjal peavad vastama konkreetsetele turustamisnõudeid käsitlevatele ELi õigusaktidele. Nende eesmärk on tagada, et tooted vastavad tervise ja kvaliteedi ning bioloogilise mitmekesisuse kaitse kriteeriumidele.

 

Tuuni- ja pelamiidikonservide turustusnormid

ELi imporditavad konserveeritud tuunid ja pelamiidid peavad enne ELi turule laskmist järgima turustusnorme kalaliikide kasutamise, homogeensuse, söötme, kaubandusliku kirjelduse jne osas.

 

Veini, viinamarjamahla ja viinamarjavirde sertifikaat ja analüüsiaruanne

Veini, viinamarjavirde ja viinamarjamahla impordi tollivormistuseks on vaja dokumenti V I 1, mis on kolmanda riigi tunnustatud ametliku labori koostatud analüüsiaruande tõend.

 

Mahepõllumajandusliku tootmise tooted

Mahepõllumajandusliku tootmise kava kirjeldus, mille eesmärk on edendada kvaliteetseid kaupu ja integreerida keskkonnakaitse põllumajandusse.

 
Jagage seda lehte: